ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2014-2015

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη όλων των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2420/2014)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2420
10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. 13830/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 79/2014 (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3, περ.α, του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Τις με αρ. πρωτ. 41/23−06−2014, 44/01−07−2014 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

(...)

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Η. Διαβάτη, Ι. Καρβέλη, Γ. Κοτζάμπασης − Έκδοση Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

1.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1.1. Εισαγωγικά στοιχεία
1.1.2. Τα βασικά συστήματα Κ.Θ.

1.2. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
1.2.1. Ως προς το είδος του καυσίμου
1.2.2. Ως προς το φορέα της θερμότητας
1.2.3. Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίας
1.2.4. Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΚΑΥΣΗ

2.1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
2.1.1. Η καύση στερεών καυσίμων
2.1.2. Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)
2.1.3. Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγραέριο)

2.2. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
2.2.1. Τα θεωρητικά καυσαέρια
2.2.2. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

2.3. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

2.4. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
2.4.1. Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης
2.4.2. Καύση και προστασία του περιβάλλοντος

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (σελ. 41-45)

3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΠΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΠΑΣΙΟΥ
3.2.1. Φωτισμός Λεβητοστασίου
3.2.2. Ύδρευση-Αποχέτευση

3.3. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ (σελ. 46-47 )

Περίληψη-Ερωτήσεις (σελ. 49)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ. 53-55)

4.2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
4.2.1. Δεξαμενές πετρελαίων
4.2.2. Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίου

Περίληψη-Ερωτήσεις (σελ. 58)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

5.1. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (σελ. 61-70)
5.1.1. Καυστήρες εξάτμισης
5.1.2. Καυστήρες διασκορπισμού
5.1.3. Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού)
5.1.4. «Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίου
5.1.5. Συγκρίσεις και χρήσεις

5.2. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
5.2.1. Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσης
5.2.2. Πιεστικοί καυστήρες αερίου

5.3. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
5.4.1. Επιλογή καυστήρων πετρελαίου
5.4.3. Σήμανση καυστήρων (σελ.71)

Περίληψη-Ερωτήσεις (σελ. 72-73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΛΕΒΗΤΕΣ (σελ.75-92)

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σελ. 77-85)
6.1.1. Ορισμός-Λειτουργικός σκοπός
6.1.2. Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτων

6.2. ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
6.2.1. Γενική κατάταξη
6.2.2. Χυτοσιδηροί λέβητες
6.2.3. Χαλύβδινοι λέβητες
6.2.3. Λέβητες αερίων
6.2.4. Επίτοιχοι λέβητες αερίων

6.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (σελ. 87-92)

6.4. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
6.4.1. Γενικά στοιχεία
6.4.2. Ο υπολογισμός της καπνοδόχου

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
7.1.1. Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s)
7.1.2. Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=tv-tr, μονάδα 0Κ)
7.1.3. Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W)
7.1.4. Η ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s)
7.1.5. Οι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δρ, μονάδα Ρα)
7.1.6. Παρατηρήσεις

7.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
7.2.1. Κατασκευαστικά στοιχεία
7.2.2. Συγκρίσεις και χρήσεις
7.2.3. Υπολογισμοί και επιλογές
7.2.4. Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύου

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

8.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ
8.3.1. Χαρακτηριστικά μεγέθη
8.3.2. Καμπύλες λειτουργίας
8.3.3. Η επιλογή του κυκλοφορητή

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ−BOILERS

9.1. ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

9.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
9.2.1. Υλικά κατασκευής
9.2.2. Μορφή και διαστάσεις

9.3. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
9.3.1. Από πλευράς υλικού
9.3.2. Από πλευράς μορφής και διαστάσεων

9.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
9.4.1. Γενικά στοιχεία
9.4.2. Επιλογή στο μονοσωλήνιο σύστημα

9.5. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILERS)
9.5.1. Γενικά στοιχεία
9.5.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντήρων

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ−ΕΛΕΓΧΩΝ−ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
10.1.1. Ασφάλεια
10.1.2. Άνεση
10.1.3. Αποδοτική λειτουργία
10.1.4. Αυτονομία λειτουργίας

10.2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
10.2.1. Το «ασφαλιστικό σύστημα»
10.2.2. Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
10.2.3. Όργανα μετρήσεων και ρυθμιστικές διατάξεις
10.2.4. Διατάξεις aντιστάθμισης
10.2.5. Η αυτονομία λειτουργίας

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
11.1.1. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή γειτονικού χώρου)
11.1.2. Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου

11.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΩΡΟΥ

11.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

12.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

12.2. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
12.2.1. Βασικές θερμικές απώλειες Q8
12.2.2. Απώλειες εξωτερικών ανοιγμάτων QF
12.2.3. Απώλειες χαραμάδων εξωτερικών ανοιγμάτων Q,
12.2.4 Θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας Q
12.2.5. Συντελεστής επιβάρυνσης ε
12.2.6. Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης f

12.3. Σχέσεις υπολογισμών

Περίληψη-Ερωτήσεις


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap