ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2013-2014

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 438 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2013-2014

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.67711/Γ2/02-05-2014/ΥΠΑΙΘ η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο τροποποιείται κα ορίζεται ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ: «Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας» (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου - 2ος Κύκλος Τ.Ε.Ε., των Νικολακάκη, Σωφρονά, Κιαμίλη, έκδοση 2013)

Κεφάλαιο 1: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 15−20, 24−28)
1.1. Έννοια της προσχολικής αγωγής
1.3. Σκοποί της προσχολικής αγωγής
1.4. Ο αντισταθμιστικός ρόλος της προσχολικής αγωγής

Κεφάλαιο 3: ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 62−64 και 66−74)
3.2. Φρειδερίκος Φρέμπελ
3.3. Μαρία Μοντεσσόρι
3.4. Οβίδιος Ντεκρολύ

Κεφάλαιο 4: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (σελ. 82−95)
4.2. Σκοπός και αναγκαιότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού
4.3. Ημερήσιο Πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού.(Ημερήσιο Πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών)
4.4. Το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό

Κεφάλαιο 6: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σελ. 119−129)

Κεφάλαιο 7: ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σελ. 135−167)
(εξαιρείται το 7.4.2 σελ.166 Ο ρόλος του/ της παιδαγωγού)

Κεφάλαιο 8: ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ− ΑΝΑΓΝΩΣΗ − ΓΡΑΦΗ (σελ. 175−191)

 


(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

2.1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: «Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας»
(Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου − 2ος Κύκλος Τ.Ε.Ε., των Νικολακάκη, Σωφρονά, Κιαμίλη, έκδοση 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 15−20, 24−28)
1.1. Έννοια της προσχολικής αγωγής
1.3. Σκοποί της προσχολικής αγωγής
1.4. Ο αντισταθμιστικός ρόλος της προσχολικής αγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 62−64 και 66−74)
3.2. Φρειδερίκος Φρέμπελ
3.3. Μαρία Μοντεσσόρι
3.4. Οβίδιος Ντεκρολύ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (σελ. 82−95)
4.2. Σκοπός και αναγκαιότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού
4.3. Ημερήσιο Πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού.(Ημερήσιο Πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών)
4.4. Το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σελ. 119−129)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σελ. 135−167)
(εξαιρείται το 7.4.2 σελ.166 Ο ρόλος του/ της παιδαγωγού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ− ΑΝΑΓΝΩΣΗ − ΓΡΑΦΗ (σελ. 175−191)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ. 232−237)
10.2. Η διδασκαλία των μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση
10.3. Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Μαθηματικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (σελ. 255−270)
12.1. Σημασία του Παιχνιδιού
12.2. Παιχνίδι και εκμάθηση των κοινωνικών ρόλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σελ. 301−302)


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;