ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ)

(ΦΕΚ 2380/2014 - Αριθμ. 133752/Γ7)

Αριθμ. 133752/Γ7 (3)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 84924/Γ7/24.07.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24.07.2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/06.08.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 72137/Γ7/28.06.2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643/τ.Β΄/21.07.2011) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων» και άλλα θέματα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30−09−1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφο 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) και το άρθρο 8 παράγραφο 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄).
2. Το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30−12−1988), με το οποίο κυρώθηκε η αριθμ. Γ2/3345/02−09−1988 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 649/τ.Β΄/07−09−1988)«Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» και ιδίως την παράγραφο 12 αυτής.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−04−2005).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/23−09−1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20−11−2003) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το Κεφάλαιο Α΄ άρθρα 1, 2, 3 και 4 και το Κεφάλαιο Η, άρθρο 42, παράγραφο 2δ και το άρθρο 45, παραγράφους 1, 2 και 5.
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13−07−2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
8. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21−06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25−06−2013).
9. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/10−06−2014) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ' αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19−06−2014) με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
11. Την υπ' αριθμ. 132448/Γ2/19−09−2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Ενημέρωση για μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
12. Την υπ' αριθμ. Γ2/3850/1998/16−06−1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 658/τ.Β΄/01−07−1998) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις υπ' αριθμ. 60235/Γ7/26−05−2011 (ΦΕΚ 1012/τ.Β΄/26−05−2011), 118786/Γ7/14−10−2011 (ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/04−11−2011) και 43878/Γ7/01−04−2013 (ΦΕΚ 752/τ.Β΄/02−04−2013) υπουργική απόφαση.
13. Την υπ' αριθμ. 165325/Γ7/04−11−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 574/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./21−11−2013) με θέμα «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων».
14. Την υπ' αριθμ. 115478/Γ2/21−08−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2121/τ.Β΄/28−08−2013) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
15. Την υπ' αριθμ. 129534/Γ2/16−09−2013 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
16. Την υπ' αριθμ. 36799/Γ2/02−04−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1163/τ.Β΄/10−04−2012) με θέμα: «Ωρολόγιο προγραμμάτων μαθημάτων της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
17. Την υπ' αριθμ. 63447/Γ2/27−6−2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 921/τ.Β΄/05−07−2005) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου» κατά το μέρος που αφορά τη Γ΄ τάξη.
18. Την υπ' αριθμ. 32239/Γ2/23−03−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1129/τ.Β΄/10−04−2012) με θέμα: «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».
19. Την υπ' αριθμ. 147653/Γ2/11−10−2013 υπουργική απόφαση με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος "Καλλιτεχνική Παιδεία" της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−14».
20. Την υπ' αριθμ. 30/28−07−2014/Θ10 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.
21. Την υπ' αριθμ. 84924/Γ7/24−07−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24−07−2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/06−08−2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 72137/Γ7/28−06−2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643/τ.Β΄/21−07−2011) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».
22. Την υπ' αριθμ. 137506/Γ7/26−09−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/30−09−2013) με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 84924/Γ7/24−07−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24−07−2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/06−08−2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 72137/Γ7/28−06−2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643/τ.Β΄/21−07−2011) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».
23. Την υπ’ αριθμ. 120885/Γ2/03−09−2013 υπουργική απόφαση με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. Έτος 2013−2014».
24. Την υπ’ αριθμ. 51/12−08−2014 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 84924/Γ7/24−07−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24−07−2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/06−08−2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 72137/Γ7/28−06−2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643/τ.Β΄/21−07−2011) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων» ως εξής:

1. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ Τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δυο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας ως εξής:

Α. Οι μαθητές παρακολουθούν ένδεκα (11) μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας είκοσι έξι (26) ωρών,

Β. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και θετικών Σπουδών, διάρκειας πέντε (5) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη.

Γ. Οι μαθητές παρακολουθούν επτά (7) μαθήματα μουσικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας ένδεκα ωρών (11) εβδομαδιαίως.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ Τάξης Γενικών Μουσικών Λυκείων καθορίζεται ως εξής:

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - KOINOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Φιλοσοφία

1

Θρησκευτικά

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

1

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Ερευνητική Εργασία (project) (*4)

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

26

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ

1η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Ανθρωπιστικών Σπουδών

(5 ΩΡΕΣ)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

2

2η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Θετικών Σπουδών

(5 ΩΡΕΣ)

Φυσική

3

Μαθηματικά

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

31

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

Αρμονία

2

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (*5)

1

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

2

Μορφολογία

1

Ατομικό Όργανο Επιλογής

1

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)

2

Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

42 ΩΡΕΣ

1. Ελληνική Γλώσσα, με διακριτά διδακτέα αντικείμενακλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα−κλαδους
α) Άλγεβρα και
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές Επιστήμες, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα − κλάδους:
α) Φυσική,
β) Χημεία και
γ) Βιολογία.

4. Η Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project) μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας, τα οποία, με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται ως ακολούθως:
• Μουσική Θεωρία (Αρμονία, Αντίστιξη, Μορφολογία)
• Μουσική Δημιουργία − Σύνθεση
• Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική− Δημοτικό Τραγούδι
• Βυζαντινή Μουσική
• Ιστορία της Μουσικής
• Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων
• Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας
• Μουσική Ακουστική
• Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ − Μουσική Τεχνολογία−Πληροφορική
• Ηχοληψία

5. Η «Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει τη Γραφή καθ' υπαγόρευση − Μουσική Ανάγνωση.

2. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων, που αποτελείται από μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δυο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, ως εξής:

Α. Οι μαθητές παρακολουθούν έξι (6) μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας δώδεκα (12) διδακτικών ωρών,

Β. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού,
1) Ανθρωπιστικών Σπουδών,
2) Θετικών Σπουδών,
3) Οικονομικών − Πολιτικών − Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη,

Γ. Οι μαθητές παρακολουθούν έξι (6) μαθήματα μουσικής παιδείας διάρκειας δέκα (10) ωρών εβδομαδιαίως.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ ' Τάξης Γενικών Μουσικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - KOINOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

4

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Ιστορία

2

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

1

Φυσική Αγωγή

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

12

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ

1η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

10

Λατινικά

4

Ιστορία

6

2η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Θετικών Σπουδών

 

Φυσική

6

Μαθηματικά ή Βιολογία (για τις Επιστήμες Υγείας)

8

Χημεία

6

3η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών

 

 

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

8

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ή Αρχές Φυσικών Επιστημών (για όσους επιλέξουν Παιδαγωγικά Τμήματα)

6

Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή Ιστορία (για όσους επιλέξουν Παιδαγωγικά Τμήματα

6

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

20

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

Αρμονία

2

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (*5)

1

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

2

Ατομικό Όργανο Επιλογής

1

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)

2

Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

42 ΩΡΕΣ

1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα − κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα τέσσερις (4) ώρες και Λογοτεχνία δύο (2) ώρες.

2. Η «Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει την Γραφή καθ’ υπαγόρευση − Μουσική Ανάγνωση.

3. Καθορίζουμε το μάθημα επιλογής της Α΄ τάξης Λυκείου των Μουσικών Σχολείων ως εξής:

Το μάθημα Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Μουσική της Α΄ τάξης Λυκείου, όπως ισχύει με την υπ' αριθμ. 137506/Γ7/26−09−2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/30−09−2013), στην ενότητα Γ. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας, διάρκειας μίας (1) ώρας, αντικαθίσταται με το μάθημα Επιλογής «Μουσική και Μουσική Τεχνολογία».

Οι μαθητές θα επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

Α. ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ι) Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων
II) Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας
III) Στοιχεία Αντίστιξης

Β. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ι) Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Μουσική
II) Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ
III) Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας

Διευκρινίσεις:

Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2015−2016 για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων.

Για το σχολικό έτος 2014−2015 ισχύουν τα παρακάτω:

α) συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων όπως έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 84924/Γ7/24−07−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24−07−2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/06−08−2012), με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 72137/Γ7/28−06−2011 υπουργικής απόφασης, (ΦΕΚ 1643/τ.Β΄/21−07−2011) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

β) συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ' αριθμ. 137506/Γ7/26−09−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/30−09−2013).

γ) στην Α΄ τάξη του Λυκείου των Μουσικών Σχολείων η Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/Project), όπως έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 137506/Γ7/26−09−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/30−09−2013), θα αναφέρεται στα ίδια θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας που ισχύουν δια της παρούσης, από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων.

δ) το μάθημα επιλογής «Μουσική και Μουσική Τεχνολογία» της Α΄ τάξης Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Μουσικής Παιδείας, όπως καθορίζεται από την παρούσα απόφαση, θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

 


ΦΕΚ 2449/2013 - Αρ.137506/Γ7

Αρ.Πρωτ.137506/Γ7/26-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- TMHMA Δ’ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Email: taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Τρωγάδα
Τηλέφωνο: 210 344 2215
FAX: 210 344 2574

ΘΕΜA: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24.7.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24.7.2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/ Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφο 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) και το άρθρο 8 παράγραφο 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄).
2. Το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/ τ. Α΄/30.12.1988), με το οποίο κυρώθηκε η αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 649/τ. Β΄/7.9.1988) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» και ιδίως την παράγραφο 12 αυτής.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ. Α΄/23.9.1997).
5. Το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20.11.2003) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. A΄/17.9.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το Κεφάλαιο Α΄ άρθρα 1, 2, 3 & 4 και το Κεφάλαιο Η, άρθρο 42, παράγραφο 2δ) και το άρθρο 45 παραγράφους 1, 2 & 5.
7. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21.06.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ. Α΄/25.6.2013).
8. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ. Α΄/25.06.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/05.07.2013 (ΦΕΚ 1667/τ. Β΄/05.07.2013) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/1.7.1998/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από: α) την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.5.2011 (ΦΕΚ 1012/τ.Β΄/26.5.2011) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/1.7.1998/τ. Β΄) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»», β) την υπ’ αριθμ 118786/Γ7/14.10.2011 (ΦΕΚ 2478/τ. Β΄/4−11−2011) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998) Απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.5.2011 (ΦΕΚ 1012/τ. Β΄/26.5.2011) Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και γ) την υπ’ αριθμ.43878/Γ7/1−4−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 752/τ. Β΄/2−4−2013) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998) Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ.60235/Γ7/26.5.2011 (ΦΕΚ 1012/τ. Β΄/26.5.2011) Υπουργική Απόφαση και από την υπ’ αριθμ. 118786/Γ7/14.10.2011 (ΦΕΚ 2478/τ. Β΄/4.11.2011) Υπουργική Απόφαση».
11. Την υπ’ αριθμ. 120171/Γ7/27.9.2010 (ΦΕΚ 323/τ.ΥΟΔΔ/6.10.2010 διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/τ.ΥΟΔΔ/2.11.2010) (ΑΔΑ: 4Ι0Π9−Ω) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων» όπως συμπληρώθηκε με τη 153015/Γ7/2.12.2010 (ΦΕΚ 393/τ. ΥΟΔΔ/6.12.2010) υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 120171/Γ7/27.9.2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 323/τ. ΥΟΔΔ/6−10−2010, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/τ. ΥΟΔΔ/2−11−2010) με θέμα «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων» και τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 66937/Γ7/14.06.2011 (ΦΕΚ 189/τ. ΥΟΔΔ/16.6.2011) υπουργική απόφαση «Αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 120171/Γ7/27.9.2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 323/τ. ΥΟΔΔ/6.10.2010, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/τ.ΥΟΔΔ/2.11.2010) με θέμα «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων» όπως συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 153015/Γ7/02.12.2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 393/τ. ΥΟΔΔ/6.12.2010)» και από την υπ’ αριθμ. 58372/Γ7/24−5−2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 255/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24−5−2012).
12. Την υπ’ αριθμ 115475/Γ2/21−8−2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2121/ τ. Β΄/28−8−2013) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
13. Την υπ’ αριθμ. 115478/Γ2/21.08.2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2121/τ. Β΄/28−8−2013) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου».
14. Την υπ’ αριθμ 124060/Γ2/6−9−2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2350/τ. Β΄/20−9−2013) με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα των Γυμνασίων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών».
15. Την υπ’ αριθμ 129534/Γ2/16−9−2013 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. με θέμα: «Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
16. Την υπ’ αριθμ 132448/Γ2/19−9−2013 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. με θέμα: «Ενημέρωση για μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
17. Την υπ’ αριθμ 36799/Γ2/2−4−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1163/τ. Β΄/10−4−2012) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
18. Την 63447/Γ2/27.6.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 921/τ. Β΄/5.7.2005) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου» κατά το μέρος που αφορά την Γ΄ τάξη.
19. Την υπ’ αριθμ 32239/Γ2/23−3−2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1129/τ. Β΄/10−4−2012) με θέμα: «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».
20. Την Πράξη 143/23.09.2013 της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.
21. Την υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24.7.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24.7.2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/ Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24−07−2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24−07−2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ. Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων» ως εξής:

1. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α΄ , Β΄ και Γ΄ των Μουσικών Γυμνασίων που θα ισχύσει σταδιακά από το σχολικό έτος 2013−14, ως εξής:

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΜΑΘΗΜΑ

Α

Β

Γ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

2

2

2

Νεοελληνική Λοyοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολοyία

1

1

1

Γεωyραφία

1

1

-

Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

1

Θρησκευτικά

1

1

1

Ξένες Γλώσσες

Αyyλικά

2

2

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)

2

2

2

Πληροφορική

Πληροφορική

1

1

1

Αθλητική Ζωή

Φυσική Αyωyή

2*

2*

1

Αισθητική Αγωγή

Θέατρο

1

1

1

Καλλτιεχνκιά

1

1

1

Iστορία Τέχνης

1

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

29

29

28

Β.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ευρωπαϊκή Μουσική-Θεωρία και Πράξη

2

2

-

Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία

-

-

3

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη

2

2

2

Ιστορία Μουσικής

-

1

1

Κριτική Μουσική Ακρόαση

1

-

-

Χορωδία

2

2

2

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)**

2

2

2

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:

Πιάνο

1

1

1

Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς

1

1

1

Ατομικό Όργανο Επιλογής

2

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

13

13

14

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

42

42

42

*Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί
** Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους )» του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορούν να δημιουργούνται διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων: οργανικά, φωνητικά και συνδυασμοί αυτών.

Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει από το σχολικό έτος 2013-14 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-15 για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-16 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

Για το σχολικό έτος 2013-14 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γυμνασίου έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-07-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24-07-2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643 Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

Για τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-07-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24-07-2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643 Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

2. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ Τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων η οποία είναι τάξη με μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας στην οποία διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα κοινά για όλους, ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων και εννέα (9) μαθήματα μουσικής παιδείας διάρκειας δεκατριών ωρών (13) εβδομαδιαία. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Γενικών Μουσικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - KOINOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

1

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2

Ερευνητική Εργασία (project) (*4)

1

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1 ΑΠΟ ΤΑ 4

ΩΡΕΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

1

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

1

Καλλιτεχνική Παιδεία

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

29 ΩΡΕΣ

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

Αρμονία

2

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (*5)

1

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

2

Ιστορία της Μουσικής

1

Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο

1

Ατομικό Όργανο Επιλογής

1

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)

2

Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)

2

Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

13 ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

42 ΩΡΕΣ

(*1). Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

(*2). Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

(*3). Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

(*4). Η ερευνητική εργασία Project μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και μουσικής παιδείας συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ατομικών μουσικών οργάνων

5. Η «Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει την Γραφή καθ΄υπαγόρευση – Μουσική Ανάγνωση.

Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει από το σχολικό έτος 2013-14 για την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων.

Για το σχολικό έτος 2013-14 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Β΄ και Γ΄ του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-07-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24-07-2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ. Β΄/6-08-2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (σ.σ. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2449/2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


ΦΕΚ 2184/2012 - Αρ. 84924/Γ7
(Τροποποίηση του ΦΕΚ 1643/2011)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2184
24 Ιουλίου 2012

Αριθ. 84924/Γ7
Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β΄) με θέμα «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφο 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) και το άρθρο 8 παράγραφο 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄).

2. Το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α΄/30.12. 1998), με το οποίο κυρώθηκε η αριθ. Γ2/3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649/Β΄/7.9.1988) Υπουργική απόφαση «΄Ιδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» και ιδίως την παράγραφο 12 αυτής.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/23.9.1997).

5. Το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 ( ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003 ) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθ. 76051/4.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2091/Β΄/5.7.2012) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

9. Τις διατάξεις της αριθ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/1.7.1998/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την αριθ. 60235/Γ7/26.5.2011 (ΦΕΚ 1012/Β΄/26.5.2011) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/1.7.1998/τ.Β΄) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» και από την αριθ. 118786/Γ7/14.10.2011 (ΦΕΚ 2478/Β΄/4−11−2011) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/Β΄/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την αριθ. 60235/Γ7/26.5.2011 (ΦΕΚ 1012/Β΄/26.5.2011) απόφαση Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

10. Την αριθ. 120171/Γ7/27.9.2010 (ΦΕΚ 323/ΥΟΔΔ/6.10.2010 διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/ΥΟΔΔ/2.11.2010) (ΑΔΑ:4Ι0Π9−Ω) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων», όπως συμπληρώθηκε με τη 153015/Γ7/2.12.2010 (ΦΕΚ 393/ΥΟΔΔ/6.12.2010) υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 120171/Γ7/27.9.2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 323/ΥΟΔΔ/6−10−2010, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/ΥΟΔΔ/2-11−2010) με θέμα «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων» και τροποποιήθηκε από την αριθ.66937/Γ7/14.06.2011 (ΦΕΚ 189/ΥΟΔΔ/16.6.2011) υπουργική απόφαση «Αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 120171/Γ7/27.9.2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 323/ΥΟΔΔ/6.10.2010, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/ΥΟΔΔ/2.11.2010) με θέμα «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων», όπως συμπληρώθηκε από την αριθ. πρωτ. 153015/Γ7/02.12.2010 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 393/ΥΟΔΔ/6.12.2010)» και από την αριθ. 58372/Γ7/24−5−2012 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 255/Υ.Ο.Δ.Δ./24−5−2012).

11. Την αριθ. 54530/Γ2/1.6.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 771/Β΄/8.6.2005) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.105954/Γ2/3.9.2009 υπουργική απόφαση» (ΦΕΚ 1890/Β΄/4.9.2009).

12. Την αριθ. 36797/Γ2/2−4−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1163/Β΄/10−4−2012) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».

13. Την αριθ. 36799/Γ2/2−4−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1163/Β΄/10−4−2012) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου».

14. Την αριθ. 63447/Γ2/27.6.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 921/Β΄/5.7.2005) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου».

15. Την αριθ. 32239/Γ2/23−3−2012 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1129/Β΄/10−4−2012) με θέμα: «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».

16. Την Πράξη 88/10.07.2012 της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.

17. Την αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643/Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643 Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων», ως εξής:

1. Καθορίζουμε το μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α΄ , Β΄ και Γ΄ των Μουσικών Γυμνασίων, ώστε να ισχύσει από το σχολικό έτος 2012−13, ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Θρησκευτικά 1

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3

3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Γλωσσική Διδασκαλία 3
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία 2

4. Ιστορία 2

5. Μαθηματικά 4

6. Βιολογία 1

7. Γεωγραφία 1

8. Αγγλικά 2

9. Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά 2

10. Φυσική Αγωγή 2*

11. Πληροφορική 1

12. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά 1
β) Ιστορία Τέχνης 1
γ) Θέατρο 1

Σύνολο ωρών 29 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2
3. Κριτική Μουσική Ακρόαση 1
4. Χορωδία 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)** 2

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο 1
7. Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής 2

Σύνολο ωρών 13 ώρες

Τελικό Σύνολο ωρών 42 ώρες

Β΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Θρησκευτικά 1

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3

3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Γλωσσική Διδασκαλία 2
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία 2

4. Ιστορία 2

5. Μαθηματικά 4

6. Φυσική 2

7. Χημεία 1

8. Γεωγραφία 1

9. Αγγλικά 2

10. Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά 2

11. Φυσική Αγωγή 2*

12. Πληροφορική 1

13. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά 1
β) Θέατρο 1

Σύνολο ωρών 29 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας

1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2

2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2

3. Ιστορία της Μουσικής 1

4. Χορωδία 2

* Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί.

5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) ** 2

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο 1
7. Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής 2

Σύνολο ωρών 13 ώρες

Τελικό Σύνολο ωρών 42 ώρες

Γ΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Θρησκευτικά 1

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2

3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Γλωσσική Διδασκαλία 2
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία 2

4. Ιστορία 2

5. Μαθηματικά 4

6. Φυσική 2

7. Χημεία 1
8. Βιολογία 1

9. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 1

10. Αγγλικά 2

11. Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά 2

12. Φυσική Αγωγή 1

13. Πληροφορική 1

14. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά 1
β) Θέατρο 1

Σύνολο ωρών 28 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας

1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη & Εισαγωγή στην Αρμονία 3

2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2

3. Ιστορία της Μουσικής 1

4. Χορωδία 2

5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας και άλλου είδους)** 2

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο 1
7. Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής 2

Σύνολο ωρών 14 ώρες

Τελικό Σύνολο ωρών 42 ώρες

2. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων ώστε να ισχύσει από το σχολικό έτος 2012−13 ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Ελληνική Γλώσσα:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

2. Θρησκευτικά 1

3. Ιστορία 2

4. Μαθηματικά:
α) Άλγεβρα 3/2
β) Γεωμετρία 2/3

5. Φυσικές Επιστήμες:
α) Φυσική 3
β) Χημεία 2
γ) Βιολογία 1

6. Ξένη Γλώσσα 2

7. Φυσική Αγωγή 1

8. Αρχές Οικονομίας 1

Σύνολο ωρών 27 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Αρμονία 2
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων*** 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
4. Ιστορία της Μουσικής 1
5. Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο 1
6. Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
7. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)** 2
8. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2
9. Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική 1
Σύνολο ωρών 13 ώρες

Γ. Ερευνητική Εργασία Project*** 2 ώρες

Τελικό Σύνολο ωρών 42 ώρες

3. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων ώστε να ισχύσει από το σχολικό έτος 2012−13 ως εξής:

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
3. Νεοελληνική Γλώσσα 2
4. Νεοελληνική Γραμματεία 2
5. Ιστορία 2
6. Άλγεβρα 2
7. Γεωμετρία 2
8. Φυσική 2
9. Χημεία 2
10. Βιολογία 1
11. Α΄ Ξένη Γλώσσα 1
12. Φυσική Αγωγή 1

Σύνολο ωρών 20 ώρες

** Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)» του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορούν να δημιουργούνται διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων: οργανικά, φωνητικά και συν
δυασμοί αυτών.

*** Η «Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει την Γραφή καθ’ υπαγόρευση – Μουσική Ανάγνωση.

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 7 ΩΡΕΣ

Α) Θεωρητική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4
2. Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική και Δίκαιο 11
3. Λατινικά 2

Β) Θετική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Μαθηματικά 3
2. Φυσική 2
3. Χημεία 2

Γ) Τεχνολογική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Μαθηματικά 3
2. Φυσική 2
3. Τεχνολογία Επικοινωνιών 2

Γ. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας 11 ΩΡΕΣ
1. Αρμονία 2
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων*** 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
4. Μορφολογία 1
6. Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
7. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)** 2
8. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2

Σύνολο ωρών 11 ώρες

Δ. Μαθήματα Επιλογής 2 ώρες (1+1)
1. Αρμονία 1
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων *** 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 1
4. Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
5. Επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ 1
6. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων***** 1
7. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας ***** 1
8. Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας 1
9. Ελεύθερο Σχέδιο 1
10. Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής 1
11. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα 1
12. Εφαρμογές Υπολογιστών****** 1
13. Γραμμικό Σχέδιο 1
14. Β΄ Ξένη Γλώσσα 1
15. Διαχείριση Φυσικών Πόρων 1
16. Αρχές Οικονομίας 1

Ε. Ερευνητική Εργασία Project **** 2 ώρες

Τελικό σύνολο ωρών 42 ώρες

4. Καθορίζουμε το μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων ώστε να ισχύσει από το σχολικό έτος 2012−13 ως εξής:

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Μόνο για το σχολικό έτος 2012−13)

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 1
3. Νεοελληνική Γλώσσα 2
4. Νεοελληνική Γραμματεία 2
5. Ιστορία 2
6. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
7. Φυσική 1
8. Βιολογία 1
9. Κοινωνιολογία 2
10. Α΄ Ξένη Γλώσσα 2
11. Φυσική Αγωγή 1
Σύνολο ωρών 17 ώρες

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 12 ΩΡΕΣ

Α) Θεωρητική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Αρχαία Ελληνικά 5
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2
3. Λατινικά 2/3
4. Ιστορία 2

Β) Θετική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Μαθηματικά 5
2. Φυσική 3
3. Χημεία 2
4. Βιολογία 2

Γ) Τεχνολογική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
1. Μαθηματικά 5
2. Φυσική 3
3. Χημεία – Βιοχημεία 2
4. Ηλεκτρολογία 2

ΙΙ Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
1. Μαθηματικά 5
2. Φυσική 3
3. Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2

Γ. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας 10 ώρες
1. Αρμονία 2
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων *** 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
4. Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)** 2
6. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2
Σύνολο ωρών 10 ώρες

**** Η ερευνητική εργασία Project στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Λυκείου μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και μουσικής παιδείας συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ατομικών μουσικών οργάνων.

***** Στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου καθένα από τα μαθήματα επιλογής: «Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων» και «Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας» μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά.

Γ. Μαθήματα Επιλογής 3 ΩΡΕΣ (2+1)

1. Αρμονία και Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων *** 2
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
3. Ιστορία της Τέχνης 2
4. Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας 2
5. Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
6. Στοιχεία Αντίστιξης 1
7. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 1
8. Εφαρμογές Υπολογιστών****** 1
9. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων ***** 1
10. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας ***** 1
11. Εφαρμογές μουσικού λογισμικού 1
12. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό 2
13. Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Τελικό Σύνολο ωρών 42 ώρες

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2012−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap