ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2015-2016

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/20506/Δ4/08-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ε-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210-344 2229, 3306
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2150) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Την περ. α της παρ. 2Α του άρθρου 16 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε παρ. 2 με την παρ. του άρθρου 42 του Ν.4351/2015 (Α΄ 164).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.151/142457/Α5/11-09-2015 (Β΄ 2029) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
10. Τη με αρ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2150) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών»
11. Τη με αριθμ. 01/14-01-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
12. Το με αρ. πρωτ. 40/22-01-2016 Έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2150) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών» ως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ και ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ως ακολούθως:

1. Για το μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ του Τομέα Μηχανολογίας, η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής: (σ.σ. για υποψηφίους με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής)

Από το βιβλίο: Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο (Ι. Καρβέλη, Α. Μπαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη, έκδ. Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Ενότητα Σελίδες
7 Γενικά περί Συνδέσεων 131 - 132
7.1 Ήλος 133 - 136
7.1.1 Περιγραφή – χρήση ήλου (καρφιού)
7.1.2 Κατηγορίες – τύποι ήλων (καρφιών)
7.1.3 Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου
7.2. Ηλώσεις 136 - 141
7.2.1 Λειτουργικός σκοπός – περιγραφή – χρήση ηλώσεων
7.2.2 Κατηγορίες – τύποι- κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3 Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων
7.3 Κοχλιωτές Συνδέσεις 142–151
7.3.1 Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών
7.3.2 Κατασκευή σπειρώματος
7.3.3 Κοχλίωση- περιγραφή
7.3.4 Λειτουργικός σκοπός κοχλιών
7.4 Συγκολλήσεις 154-161
7.4.1 Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2 Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3. Κατασκευαστικά στοιχεία
7.5 Σφήνες 162-165
7.5.1 Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2 Κατηγορίες-Τύποι σφηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 177-180
8.1 Γενικές Έννοιες
8.2 Βασικά Φυσικά Μεγέθη και Σχέσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 9.1
Άξονες – Άτρακτοι - Στροφείς 184-190
9.1.1 Περιγραφή ορισμός
9.1.2Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3Τύποι και κατηγορίες
9.1.4Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνων
9.1.5Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνηση
9.1.6Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση
9.2Έδρανα – Είδη Εδράνων 191-206
9.2.1 Περιγραφή ορισμός
9.2.2 Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3 Τύποι και κατηγορίες
9.2.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά κατασκευής
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους
9.2.5 Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση
9.2.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση
9.3 Σύνδεσμοι – Είδη Συνδέσμων 207-220
9.3.1 Περιγραφή-Ορισμός-Είδη
9.3.2 Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3 Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4 Λυόμενοι σύνδεσμοι-Συμπλέκτες
(Εξαιρούνται: οι παράγραφοι-εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
10.1 Οδοντώσεις 226-240
10.1.1 Ορισμός-Περιγραφή
10.1.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.1.3 Κατηγορίες-τύποι
10.1.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.1.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας
10.2 Ιμάντες 242-254
10.2.1 Ορισμός-περιγραφή
10.2.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.2.3 Κατηγορίες-Τύποι
10.2.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.2.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας
10.3 Αλυσίδες 256-268
10.3.1 Ορισμός-Περιγραφή
10.3.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.3.3 Κατηγορίες-τύποι
10.3.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.3.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 275-279
11.1 Περιγραφή – Ορισμός
11.2 Σκοπός που εξυπηρετεί ο μηχανισμός Εμβόλου – Διωστήρα – Στροφάλου
11.3 Τύποι και Κατηγορίες – Βασικά Γεωμετρικά Μεγέθη
11.4 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά – Υλικά Κατασκευής
11.5 Συνθήκες Λειτουργίας - Καταπόνηση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Από 307
14.1 Εισαγωγικά στοιχεία
14.2 Υπολογισμοί Αντοχής
14.6 Άτρακτοι – Άξονες
14.6.1 Υπολογισμός ατράκτων-αξόνων
14.6.2 Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3 Ασκήσεις για λύση
14.7 Έδρανα Κύλισης (ΡΟΥΛΜΑΝ)
14.7.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2 Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3 Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4 Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5 Ασκήσεις για λύση
14.8 Οδοντώσεις
14.8.1 Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2 Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3 Ασκήσεις για λύση
14.8.4 Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5 Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.6 Ασκήσεις για λύση
14.9 Ιμάντες
14.9.1 Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2 Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3 Ασκήσεις για λύση
14.10 Αλυσίδες 355-362
14.10.1 Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2 Μέθοδος επιλογής
14.10.3 Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4 Ασκήσεις για λύση

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,08 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ6/19165/Δ4/05-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ε-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210-344 22 29, 3306
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2149) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 01/2016 του Δ.Σ.), τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), όπως αυτή διατυπώθηκε με το υπ΄ αριθ. 40/22-01-2016 έγγραφό του, και το γεγονός ότι ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα διενεργηθούν με δύο διαφορετικά συστήματα, σας ενημερώνουμε ότι η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ», «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» και «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ» της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, όπως καθορίστηκε στη με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016», τροποποιείται (μειώνεται), ως ακολούθως:

(...)

3. Για το μάθημα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας και της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

(σ,σ. για υποψηφίους με τον νέο σύστημα εισαγωγής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
(ενότητα - σελίδες)

7 Γενικά περί Συνδέσεων 131 - 132

7.1 Ήλος 133 - 136
7.1.1 Περιγραφή – χρήση ήλου (καρφιού)
7.1.2 Κατηγορίες – τύποι ήλων (καρφιών)
7.1.3 Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου

7.2. Ηλώσεις 136 - 141
7.2.1 Λειτουργικός σκοπός – περιγραφή – χρήση ηλώσεων
7.2.2 Κατηγορίες – τύποι- κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3 Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων

7.3 Κοχλιωτές Συνδέσεις 142–151
7.3.1 Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών
7.3.2 Κατασκευή σπειρώματος
7.3.3 Κοχλίωση- περιγραφή
7.3.4 Λειτουργικός σκοπός κοχλιών

7.4 Συγκολλήσεις 154-161
7.4.1 Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2 Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3. Κατασκευαστικά στοιχεία

7.5 Σφήνες 162-165
7.5.1 Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2 Κατηγορίες-Τύποι σφηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 177-180
8.1 Γενικές Έννοιες
8.2 Βασικά Φυσικά Μεγέθη και Σχέσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

9.1 Άξονες – Άτρακτοι - Στροφείς 184-190
9.1.1 Περιγραφή ορισμός
9.1.2 Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3 Τύποι και κατηγορίες
9.1.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνων
9.1.5 Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνηση
9.1.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

9.2 Έδρανα – Είδη Εδράνων 191-206
9.2.1 Περιγραφή ορισμός
9.2.2 Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3 Τύποι και κατηγορίες
9.2.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά κατασκευής
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους
9.2.5 Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση
9.2.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

9.3 Σύνδεσμοι – Είδη Συνδέσμων 207-220
9.3.1 Περιγραφή-Ορισμός-Είδη
9.3.2 Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3 Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4 Λυόμενοι σύνδεσμοι-Συμπλέκτες
 (Εξαιρούνται: οι παράγραφοι-εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

10.1 Οδοντώσεις 226-240
10.1.1 Ορισμός-Περιγραφή
10.1.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.1.3 Κατηγορίες-τύποι
10.1.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.1.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

10.2 Ιμάντες 242-254
10.2.1 Ορισμός-περιγραφή
10.2.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.2.3 Κατηγορίες-Τύποι
10.2.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.2.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

10.3 Αλυσίδες 256-268
10.3.1 Ορισμός-Περιγραφή
10.3.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.3.3 Κατηγορίες-τύποι
10.3.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.3.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (σελ.275-279)

11.1 Περιγραφή – Ορισμός

11.2 Σκοπός που εξυπηρετεί ο μηχανισμός Εμβόλου – Διωστήρα – Στροφάλου

11.3 Τύποι και Κατηγορίες – Βασικά Γεωμετρικά Μεγέθη

11.4 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά – Υλικά Κατασκευής

11.5 Συνθήκες Λειτουργίας - Καταπόνηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Σελ. από 307)

14.1 Εισαγωγικά στοιχεία

14.2 Υπολογισμοί Αντοχής

14.6 Άτρακτοι – Άξονες
14.6.1 Υπολογισμός ατράκτων-αξόνων
14.6.2 Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3 Ασκήσεις για λύση

14.7 Έδρανα Κύλισης (ΡΟΥΛΜΑΝ)
14.7.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2 Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3 Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4 Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5 Ασκήσεις για λύση

14.8 Οδοντώσεις
14.8.1 Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2 Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3 Ασκήσεις για λύση
14.8.4 Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5 Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.6 Ασκήσεις για λύση

14.9 Ιμάντες
14.9.1 Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2 Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3 Ασκήσεις για λύση

14.10 Αλυσίδες (σελ.355-362)
14.10.1 Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2 Μέθοδος επιλογής
14.10.3 Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4 Ασκήσεις για λύση

(...)

Για την τροποποίηση της ύλης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ6/154614/Δ4/01-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
I. Γιαλαμάς, Αικ. Μαντέλλου
Τηλέφωνο: 210 344 3240, 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30.09.2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 40/28-07-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 402/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως ακολούθως:


ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ


(...)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ» (ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Α., ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.), Έκδοση Διόφαντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

7. Γενικά περί Συνδέσεων
7.1 Ήλος
7.1.1 Περιγραφή – χρήση ήλου
7.1.2 Κατηγορίες – τύποι ήλων (καρφιών)
7.1.3 Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου

7.2. Ηλώσεις
7.2.1 Λειτουργικός σκοπός – περιγραφή – χρήση ηλώσεων
7.2.2 Κατηγορίες – τύποι- κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3 Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων

7.3 Κοχλιωτές Συνδέσεις
7.3.1 Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών
7.3.2 Κατασκευή σπειρώματος
7.3.3 Κοχλίωση- περιγραφή
7.3.4 Λειτουργικός σκοπός κοχλιών

7.4 Συγκολλήσεις
7.4.1 Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2 Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3. Κατασκευαστικά στοιχεία

7.5 Σφήνες
7.5.1 Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2 Κατηγορίες-Τύποι σφηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

8.1 Γενικές Έννοιες

8.2 Βασικά Φυσικά Μεγέθη και Σχέσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

9.1 Άξονες – Άτρακτοι - Στροφείς
9.1.1 Περιγραφή ορισμός
9.1.2 Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3 Τύποι και κατηγορίες
9.1.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνων
9.1.5 Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνηση
9.1.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

9.2 Έδρανα – Είδη Εδράνων
9.2.1 Περιγραφή ορισμός
9.2.2 Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3 Τύποι και κατηγορίες
9.2.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά κατασκευής
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους
9.2.5 Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση
9.2.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

9.3 Σύνδεσμοι – Είδη Συνδέσμων
9.3.1 Περιγραφή-Ορισμός-Είδη
9.3.2 Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3 Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4 Λυόμενοι σύνδεσμοι-Συμπλέκτες
(Εξαιρούνται: οι παράγραφοι-εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

10.1 Οδοντώσεις
10.1.1 Ορισμός-Περιγραφή
10.1.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.1.3 Κατηγορίες-τύποι
10.1.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.1.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

10.2  Ιμάντες
10.2.1 Ορισμός-περιγραφή
10.2.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.2.3 Κατηγορίες-Τύποι
10.2.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.2.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

10.3 Αλυσίδες
10.3.1 Ορισμός-Περιγραφή
10.3.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.3.3 Κατηγορίες-τύποι
10.3.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.3.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ

11.1 Περιγραφή – Ορισμός

11.2 Σκοπός που εξυπηρετεί ο μηχανισμός Εμβόλου – Διωστήρα – Στροφάλου

11.3 Τύποι και Κατηγορίες – Βασικά Γεωμετρικά Μεγέθη

11.4 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά – Υλικά Κατασκευής

11.5 Συνθήκες Λειτουργίας - Καταπόνηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

14.1 Εισαγωγικά στοιχεία

14.2 Υπολογισμοί Αντοχής

14.6 Άτρακτοι – Άξονες
14.6.1 Υπολογισμός ατράκτων-αξόνων
14.6.2 Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3 Ασκήσεις για λύση

14.7 Έδρανα Κύλισης (ΡΟΥΛΜΑΝ)
14.7.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2 Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3 Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4 Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5 Ασκήσεις για λύση

14.8 Οδοντώσεις
14.8.1 Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2 Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3 Ασκήσεις για λύση
14.8.4 Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5 Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.6 Ασκήσεις για λύση

14.9 Ιμάντες
14.9.1 Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2 Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3 Ασκήσεις για λύση

14.10 Αλυσίδες
14.10.1 Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2 Μέθοδος επιλογής
14.10.3 Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4 Ασκήσεις για λύση

 


ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εξεταζόμενα Μαθήματα:
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ II

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ» (ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Α., ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.), Έκδοση Διόφαντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Γενικά περί συνδέσεων –Είδη συνδέσεων (σελ. 131−147)

7.1. ΗΛΟΣ
7.1.1. Περιγραφή−χρήση ήλου (καρφιού)
7.1.2. Κατηγορίες−τύποι ήλων (καρφιών)
7.1.3. Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου

7.2. ΗΛΩΣΕΙΣ

7.2.1. Λειτουργικός σκοπός−περιγραφή−χρήση ηλώσεων
7.2.2. Κατηγορίες−τύποι−κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3. Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων

7.3. ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

7.3.1. Περιγραφή−χρήσεις κοχλιών
7.3.2. Κατασκευή σπειρώματος
7.3.4. Λειτουργικός σκοπός κοχλιών (σελ. 149−151)

7.4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (σελ. 154−161)

7.4.1. Περιγραφή−Σκοπός−Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2. Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3. Κατασκευαστικά στοιχεία

7.5. ΣΦΗΝΕΣ (σελ. 162−165)

7.5.1. Περιγραφή−Χρήση−Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2. Κατηγορίες−Τύποι σφηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (σελ. 177−180)

8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
8.2. ΒΑΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

9.1. ΑΞΟΝΕΣ−ΑΤΡΑΚΤΟΙ−ΣΤΡΟΦΕΙΣ (σελ. 184−190)
9.1.1. Περιγραφή ορισμός
9.1.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3. Τύποι και κατηγορίες
9.1.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά−υλικά αξόνων
9.1.5. Συνθήκες λειτουργίας−καταπόνηση
9.1.6. Τοποθέτηση−λειτουργία−συντήρηση

9.2. ΕΔΡΑΝΑ−ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ (σελ. 191−206)
9.2.1. Περιγραφή ορισμός
9.2.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3. Τύποι και κατηγορίες
9.2.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά−υλικά κατασκευής
9.2.5. Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση
9.2.6. Τοποθέτηση−λειτουργία−συντήρηση

9.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ−ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (σελ. 207−220)
9.3.1. Περιγραφή−ορισμός−είδη
9.3.2. Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3. Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4. Λυόμενοι σύνδεσμοι−Συμπλέκτες

Εξαιρούνται: οι παράγραφοι−εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών−Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

10.1. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ (σελ. 226−240)
10.1.1. Ορισμός−Περιγραφή
10.1.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.1.3. Κατηγορίες−τύποι
10.1.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.1.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας

10.2. ΙΜΑΝΤΕΣ (σελ. 242−254)
10.2.1. Ορισμός−περιγραφή
10.2.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.2.3. Κατηγορίες−τύποι
10.2.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.2.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας

10.3. ΑΛΥΣΙΔΕΣ (σελ. 256−268)
10.3.1. Ορισμός−περιγραφή
10.3.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.3.3. Κατηγορίες−τύποι
10.3.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.3.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (σελ. 275−279)

11.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ−ΟΡΙΣΜΟΣ
11.2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥΔΙΩΣΤΗΡΑ− ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ
11.3. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ−ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
11.4. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ−ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
11.5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ−ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ−ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Από το παράρτημα του βιβλίου "Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο") (σελ. 307−362)

14.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

14.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

14.3. ΗΛΩΣΕΙΣ
14.3.1. Καταπόνηση ηλώσεων
14.3.2. Παραδείγματα εφαρμογής

14.4. ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
14.4.1. Υπολογισμός των κοχλιών σε αντοχή
14.4.2. Παραδείγματα εφαρμογής
14.4.3. Ασκήσεις για λύση

14.5. ΣΦΗΝΕΣ
14.5.1. Επιλογές σφηνών
14.5.2. Εφαρμογές

14.6. ΑΤΡΑΚΤΟΙ−ΑΞΟΝΕΣ
14.6.1. Υπολογισμός ατράκτων−αξόνων
14.6.2. Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3. Ασκήσεις για λύση

14.7. ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΜΑΝ)
14.7.1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2. Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3. Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4. Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5. Ασκήσεις για λύση

14.8. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ
14.8.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3. Ασκήσεις για λύση
14.8.4. Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.6. Ασκήσεις για λύση

14.9. ΙΜΑΝΤΕΣ
14.9.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3. Ασκήσεις για λύση
14.9.4. Υπολογισμοί αντοχής (Παραδείγματα εφαρμογής και ασκήσεις για λύσεις)

14.10. ΑΛΥΣΙΔΕΣ
14.10.1. Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2. Μέθοδος επιλογής
14.10.3. Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4. Ασκήσεις για λύση


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2150/2015 με αρ.πρωτ.Φ6/153686/Δ4)

Αρ.Πρωτ.Φ6/154617/Δ4/01-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
I. Γιαλαμάς - Αικ. Μαντέλλου
Τηλέφωνο: 210 344 3240, 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30.09.2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθείς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 48/29-09-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο (Ι. Καρβέλη, Α. Μπαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη, έκδ. Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Γενικά περί συνδέσεων –Είδη συνδέσεων (σελ. 131-147)

7.1. ΗΛΟΣ
7.1.1. Περιγραφή-χρήση ήλου (καρφιού)
7.1.2. Κατηγορίες-τύποι ήλων (καρφιών)
7.1.3. Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου

7.2. ΗΛΩΣΕΙΣ
7.2.1. Λειτουργικός σκοπός-περιγραφή-χρήση ηλώσεων
7.2.2. Κατηγορίες-τύποι-κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3. Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων

7.3. ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
7.3.1. Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών
7.3.2. Κατασκευή σπειρώματος
7.3.4. Λειτουργικός σκοπός κοχλιών (σελ. 149-151)

7.4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (σελ. 154-161)
7.4.1. Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2. Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3. Κατασκευαστικά στοιχεία

7.5. ΣΦΗΝΕΣ (σελ. 162-165)
7.5.1. Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2. Κατηγορίες-Τύποι σφηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (σελ. 177-180)

8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

8.2. ΒΑΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

9.1. ΑΞΟΝΕΣ-ΑΤΡΑΚΤΟΙ-ΣΤΡΟΦΕΙΣ (σελ. 184-190)
9.1.1. Περιγραφή ορισμός
9.1.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3. Τύποι και κατηγορίες
9.1.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνων
9.1.5. Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνηση
9.1.6. Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

9.2. ΕΔΡΑΝΑ-ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ (σελ. 191-206)
9.2.1. Περιγραφή ορισμός
9.2.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3. Τύποι και κατηγορίες
9.2.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά κατασκευής
9.2.5. Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση
9.2.6. Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

9.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (σελ. 207-220)
9.3.1. Περιγραφή-Ορισμός-Είδη
9.3.2. Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3. Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4. Λυόμενοι σύνδεσμοι-Συμπλέκτες
(Εξαιρούνται: οι παράγραφοι-εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

10.1. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ (σελ. 226-240)
10.1.1. Ορισμός-Περιγραφή
10.1.2. Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.1.3. Κατηγορίες-τύποι
10.1.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5. Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.1.6. Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

10.2. ΙΜΑΝΤΕΣ (σελ. 242-254)
10.2.1. Ορισμός-περιγραφή
10.2.2. Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.2.3. Κατηγορίες-Τύποι
10.2.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5. Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.2.6. Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

10.3. ΑΛΥΣΙΔΕΣ (σελ. 256-268)
10.3.1. Ορισμός-Περιγραφή
10.3.2. Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.3.3. Κατηγορίες-τύποι
10.3.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5. Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.3.6. Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (σελ. 275-279)

11.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

11.2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ - ΔΙΩΣΤΗΡΑ - ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ

11.3. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

11.4. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

11.5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του βιβλίου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ –ΣΧΕΔΙΟ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (σελ. 307-362)

14.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

14.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

14.3. ΗΛΩΣΕΙΣ
14.3.1. Καταπόνηση ηλώσεων
14.3.2. Παραδείγματα εφαρμογής

14.4. ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
14.4.1. Υπολογισμός των κοχλιών σε αντοχή
14.4.2. Παραδείγματα εφαρμογής
14.4.3. Ασκήσεις για λύση

14.5. ΣΦΗΝΕΣ
14.5.1. Επιλογές σφηνών
14.5.2. Εφαρμογές

14.6. ΑΤΡΑΚΤΟΙ-ΑΞΟΝΕΣ
14.6.1. Υπολογισμός ατράκτων-αξόνων
14.6.2. Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3. Ασκήσεις για λύση

14.7. ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΜΑΝ)
14.7.1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2. Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3. Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4. Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5. Ασκήσεις για λύση

14.8. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ
14.8.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3. Ασκήσεις για λύση
14.8.4. Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.6. Ασκήσεις για λύση

14.9. ΙΜΑΝΤΕΣ
14.9.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3. Ασκήσεις για λύση
14.9.4. Υπολογισμοί αντοχής

14.10. ΑΛΥΣΙΔΕΣ
14.10.1. Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2. Μέθοδος επιλογής
14.10.3. Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4. Ασκήσεις για λύση