ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΙΘ' ΣΥΝΟΔΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ. 14234/Γ2/31-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Email :
Πληροφορίες: Βάρλα Α., Παπαδοπούλου Χ.
Τηλ: 210 34.43.317, 210 34.43.272
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΘ΄ Σύνοδος 2013-2014.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 12350/Γ2/29-01-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τονίζεται ότι, ειδικά για τη φετινή χρονιά, εισάγονται αλλαγές στη δομή του προγράμματος, που αφορούν κυρίως στη διαδικασία επιλογής των «εφήβων βουλευτών», αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ενισχύεται ο ρόλος του συνδέσμου καθηγητή, ενώ παράλληλα επιχειρείται συνεργασία με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα που αφορούν τη νεολαία, όπως ο Συνήγορος του Παιδιού και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές, τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος κατά τη φετινή Σύνοδο, καθώς και για τον τρόπο εγγραφής των σχολείων, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: www.efivoi.gr από 06-02-2014 και στο τηλέφωνο: 210-36.92.411 (κυρία Κ. Κωνσταντίνου).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής. Ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής ορίζεται το 21ο έτος ηλικίας των μαθητών.

Για την εφαρμογή του προγράμματος στα Λύκεια, απαιτείται ορισμός εκπαιδευτικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ως συνδέσμου καθηγητή του Λυκείου με το αρμόδιο για το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» τμήμα του Ιδρύματος της Βουλής. Για ένα (1) έως επτά (7) τμήματα Β΄ τάξης του κάθε σχολείου ορίζεται ένας (1) σύνδεσμος καθηγητής με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν τα σχολικά τμήματα είναι περισσότερα ορίζεται και δεύτερος σύνδεσμος καθηγητής.

Ο σύνδεσμος καθηγητής αναλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του και των προσωπικών του στοιχείων ως συνδέσμου, την ενημέρωση των μαθητών της Β΄ τάξης κατά τμήμα (3 διδακτικές ώρες) για το πρόγραμμα και διευκόλυνσή τους κατά τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές των σχολείων θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 10-02-2014 – 28-02-2014, χωρίς να προβλέπεται παράταση.

Ως συμβολική επιβράβευση της συμβολής των καθηγητών συνδέσμων στο πρόγραμμα, προβλέπεται η αποστολή επιλεγμένων εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Οι μαθητές που θα επιλεγούν ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές θα κληθούν να μετάσχουν στις εργασίες της ΙΘ’ Συνόδου που θα πραγματοποιηθούν στο τέλος Ιουνίου στην Αθήνα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013


 

Αρ.Πρωτ. 13566/Γ2/31-01-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 Πληροφορίες: Βάρλα Α., Παπαδοπούλου Χ.
 Τηλ: 210 34.43.317, 210 34.43.272
 Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Βουλή των Εφήβων, Σύνοδος ΙΗ΄ 2012–2013»

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής.

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων για συμμετοχή στα κοινά, ενώ ειδικό στόχο αποτελεί η εμπειρία της διατύπωσης μιας προσωπικής γραπτής πρότασης του κάθε μαθητή που θα λάβει μέρος, αναφορικά με το παρόν και το μέλλον του τόπου που ζει.

Για το λόγο αυτό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» συνδυάζεται με το μάθημα «Πολιτική και Δίκαιο» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Για την εφαρμογή του προγράμματος στα Λύκεια, ως σύνδεσμος καθηγητής του Λυκείου με το Τμήμα «Βουλή των Εφήβων» του Ιδρύματος της Βουλής μπορεί να οριστεί κάθε εκπαιδευτικός ανεξαρτήτως ειδικότητας. (Από ένα (1) έως επτά (7) τμήματα της Β΄ τάξης του κάθε σχολείου, ορίζεται ένας (1) σύνδεσμος καθηγητής με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν τα σχολικά τμήματα είναι περισσότερα ορίζεται και δεύτερος σύνδεσμος καθηγητής).

Ο σύνδεσμος καθηγητής αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω σχετικών με το πρόγραμμα εργασιών:

α. Ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του και των προσωπικών του στοιχείων ως συνδέσμου (η διαδικασία περιγράφεται στη συνέχεια).

β. Ενημέρωση των μαθητών της Β΄ τάξης για το πρόγραμμα. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr , τόσο οι σύνδεσμοι καθηγητές όσο και οι μαθητές μπορούν να βρουν πληροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι το ανώτερο ηλικιακό όριο συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα, ορίζεται το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Επιτήρηση των συμμετεχόντων μαθητών κατά τη συγγραφή της εργασίας τους στο σχολείο και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Πληροφορικής.

Ως συμβολική επιβράβευση της συμβολής τους στο πρόγραμμα, στους συνδέσμους καθηγητές προβλέπεται η αποστολή επιλεγμένων εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Ενόψει της διεξαγωγής της ΙΗ΄ Συνόδου του ανωτέρω προγράμματος και προς διευκόλυνση της επικοινωνίας με τα σχολεία, τους συνδέσμους και γενικότερα την απλούστευση των διαδικασιών, θα λειτουργήσει η γνωστή από το έτος 2005-2006 διαδικασία εγγραφών και επικοινωνίας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

1. Οι εγγραφές θα γίνουν κατά το διάστημα 05-02-2013 έως 28-02-2013.

2. Ο σύνδεσμος καθηγητής (ισχύει για όλα τα σχολεία είτε συμμετείχαν πέρυσι είτε όχι) μπαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr/beta/scholeia

3. Με την είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα ζητείται ένας αρχικός κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή, ο οποίος φέτος είναι για όλα τα σχολεία 9999.

4. Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο σύνδεσμος καθηγητής θα πρέπει αρχικά να κάνει την προεγγραφή του σχολείου του στο σύστημα συμπληρώνοντας τη «Φόρμα Προεγγραφής» που βλέπει.

Στη φόρμα αυτή επιλέγει τη χώρα και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο του.

Επιλέγοντας τα παραπάνω, βλέπει έναν κατάλογο με τα σχολεία που ανήκουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει και το σχολείο του. Εκεί κάνοντας κλικ επιλέγει το σχολείο του. Εάν το σχολείο δεν εμφανίζεται ή εμφανίζεται σε λάθος Διεύθυνση, ο Διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα «Βουλή των Εφήβων» στα τηλέφωνα 210-36.92.258 & 210-36.92.224 ώστε να γίνει η σχετική διόρθωση.

5. Επιλέγοντας το σχολείο, εμφανίζεται μια νέα σελίδα με τα στοιχεία του στα οποία συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του σχολείου, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται από το σύνδεσμο καθηγητή.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με την καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οικείος σύνδεσμος καθηγητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα «Βουλή των Εφήβων» (βλ. τα προαναφερόμενα τηλέφωνα), έτσι ώστε να καταχωρηθεί στην εφαρμογή η σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ολοκληρωθεί η προεγγραφή του σχολείου (αφού ο σύνδεσμος καθηγητής ξαναμπεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση προεγγραφής).

Εφόσον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας είναι σωστή, ο σύνδεσμος καθηγητής θα επιβεβαιώσει ότι το σχολείο του επιθυμεί να εγγραφεί στο πρόγραμμα κάνοντας κλικ στη λέξη «Αποστολή», και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία προεγγραφής.

6. Με την ολοκλήρωση της προεγγραφής στο e-mail του σχολείου αποστέλλεται ο κωδικός, το συνθηματικό (password), οδηγίες και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος εγγραφών - διαχείρισης του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» από όπου και θα γίνεται η εγγραφή του σχολείου στο σύστημα.

7. Στη συνέχεια, ο σύνδεσμος καθηγητής, ακολουθώντας τις οδηγίες, θα βρει τη φόρμα εγγραφής του σχολείου, θα συμπληρώσει τα στοιχεία του σχολείου, τα δικά του και θα διορθώσει τυχόν προϋπάρχοντα λανθασμένα στοιχεία. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων, εκτός του πεδίου «Έτος Γέννησης», είναι υποχρεωτική.

Τέλος ο σύνδεσμος καθηγητής θα κάνει κλικ στη λέξη «Καταχώριση», με την οποία θα ολοκληρωθεί η εγγραφή του σχολείου και των δικών του στοιχείων στο πρόγραμμα.

Ο σύνδεσμος καθηγητής θα μπορεί να συμπληρώνει-διορθώνει τα στοιχεία εγγραφής του σχολείου του και τα δικά του έως τη λήξη των εγγραφών (28-02-2013).

8. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, μετά την 01-03-2013, τα σχολεία θα βρίσκουν ενημέρωση για τα επόμενα βήματα και τις διαδικασίες του προγράμματος της «Βουλής των Εφήβων».

Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές που θα εκλεγούν ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές θα κληθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Συνόδου, που περιλαμβάνουν τις συνεδριάσεις των 300 τακτικών εφήβων βουλευτών κατά επιτροπές και σε ολομέλεια. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Συνόδου θα ανακοινωθούν προσεχώς

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
 


Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
 ΙΣΤ ΣΥΝΟΔΟΣ 2011-2012


 Αρ.Πρωτ. 4887/Γ2/17-01-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 Πληροφορίες: Βάρλα Α., Παπαδοπούλου Χ.
 Τηλ: 210 34.43.317, 210 34.43.272
 Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Βουλή των Εφήβων, Σύνοδος ΙΖ΄ 2011–2012»

 Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων». Για την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί Επιτροπή με πρόεδρο τη συγγραφέα κυρία Σοφία Ζαραμπούκα.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής.

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων για συμμετοχή στα κοινά, ενώ ειδικό στόχο αποτελεί η εμπειρία της διατύπωσης μιας προσωπικής γραπτής πρότασης του κάθε μαθητή που θα λάβει μέρος, αναφορικά με το παρόν και το μέλλον του τόπου που ζει.

 Για το λόγο αυτό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» συνδυάζεται με το μάθημα «Πολιτική και Δίκαιο» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Για την εφαρμογή του προγράμματος στα Λύκεια, ως σύνδεσμος καθηγητής του Λυκείου με την Επιτροπή του προγράμματος και το Τμήμα «Βουλή των Εφήβων» του Ιδρύματος της Βουλής μπορεί να οριστεί είτε ο διδάσκων καθηγητής του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» είτε εκπαιδευτικός άλλης ειδικότητας, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα ενασχόλησης με το πρόγραμμα του διδάσκοντος το προαναφερόμενο μάθημα. (Από ένα (1) έως επτά (7) τμήματα της Β΄ τάξης του κάθε σχολείου, ορίζεται ένας (1) σύνδεσμος καθηγητής με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν τα σχολικά τμήματα είναι περισσότερα ορίζεται και δεύτερος σύνδεσμος καθηγητής).

Ο σύνδεσμος καθηγητής αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω σχετικών με το πρόγραμμα εργασιών:

α. Ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του και των προσωπικών του στοιχείων ως συνδέσμου (η διαδικασία περιγράφεται στη συνέχεια).

β. Ενημέρωση των μαθητών της Β΄ τάξης για το πρόγραμμα. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr , τόσο οι σύνδεσμοι καθηγητές όσο και οι μαθητές μπορούν να βρουν πληροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι το ανώτερο ηλικιακό όριο συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα, ορίζεται το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Επιτήρηση των συμμετεχόντων μαθητών κατά τη συγγραφή της εργασίας τους στο σχολείο και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Πληροφορικής.

Ως συμβολική επιβράβευση της συμβολής τους στο πρόγραμμα, στους συνδέσμους καθηγητές προβλέπεται η αποστολή επιλεγμένων εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Ενόψει της διεξαγωγής της ΙΖ΄ Συνόδου του ανωτέρω προγράμματος και προς διευκόλυνση της επικοινωνίας με τα σχολεία, τους συνδέσμους και γενικότερα την απλούστευση των διαδικασιών, θα λειτουργήσει η γνωστή από το έτος 2005-2006 διαδικασία εγγραφών και επικοινωνίας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

1. Οι εγγραφές θα γίνουν κατά το διάστημα 25-01-2012 έως 25-02-2012.

2. Ο διευθυντής του σχολείου ή ο σύνδεσμος καθηγητής (ισχύει για όλα τα σχολεία είτε συμμετείχαν πέρυσι είτε όχι) μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr/beta/scholeia

3. Με την είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα ζητείται ένας αρχικός κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή, ο οποίος φέτος είναι για όλα τα σχολεία 7777.

4. Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο σύνδεσμος καθηγητής θα πρέπει αρχικά να κάνει την προεγγραφή του σχολείου του στο σύστημα συμπληρώνοντας τη «Φόρμα Προεγγραφής» που βλέπει.

Στη φόρμα αυτή επιλέγει τη χώρα και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο του.

Επιλέγοντας τα παραπάνω, βλέπει έναν κατάλογο με τα σχολεία που ανήκουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει και το σχολείο του και εκεί κάνοντας κλικ επιλέγει το σχολείο του. Εάν το σχολείο δεν εμφανίζεται ή εμφανίζεται σε λάθος Διεύθυνση, ο Διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα «Βουλή των Εφήβων» στα τηλέφωνα 210-36.92.258 & 210-36.92.224 ώστε να γίνει η σχετική διόρθωση.

5. Επιλέγοντας το σχολείο, εμφανίζεται μια νέα σελίδα με τα στοιχεία του στα οποία συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του σχολείου, το οποίο για τα δημόσια σχολεία της χώρας έχει τη μορφή:

Τα σχολεία που θα εγγραφούν φέτος για πρώτη φορά θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, ανάμεσα στα άλλα στοιχεία που θα τους ζητηθούν, περιλαμβάνεται και η επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της σχολικής μονάδας.

Εάν το προϋπάρχον στην εφαρμογή e-mail του σχολείου δεν είναι σωστό ή δεν εμφανίζεται, ο οικείος σύνδεσμος καθηγητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα «Βουλή των Εφήβων» (βλ. τα προαναφερόμενα τηλέφωνα), έτσι ώστε να καταχωρηθεί στην εφαρμογή το σωστό e-mail και να ολοκληρωθεί η προεγγραφή του σχολείου (αφού ο σύνδεσμος καθηγητής ξαναμπεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση προεγγραφής).

Εφόσον το e-mail της σχολικής μονάδας είναι σωστό, ο σύνδεσμος καθηγητής θα επιβεβαιώσει ότι το σχολείο του επιθυμεί να εγγραφεί στο πρόγραμμα κάνοντας κλικ στη λέξη «Αποστολή», και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία προεγγραφής.

6. Με την ολοκλήρωση της προεγγραφής στο e-mail του σχολείου αποστέλλεται ο κωδικός, το συνθηματικό (password), οδηγίες και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος εγγραφών - διαχείρισης του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» από όπου και θα γίνεται η εγγραφή του σχολείου στο σύστημα.

7. Στη συνέχεια, ο σύνδεσμος καθηγητής, ακολουθώντας τις οδηγίες, θα βρει τη φόρμα εγγραφής του σχολείου, θα συμπληρώσει τα στοιχεία του σχολείου, τα δικά του και θα διορθώσει τυχόν προϋπάρχοντα λανθασμένα στοιχεία. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων, εκτός του πεδίου «Έτος Γέννησης», είναι υποχρεωτική.

Τέλος ο σύνδεσμος καθηγητής θα κάνει κλικ στη λέξη «Καταχώριση», με την οποία θα ολοκληρωθεί η εγγραφή του σχολείου και των δικών του στοιχείων στο πρόγραμμα.

Ο σύνδεσμος καθηγητής θα μπορεί να συμπληρώνει-διορθώνει τα στοιχεία εγγραφής του σχολείου του και τα δικά του έως τη λήξη των εγγραφών (25-02-2012).

8. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής, η οποία θα γνωστοποιείται στα σχολεία μετά την εγγραφή τους, τα σχολεία θα βρίσκουν ενημέρωση για τα επόμενα βήματα και τις διαδικασίες του προγράμματος της «Βουλής των Εφήβων».

9. Μετά το τέλος των εγγραφών και τη διαδικτυακή αποστολή ενημερωτικού υλικού οι συμμετέχοντες μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα. Οι απαντήσεις τους θα αποσταλούν στο Ίδρυμα της Βουλής ηλεκτρονικά

Εφέτος, ο αριθμός των λέξεων για την απάντηση ανά ερώτημα είναι:

50 λέξεις για την πρώτη απάντηση

300 λέξεις για τη δεύτερη απάντηση

Οι μαθητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα προσέλθουν στα Εργαστήρια Πληροφορικής των Λυκείων τους σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το σχολείο τους, κατά το διάστημα 26-04-2012 έως 30-04-2012 και εντός του ωραρίου λειτουργίας του, προκειμένου να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής τους.

Η συνολική διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας θα είναι δύο (2) ώρες και κατά τη διεξαγωγή της δεν επιτρέπεται στους συμμετέχοντες η χρήση σημειώσεων, βιβλίων ή άλλης βοήθειας, ενώ θα πρέπει να έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε περίπτωση που οι υπολογιστές του Εργαστηρίου δεν αρκούν για τους μαθητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μπορούν να συμμετέχουν τμηματικά.

Με τη λήξη της όλης διαδικασίας (30-04-2012) θα τερματίζεται ηλεκτρονικά, από τους διαχειριστές της εφαρμογής, η δυνατότητα πρόσβασης στις φόρμες των μαθητών και θα ακυρώνονται όλοι οι κωδικοί που δε χρησιμοποιήθηκαν.

Οι σύνδεσμοι καθηγητές θα έχουν την ευθύνη ενημέρωσης, διανομής των κωδικών και εισαγωγής των μαθητών στη φόρμα συμμετοχής τους και μόνον οι Διευθυντές των σχολείων και οι σύνδεσμοι καθηγητές θα γνωρίζουν την αντιστοιχία κωδικών και ονομάτων των μαθητών, στοιχεία που θα πρέπει να αποδοθούν στο πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων», όταν τους ζητηθούν.

Το κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα μπορεί να αναζητήσει τους κωδικούς των μαθητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr/egrafes , με τη χρήση των κωδικών σχολείου και πρόσβασης που έχει λάβει κατά την εγγραφή του.

Οι κωδικοί θα είναι διαθέσιμοι μετά το τέλος της ηλεκτρονικής εγγραφής των σχολείων (25-02-2012).

Αν για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστωθεί αδυναμία να τηρηθεί η προθεσμία – για οποιονδήποτε αποχρώντα λόγο- παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα της Βουλής, Τμήμα «Βουλής των Εφήβων» (τηλ.: 210-36.92.258, 210-36.92.224, 210-36.92.411).

Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας ακολουθούν:

  • η αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων μαθητών,
  • η εκλογή των Εφήβων Βουλευτών (300 τακτικών και 300 αναπληρωματικών) με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση
  • η β΄ φάση του προγράμματος που περιλαμβάνει τις συνεδριάσεις των 300 τακτικών Εφήβων Βουλευτών κατά επιτροπές και σε ολομέλεια και πραγματοποιείται στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων από 29-06-2012 έως 02-07-2012.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap