ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.67711/Γ2/02-05-2014/ΥΠΑΙΘ η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο τροποποιείται κα ορίζεται ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ: «Ανατομία - Φυσιολογία» (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Παπαδόπουλου, Ρίζου, Διαμαντοπούλου, Μαρκαντωνάκη, έκδοση 2013)

Κεφάλαιο 3ο: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 62 - 67)

Κεφάλαιο 4ο: ΑΙΜΑ
4.1 Γενικά (σελ. 71)
4.8 Ανοσία - Ενεργητική και Παθητική (σελ. 80 - 83)
4.9 Ομάδες αίματος (σελ. 83 - 85)
(δεν συμπεριλαμβάνεται η αιμολυτική νόσος των νεογνών)

Κεφάλαιο 5ο: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γενικά (σελ. 94)
5.1 Η στοματική κοιλότητα (σελ. 94 - 98)
5.2 Φάρυγγας - Οισοφάγος (σελ. 98)
5.3 Στομάχι - Έντερο (σελ. 99 - 102)
5.4 Ήπαρ - Πάγκρεας - Σπλήνας (σελ. 103 - 106)
5.6 Πώς λειτουργεί το πεπτικό σύστημα (σελ. 106 - 107)
(δεν συμπεριλαμβάνεται η κινητικότητα του λεπτού και του παχέος εντέρου)

Κεφάλαιο 6ο: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εισαγωγή (σελ. 115)
6.1 Όργανα της άνω αεροφόρου οδού (σελ. 116)
6.2 Όργανα της κάτω αεροφόρου οδού (σελ. 117 - 121)
Φυσιολογία της αναπνοής - Πνευμονικός αερισμός (σελ. 121 - 122)
(δεν συμπεριλαμβάνεται ο βήχας)
Ανταλλαγή των αερίων - Μεταφορά των αερίων (σελ. 125 - 126)

Κεφάλαιο 7ο: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εισαγωγή (σελ. 130)
7.1 Νεφροί (σελ. 131 - 133)
7.2 Ουρητήρας - Ουροδόχος κύστη - Ουρήθρα (σελ. 133 - 135)

Κεφάλαιο 8ο: ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εισαγωγή (σελ. 145)
8.1 Γεννητικό σύστημα του άνδρα (σελ. 145 - 149)
(δεν συμπεριλαμβάνονται οι λειτουργίες του γεννητικού συστήματος του άνδρα)
8.2 Γεννητικό σύστημα γυναίκας (σελ. 151 - 157)
(δεν συμπεριλαμβάνεται η γονιμοποίηση)

 


(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ−ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ»

2ο ΒΙΒΛΙΟ: «Ανατομία−Φυσιολογία»
(Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Παπαδόπουλου, Ρίζου, Διαμαντοπούλου, Μαρκαντωνάκη, έκδοση 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 62−67)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΙΜΑ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ (σελ.71)

4.8. ΑΝΟΣΙΑ−ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ (σελ.80-83)

4.9. ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ /σελ.83-85)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 94−112)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 115)

6.1. ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ (σελ. 116)

6.2. ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ (σελ. 117-122)
και ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (σελ. 125−126)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ.130)

7.1. ΝΕΦΡΟΙ σελ.131-133)

7.2. ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ−ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ−ΟΥΡΗΘΡΑ /σελ.133-135)

7.3. ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, μέχρι τη Σπειραματική διήθηση (η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται) (σελ.135-136)
ΤΑ ΟΥΡΑ (σελ.140)
Σύσταση των ούρων (σελ. 140−141, ονομαστικά τα οργανικά στοιχεία και ανόργανα συστατικά)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 145−157)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

9.1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ.(σελ.162). Μόνο τι είναι ορμόνες, (δηλ. ορμόνες είναι οι ουσίες που εκκρίνουν οι ενδοκρινείς αδένες) και ονομαστικά τους ενδοκρινείς αδένες

9.2. ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
9.2.1. Εισαγωγή (σελ. 163, μόνο τις τρεις πρώτες σειρές)
9.2.2. Ορμόνες θυρεοειδούς, (σελ. 163, μόνο τις τρεισήμισι πρώτες σειρές)

9.3. ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ (σελ. 167)
9.3.1. Ορμόνες των παραθυρεοειδών αδένων (σελ. 167 μέχρι τον τίτλο: «Δράσεις της παραθορμόνης» το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται)
9.4 Θύμος αδένας και υπόφυση (σελ. 169), (το 9.5 «Ορμόνες προσθίου λοβού υπόφυσης» δεν συμπεριλαμβάνεται.)

9.6. ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΥΠΟΦΥΣΗΣ (σελ.171, «Υπερλειτουργία του προσθίου λοβού της υπόφυσης» δεν συμπεριλαμβάνεται.

9.7. ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (Μόνο τις τρεις σειρές της σελ. 173).

9.8. ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ – ΟΡΜΟΝΕΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (σελ.174), από την σελ. 175 μόνο «ο φλοιός των επινεφριδίων παράγει πάνω από 50 ορμόνες. Οι ορμόνες αυτές ονομάζονται κορτικοειδή» και από την σελ. 176 μόνο «ο μυελός των επινεφριδίων παράγει δύο ορμόνες την αδρεναλίνη και την νοραδρεναλίνη οι οποίες ονομάζονται και κατεχολαμίνες».


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap