ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

 

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (43)

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, μοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά.

30

α1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.

 

18

α2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συναφές (ίδιας επιστημονικής κατεύθυνσης) με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (μοριοδοτείται μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο αλλά υπάρχει σχετικό Μεταπτυχιακό ή και Διδακτορικό στο αιτούμενο αντικείμενο διδασκαλίας και εφόσον το πτυχίο αυτό βρίσκεται στη σειρά αναθέσεων διδασκαλίας του προσοντολογίου*. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου . Ο υποψήφιος κατατάσσεται στον πίνακα κατάταξης εκπαιδευτών (Η2) στην ομάδα του πτυχίου

8

α3. Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.) (προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

6

α4. Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.) σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(Υπολογίζεται όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο Γ΄θμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου).

3

β. Μεταπτυχιακό σχετικ µ τ αντικείµενο των προκηρυσσόµενων ειδικοτήτων

5

γ. ∆ιδακτορικό σχετικό µε το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων ειδικοτήτων

7

1.2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

9

α. Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

β.∆ιδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

4

5

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

4

Α) Στο αντικείµενο διδασκαλίας των προκηρυσσόµενων ειδικοτήτων
(0,25 µόριο ανά 25ωρο**, µε µέγιστο αριθµό µορίων 2.

∆ΕΝ µοριοδοτείται επιµόρφωση διάρκειας µικρότερης των 25 ωρών)**

 

2

Β) Στην Επαγγελµατική Κατάρτιση ή την Εκπαίδευση Ενηλίκων
(0,5 µόριο ανά 25ωρο**, µε µέγιστο αριθµό µορίων 2.

∆ΕΝ µοριοδοτείται επιµόρφωση διάρκειας µικρότερης των 25 ωρών)**

 

2

 

2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (35)

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.
Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων στα ΙΕΚ
(1 μόριο ανά 28ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 8)

8

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική με το μάθημα των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων ανεξαρτήτως δομής εκπαίδευσης (από Β/θμια και άνω) (όπου το μάθημα είναι ακριβώς το ίδιο ως τίτλος )
(0,25 μόριο ανά 28ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης (Αναγωγή σχετικά με το Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β΄/23-10-2012)
Παρεχόμενη Εκπαίδευση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια
(1 μόριο ανά έτος για Γ/θμια μέχρι 6 έτη)
(1 μόριο ανά έτος για Β/θμια μέχρι 7 έτη)
(0.5 μόριο ανά έτος για Α/θμια, εκτός Ειδικοτήτων Εκπαιδευτών σχετικών με την Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής και Α.Μ.Ε.Α., όπου 1 μόριο ανά έτος μέχρι 5 έτη)
6
7
5
 

2.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης- Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. κ.λπ.)
(1 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (8)

3.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ***
Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(1 μόριο ανά έτος εργασίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 8).
(Απαραίτητα τα αποδεικτικά, συμβάσεις, Α.Π.Υ., Α.Ε.Δ. και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση).

8

 

 

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (6)

4.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το ΑΣΕΠ πιστοποίηση)
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

3
1
2
3

4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
(σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)
3
Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

3

3

Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση.
Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση.

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (8)

5.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Υπολογίζεται αποδεδειγμένος χρόνος συνεχούς ανεργίας, μεγαλύτερος των 4 μηνών (με βεβαίωση του ΟΑΕΔ).
Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τα 8 μόρια.

8

ΣΥΝΟΛΟ (100)

5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 5%
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) 10%
(Απαραίτητα τα έγκυρα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους φορείς τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ)

5.3. Α.Μ.Ε.Α. 10%
(Απαραίτητα τα έγκυρα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους φορείς τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ)

Στους υποψήφιους με τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών 5.2 & 5.3 προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει και μέχρι 15%.

 

Β.  ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ (22)

22

1.ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (10)

10

Εμπειροτέχνες (σε αντικείμενο διδασκαλίας σχετικό με τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες, για τα εργαστηριακά μαθήματα, ως προσόν στην περίπτωση μη κατοχής τυπικών προσόντων Διπλώματος ΙΕΚ , Πτυχίου Β/θμιας (Τ.Ε. ή Δ.Ε.) πτυχίου Γ/θμιας, μεταπτυχιακού, διδακτορικού) ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών τα τελευταία 10 έτη (απαραίτητη προϋπόθεση) (1 μόριο ανά έτος εργασίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

10

2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (8)

8

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. (απαραίτητη προϋπόθεση) Παρεχόμενη στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Επαγγελματική Κατάρτιση – Μη τυπική Εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(με ελάχιστο αριθμό διδακτικής εμπειρίας 150 ώρες, προσμετράται 1 μόριο ανά 50ωρο και επιπλέον των 150 ωρών προσμετράται 0,5 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων

8

2.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)
Απαραίτητη σε περίπτωση έλλειψης Διδακτικής Εμπειρίας

4

Α) Στο αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(με ελάχιστο αριθμό ωρών επιμόρφωσης 250 ώρες, προσμετράται 0,5 μόριο ανά 50ωρο και επιπλέον των 250 ωρών προσμετράται 0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 3.
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών)**.

3

Β) Εκτός αντικειμένου διδασκαλίας, επιμόρφωση στην Επαγγελματική Κατάρτιση ή τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων (0,25 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο 200 ώρες.
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών)**.

1

Για τα επιπλέον προσόντα των εμπειροτεχνών χρησιμοποιείται η μοριοδότηση που προβλέπεται για τους πτυχιούχους στα αντίστοιχα πεδία μοριοδότησης.

Σημειώσεις :

* Οδηγοί σπουδών σε όποιες ειδικότητες υπάρχουν και αναθέσεις μαθημάτων σύμφωνα με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

** Τα πιστοποιητικά που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι για να προσμετρηθούν στη μοριοδότηση πρέπει να αναγράφουν τις ώρες επιμόρφωσης.

*** Δεν προσμετράται στην εργασιακή εμπειρία οποιαδήποτε διδακτική εμπειρία.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

• Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται σε: α) διδακτική εμπειρία β) κοινωνικά κριτήρια γ)επιμόρφωση στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και στην επαγγελματική κατάρτιση.

• Οι μοριοδοτήσεις σε όλα τα πεδία (προϋπηρεσίας, επιμορφώσεων και προσόντων) υπολογίζονται αναλογικά σε σχέση με τις τιμές και τις αντιστοιχίες που έχουν δοθεί.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται για δύο (2) μαθήματα το μέγιστο ανά Ι.Ε.Κ. και μέχρι δύο (2) Ι.Ε.Κ. στην περιφέρεια που έχουν δηλώσει. Σε περίπτωση έλλειψης αιτήσεων άλλων υποψηφίων μπορεί να τους ανατεθούν μέχρι δύο (2) συναφή διδακτικά αντικείμενα επιπλέον. Οι επιλογές των εκπαιδευτών γίνονται με βάση τα προσοντολόγια και τις κατά προτεραιότητα αναθέσεις ανά μάθημα, σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών που έχουν δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ. και τους τίτλους σπουδών (βλέπε πίνακες αναθέσεων Υπουργείου & συνοδευτικά). Αιτήσεις ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα διδακτικά αντικείμενα, απορρίπτονται.

• Στα μαθήματα «Ξένης Γλώσσας» μπορούν να διδάξουν ειδική ορολογία στο Γ' & Δ' εξάμηνο κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (όταν πρόκειται για το μάθημα “Αγγλικά”) ή άλλης γλώσσας, με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όταν υπάρχει σχετικότητα των τίτλων σπουδών με την ειδικότητα του Ι.Ε.Κ. στην οποία εντάσσεται το μάθημα.

• Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων σε εργαστήρια, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες, μπορεί να ανατεθούν ώρες εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση και σε εργαζόμενους στο χώρο όπου θα πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση (ΦΕΚ αρ.360 τβ’ 17/05/1994 άρθρο 1ο )


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap