ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ 2012

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι από 30/4/2012 έως και τις 15/5/2012 έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης όσοι έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) έως τις 31-12-2011.

Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση http://www.eoppep.gr και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 15/23.04.2012, η οποία είναι αναρτημένη στην αρχική ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr).

Επισημαίνεται ότι δε θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων εκτός της προαναφερθείσας ημερομηνίας. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

Από Παρασκευή, 27/4/2012 οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μπορούν να λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr), καθώς επίσης και από τα Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους ή τις Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.).

Από Παρασκευή, 27/4/2012 οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τους ισχύοντες Κανονισμούς Κατάρτισης της ειδικότητάς τους από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και συγκεκριμένα, από τη διαδρομή: Υπηρεσίες → Πιστοποίηση Προσόντων → Κανονισμοί Κατάρτισης Ειδικοτήτων.

Τα καταβαλλόμενα εξέταστρα είναι 44,00 € για κάθε μέρος εξέτασης (θεωρητικό και πρακτικό).

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους ανά Ειδικότητα και Περιφέρεια θα ανακοινωθεί μετά τις 25-5-2012.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 210 2709150
e-MAIL: iekexams(AT)eoppep.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΠ/7649/24-04-2012

Θέμα: "Απόφαση της υπ’ αρ. 15/ 23.04.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα: 11ο “ Έγκριση Προγραμματισμού Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης περιόδου 2011”»".

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.

Έχοντας υπ' όψιν:

1) Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 163 Α/2010) και ειδικότερα του άρθρου 11, και των παρ. 17 και 22 του άρθρου 24.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 18Α/1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Τις διατάξεις της με αριθμό 2026354/4115/0022/1996, Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Οικονομικών «Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Φ.Ε.Κ. 509Β/1996), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Ε/9690/1997 (Φ.Ε.Κ. 528 Β/1997, τ.Β), όμοια Απόφαση και τις με αριθμό Δ/21294/2000 (Φ.Ε.Κ. 1283 τ.Β/2000), Δ/30501/2007 (Φ.Ε.Κ. 2381 Β/2007) και ΔΚ2/29224/2008 (Φ.Ε.Κ. 2438 Β/2008) Αποφάσεις του Υπουργού Ε.Π.Θ. και ισχύει.

4) Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Φ.Ε.Κ. 57 Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 194 Α/2002), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291 Α/2003) και ισχύει.

6) Τις διατάξεις της με αριθμό 58930/480/15.4.1999 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων» (Φ.Ε.Κ. 526 Β/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7) Τις διατάξεις της με αριθμό 57722/7509/2007 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών οδηγών και συναφή θέματα» (Φ.Ε.Κ. 2045 Β/2007).

8) Τις διατάξεις της με αριθμό 2384/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων I.E.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 725 Β/2011).

9) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α/2010).

10) Τη με αριθμό 155723/Η/8-12-2010 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» (Φ.Ε.Κ. 405. Υ.Ο.Δ.Δ./2010).

11) Τις διατάξεις της με αριθμό 158993/Η/16-12-2010 Απόφασης της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» (Φ.Ε.Κ. 1956. Β/2010).

12) Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ Β’ 2351) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου “Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)”, “Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)” και “Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)” εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 147726/ Η/ 23.12.2011 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2957) με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 3 της 119959/ Η/ 20.10.2011 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου “Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)”, “Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)” και “Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)” εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων”».

13. Τις διατάξεις της με αριθμό 38573/Η/30-3-2011 Απόφασης της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. 83. Υ.Ο.Δ.Δ/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της με αριθμό 24521/Η/8-3-2012 Απόφασης του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων “Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 38573/Η/30−11−2011 (Φ.Ε.Κ. 83/1−4−2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)»” (Φ.Ε.Κ. 119. Υ.Ο.Δ.Δ./2012).

14. Την υπ’ αριθμ. 23/19 – 04 – 2012 Απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. (θέμα 3ο «Έγκριση Προγραμματισμού Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης περιόδου 2011»)
15. Την επιτακτική ανάγκη διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 1ης Περιόδου 2011, οι οποίες δεν διενεργήθηκαν εντός του έτους 2011 λόγω της γενικότερης αναμόρφωσης του εθνικού συστήματος της διά βίου εκπαίδευσης και της συγχώνευσης του Ε.Ο.Π.Π.

Αποφασίζει

Την έγκριση του Προγραμματισμού των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων I.E.Κ., ως ακολούθως:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Α. Για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως τις 31 – 12 – 2011.

2. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος βρίσκεται σε διαδικασία Πρακτικής Άσκησης και δεν την έχει ολοκληρώσει ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, δεν μπορεί να συμμετάσχει και στα δύο μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος). Στην περίπτωση εντούτοις, που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί και στα δύο μέρη, υποχρεούται να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

3. Οι Απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., περιφέρειας Αττικής, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Αργυρούπολης στο Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας (Αγαμέμνονος και Ιλίου 17, Γλυφάδα, τηλ. 210-9643434).

iii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Ελευσίνας στο Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου (1ο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδας και Ρίμινι, Χαϊδάρι, τηλ. 210-5779570).

iv. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Χαλανδρίου στο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς (3ο Γεν. Λύκειο, Πατρών & Κορίνθου, Νέα Κηφισιά, τηλ. 210- 6253118).

v. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Πειραιά 2 στο Ι.Ε.Κ. Πειραιά (Πειραιώς 95, Καμίνια, τηλ. 210-4827660).

vi. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Περάματος (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Κερατσινίου) στο Ι.Ε.Κ. Κερατσινίου (Μυστρά 23 & Έλλης, Κερατσίνι, τηλ. 210-4009001).

vii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Ν. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΞΥΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΩΜΕΓΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πειραιά (Πειραιώς 95, Καμίνια, τηλ. 210-4827660).

viii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΛΑΜΠΕΛΕΤ στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας (Αγαμέμνονος και Ιλίου 17, Γλυφάδα, τηλ. 210-9643434).

ix. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και INTERDIGITAL, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς (3ο Γεν. Λύκειο, Πατρών & Κορίνθου, Νέα Κηφισιά, τηλ. 210- 6253118).

x. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΜΑΝΩΛΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΤΡΑ, MOKUME, ΓΛΥΚΟΣ, ΧΑΤΖΗΠΕΡΗ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ, LE MONDE στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ν. Σμύρνης (1ο ΕΠΑΛ. Ν. Σμύρνης, Αγ. Φωτεινής 2Α, Ν. Σμύρνη, τηλ.: 210-9310495).

xi. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΞΥΝΗ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΝ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΕΙΟΝ, ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑ, TECHNOGRAFICO, V.I.T.A., ΑΘΗΝΑΙΟΝ, Ν. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΛΜΕΡ στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω (6ο Γεν. Λύκειο, Μίνωος και Προόδου 1, Αιγάλεω, τηλ. 210-5695608).

xii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ, ΚΟΡΕΛΚΟ και PRAXIS στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγ.Δημητρίου (1ο Γεν. Λύκειο Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας και Παπάγου 23, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9763227).

xiii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΟΜΗΡΟΣ, ΦΛΟΓΑ, ΚΟΡΕΛΚΟ και LEICA ACADEMY στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγ. Αναργύρων (2ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Αναργύρων, Ηρώων Πολυτεχνείου 35 και Ερεχθειών , Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-2691699).

xv. Οι απόφοιτοι του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑΣ (οι απόφοιτοι που το επώνυμό τους αρχίζει από γράμμα του λατινικού αλφάβητου και οι απόφοιτοι που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ο του ελληνικού αλφάβητου) στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Γαλατσίου (2ο Γεν.Λύκειο Γαλατσίου, Πασσώβ 8, Άνω Πατήσια, τηλ. 210-2231607).

xvi. Οι απόφοιτοι του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑΣ (οι απόφοιτοι που το επώνυμό τους αρχίζει από Π έως και Ω) στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Νικαίας (Κινικίου 16 & Αγίου Ιωάννου, Νίκαια, τηλ.: 210-4253345).

xvii. Οι απόφοιτοι του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΔΟΜΗ στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αχαρνών (4ο Γυμνάσιο Αχαρνών, Μετσόβου και Παπαναστασίου, Κόκκινος Μύλος, Αχαρνών, τηλ.: 210-2384333).

xviii. Οι απόφοιτοι του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου (1ο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδας και Ρίμινι, Χαϊδάρι, τηλ. 210-5779570).

xix. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ, ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ και Σ.Β.Ι.Ε. καθώς και όσα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. δεν αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Περιστερίου (Χαλκίδος και Οδυσσέως, Περιστέρι, τηλ. 210-5754988).

4. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Πολιτιστικό και Καλαμαριάς στο I.E.K. Ευόσμου (2ο ΕΠΑ.Λ.Ευόσμου, Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος, τηλ. 2310-709759).

iii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης 2ο στο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας (Αθανασίου Διάκου 17 & Ζαΐμη 2, Τριανδρία, τηλ. 2310-949237).

iv. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Νέας Ζίχνης (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Σερρών) στο Ι.Ε.Κ. Σερρών (Μεραρχίας 153, Σέρρες, τηλ. 23210-45880).

v. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Νάουσας (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Βέροιας) στο Ι.Ε.Κ. Βέροιας (Σταδίου 145, Βέροια, τηλ. 23310-71743).

vi. Οι απόφοιτοι του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ στο Ι.Ε.Κ. Ευόσμου (2ο ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου, Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος, τηλ. 2310-709759).

vii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης και ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης στο Ι.Ε.Κ. Νεάπολης (Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, τηλ. 2310-600963).

viii. Οι απόφοιτοι του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ στο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας (Αθανασίου Διάκου 17 & Ζαΐμη 2, Τριανδρία, τηλ. 2310-949237).

ix. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκης, ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ, Ι.Ε.Σ.Ε., ΚΕΜΟΣ, ΠΑΣΚΑΛ, ΤΣΑΚΑΛΟΥ, ESP και MOKUME στο Ι.Ε.Κ. Θέρμης (Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο Θέρμης, Γοργοποτάμου, τηλ. 2310-461601).

x. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ, ΚΟΡΕΛΚΟ Θεσσαλονίκης, ΛΕΒΗ, ΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗ, ΠΙΣΣΑΛΙΔΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και HOTELIA στο Ι.Ε.Κ. Σίνδου (Γυμνάσιο & Γενικό Λύκειο Σίνδου, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-795154).

xi. Οι απόφοιτοι των υπολοίπων Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. του νομού Θεσσαλονίκης στο I.E.K. Επανομής (1ο ΕΠΑΛ. Επανομής, Ν. Σαρβάνη 2, Επανομή, τηλ. 23920-44960).

5. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Περιφέρειας Ηπείρου, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων 2ο στο Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων (8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, Τέρμα Δωδώνης τηλ. 26510-41319).

iii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

6. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Ελασσόνας (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Λάρισας 2) στο Ι.Ε.Κ. Λάρισας (Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα, τηλ. 2410-619752).

iii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Βόλου 2 στο Ι.Ε.Κ. Βόλου (1ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Ιωνίας Βόλου, Φυτόκο Ν.Ιωνία, τηλ. 24210-83885).

iv. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

7. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Αταλάντης (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Λαμίας) και Λειβαδιάς στο Ι.Ε.Κ. Λαμίας (Γαλανέικα, τηλ. 22310-29558).

iii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Αλιβερίου στο Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας (Καραγιάννη 2 & Αντιγόνου, Βούρκος Χαλκίδας, τηλ. 22210-78140).

iv. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

8. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Αμαλιάδας (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Πύργου) στο Ι.Ε.Κ. Πύργου (2ο χλμ. Εθν. οδού Πύργου-Κυπαρισσίας, τηλ. 26210-37121).

iii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου στο Ι.Ε.Κ. Αγρινίου (4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου, τηλ. 26410-57872).

iv. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Πάτρας 2 στο Ι.Ε.Κ. Πάτρας (Ακρωτηρίου 294, τηλ. 2610-311800).

v. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

9. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Περιφέρειας Κρήτης, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Μοιρών (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου) στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου (Περιοχή Εσταυρωμένου, τηλ 2810-261114).

iii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

10. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Νάξου και Σαντορίνης (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Σύρου) στο Ι.Ε.Κ. Σύρου (2ο Γυμνάσιο Σύρου, Ξηρόκαμπος, Ερμούπολη, τηλ 22810-81090).

iii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

11. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Λευκάδας (παράρτημα Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας) στο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας (1ο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας, Τ.Θ. 78, Σκαμνούλα, τηλ 26820-29066).

iii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

12. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. της υπόλοιπης Ελλάδας υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

13. Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή στα Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971 καταθέτουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με αντίγραφο του πτυχίου τους, σε οποιοδήποτε Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ.

14. Μαζί με τις αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης υποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

ii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως

iv) Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για το θεωρητικό και σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων (Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 84493023).

15. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις στράτευσης ή αλλαγής τόπου διαμονής για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτει σε έντυπη μορφή μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής του. Την αίτησή του συνοδεύει και υπεύθυνη δήλωση για την υπαγωγή του σε Εξεταστικό Κέντρο της Π.Ε.Ε.Π. στην οποία θα εξετασθεί για τους ανωτέρω λόγους.

16. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

17. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα θεωρητικού και πρακτικού μέρους θα ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά τις 25 - 5 - 2012 και αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Π.Ε.Ε.Π.

18. Οι Π.Ε.Ε.Π. στις οποίες δε θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα, με ευθύνη των Προέδρων τους θα επικοινωνήσουν με τους υποψήφιους, για να τους ενημερώσουν για τον τόπο εξέτασής τους (στο θεωρητικό ή/και πρακτικό μέρος). Σε περίπτωση που ο τόπος εξέτασης υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης Π.Ε.Ε.Π., η αρχική Π.Ε.Ε.Π. αποστέλλει το φάκελο του υποψηφίου (αίτηση και δικαιολογητικά) στη νέα Π.Ε.Ε.Π., η οποία θεωρεί τον υποψήφιο ως προερχόμενο από άλλη Π.Ε.Ε.Π.

19. Τον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς τους μπορούν να προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) με δική τους επιμέλεια.

20. Όσοι εξετασθέντες έχουν κατοχυρώσει την επιτυχία τους στο Θεωρητικό ή Πρακτικό μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τρία (3) συνεχή έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΔΚ2/12343/2007 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συμμετέχουν πλέον στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του μέρους των εξετάσεων στο οποίο απέτυχαν, έως ότου συμπληρωθούν έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περίοδοι, υπολογιζόμενες με βάση τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. από την έναρξη της τριετίας έως τη δημοσίευση της με αριθμό 2384/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. Στην περίπτωση που δεν διενεργήθηκαν εξετάσεις, οι οποίες να αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες ανωτέρω έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, πριν τη συμπλήρωση των τριών (3) ημερολογιακών ετών, η κατοχύρωση της βαθμολογίας τους ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των έξι (6) διαδοχικών εξεταστικών περιόδων που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π. - Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Β. Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών».

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως τις 31 – 12 - 2011, καθώς και οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη του Τ.Ε.Ε., καθώς και οι απόφοιτοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή στην έδρα των Π.Ε.Ε.Π. Αττικής (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, τηλ. 210-2709137, 210-2709139), Κ. Μακεδονίας (Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Δημόκριτος, Ολυμπίου Διαμαντή 1, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-539622) και Κρήτης (Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Περιοχή Εσταυρωμένου, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-261114, 2810-262720), που επιθυμούν να εξεταστούν.

3. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

4. Μαζί με τις αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής μαζί με βεβαίωση μέλους από το Τ.Ε.Ε. για διπλωματούχους μηχανικούς ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι.

ii. Βεβαίωση επιτυχίας πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους υποψήφιους που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ.291/2003, τ. Α') η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄/2002).

iii. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

iv. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως

v. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. τουλάχιστον) και Γ+Ε. Η προσκόμιση του ανωτέρω αντιγράφου άδειας οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους.
Υποψήφιος ο οποίος δεν κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους, άλλως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού των εξέταστρων που έχει καταθέσει.

vi. Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης», εφόσον την έχουν, ήδη, ολοκληρώσει. Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 4μηνη Πρακτική Άσκηση που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄/2002) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291 Α΄/2003) και ισχύει, και έχουν επιτύχει σε όλες τις φάσεις των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον καταθέσουν τη σχετική «Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης».

vii. Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων ποσού σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για την εξέταση κάθε μέρους της Θεωρητικής Φάσης (εξέταση γραπτή και εξέταση προφορική) και για την εξέταση κάθε κατηγορίας οχήματος της Πρακτικής Φάσης (κατηγορία Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε) (Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 84493023).
Σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική φάση (θεωρητικό μέρος) και δεν δικαιούται συμμετοχής στην πρακτική φάση (πρακτικό μέρος), τα εξέταστρα της πρακτικής φάσης που ήδη κατέβαλε, ισχύουν για τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώσει συμμετοχή και μόνο για μία φορά ανά κατηγορία.
Υποψήφιοι οι οποίοι είχαν καταβάλει τα ορισθέντα, με Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και  με Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. εξέταστρα προκειμένου να συμμετάσχουν σε μέρος ή φάση των εξετάσεων στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει, δεν καταβάλλουν εκ νέου εξέταστρα υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

viii. Υπεύθυνη Δήλωση για το εάν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε Εξεταστικά Κέντρα άλλης Π.Ε.Ε.Π. και εάν έχουν κατοχυρώσει μέρος των εξετάσεων.

5. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης θα ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την 25 - 5 - 2012.

6. Τον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς τους μπορούν να προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) με δική τους επιμέλεια.

7. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Εξέταση, 1ης περιόδου 2009, 2ης περιόδου 2009 και 1ης περιόδου 2010 καταθέτουν αίτηση, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό της 1ης περιόδου 2011. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πρακτική Εξέταση σε μια από τις ως άνω περιόδους (1η περίοδος 2009, 2η περίοδος 2009 και 1η περίοδος 2010), τους επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στις εξεταστικές περιόδους που δεν συμμετείχαν, κατόπιν αίτησής τους.

Γ. Υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων:

1. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Από 30 - 4 - 2012 έως και 15 - 5 - 2012.

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

2. Τα Ι.Ε.Κ. συγκέντρωσης αιτήσεων διαβιβάζουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Π.Ε.Ε.Π. στις 16 – 5 – 2012 .

3. Οι Π.Ε.Ε.Π. παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των αποφοίτων και στη συνέχεια τα διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 18 – 5 – 2012.

4. Τα Δελτία Εξεταζομένων παραδίδονται με απόδειξη στους υποψήφιους με ευθύνη των Π.Ε.Ε.Π.

5. Η παρούσα να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο (πίνακα ανακοινώσεων) όλων των διδακτηρίων, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, με μέριμνα και ευθύνη των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap