ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2011

Αρ.Πρωτ.Φ.821/826Α/41602/Ζ1/14-04-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : ΔΙΠΟΔΕ
Τηλ. : 210-344.2302, 210-344.2298
FAX : 210-344.2299

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων γλωσσομάθειας -
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ανάκληση αίτησης απόσπασης ή για άρση συναπόσπασης»

Ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης στις ξένες γλώσσες των εκπαιδευτικών που είναι υποψήφιοι για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών  Εκπαίδευσης Εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2011-2012.

Ενόψει της κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2011-12, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για τυχόν ανάκληση της αίτησης απόσπασής τους ή για άρση συναπόσπασης θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 4 Μαΐου 2011, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε περίπτωση αδυναμίας με αποστολή FAX στον αριθμό 210-344.2299.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ

Συνοδευτικό αρχείο: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ