ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΝΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της με αρ. ΓΠ/20082/23.10.2012 (ΦΕΚ 2844/Β΄) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» εξειδικεύτηκαν αναλυτικά, με την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την 47η Συνεδρίασή του στις 15 Ιανουαρίου 2013, οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της μεθοδολογίας πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως εξής:

1. Η πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης είναι μια αξιολογική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την Εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία) και την Εξέταση στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη).

1.1. Εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος - (Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία)

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις και ικανότητες που διασφαλίζουν ότι είναι ικανός να υλοποιεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση, συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα και αντιστοιχούν στην Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία 2 (ΚΕΛ 2) του Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

1.1.1. Η Εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία) διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα και περιλαμβάνει από τρία (3) έως πέντε (5) ή περισσότερα ερωτήματα που απαιτούν μία σύντομη απάντηση ανοικτού τύπου.

1.1.2 Τα θέματα προς εξέταση του Θεωρητικού μέρους (ερωτήματα για την εξέταση των γνώσεων) μαζί με ενδεικτικές απαντήσεις αυτών επιλέγονται από την Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.), με ηλεκτρονική κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Η κλήρωση διεξάγεται από την Ε.Ε.Ε.EΠ. την ημέρα των εξετάσεων.

1.1.3. Στη συνέχεια διαμορφώνεται το φύλλο με τις επιλεγμένες ερωτήσεις το οποίο αφού ελεγχθεί, αποστέλλεται από την Ε.Ε.Ε.ΕΠ. στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.

1.1.4. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.Ε.ΕΠ.

1.1.5 Η εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία) διενεργείται στους χώρους των Εξεταστικών Κέντρων παρουσία των Επιτηρητών που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου για την απάντηση των θεμάτων τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων παραδίδονται στον Επιτηρητή, ο οποίος ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του με αδιαφανές μαύρο αυτοκόλλητο, διαγράφει τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων του υποψήφιου.

1.2. Εξέταση στο Πρακτικό Μέρος - (Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας – Συνέντευξη)

1.2.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις που θεμελιώνονται στην παραδεδεγμένη βιβλιογραφία και πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ικανότητες που διασφαλίζουν ότι είναι επαρκής να σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει την παρέμβασή του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού - στόχου. Επίσης, να υλοποιεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας το διάλογο και την κριτική σκέψη. Τέλος, να αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την επαγγελματική του πρακτική. Τα παραπάνω αντιστοιχούν στην Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία 1 (ΚΕΛ 1) και την Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία 3 (ΚΕΛ 3) του Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης».

1.2.2. Κατά το στάδιο αυτό της αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν σε τμήμα συνυποψηφίων τους και παρουσία δύο (2) Αξιολογητών και ενός (1) Επιτηρητή οριζόμενων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μια Μικροδιδασκαλία σε θέμα που επιλέγουν οι ίδιοι διάρκειας είκοσι λεπτών (20’), η οποία θα καταγράφεται σε ψηφιακό μέσο (dvd) με ευθύνη και εξοπλισμό του Εξεταστικού Κέντρου. Οι υποψήφιοι θα έχουν σχεδιάσει εκ των προτέρων τη Μικροδιδασκαλία και θα φέρουν μαζί τους το σχέδιο Μικροδιδασκαλίας καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό για την παρουσίασή της (power point, διαφάνειες, σημειώσεις, έντυπα, σχεδιαγράμματα κ.ά.). Για τη διενέργεια της Μικροδιδασκαλίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) συνυποψηφίων στην αίθουσα.

1.2.3 Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα καταθέτουν τα ανωτέρω (σχέδιο Μικροδιδασκαλίας και υποστηρικτικό υλικό) μαζί με τον ψηφιακό δίσκο στον οποίο θα καταγράφεται η Μικροδιδασκαλία στον Επιτηρητή του Εξεταστικού Κέντρου.

1.2.4 Μετά το πέρας της παρουσίασης της Μικροδιδασκαλίας κάθε υποψηφίου θα διενεργείται σε ξεχωριστό χώρο του Εξεταστικού Κέντρου Συνέντευξη διάρκειας δέκα (10) λεπτών, στην οποία θα παρίστανται ο υποψήφιος, οι δύο Αξιολογητές και ο Επιτηρητής. Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης θα προετοιμάζεται ο επόμενος υποψήφιος και η αίθουσα για τη διενέργεια της επόμενης στη σειρά Μικροδιδασκαλίας.

2. Επιτηρητές της Διαδικασίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

2.1 Ως Επιτηρητές, κατά τη διενέργεια της Εξέτασης στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος, δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι Επιτηρητές, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας, θα πρέπει να παρακολουθήσουν σύντομο εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο υλοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2.2 Έργο των Επιτηρητών της Διαδικασίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας είναι η διασφάλιση και επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής της εφαρμοζόμενης διαδικασίας. Ειδικότερα:

α) Επιβλέπουν και επιτηρούν κατά τη διαδικασία της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας στο Θεωρητικό Μέρος και διασφαλίζουν την πιστή τήρηση των όρων διεξαγωγής (βλ. και σημείο 2.3 της παρούσας απόφασης).

β) Επιβλέπουν και επιτηρούν κατά τη διαδικασία της προφορικής εξεταστικής δοκιμασίας στο Πρακτικό Μέρος (Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας - Συνέντευξη) των υποψηφίων και διασφαλίζουν την πιστή τήρηση των όρων διεξαγωγής. Ειδικότερα, επιβλέπουν και επιβεβαιώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις παρουσίασης των μικροδιδασκαλιών:
αα) Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας ενώπιον ελάχιστου πέντε (5) συνυποψηφίων
ββ) Επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων
γγ) Επιβεβαίωση της εγγραφής των μικροδιδασκαλιών σε ψηφιακό δίσκο (dvd) (η εγγραφή γίνεται με ευθύνη των Εξεταστικών Κέντρων)

γ) Υπογράφουν, ατομικό για κάθε υποψήφιο, Πρακτικό Τήρησης της Διαδικασίας Πιστοποίησης, αφού ολοκληρωθούν όλα τα προβλεπόμενα στάδια της αξιολογικής διαδικασίας

δ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, παραλαμβάνουν από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και ελέγχουν τον Ατομικό Φάκελο Υποψηφίου, ο οποίος περιλαμβάνει:
αα) Το δοκίμιο της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας στο Θεωρητικό Μέρος
ββ) Σχέδιο της εκπονηθείσας Μικροδιδασκαλίας καθώς και το έντυπο ή/και ηλεκτρονικό συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό αυτής
γγ) Τον ψηφιακό δίσκο (dvd) στο οποίο έχει καταγραφεί η εκπονηθείσα Μικροδιδασκαλία
δδ) Το Πρακτικό Τήρησης της Διαδικασίας Πιστοποίησης
εε) Το Ενιαίο Έντυπο Αξιολόγησης του υποψηφίου, που περιλαμβάνει τα στοιχεία της Αξιολόγησης:
- Του Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
- Του Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)
καθώς και τα στοιχεία τυχόν Δευτεροβάθμιας Αξιολόγησης του υποψηφίου.

2.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους Επιτηρητές η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής της εφαρμοζόμενης Διαδικασίας Πιστοποίησης, ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

αα) Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε πειθαρχικού παραπτώματος υποψηφίου κατά τη διαδικασία της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας, της παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας και της Συνέντευξης, είναι δυνατόν να αποκλείεται από την παραπέρα συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης και να βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος υποχρεούται να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του (όσον αφορά στη γραπτή εξεταστική δοκιμασία) με τη σημείωση στο τέλος της αναπτυσσόμενης ερώτησης και με κόκκινο στυλό από τον Επιτηρητή του Εξεταστικού Κέντρου του πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο υπέπεσε και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση, το πειθαρχικό παράπτωμα και η αιτιολογία αποκλεισμού του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης αναγράφονται στο Πρακτικό που συντάσσει ο Επιτηρητής.

ββ) Σε περίπτωση μη παρουσίας του ελάχιστου αριθμού συνυποψηφίων ανά ημέρα εξετάσεων κατά την παρουσίαση των Μικροδιδασκαλιών, θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας για όλους τους υποψηφίους της συγκεκριμένης ημέρας. (Στην περίπτωση που έχουν ήδη διεξαχθεί κάποιες Μικροδιδασκαλίες, δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν για την πιστοποίηση των υποψηφίων).

γγ) Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνεται η ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας για το συγκεκριμένο υποψήφιο.

δδ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν δύναται να παραστεί την ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας, θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας διεξαγωγής της διαδικασίας παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας για τον συγκεκριμένο υποψήφιο.

εε) Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή τεχνικά ή οργανωτικά προβλήματα, η διαδικασία πιστοποίησης δεν διεξάγεται ή, εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει, δεν συνεχίζεται. Στην περίπτωση που έχουν ήδη παρουσιαστεί κάποιες Μικροδιδασκαλίες κατά τη παρουσίαση των οποίων υπήρξε τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της διαδικασίας, οι Μικροδιδασκαλίες αυτές λαμβάνονται κανονικά υπ’ όψιν για την πιστοποίηση των υποψηφίων.

2.4. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής της εφαρμοζόμενης Διαδικασίας Πιστοποίησης, στο Πρακτικό των Επιτηρητών καταγράφονται αναλυτικά οι λόγοι μη τήρησης των όρων.

2.5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Επιτηρητής κάθε τμήματος, παρουσία των Αξιολογητών, προσθέτει στον Ατομικό Φάκελο Υποψηφίου (ο οποίος έχει συγκροτηθεί από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου) και το Ενιαίο Έντυπο Αξιολόγησης και στη συνέχεια τον σφραγίζει και υπογράφει στο εξωτερικό Μέρος αυτού μαζί με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου.

2.6. Ο Επιτηρητής είναι υπεύθυνος για την αποστολή στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των Ατομικών Φακέλων Υποψηφίων με τον ασφαλέστερο και συντομότερο τρόπο.

3. Αξιολογητές της Διαδικασίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

3.1. Η αξιολόγηση τόσο των γραπτών δοκιμίων, στο πλαίσιο του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων όσο και των Μικροδιδασκαλιών και της Συνέντευξης, στο πλαίσιο του Πρακτικού Μέρους, διενεργείται από δύο Αξιολογητές.

3.2. Αξιολογητές δύνανται να είναι όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή στη Διαχείριση ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό διδακτικό έργο συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους και έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

3.3. Αξιολογητές για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας δύνανται να είναι και Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των Αξιολογητών του εδαφίου α, της παραγράφου 26 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2884 τ.Β/23.10.2012) και έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν υποψηφίους που τυχόν έχουν εκπαιδεύσει οι ίδιοι ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών.

3.4. Ειδικότερα, οι Αξιολογητές της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, μετά το πέρας της διενέργειας της Συνέντευξης του υποψηφίου που παρουσίασε Μικροδιδασκαλία και στο χώρο της Συνέντευξης, αφού αποχωρήσει ο υποψήφιος, συμπληρώνουν επί τόπου στο Ενιαίο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου το τμήμα που αφορά στη Συνέντευξη και το τμήμα που αφορά στη διενέργεια της Μικροδιδασκαλίας.

3.5. Μετά το πέρας της παρουσίασης όλων των Μικροδιδασκαλιών των υποψηφίων του κάθε τμήματος οι Αξιολογητές παραλαμβάνουν το σύνολο των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων του τμήματος, τα στοιχεία των οποίων είναι καλυμμένα με μαύρη αδιαφανή ταινία και σε ειδικό χώρο του Εξεταστικού Κέντρου προβαίνουν στην αξιολόγηση και τη συμπλήρωση της βαθμολογίας, την οποία και αναγράφουν επάνω στο γραπτό δοκίμιο, το οποίο και υπογράφουν (βλ. και σημείο 4.2. της παρούσας).

3.6 Αφού αξιολογήσουν το σύνολο των γραπτών δοκιμίων, παρουσία του Επιτηρητή, προχωρούν στην αποκόλληση της μαύρης αδιαφανούς ταινίας που καλύπτει τα στοιχεία των υποψηφίων. Ακολούθως, αντιστοιχίζουν τα γραπτά δοκίμια με τα λοιπά έντυπα του Ατομικού Φακέλου κάθε υποψηφίου και προβαίνουν σε σύνθεση της βαθμολογίας, ολοκληρώνοντας τη συμπλήρωση του Ενιαίου Εντύπου Αξιολόγησης Υποψηφίου και στη σύνταξη της κοινής Εισηγητικής Έκθεσης (βλ. και σημείο 4.4. της παρούσας).

4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης - Βαθμολογία

4.1. Αξιολόγηση Γραπτών Δοκιμίων

4.1.1. Τα γραπτά δοκίμια αξιολογούνται σε ειδικούς χώρους κάθε Εξεταστικού Κέντρου από τους Αξιολογητές. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) Αξιολογητές. Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επισημαίνεται με το σύμβολο: V. Κάθε ελλιπής απάντηση επισημαίνεται με ένα (1) ή περισσότερα από το σύμβολο: +. Τα περιττά στοιχεία επισημαίνονται τοποθετώντας αυτά εντός παρενθέσεων: ( ). Οι λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότητα ή παράγραφο, επισημαίνονται τοποθετώντας αυτές εντός αγκυλών: [ ].

4.1.2. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως είκοσι (1-20).

4.1.3. Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης θεωρείται αυτός που αξιολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) έως είκοσι (20) και από τους δύο αξιολογητές. Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο αριθμό. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταση του αριθμού μηδέν (0) στους μονοψήφιους αριθμούς. Κάθε ένας από τους δύο Αξιολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως το βαθμό με τον οποίο αξιολογεί το γραπτό δοκίμιο, στο αντίστοιχο τμήμα του Ενιαίου Εντύπου Αξιολόγησης.

4.1.4 Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος διά του δύο (2). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι <0.5), ακέραιο βαθμό.

4.1.5. Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης των γραπτών δοκιμίων αποκαλύπτονται από τον Επιτηρητή τα στοιχεία του υποψηφίου, με την αποκόλληση της μαύρης αδιαφανούς ταινίας και προστίθεται το γραπτό δοκίμιο στον Ατομικό Φάκελο Υποψηφίου. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων δεν επιτρέπεται.

4.2. Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας

4.2.1 Οι Αξιολογητές, αξιολογούν τη Μικροδιδασκαλία ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους:
α) Έναρξη και τέλος Μικροδιδασκαλίας
β) Στοχοθεσία και σαφήνεια του σχεδίου Μικροδιδασκαλίας
γ) Συνάφεια περιεχομένου με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Σχέση ύλης – χρόνου
δ) Σαφήνεια χρήσης εννοιών και ορολογίας. Σαφής χειρισμός προφορικού λόγο. Γλώσσα σώματος και χρήση του χώρου
ε) Ορθή επιλογή, συνδυασμός και ευελιξία στην εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων
στ) Ενθάρρυνση – Συμμετοχικότητα
ζ) Διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής σε μέλη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
η) Κατάλληλη χρήση εποπτικών – τεχνολογικών μέσων

4.2.2. Η αξιολόγηση διενεργείται από δύο Αξιολογητές. Κάθε Αξιολογητής αποτυπώνει την κρίση του ξεχωριστά στο αντίστοιχο τμήμα του Ενιαίου Εντύπου Αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τις παραμέτρους αξιολόγησης και αναλυτικά κριτήρια ανά παράμετρο.

4.2.3. Κάθε Αξιολογητής αξιολογεί τη συνολική επίδοση του υποψηφίου με τη βαθμολογία του στην κλίμακα από ένα έως είκοσι (01 − 20). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) Αξιολογητών διαιρούμενος δια του δύο (2). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) Αξιολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθμό. Στην βαθμολογία της Μικροδιδασκαλίας συνεκτιμάται και η αξιολόγηση της Συνέντευξης του υποψηφίου, η οποία δεν βαθμολογείται ξεχωριστά και αυτοτελώς.

4.2.4. Στην περίπτωση μη ομόφωνης εκτίμησης, δηλαδή στην περίπτωση που μόνο ένας εκ των δύο Αξιολογητών έχει αξιολογήσει τον υποψήφιο στο Πρακτικό Μέρος με βαθμό μικρότερο του 10, ο συγκεκριμένος Αξιολογητής αιτιολογεί την απόφασή του και ο Φάκελος Πιστοποίησης του υποψηφίου προωθείται σε Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 5 της παρούσας.

4.3. Η συνολική τελική βαθμολογία του υποψηφίου διαμορφώνεται ως εξής:

Η βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους της εξέτασης συνυπολογίζεται σε ποσοστό 30% και η βαθμολογία του Πρακτικού Μέρους της Εξέτασης συνυπολογίζεται σε ποσοστό 70%. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος του οποίου η συνολική βαθμολογία του είναι τουλάχιστον δέκα (10), με την προϋπόθεση ότι στην Αξιολόγηση τόσο του Θεωρητικού (Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία) όσο και του Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία - Συνέντευξη) και οι δύο Αξιολογητές έχουν βαθμολογήσει τον υποψήφιο με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10). Σε διαφορετική περίπτωση, ο υποψήφιος παραπέμπεται σε Β’ βάθμια Αξιολόγηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 5 της παρούσας, ο βαθμός της οποίας είναι και ο τελικός βαθμός αξιολόγησης.

4.4. Μετά τη συμπλήρωση της ενότητας Αξιολόγησης της Μικροδιδασκαλίας, στο Ενιαίο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου οι Αξιολογητές συντάσσουν κοινή Εισηγητική Έκθεση την οποία και υπογράφουν. Στην Εισηγητική Έκθεση, αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης αριθμητικά και με χαρακτηρισμό (Δύναται να πιστοποιηθεί – Δεν δύναται να πιστοποιηθεί – Μη ομόφωνη εισήγηση). Το αριθμητικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τη βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων x 0.3 και του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων x 0.7 και διαιρώντας το σύνολο διά δύο (2).
Η συνολική βαθμολογία του υποψήφιου δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του δέκα (10), προκειμένου να δύναται να πιστοποιηθεί, με την προϋπόθεση που περιγράφεται ανωτέρω, στο σημείο 4.3.

4.5. Σε περίπτωση ομόφωνης εκτίμησης των δύο Αξιολογητών η Εισηγητική Έκθεση προωθείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος εισηγείται και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης του υποψηφίου. Σε περίπτωση μη ομόφωνης εκτίμησης, ακολουθείται η διαδικασία της Δευτεροβάθμιας Αξιολόγησης.

5. Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση

5.1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Αξιολογητές δεν καταλήγουν σε ομόφωνη εισήγηση σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ή μη πιστοποίησης του υποψηφίου εκπαιδευτή ενηλίκων, διότι ένας εκ των δύο Αξιολογητών έχει αξιολογήσει τον υποψήφιο στο Θεωρητικό ή στο Πρακτικό Μέρος με βαθμό μικρότερο του δέκα (10), τότε ο Ατομικός Φάκελος του υποψήφιου παραπέμπεται σε Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση.

5.2. Η Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση διενεργείται από άλλο κλιμάκιο Αξιολογητών, με διαφορετική σύνθεση από αυτό της Α’ βάθμιας αξιολόγησης και το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι Αξιολογητές που διενεργούν τη Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση, αφού εξετάσουν τον Ατομικό Φάκελο του υποψηφίου επαναξιολογούν το γραπτό δοκίμιο ή και τη Μικροδιδασκαλία του υποψηφίου, όπως αυτή έχει καταγραφεί στον ψηφιακό οπτικό δίσκο (dvd). Ακολούθως, συμπληρώνουν το τμήμα του Ενιαίου Εντύπου Αξιολόγησης του υποψηφίου που αφορά στην επαναξιολόγηση της Γραπτής Εξεταστικής Δοκιμασίας ή της Μικροδιδασκαλίας, διαμορφώνουν τη νέα συνολική βαθμολογία του υποψηφίου και αποφαίνονται για τη δυνατότητα χορήγησης ή μη της πιστοποίησης.

5.3. Ομοίως, συντάσσουν και υπογράφουν Εισηγητική Έκθεση Δευτεροβάθμιας Αξιολόγησης, την οποία και προωθούν μαζί με τον Ατομικό Φάκελο του Υποψηφίου στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το οποίο και αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του υποψηφίου. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατά την κρίση των Αξιολογητών της Δευτεροβάθμιας Αξιολόγησης δεν δύναται να πιστοποιηθεί, στο Ενιαίο Έντυπο Αξιολόγησης αναγράφεται με σαφήνεια και στις αντίστοιχες παραμέτρους αξιολόγησης η ακριβής αιτιολογία.

6. Κάθε άλλο θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή της διαδικασίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και δεν ρυθμίζεται βάσει της παρούσας απόφασης θα αντιμετωπίζεται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων, η οποία και θα εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.