ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2014-2015

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2420/2014)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2420
10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. 13830/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 79/2014 (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3, περ.α, του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Τις με αρ. πρωτ. 41/23−06−2014, 44/01−07−2014 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

(...)

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες (Πασσάμ Χάρολντ Κρίστοφερ, Ακουμιανάκης Κων/νος, Μεγαλοκονόμος Ιωάννης, Κοσμάτου Αγγελική, έκδοση 2014 Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΔΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (σελ. 29−41)
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
2.2 ΕΓΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
2.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΠΟΡΟΥΣ
2.4 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
2.5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΕΣ
2.6 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
2.7 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΒΟΛΒΟΥΣ
2.8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ (σελ. 51−77)
3.1 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
3.2 ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
3.3 ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ
3.4 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
3.5 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ
3.6 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΦΥΤΑ
3.7 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ
3.8 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)
3.8.1 Εκτάσεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
3.8.2 Συστήματα υδροπονικής καλλιέργειας.
3.9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΗΣΗΣ
3.10 ΝΑΝΑ ΦΥΤΑ - ΝΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΜΜΕΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ (σελ. 163−192)
ΓΕΝΙΚΑ
6.1 ΑΣΤΡΑΚΙ
6.2 ΒΙΟΛΕΤΑ
6.3 ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ
6.4 ΖΕΡΜΠΕΡΑ
6.5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
6.6 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ (σελ. 235−256)
ΓΕΝΙΚΑ
8.1 ΑΖΑΛΕΑ
8.2 ΒΕΓΚΟΝΙΑ
8.3 ΓΑΡΔΕΝΙΑ
8.4 ΓΕΡΑΝΙ
8.5 ΚΑΜΕΛΙΑ
8.6 ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ
8.7 ΟΡΤΑΝΣΙΑ
8.8 ΠΟΪΝΕΤΙΑ
8.9 ΣΑΙΝΤΠΩΛΙΑ
8.10 ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ

Στην ύλη, η οποία θα εξεταστεί σε επίπεδο Πανελλαδικών εξετάσεων, ανήκει μόνον το θεωρητικό τμήμα κάθε κεφαλαίου και όχι το εργαστηριακό.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap