ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ 2011-2012

ΑΔΑ: 4ΑΜ79-4Ν5

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΄Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»- ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
(Σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών 2011-2012, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ.84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1730/Β/2-8-2011).

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα.

2. Πτυχίο / δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο / δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που υποβάλλει - εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.- βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Στην εν λόγω βεβαίωση θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός ή ο χαρακτηρισμός του πτυχίου (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα). Σε διαφορετική περίπτωση θα λογίζεται ότι η βεβαίωση φέρει τον χαρακτηρισμό «καλώς».

3. Ηλικία όχι ανώτερη των είκοσι έξι (26) ετών για τους υποψήφιους που επιδιώκουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και των τριάντα (30) ετών για όσους επιδιώκουν διδακτορικό τίτλο σπουδών.

4. Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, εφόσον:
-έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή
-έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή
-έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή
-είναι στρατευμένοι και η θητεία τους λήγει πριν από την έναρξη του προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο υπότροφος.

Δεν αναστέλλεται η έναρξη της υποτροφίας για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

5. Δε γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για τον ίδιο επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών.

6. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όσοι ήδη κατέχουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο, ούτε υποψήφιοι για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών όσοι είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

7. Το ΙΚΥ δεν εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έως την 16 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα Ελλάδος 23:59, ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο/πλατφόρμα http://apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships/, συμπληρωμένη, χωρίς καμία παράλειψη και με αναγραφή, απαραιτήτως, του επιδιωκόμενου τίτλου σπουδών. Για την εγκυρότητα της αίτησης κρίνεται απαραίτητη και η αποδοχή του περιεχομένου της Υπεύθυνης +ήλωσης του Ν.1599/1986, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, σε περίπτωση που το όνομα του υποψηφίου περιληφθεί στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων, θα προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα, τόσο των ψηφιοποιημένων εγγράφων, όσο και των εγγράφων του Κεφ. Ε της προκήρυξης που τον αφορούν.

Α) Για τους υποψήφιους που επιδιώκουν την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται η υποβολή σε ψηφιακή μορφή των ακολούθων:

i. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.∗, όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ή ο τελικός βαθμός.
∗ Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση  ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το +.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και μπορεί να  ναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97).

ii. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει).

iii. Πρόταση διδακτορικής διατριβής, διαμορφωμένη βάσει των προδιαγραφών του Κεφ. Γ (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).

iv. Βιογραφικό σημείωμα.

v. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής (μόνο στην αγγλική γλώσσα).

vi. Φωτογραφία (ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας).

vii. Ονομασία τίτλου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

viii Αναφορά έως τριών διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών (με αναγραφή των ψηφιακών ιστοτόπων τους)

Εάν το Ίδρυμα εξωτερικού απαιτεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδιαφέροντος του υποψηφίου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος αυτού.

Β) Για τους υποψήφιους που επιδιώκουν την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή της Ελλάδας απαιτούνται να υποβληθούν τα ακόλουθα:

i. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ή ο τελικός βαθμός.

ii. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος, διαμορφωμένη βάσει των προδιαγραφών του Κεφ. Γ (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).

iii. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής (μόνο στην αγγλική γλώσσα).

iv. Φωτογραφία (ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας).

v. Ονομασία τίτλου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

vi. Αναφορά έως τριών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (με αναγραφή των ψηφιακών ιστοτόπων τους)

Εάν το Ίδρυμα εξωτερικού απαιτεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδιαφέροντος του υποψηφίου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος αυτού.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για τις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες της Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες και κτηνιατρική, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 360 θέσεις υποτρόφων ως εξής: 60 για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στο εξωτερικό (διδακτορικό), 200 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο Εξωτερικό και 100 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.

Από κάθε επιστημονική περιοχή θα χρηματοδοτηθούν οι δώδεκα (12) καλύτερες υποψηφιότητες για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στο εξωτερικό (διδακτορικό) και οι σαράντα (40) καλύτερες υποψηφιότητες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο Εξωτερικό και οι είκοσι (20) καλύτερες υποψηφιότητες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.

Ανά επιστημονική περιοχή, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις: στην Ψηφιακή Τεχνολογία, την Ενέργεια (εναλλακτικές μορφές και πράσινη ανάπτυξη), τη Νανοτεχνολογία, τις Βιοκαλλιέργειες, τα Μαθηματικά και τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα και μέχρι τρία συναφή προγράμματα, αλλά όχι σε περισσότερες από μία επιστημονικές περιοχές.

Κριτήρια επιλογής και βαθμολογικές κλίμακες.

1. Υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών δευτέρου κύκλου

α. Βαθμός πτυχίου (χαρακτηρισμός: άριστα=5, λίαν καλώς= 3, καλώς=1).

β. Μεταπτυχιακός τίτλος (εφόσον υπάρχει) (2 μόρια).

γ. Συστατικές επιστολές (0-2 μόρια).

δ. Πρόταση διδακτορικής διατριβής (*1)

i. αρτιότητα (1-10 μόρια),

ii. πρωτοτυπία (1-5 μόρια),

iii. ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (1-5 μόρια).

ε. Διεπιστημονικότητα πρoγράμματος (0-1)

(*1) Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης διδακτορικής διατριβής: η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη 200 λέξεων, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα, (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία. Δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις – σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται με λιγότερα από 10 μόρια δεν περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων.

2. Υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου

α. Βαθμός πτυχίου (χαρακτηρισμός: άριστα=5, λίαν καλώς= 3, καλώς=1).

β. Βαθμολογική επίδοση σε συναφή προς την ειδικότητα μαθήματα (1-7 μόρια).

γ. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος (1-5 μόρια). (*2)

δ. Συστατικές επιστολές (0-2 μόρια).

ε. Διεπιστημονικότητα προγράμματος (0-1).

στ. Πρόβλεψη προγράμματος για χρόνο στο εξωτερικό (0-2).

(*2) Προδιαγραφές διαμόρφωσης δήλωσης ενδιαφέροντος: η δήλωση ενδιαφέροντος αναφέρεται στην από μέρους του υποψηφίου αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της προτίμησής του για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου. +εν μπορεί να ξεπερνά τις 600 λέξεις – σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται με λιγότερα
από 10 μόρια δεν περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων.

Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις διδακτορικής διατριβής με αντικείμενα που εμπίπτουν στους περιορισμούς της ηθικής δεοντολογίας όπως ορίζονται στην απόφαση αριθμ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης +εκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (Άρθρο 6 «Αρχές ηθικής δεοντολογίας»).

Ένσταση για οποιοδήποτε θέμα επί της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων επιλογής δεν γίνεται παραδεκτή.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤEΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η τελική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου εξάγεται από το άθροισμα των μορίων που λαμβάνει κατά την διαδικασία αξιολόγησης . Με βάση την ανωτέρω βαθμολογία, από την Υπηρεσία καταρτίζονται οι επιμέρους, ανά επιστημονική περιοχή και ανά πρόγραμμα, προσωρινοί ονομαστικοί πίνακες των επιλεγέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Μετά την κατάρτιση και τη δημοσιοποίηση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν, οφείλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών να αποστείλουν στο Ι.Κ.Υ. ταχυδρομικώς και με συστημένη επιστολή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, της αναλυτικής τους βαθμολογίας και επικυρωμένο αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου.

Επίσης, πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να αποστείλουν ταχυδρομικώς στο ΙΚΥ (εφόσον διαθέτουν) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Προκειμένου περί τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

2. Προκειμένου περί Α.μ.Ε.Ε.Α., πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας (67% και άνω).

3. Προκειμένου περί Μουσουλμάνων, Ρομά, Παλιννοστούντων και τέκνων μεταναστών δεύτερης γενιάς, πιστοποιητικό του οικείου +ήμου/Κοινότητας προς απόδειξη της ιδιότητάς τους.

4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2011 της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το καθαρό ατομικό ή/και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα.

Μετά την υποβολή των ανωτέρω καταρτίζονται από την Υπηρεσία οι οριστικοί πίνακες επιλεγέντων και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Κ.Υ.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2011:

1. Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο που να βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές, ή τελούν σε αναβολή κατάταξης.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξωτερικού υποχρεούνται:

α. Να υποβάλουν ηλεκτρονικώς και εγγράφως το πρόγραμμα της εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών τους σπουδών (πρώτου ή δεύτερου κύκλου), το οποίο απαραιτήτως πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου για το οποίο επελέγησαν, με τυχόν απαίτηση διδάκτρων και το ύψος τους.

β. Να φροντίσουν οι ίδιοι για την οριστικοποίηση της αποδοχής τους από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που είχαν δηλώσει.

γ. Να υποβάλουν βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι έγιναν αποδεκτοί ως τακτικοί πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακοί φοιτητές, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας από της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.
Ο υπότροφος μπορεί να αλλάξει Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ και πάντως πριν από την έναρξη της φοίτησής του.

δ. Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν χρηματοδοτούνται για τον ίδιο σκοπό από το ΕΣΠΑ ή από άλλο ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό πρόγραμμα, παρά μόνο για το πόσο που δεν καλύπτεται από την υποτροφία του ΙΚΥ.

3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού υποχρεούνται:

α) Να υποβάλουν πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Α.Ε.Ι. που απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο.

β) Να κάνουν σύνδεση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη σελίδα του Φ.Ε.Κ. της Υπουργικής Απόφασης για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

γ) Να υποβάλουν Υπεύθυνη +ήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν χρηματοδοτούνται για τον ίδιο σκοπό από το ΕΣΠΑ ή από άλλο ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό πρόγραμμα παρά μόνο για το πόσο που δεν καλύπτεται από την υποτροφία του ΙΚΥ.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού υποχρεούνται να πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και να λαμβάνουν το μεταπτυχιακό τους τίτλο από ελληνικό Α.Ε.Ι. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις σύμπραξης ελληνικών Α.Ε.Ι. με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής.

4. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών από το +.Σ. και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ.

5. Εάν μέχρι την 16 +εκεμβρίου 2011, οι υποψήφιοι υπότροφοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υποτροφία τους, αυτομάτως διαγράφονται από τους πίνακες των επιτυχόντων, χωρίς καμία ενημέρωση.

Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 36 μήνες και εξαρτάται, τόσο από το πρόγραμμα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση, που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του.

1. Για τους υποτρόφους εξωτερικού ορίζονται:

α. 12 μήνες για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil. (ως αυτόνομος επιδιωκόμενος τίτλος), ή Master 2 ή άλλου ισότιμου τίτλου.

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι περιπτώσεις υποτρόφων, οι οποίοι προκειμένου να εγγραφούν σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc.ή M.Phil ή Master 2, ή άλλου ισότιμου τίτλου, θα πρέπει να αποκτήσουν δίπλωμα κατώτερου επιπέδου (π.χ. Diploma).

Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για το M.A./M.Sc. ή M.Phil. ή Master 2, ή άλλου ισότιμου τίτλου προβλέπεται ως ελάχιστος για την απόκτηση του τίτλου χρόνος μεγαλύτερος του ενός έτους, και όχι πλέον των 24 μηνών, η περίπτωση κρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Υποτροφιών.

β. 12 έως 36 μήνες συνολικά, με βάση την επίδοση του υποτρόφου, για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου.

Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή βρίσκεται στο τελικό στάδιο και απαιτείται επιπλέον διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών, για την ολοκλήρωση και υποβολή της προς κρίση, γεγονός που θα βεβαιώνεται ηλεκτρονικά από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. εξετάζει τη δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον εξαμήνου (κατ’ ανώτατο όριο) με καταβολή τροφείων και άνευ διδάκτρων.

2. Για τους υποτρόφους εσωτερικού ορίζονται:

α. 12 μήνες, 18 μήνες, ή 24 μήνες για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., εφόσον το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχης διάρκειας. nς χρόνος διάρκειας εκάστου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, λογίζεται η ελάχιστη διάρκεια αυτού, όπως καθορίζεται και αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. θεσμοθέτησης και λειτουργίας του

β. Δεν χορηγείται υποτροφία πέραν των 24 μηνών για την απόκτηση του Α' Μεταπτυχιακού Τίτλου, έστω και αν η διάρκεια του Προγράμματος είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών.

γ. Δεν χορηγείται αναδρομικά υποτροφία. Επίσης, δεν χορηγείται αναδρομικά, στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, ο υποψήφιος υπότροφος έχει διανύσει τους προβλεπόμενους 12, 18 ή 24 μήνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.

δ. Σε κάθε περίπτωση ο/η υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει τον τίτλο για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε με τη λήξη της υποτροφίας.

Η. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Ο υποψήφιος υπότροφος έχει την αποκλειστική ευθύνη εξασφάλισης αποδοχής του από Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Αναστολή έναρξης, ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετατροπή υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών από εξωτερικού σε εσωτερικού ή το αντίστροφο.

3. Ο κάθε υπότροφος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά έκθεση προόδου κάθε έξι (6) μήνες, ώστε το Ίδρυμα να ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων που μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος, την οικονομική κατάσταση κ.λπ.) που το επιβάλλουν.

4. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι παρακάτω υποχρεώσεις:

α. Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης να εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή για την οποία επελέγη και να μην παρεκκλίνει απ' αυτή.

β. Να αφιερωθεί ουσιαστικά –καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του- στις μεταπτυχιακές του σπουδές.

γ. Να ενημερώνει το Ίδρυμα, με στοιχεία επικοινωνίας, για τυχόν μετακινήσεις από τη χώρα μετεκπαίδευσής του.

δ. Να υποβάλει την ερευνητική του εργασία για κρίση στο Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, όπου μετεκπαιδεύτηκε.

5. Μετά τη λήξη της υποτροφίας, και όπως προβλέπεται στην ειδική σύμβαση που θα υπογράψει με το Ι.Κ.Υ.

α) Ο υπότροφος για απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου οφείλει:
i. Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου, να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. τελική έκθεση σπουδών με σχετικά πιστοποιητικά, τίτλους, δημοσιεύματα κ.λπ.
ii. Nα καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου που απέκτησε, καθώς και ένα αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

Στην περίπτωση που ο υπότροφος δεν υποβάλει τα ανωτέρω, εντός του προβλεπόμενου χρόνου, υποχρεούται να υποβάλλει στο Ι.Κ.Υ. μία δημοσίευση σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με θέμα σχετικό με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών του σπουδών, καθώς και αντίγραφο μίας εισήγησης σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο συναφούς θεματολογίας.

β) Ο υπότροφος για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος υποχρεούται

i. Μέσα σε ένα τρίμηνο να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφο της αναγόρευσής του σε διδάκτορα και ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση που ο υπότροφος δεν υποβάλει τα ανωτέρω, εντός του προβλεπόμενου ανώτατου χρονικού διαστήματος των 42 μηνών, υποχρεούται να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. μία τουλάχιστον δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ή εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ή συνδυασμό αυτών. Παράλληλα, υποχρεούται να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα καθηγητή του, ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της εκπόνησης της διατριβής ήταν διδακτορικού επιπέδου.

ii. Μετά τη λήξη της υποτροφίας του, υποχρεούται σε επάνοδο ή/και μόνιμη παρουσία σε ελληνικό ή ευρωπαϊκό έδαφος για μια τριετία.

6. Οι υπότροφοι σε πανεπιστήμια του εσωτερικού υποχρεούνται να προσφέρουν χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες τους από 10 έως 15 ώρες εβδομαδιαίως (επικουρία διδασκαλίας, διόρθωση ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κ.λπ.) στο τμήμα και στο πανεπιστήμιο που γίνονται δεκτοί σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων.

7. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν στις επιστημονικές τους εργασίες: «Η υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ή της διδακτορικής διατριβής ή της επιστημονικής δημοσίευσης συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Έργου «Υποτροφίες ΙΚΥ» από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και +ια Βίου Μάθηση», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του ΕΣΠΑ, 2007-2013».

Παραβίαση όλων των ανωτέρω όρων, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, συνεπάγεται την υποχρέωση του τέως υποτρόφου να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της υποτροφίας σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣEΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡEΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η υποτροφία εσωτερικού δεν διακόπτεται, αν ο υπότροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να διανύσει μία αναγνωρισμένη περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.

Αν όμως τύχει υποτροφίας μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. θα αποφασίζει κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι, οι υπότροφοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν, παράλληλα, για τον ίδιο σκοπό, από άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για το ποσό που δεν καλύπτεται από την υποτροφία του Ι.Κ.Υ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει και να αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα βεβαίωση από τον +ιευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είτε από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα αναγράφονται:
i. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει.

ii. Το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Στους υποτρόφους εξωτερικού χορηγούνται:

α. Μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (870,00 €).

β. Δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα (tuition fees), το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).

γ. Κολεγιακά δίδακτρα, ποσό ύψους έως δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) ετησίως.

δ. Μέρος εργαστηριακών δαπανών, εφόσον έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., όχι ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€).

ε. Ασφάλιση, όπου απαιτείται και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα, ποσό όχι ανώτερο των 2.500,00 €.

στ. Εφάπαξ ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00€) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, τo οποίo αποσκοπεί να καλύψει και τα έξοδα των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επανόδου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών τους.

ζ. Δαπάνη δημοσίευσης διατριβής, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Ειδικότερα, για το master χορηγείται ποσό ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€), για το Μ.Phil. ποσό ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00€) και για το Ph.D. ποσό ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€). Εάν το Πανεπιστήμιο απαιτεί δημοσίευση σε εκδοτικό οίκο, το Δ.Σ. αποφασίζει κατά περίπτωση.

2. Στους υποτρόφους εσωτερικού χορηγούνται:

α. Μηνιαία τροφεία ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€).

β. +απάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως.

γ. Συνολικές δαπάνες μετακίνησης και έξοδα εγγραφής σε επιστημονικά συνέδρια του εξωτερικού μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

δ. Δαπάνη δημοσίευσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ποσό ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

3. Στους υποτρόφους εξωτερικού ή εσωτερικού, που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. που έχουν σύμπραξη με αντίστοιχα Ιδρύματα της αλλοδαπής ή ημεδαπής και που σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών τους θα απαιτηθεί η μετάβασή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, ή την Ελλάδα αντίστοιχα, θα χορηγούνται για το διάστημα αυτό τα τροφεία που ισχύουν για τους υποτρόφους του εξωτερικού, ή του εσωτερικού, αντίστοιχα

4. Στους Μουσουλμάνους, Ρομά, παλιννοστούντες δεύτερης γενιάς, τέκνα μεταναστών δεύτερης γενιάς, χορηγείται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €), πλέον των τροφείων εκάστου προγράμματος.

5. Στα Α.μ.Ε.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% χορηγείται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€), πλέον των τροφείων εκάστου προγράμματος.

6. Στους υποτρόφους με ατομικό ή/και οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) καθώς και σε τέκνα πολυτέκνων οικογενειών χορηγούνται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€), πλέον των τροφείων εκάστου προγράμματος, καθώς και πλήρης κάλυψη των ετήσιων διδάκτρων ανά πρόγραμμα.

Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής