ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

27ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ) 2015

Αρ.Πρωτ.189267/Δ2/21-11-2014/ΥΠΑΙΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: 27ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής 2014-15

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) σε συνεργασία με τα τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων TΕΙ διοργανώνει τον 27ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τον κανονισμό διεξαγωγής και το θέμα της πρώτης φάσης του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.epy.gr και www.pdp.gr, καθώς και να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΕΠΥ στο τηλ. 210-3301307 και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις και .

Για τεχνικά θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο .

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μέρος Α΄ Γενικές Πληροφορίες

1. Ο Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ). email: , URL: www.pdp.gr), διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Ο ΠΔΠ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού  και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO. Η διεξαγωγή του γίνεται με τη συνεργασία τμημάτων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και τμημάτων Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ.

2. Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών. Επιπλέον του παραπάνω γενικού σκοπού, ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην:

* Ενίσχυση της ιδέας της Πληροφορικής και των συνδεδεμένων με αυτήν τεχνολογιών στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

* Παροχή  δυνατότητας στους μαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να γνωρίσουν γνωστικά αντικείμενα και τεχνικές του αντιστοίχου επιστημονικού πεδίου, που δεν παρέχονται από τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα.

* Παροχή  δυνατότητας στους μαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να εκτιμήσουν τις δυνατότητες τους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων και να διακριθούν.

* Επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής, στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής και σε κάθε άλλο πιθανό διεθνή διαγωνισμό Πληροφορικής.

* Προώθηση της επικοινωνίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ αυτών των μαθητών, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και να ανταλλάσουν εμπειρίες και γνωριμίες με νέους άλλων χωρών με τα ίδια ενδιαφέροντα.

* Προώθηση, των Νέων Τεχνολογιών μεταξύ των νέων, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση της Ελληνικής Κοινωνίας του αύριο.

* Μαθητές οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτούς τους σκοπούς, ή προσβάλλουν συμμαθητές τους ή τους διοργανωτές ή επιτίθενται κατά συστημάτων του ΠΔΠ ή της ΕΠΥ ή του Υ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. Μ. Θ, μπορεί να αποκλειστούν προσωρινά ή μόνιμα από αυτόν, με αιτιολογημένη απόφαση της ΟΕ.

Μέρος Β΄ Κανόνες Διεξαγωγής

3. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται ενιαία για τους μαθητές ημερήσιων και νυχτερινών: Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), Εκκλησιαστικών Λυκείων, Μουσικών Λυκείων, ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΕΠΑγγελαμτικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), ΕΠΑγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), Σχολών Μαθητείας, Ναυτικών Λυκείων, Προγραμμάτων IB, και GCE, Ελληνικών Λυκείων & Σχολών, Ελληνικών προγραμμάτων ξένων σχολείων που λειτουργούν βάσει διακρατικών συμφωνιών στην Ελληνική επικράτεια, Ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής, Ελληνικών Προγραμμάτων Σπουδών ξένων σχολείων, που τελούν υπό την αναγνώριση των Ελληνικών αρχών (Έλληνα μορφωτικού ακολούθου) και όλων των Ελληνικών Σχολείων με ειδικά προγράμματα σπουδών (Ειδικής Αγωγής, Διαπολιτισμικών, Δεύτερης Ευκαιρίας, σχολείων εντός ειδικών «καταστημάτων» κλπ) με την προϋπόθεση του ακόλουθου ηλικιακού περιορισμού: Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν δεν μπορούν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, πριν τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, του σχολικού έτους διεξαγωγής. (Προκειμένου για τον 26ο ΠΔΠ ημερομηνία γέννησης μετά την 31/07/1995 για Ολυμπιάδα ή Βαλκανιάδα και  31/12/1999 για Βαλκανιάδα νέων).

4. Για την συμμετοχή των διαγωνιζομένων μαθητών στις φάσεις του ΠΔΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαδικτυακή εγγραφή τους στον επίσημο κόμβο www.pdp.gr, του Διαγωνισμού. Μετά την εγγραφή και τον έλεγχο στον οποίο υπόκεινται τα στοιχεία τους αποστέλλεται ο ειδικός κώδικός συμμετοχής ηλεκτρονικά από την ΟΕ του Διαγωνισμού. Η αποστολή του έγκυρου κωδικού για την εισαγωγή των εγγεγραμμένων στο σύστημα μπορεί να αποσταλεί μέσα σε χρονικό διάστημα έως και 1 εβδομάδα μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

5. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται σε φάσεις. Οι φάσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι τουλάχιστον δύο προκαταρκτικές, και η τελική. Οι προκαταρτικές γίνονται μέσω Διαδικτύου, ενώ η τελική περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια. Μεταξύ των προκαταρτικών φάσεων και της τελικής είναι δυνατή η διεξαγωγή ενδιάμεσης φάσης είτε με την επίλυση μέσω Διαδικτύου προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο, είτε με φυσική παρουσία των μαθητών σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια. Περιφερειακά Πανεπιστήμια (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης), μπορούν να διοργανώνουν στα πλαίσια του ΠΔΠ, περιφερειακούς διαγωνισμούς που οδηγούν απ’ ευθείας στη δεύτερη ή στην τελική φάση.

6. Οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, ή φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο της αλλοδαπής ή σε Ελληνικό πρόγραμμα σε σχολείο τρίτης χώρας. Μαθητές χωρίς Ελληνική Υπηκοότητα ή Ιθαγένεια δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους διεθνείς διαγωνισμούς, λαμβάνουν όμως κανονικά όλες τις διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο.

7. Για τη συμμετοχή στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού απαιτείται η  επιτυχής συμμετοχή στις προηγούμενες φάσεις. Ως επιτυχής συμμετοχή ορίζεται η επίτευξη ενός ελάχιστου βαθμολογικού ορίου, που προσδιορίζεται από την ΟΕ ή την ΕΕ κατά περίπτωση.

8. Σκοπός των προκαταρτικών φάσεων του διαγωνισμού είναι να γίνει επιλογή των  μαθητών που θα διαγωνιστούν στην τελική φάση. Τα προς επίλυση θέματα κατά την έναρξη του διαγωνισμού:
* αποστέλλονται μέσω VBI ή e-mail και των Δ/νσεων – Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε όλα τα σχολεία.
* δημοσιεύονται στην  ιστοσελίδα www.pdp.gr ,στον κόμβο του διαγωνισμού
* δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΠΥ.

9. Τα αποτελέσματα της κάθε φάσης, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.pdp.gr, στον κόμβο του διαγωνισμού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις Διευθύνσεις: Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διεθνών Μορφωτικών Υποθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Επίσης όλοι οι μαθητές ενημερώνονται με e-mail για την βαθμολογία την οποία επέτυχαν.

10. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές προκειμένου να λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω σχετικής ιστοσελίδας του κόμβου του διαγωνισμού, συμπληρώνοντας πλήρως τις σχετικές φόρμες. Το σύνολο των στοιχείων των μαθητών θωρούνται ως προσωπικά δεδομένα και διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Στον αντίστοιχο κόμβο αναφέρεται πια δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι ανακοινώσιμα. Οδηγίες αποστολής απαντήσεων προκαταρτικών φάσεων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία δίνονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου. Η αποστολή των λύσεων των θεμάτων γίνεται επίσης ΜΟΝΟ μέσω Διαδικτύου. Μαθητές οι οποίοι επιχειρούν να αλλοιώσουν τα στοιχεία του διαγωνισμού ή να «εξερευνήσουν» τα συνδεδεμένα με το διαγωνισμό πληροφοριακά συστήματα ή να εισέλθουν σε αυτά εκτός της καθορισμένης διεπαφής υπόκεινται σε κυρώσεις.

11. Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού με πράξη του προέδρου της ΕΠΥ, συγκροτούνται δύο Επιτροπές: Η Οργανωτική Επιτροπή με πρόεδρο μέλος του ΔΣ ή μέλος ΔΕΠ Ελληνικού Πα/μίου ή  ΤΕΙ και η Επιστημονική Επιτροπή πρόεδρο μέλος ΔΕΠ Ελληνικού Πα/μίου ή ΤΕΙ. Σε κάθε επιτροπή μετέχει υποχρεωτικά ένας τουλάχιστον καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ Γραμματέας μιας τουλάχιστον από τις δύο είναι υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Πληροφορικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η Οργανωτική Επιτροπ είναι υπεύθυνη έναντι των συμμετεχόντων του Υ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  . και της ΕΠΥ για την αδιάβλητη κατά το δυνατόν άρτια διεξαγωγή των αρχικών φάσεων όπως και την υποστήριξη της τελικής. Η Επιστημονική Επιτροπή είναι υπεύθυνη έναντι των συμμετεχόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και της ΕΠΥ για την αδιάβλητη κατά το δυνατόν άρτια διεξαγωγή της τελικής φάσεως και την αμετάκλητη επίλυση κάθε επιστημονικού ζητήματος που προκύπτει σε κάθε φάση του διαγωνισμού.

Μέρος Γ΄ Ειδικές Πληροφορίες

12. Οι γλώσσες προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαγωνιζόμενοι είναι η Free-Pascal, C, C++ στις επίσημες εκδόσεις του IOI org. Για το λόγο αυτό προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω μεταγλωττιστές, για τους οποίους δίνεται η δυνατότητα προμήθειας από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Διαγωνιστικό περιβάλλον είναι κατά κανόνα αυτό που εφαρμόζεται από τον ΙΟΙ στις Διεθνείς Ολυμπιάδες. Το συγκεκριμένο περιβάλλον είναι ένα βασικό κέλυφος Linux με τους Compilers Pascal, C, C++. Εναλλακτικά έναντι της PASCAL κατά την τελική φάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί Java (σε περίπτωση που εγκριθεί η χρήση της από την IC του ΙΟΙ), μετά από σχετική απόφαση της ΕΕ. Η ΕΠΥ για λόγους συμβατότητας με τα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα διατηρήσει σε κάθε περίπτωση την PASCAL στις δύο πρώτες φάσεις.

13. Η αξιολόγηση των απαντήσεων των διαγωνιζομένων γίνεται κεντρικά από επιτροπή, με τη βοήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων αξιολόγησης (http://www.hellenico.gr/contest/)®. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν προβλήματα λόγω ισοβαθμιών, η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα τεστ ελέγχου με δεδομένα εισόδου μεγαλύτερου μεγέθους και να περιορίσει το χρόνο εκτέλεσης. Για την αντιμετώπιση τυπικών σφαλμάτων κατά τη διαδικασία του compilation, μπορεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες η επανα-αποστολή του κώδικα σε περιορισμένο χρόνο, ώστε να είναι αποδεκτά τα νέα μεγέθη των αρχείων ελέγχου. Για το λόγο αυτό, οι οδηγίες αποστολής των απαντήσεων πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά. Κάθε παρέκκλιση θα καταστήσει αδύνατη την καταχώρηση του διαγωνιζόμενου στη Βάση Διαγωνιζομένων και τη σωστή αξιολόγηση της απάντησής του.

14. Με την έναρξη κάθε διαγωνιστικής περιόδου, δημοσιοποιείται από την ΕΠΥ το ενδεικτικό ημερολόγιο των φάσεων του διαγωνισμού. Ο οριστικός προγραμματισμός κάθε φάσης μπορεί να γίνει μόνο μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων επί των ενστάσεων κάθε φάσης. Εξαιρετικοί λόγοι μπορούν να μεταβάλλουν τις ημερομηνίες αλλά μόνο με μετάθεση σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα θέματα της δεύτερης προκαταρτικής φάσης στέλνονται με e-mail στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης ή αναρτώνται στον κόμβο του διαγωνισμού. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη προκαταρτική φάση του Διαγωνισμού, μετά την ορθή αποστολή των λύσεων θα αναρτάται το περιεχόμενο της υποβληθείσης λύσεως. Μαθητής που δεν έχει στο λογαριασμό του ενεργή αναρτημένη λύση δεν μπορεί να υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής λύσεων των δύο αυτών φάσεων. Στην πρώτη φάση οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή την αποστολή των σχετικών e-mails. Στη δεύτερη φάση, οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 3 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή την αποστολή των σχετικών e-mails. Ενδεχόμενες ενστάσεις και στις δύο αυτές φάσεις, εξετάζονται άπαξ από την Οργανωτική ή την Επιστημονική Επιτροπή. Τεχνικές ενστάσεις υποβάλλονται μόνο κατά τη διάρκεια των αντιστοίχων φάσεων.

15. Πιθανή ενδιάμεση φάση: Στην περίπτωση που οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δεύτερη φάση ή τους περιφερειακούς διαγωνισμούς με παρόμοια βαθμολογία, είναι ικανοί σε πλήθος,  ενδέχεται να διεξαχθεί ενδιάμεση φάση εντός του μηνός Μαρτίου. Στην ενδιάμεση φάση οι μαθητές μετέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία σε αντίστοιχα Εργαστήρια Πληροφορικής σε δύο τουλάχιστον πόλεις. Εναλλακτικά μπορεί η ενδιάμεση φάση να διεξαχθεί μέσω Διαδικτύου με ανακοίνωση όμως των θεμάτων και αποστολή απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή εντός 48 ωρών από την ηλεκτρονική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιστημονική Επιτροπή. Τεχνικές ενστάσεις υποβάλλονται μόνο κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Επειδή από τη σχολική χρονιά 2010-11 με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης παρέχεται η δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης μέσω σχετικής πλατφόρμας, είναι δυνατή η ανάπτυξη της ενδιάμεσης φάσης σε επί μέρους tasks που θα δίδονται τμηματικά.

16. Τελική Φάση: Σκοπός της τελική φάσεως είναι η βράβευση των καλλίτερων μαθητών και επιλογή 8 – 16 μαθητών από τους οποίους θα γίνει η συγκρότηση των Ελληνικών Εθνικών ομάδων Πληροφορικής. Οι δύο κύριες Εθνικές ομάδες είναι: Α) Η Εθνική «Ολυμπιακή» ομάδα και Β) Η Εθνική ομάδα «βαλκανικών αγώνων». Στην πρώτη μετέχουν όλοι οι μαθητές χωρίς σχολικό περιορισμό και στη δεύτερη οι τέσσερις καλλίτεροι μαθητές από τους οποίους  δύο τουλάχιστον, δεν μπορεί να είναι μαθητές Γ΄ ΓΕ.Λ. ή ΙΒ, 3ης Τάξης ΕΠΑΛ ή προγράμματος GCE. Σε πιθανούς άλλους διεθνείς ή όχι διαγωνισμούς η επιλογή των συμμετεχόντων ανήκει στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΥ, με κριτήρια όπως η επίδοσή τους στη φροντιστηριακή φάση, η τάξη φοίτησης, η ενδεχόμενη ωρίμανσή τους κ.α.

17. Στην τελική φάση συμμετέχουν μαθητές που έχουν αξιολογηθεί στην προκαταρκτική φάση ή τους περιφερειακούς διαγωνισμούς με την υψηλότερη βαθμολογία. Η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται μετά από συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εγγράφως (ως έγγραφο προφανώς νοείται και το e-mail) προς την Επιστημονική Επιτροπή δια της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι ενστάσεις εξετάζονται μόνο από την Επιστημονική Επιτροπή. Τεχνικές ενστάσεις υποβάλλονται μόνο κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.

18. Η τελική συγκρότηση των Εθνικών ομάδων Πληροφορικής γίνεται μετά από την υλοποίηση προπαρασκευαστικού camp το οποίο διεξάγεται στην έδρα ενός εκ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων. Σκοπός του camp είναι η συστηματική προετοιμασία των διαγωνιζομένων και η προσαρμογή τους στα θέματα των διεθνών διαγωνισμών. Με την ολοκλήρωση του camp οι συμμετέχοντες αξιολογούνται στην επίλυση προβλημάτων αντίστοιχων επιπέδου. Το άθροισμα της βαθμολογίας του camp και αυτού της τελικής φάσης δίδει την τελική κατάταξη των μαθητών με την επιφύλαξη του περιορισμού του άρθρου 15 για την ομάδα των «Βαλκανικών Αγώνων». Στο camp διδάσκουν και αξιολογούν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών  Πανεπιστημίων ή υποψήφιοι διδάκτορες αντιστοίχων τμημάτων υπό την επιστημονική ευθύνη μέλους ΔΕΠ. Για τη διεξαγωγή του camp μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εργαστήριο κατάλληλων προδιαγραφών.

19. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση θερινού προπαρασκευαστικού Camp, (πχ. ασυμβατότητες ημερομηνιών) είναι δυνατόν να υλοποιηθεί φροντιστήριο πέντε (5) το πολύ ημερών με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης). Σκοπός του φροντιστηρίου. είναι η εξάσκηση σε προβλήματα επιπέδου Ολυμπιάδων Πληροφορικής, των μαθητών των Ελληνικών Εθνικών Ομάδων Πληροφορικής.

20. Η Επιστημονική Επιτροπή, η Οργανωτική Επιτροπή και η ΕΠΥ διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν λύσεις μαθητών για όλες τις φάσεις και το camp του διαγωνισμού, σε σχετικές ιστοσελίδες ή εκδόσεις της ΕΠΥ, αναφέροντας πάντοτε τα ονόματα τους. Ειδικότερα για τα δεδομένα του ΠΔΠ ισχύει η παρακάτω δήλωση της ΕΠΥ: Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) Τα στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες για την εγγραφή τους στο διαγωνισμό β) Οι ημέρες και οι ώρες υποβολής λύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα HelleniCO γ) Οι κώδικες (sources) των υποβληθέντων λύσεων δ) Η βαθμολογία την οποία επέτυχαν (τελευταίας υποβολής) ε) Το σύνολο των στοιχείων που τηρούν οι παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου, για λογαριασμό των ιδιοκτητών ονομάτων περιοχής (domains) στο Διαδίκτυο. Υπεύθυνη για την τήρηση των στοιχείων είναι η Οργανωτική Επιτροπή () κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τα στοιχεία αυτά δεν παραχωρούνται σε κανένα τρίτο (το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) δεν θεωρείται τρίτος) και δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης από την ΕΠΥ. Μετά τη λήξη κάθε διαγωνισμού (έναρξη επόμενου) η ΕΠΥ διαγράφει τα σχετικά δεδομένα με εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και την τελική βαθμολογία που αυτοί επέτυχαν. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται με ευθύνη της ΕΠΥ. Αντίγραφα των κωδίκων που υποβλήθηκαν (τελευταία υποβολή) μπορούν να δοθούν στους συμμετέχοντες, εφόσον το ζητήσουν, εντός μια εβδομάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι κώδικες των μαθητών που έτυχαν υψηλής βαθμολογίας μπορούν να δημοσιοποιηθούν κατά την κρίση της ΕΠΥ με αναφορά στο συγγραφέα του κώδικα. Η ΕΠΥ διατηρεί στο διηνεκές το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για ερευνητικούς λόγους τα μη προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Με την πάροδο διετίας από τη λήξη του διαγωνισμού, η ΕΠΥ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα. Η ΕΠΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των κωδίκων από τρίτους, εφόσον αυτοί δεν τους έλαβαν από την ΕΠΥ, αλλά τους διέσωσαν πχ. ως περιεχόμενο ιστοσελίδων. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, δικαιούνται αναφοράς σε συγκεκριμένες λύσεις κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των IOI, BOI scientific committees κλπ. εφόσον αυτές δημοσιοποιήθηκαν στον κόμβο του ΠΔΠ ή συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία. Επιπλέον περιορισμοί που επιβάλλονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. την UNESCO ή τον ΙΟΙ org. ισχύουν αυτόματα και χωρίς την αναφορά τους στη παρούσα δήλωση.

21. Κάλυψη Εξόδων: Για τον 26ο ΠΔΠ δεν προβλέπεται κάλυψη οποιοδήποτε εξόδων των μαθητών πλην αυτών της μετακίνησης των Εθνικών ομάδων Πληροφορικής.

Μέρος Δ΄ Τελικές Ρυθμίσεις

22. Οι μαθητές που επιλέγονται από την τελική φάση δόκιμο είναι να συμμετάσχουν ως εθελοντές της οργανωτικής επιτροπής μελλοντικών Πανελλήνιων Διαγωνισμών Πληροφορικής, εφ΄ όσον κρίνεται απαραίτητο και δεν συντρέχει οποιοδήποτε κώλυμα. Το έργο τους θα είναι η συμβολή τους στην επεξεργασία θεμάτων, την αξιολόγησή τους και την τεχνική υποστήριξη της επιστημονικής επιτροπής.

23. Η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του Διαγωνισμού συνεπάγεται τη ρητή, αμετάκλητη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού. Εναντίωση σε όρο του Διαγωνισμού μπορεί να ασκηθεί μόνο δια του Δ.Σ. της ΕΠΥ και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του έτους εξέλιξης του Διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της ΕΠΥ εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια Δ/νση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό ακόμη και μετά τις 31 Οκτωβρίου. Κανένα κείμενο που αφορά τον διαγωνισμό δεν είναι έγκυρο και κατά συνέπεια δεν δεσμεύει την ΕΠΥ εάν δεν αποτελεί απόφαση του ΔΣ ή προκειμένου για διαδικαστικά – τεχνικά θέματα του διαγωνισμού δεν έχει διανεμηθεί από τη Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής.

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Για κάθε θέμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση:
Γραμματεία ΕΠΥ, Σπ. Τρικούπη 20, 106 82 Αθήνα.
Τηλ. + 30 2103301307, fax + 30 2103301890  
Web: www.epy.gr ή www.pdp.gr E-mail: , ή
Για τεχνικά θέματα μπορούν να απευθύνονται στο

 

 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap