ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠIΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

( Απόσπασμα από ΦΕΚ 1420/2007 - Αριθμ. Φ. 32/190/81670/Γ1)

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου1420
8 Αυγούστου 2007

Αριθμ. Φ. 32/190/81670/Γ1
Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχονταςυπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 9, περίπτωση (εε), του ν.1566/1985, (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 2 του ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ.Α), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24, παράγραφος 2, περίπτωση γ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73, παράγραφος 1, περίπτωση α του ν. 3518/2006, (ΦΕΚ 272/2006 τ.Α΄), «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παραγράφου 3, του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄)

6. Την υπ’ αριθμ. 21/2006 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου ως ακολούθως:

α. Πρωινή λειτουργία

8:00–8:15

8:00−9:00
 

Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή

9:00–9:30

Συζήτηση–Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

9:30–10:30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

10:30−11:15

Πρόγευμα–Διάλειμμα

11:15−11:45

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

11:45–12:15

Συζήτηση,

Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων, Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση

12:15−12:30

Αποχώρηση των νηπίων

β. Απογευματινή λειτουργία

14:00–14:15

14:00−15:00
 

Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητεςστις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή

15:00–15:30

Συζήτηση–Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

15:30–16:30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

16:30−16:45

Διάλειμμα

16:45−17:15

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

17:15–17:45

Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,

Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση

17:45−18:00

Αποχώρηση των νηπίων

2. Ορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ως ακολούθως:

α. Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

8:00–8:15

8:00−9:00
 

Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητεςσ τις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή

9:00–9:30

Συζήτηση–Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

9:30–10:30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

10:30−11:15

Πρόγευμα–Διάλειμμα

11:15 −12:00

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Παιδαγωγικά Παιχνίδια

12:00–12:30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

12:30−13:00

Διάλειμμα

13:00−13:45

Προετοιμασία γεύματος−Γεύμα

13:45−14:30

Χαλάρωση–Ύπνος

14:30−15:15

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

15:15−15:45

Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,

Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση

15:45−16:00

Αποχώρηση των νηπίων

•Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός: 08.00−12.00

•Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η νηπιαγωγός: 11.45−15.45

•11.45–12.00  συνεργασία των δύο νηπιαγωγών.

β. Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με Πρωινή – Προαιρετική ζώνη

7:00−8:00

Πρωινή–Προαιρετική Ζώνη

8:00–8:15

8:00−9:00
 

Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή

9:00–9:30

Συζήτηση, Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

9:30–10:30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

10:30 −11:15

Πρόγευμα– Διάλειμμα

11:15 −12:00

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Παιδαγωγικά Παιχνίδια

12:00 –12:30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

12:30 −13:00

Διάλειμμα

13:00 −13:45

Προετοιμασία γεύματος−Γεύμα

13:45 −14:30

Χαλάρωση–Ύπνος

14:30 −15:15

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

15:15 −15:45

Συζήτηση,

Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων, Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,
Προετοιμασία για αποχώρηση

15:45−16:00

Αποχώρηση των νηπίων

• Προσέλευση των νηπίων στην πρωινή ζώνη έως τις 7.30

• Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός: 07.00 − 11.30

• Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η νηπιαγωγός: 11.15 − 15.45

• 11.15 – 11.30, συνεργασία των δύο νηπιαγωγών.

γ. Για τη λειτουργία της Πρωινής−Προαιρετικής ζώνης στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 νηπίων πρώτης ηλικίας.

3. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζεται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών του Νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη της θεματικής προσέγγισης προέρχονται από τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Έκφρασης και Δημιουργίας και Πληροφορικής.

4. Το ημερήσιο Ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Προϊστάμενο/νη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου. Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στο/στη Σχολικό Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο Νηπιαγωγείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείο Π.Ε.

5. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, το ημερήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις Νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.

6. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε), είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών συνθηκών, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους.

7. Αλλαγές στο ωράριο και τροποποίηση του διδακτικού χρόνου μπορεί να γίνει λόγω εκτάκτων καταστάσεων για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Ιουλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ