ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Η. Διαβάτη, Ι. Καρβέλη, Γ. Κοτζάμπασης − Έκδοση 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ (σελ. 1−26)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΚΑΥΣΗ (σελ. 27−37)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (σελ.39-49)
Εκτός από τις παραγράφους:
3.2.3 Αερισμός (σελ. 45− 46)
3.4 Σχεδιασμός λεβητοστασίου (σελ. 47− 48)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (σελ.51-58)
Εκτός από την παράγραφο:
4.3 Δίκτυα αερίων καυσίμων (σελ. 55 − 57)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ (σελ.59-73)
Εκτός από την παράγραφο:
5.4.2 Επιλογή καυστήρων αερίου (σελ. 70 −71)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΛΕΒΗΤΕΣ (σελ.75-92)
Εκτός από την παράγραφο:
6.2.5 Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας (σελ. 86)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (σελ. 93−120)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ (σελ. 121−132)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ−BOILERS (σελ.133−148)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ−ΕΛΕΓΧΩΝ−ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (σελ. 149−164)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (σελ. 165−179)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (σελ. 181−186)


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap