ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΤΙΣΜΟΣ - Εξεταστέα ύλη Εσπερινών ΕΠΑΛ 2016

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 2015-2016

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 383/2016)

Αρ.Πρωτ.Φ6/20511/Δ4/08-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ε-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210-344 2229, 3306
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 58 του Ν.4310/2014 (Α΄ 258) και με το άρθρο 8 του Ν.4327/2015 (Α΄ 50).
4. Την περ. α της παρ. 2Α του άρθρου 16 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε παρ. 2 με την παρ. του άρθρου 42 του Ν.4351/2015 (Α΄ 164).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.151/142457/Α5/11-09-2015 (Β΄ 2029) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
10. Τη με αρ. πρωτ Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»
11. Τη με αριθμ. 01/14-01-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
12. Το με αρ. πρωτ. 40/22-01-2016 Έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» ως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»,  «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» και «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ως ακολούθως:

1. Στο μάθημα «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» της ειδικότητας «Υποστήριξη Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ» του Τομέα Πληροφορικής αφαιρείται από την εξεταστέα ύλη το Κεφάλαιο 14 Στατικές Δομές Δεδομένων και 14.1 Πίνακες (Ασκήσεις μόνο για μονοδιάστατους Πίνακες).

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2175/2015)

Αριθμ. Φ6/153688/Δ4
Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και, ειδικότερα, την παρ. 12 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
2. Την περ. α της παρ. 2Α του άρθρου 16 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 110).
3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και 79/2014 (Α΄ 123).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (Β΄ 373) υπουργικής απόφασης «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας»
10. Τη υπ’ αριθμ. 40/28−07−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 400/30−09−2015 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διδακτέα − εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2015 − 2016 ως εξής:

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Δομημένος Προγραμματισμός - 2. Δίκτυα Υπολογιστών II

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: «Προγραμματισμός υπολογιστών» (Α. Σιδερίδη, Κ. Γιαλούρη, Σπ. Μπακογιάννη, Κ. Σταθόπουλου. Έκδοση 2014 Διόφαντος) (Από το βιβλίο της Κατεύθυνσης 'Υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών' της Β΄ τάξης του 1ου Κύκλου του Τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε.)

ΕΝΟΤΗΤΑ II: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

4.1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

4.2. ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ

4.3. ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
4.4.1. Ακολουθία
4.4.2. Επιλογή (Αν... τότε... αλλιώς...)
4.4.3. Επανάληψη

ΕΝΟΤΗΤΑ III: Υλοποίηση σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΙΔΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

7.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
7.2.1. Γλώσσες μηχανής
7.2.2. Συμβολικές Γλώσσες
7.2.3. Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου
7.2.4. Γλώσσες 4ης γενιάς

7.3. ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
7.3.1. Διαδικασιακός Προγραμματισμός
7.3.2. Δομημένος Προγραμματισμός
7.3.3. Παράλληλος Προγραμματισμός
7.3.4. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
7.3.5. Συναρτησιακός Προγραμματισμός
7.3.6. Λογικός Προγραμματισμός

7.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
7.4.1. Μεταγλωττιστής
7.4.2. Γραφή Εκτέλεσης Προγράμματος
7.4.3. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.2.1. Ακέραιος
8.2.2. Πραγματικός
8.2.3. Λογικός
8.2.4. Χαρακτήρας
8.2.5. Αλφαριθμητικός τύπος

8.3. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PASCAL
8.3.1. Επικεφαλίδα
8.3.2. Δηλώσεις
8.3.3. Κύριο Πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

9.1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΞΟΔΟΥ
9.1.1. read, readln
9.1.2. write, writeln

9.2. ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

9.3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

10.1. IF

10.2. CASE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

11.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

11.2. WHILE

11.3. REPEAT−UNTIL

11.4. FOR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

12.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
12.1.1. Διαδικασίες οριζόμενες από τον χρήστη

12.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
12.2.1. Συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη (εξαιρούνται ΑΝΑΔΡΟΜΗ και Παράδειγμα χρήσης αναδρομής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13.2. ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

14.1 ΠΙΝΑΚΕΣ (Ασκήσεις μόνο για μονοδιάστατους Πίνακες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1) Δεν θα διδαχθεί ούτε θα χρησιμοποιηθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον της γλώσσας QBASIC ούτε οι προτάσεις που περιέχονται στο βιβλίο για υλοποίηση αλγορίθμων στο περιβάλλον αυτό.
 Επίσης, δεν θα δοθούν Ερωτήσεις, Ασκήσεις ή Δραστηριότητες για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί.

2) Σε ασκήσεις ή προβλήματα για την επίλυση των οποίων απαιτείται αναπαράσταση αλγορίθμου, αυτή μπορεί να γίνει: α) Με ψευδοκώδικα, χρησιμοποιώντας τις εντολές που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 4.2. του βιβλίου «Προγραμματισμός Υπολογιστών» των Αλ. Σιδερίδη κ.ά. είτε με στοιχεία της γλώσσας Pascal ή με συνδυασμό αυτών, β) με λογικό διάγραμμα όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4.3 και 4.4 (4.4.1, 4.4.2 και 4.4.3) του βιβλίου, γ) με τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

 

 

Pin It

Εκτύπωση