ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο (Ι. Καρβέλη, Α. Μπαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη, έκδ. 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Γενικά περί συνδέσεων –Είδη συνδέσεων (σελ. 131−147)

7.1. ΗΛΟΣ
7.1.1. Περιγραφή−χρήση ήλου (καρφιού)
7.1.2. Κατηγορίες−τύποι ήλων (καρφιών)
7.1.3. Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου

7.2. ΗΛΩΣΕΙΣ
7.2.1. Λειτουργικός σκοπός−περιγραφή−χρήση ηλώσεων
7.2.2. Κατηγορίες−τύποι−κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3. Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων

7.3. ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
7.3.1. Περιγραφή−χρήσεις κοχλιών
7.3.2. Κατασκευή σπειρώματος
7.3.4. Λειτουργικός σκοπός κοχλιών (σελ. 149−151)

7.4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (σελ. 154−161)
7.4.1. Περιγραφή−Σκοπός−Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2. Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3. Κατασκευαστικά στοιχεία

7.5. ΣΦΗΝΕΣ (σελ. 162−165)
7.5.1. Περιγραφή−Χρήση−Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2. Κατηγορίες−Τύποι σφηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (σελ. 177−180)

8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

8.2. ΒΑΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

9.1. ΑΞΟΝΕΣ−ΑΤΡΑΚΤΟΙ−ΣΤΡΟΦΕΙΣ (σελ. 184−190)
9.1.1. Περιγραφή ορισμός
9.1.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3. Τύποι και κατηγορίες
9.1.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά−υλικά αξόνων
9.1.5. Συνθήκες λειτουργίας−καταπόνηση
9.1.6. Τοποθέτηση−λειτουργία−συντήρηση

9.2. ΕΔΡΑΝΑ−ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ (σελ. 191−206)
9.2.1. Περιγραφή ορισμός
9.2.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3. Τύποι και κατηγορίες
9.2.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά−υλικά κατασκευής
9.2.5. Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση
9.2.6. Τοποθέτηση−λειτουργία−συντήρηση

9.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ−ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (σελ. 207−220)
9.3.1. Περιγραφή−ορισμός−είδη
9.3.2. Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3. Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4. Λυόμενοι σύνδεσμοι−Συμπλέκτες
Εξαιρούνται: οι παράγραφοι−εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών−Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

10.1. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ (σελ. 226−240)
10.1.1. Ορισμός−Περιγραφή
10.1.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.1.3. Κατηγορίες−τύποι
10.1.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.1.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας

10.2. ΙΜΑΝΤΕΣ (σελ. 242−254)
10.2.1. Ορισμός−περιγραφή
10.2.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.2.3. Κατηγορίες−τύποι
10.2.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.2.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας

10.3. ΑΛΥΣΙΔΕΣ (σελ. 256−268)
10.3.1. Ορισμός−περιγραφή
10.3.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.3.3. Κατηγορίες−τύποι
10.3.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.3.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (σελ. 275−279)

11.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ−ΟΡΙΣΜΟΣ

11.2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥΔΙΩΣΤΗΡΑ− ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ

11.3. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ−ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

11.4. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ−ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

11.5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ−ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ−ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Από το παράρτημα του βιβλίου "Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο") (σελ. 307−362)

14.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

14.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

14.3. ΗΛΩΣΕΙΣ
14.3.1. Καταπόνηση ηλώσεων
14.3.2. Παραδείγματα εφαρμογής

14.4. ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
14.4.1. Υπολογισμός των κοχλιών σε αντοχή
14.4.2. Παραδείγματα εφαρμογής
14.4.3. Ασκήσεις για λύση

14.5. ΣΦΗΝΕΣ
14.5.1. Επιλογές σφηνών
14.5.2. Εφαρμογές

14.6. ΑΤΡΑΚΤΟΙ−ΑΞΟΝΕΣ
14.6.1. Υπολογισμός ατράκτων−αξόνων
14.6.2. Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3. Ασκήσεις για λύση

14.7. ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΜΑΝ)
14.7.1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2. Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3. Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4. Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5. Ασκήσεις για λύση

14.8. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ
14.8.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3. Ασκήσεις για λύση
14.8.4. Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.6. Ασκήσεις για λύση

14.9. ΙΜΑΝΤΕΣ
14.9.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3. Ασκήσεις για λύση
14.9.4. Υπολογισμοί αντοχής (Παραδείγματα εφαρμογής και ασκήσεις για λύσεις)

14.10. ΑΛΥΣΙΔΕΣ
14.10.1. Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2. Μέθοδος επιλογής
14.10.3. Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4. Ασκήσεις για λύση


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap