ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.63447/Γ2 /27 - 6-05/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΘΕΜΑ :«Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου»

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188 τ.Α/23-9-97).

β) Την παράγραφο 2 περίπτωσηγ τουάρθρου 24 του Νόμου 1566/85(ΦΕΚ 167 τ.Α/30-9-85).

γ) Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 τ.Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 92, ΦΕΚ  154 τ.Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α).

δ) Τις με αριθμ. 32/14-12-04, 16/16-5-2005 και 17/24-5-05 πράξεις του Τμήματος Δ.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και τις με αριθμ. 43/22-12-04 και 17/1-6-2005 πράξεις του Συντονιστικού Συμβουλίου.

ε) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α', Β' και Γ' του Ενιαίου Λυκείου ως εξής:

Α' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα (1) μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ Ενιαίου Λυκείου , παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τεσσάρων (34) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής:

Βλέπε τροποποιημένο πρόγραμμα για το Νέο Λύκειο εφαρμοζόμενο από το σχολικό έτος 2011-2012 (ΦΕΚ 1213/2011)

 Β' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

• Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

• Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και σε οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Μετάβαση στο τροποποιημένο πρόγραμμα της Β΄ τάξης του Λυκείου αρχομένου από το σχολικό έτος 2012-2013 (Αρ.Πρωτ.36799/Γ2/02-04-2012)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων

·Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαεπτά (17) ώρες εβδομαδιαίως.

·Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται:
α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και
β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Στη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 ώρες)

1. Θρησκευτικά

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

3. Α΄ Ξένη Γλώσσα

4. Φυσική Αγωγή

5. Νεοελληνική Γλώσσα

6. Νεοελληνική Λογοτεχνία

7. Ιστορία

8. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

9. Φυσική

10.Βιολογία

11.Κοινωνιολογία

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1. Β΄ Ξένη Γλώσσα

2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3. Στατιστική

4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική

5. Εφαρμογές Υπολογιστών

6 .Ιστορία της Τέχνης

7. Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας

8. Προβλήματα Φιλοσοφίας

9. Νεοελληνική Λογοτεχνία

10. Τεχνολογία και Ανάπτυξη

11. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη

12. Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια

13. Αρχές Λογιστικής

14. Σχέδιο Τεχνικό

15. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό

16. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων &Λειτουργικά Συστήματα

17. Πολυμέσα - Δίκτυα

18. Εφαρμογές Λογισμικού

Παρατήρηση: Στις τάξεις Β' και Γ' Ενιαίου Λυκείου, το μάθημα επιλογής "Εφαρμογές Υπολογιστών" μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θεωρητική
Κατεύθυνση
Θετική
Κατεύθυνση
Τεχνολογική
κατεύθυνση
(Κύκλος
Τεχνολογίας-
Παραγωγής)
Τεχνολογική
κατεύθυνση
Κύκλος
Πληροφορικής
και Υπηρεσιών

1.Αρχαία Ελληνικά
(5 ώρες)

2.Νεοελληνική Λογοτεχνία
(3/2 ώρες)

3.Λατινικά
(2/3 ώρες)

4. Ιστορία
(2 ώρες)

 

1.Μαθηματικά  
(5 ώρες)

2.Φυσική
(3 ώρες)

3.Χημεία
(2 ώρες)

4. Βιολογία
(2 ώρες)

 

1.Μαθηματικά
(5 ώρες)

2.Φυσική
(3 ώρες)

3.Χημεία-Βιοχημεία
(2 ώρες)

4.Ηλεκτρολογία
(ώρες)

 

1.Μαθηματικά
(5 ώρες)

2.Φυσική
(3 ώρες)

3. Ανάπτυξη Εφαρμογών
σε Προγρ.Περιβάλλον
(2 ώρες)

4.Αρχές Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Υπηρεσιών (2ώρες)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2005-06.

Με την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται οι διατάξεις της Γ2/4685/7-9-01(ΦΕΚ 1214 τ.Β΄ 18-9-01)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap