ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ - Εξεταστέα Ύλη Εσπερινών ΕΠΑΛ 2015 - 2016

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 2015-2016

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 383/2016)

Αρ.Πρωτ.Φ6/20511/Δ4/08-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ε-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210-344 2229, 3306
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 58 του Ν.4310/2014 (Α΄ 258) και με το άρθρο 8 του Ν.4327/2015 (Α΄ 50).
4. Την περ. α της παρ. 2Α του άρθρου 16 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε παρ. 2 με την παρ. του άρθρου 42 του Ν.4351/2015 (Α΄ 164).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.151/142457/Α5/11-09-2015 (Β΄ 2029) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
10. Τη με αρ. πρωτ Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»
11. Τη με αριθμ. 01/14-01-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
12. Το με αρ. πρωτ. 40/22-01-2016 Έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» ως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»,  «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» και «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ως ακολούθως:

(...)

4. Για το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II» του Ηλεκτρολογικού Τομέα, η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

Από το 1ο ΒΙΒΛΙΟ: Ηλεκτροτεχνία (Βουρνάς Κων/νος, Δαφέρμος Ολύμπιος, Πάγκαλος Σταύρος, Χατζαράκης Γεώργιος, έκδ. Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (A.C.):

Ενότητα 5.1. Εναλλασσόμενο ρεύμα (A.C.) (σελ. 331 - 358)

Ενότητα 5.2. Κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα (σελ. 359 - 384)

Ενότητα 5.3. Ισχύς και Ενέργεια στο εναλλασσόμενο ρεύμα (σελ. 385 - 406)

Ενότητα 5.4. Συντονισμός κυκλώματος (σελ. 407 - 422)
[Εξαιρούνται από τη διδακτέα ύλη της ενότητας 5.4: η υποενότητα 5.4.2.Παράλληλος συντονισμός (σελ. 414 - 419), τα τρία τελευταία εδάφια της Ανακεφαλαίωσης, οι Ερωτήσεις 7, 8, 9, καθώς και η Άσκηση 4]

Ενότητα 5.5. Τριφασικό ρεύμα (σελ. 423 - 452)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Ενότητα 6.1. Ανόρθωση του εναλλασσόμενου ρεύματος (σελ. 455 - 472)

Σημείωση: Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι ανακεφαλαιώσεις, τα παραδείγματα, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που υπάρχουν στις παραπάνω Ενότητες.

Από το 2ο Βιβλίο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» (ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Εκδ. Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ:

Ενότητα 8.7. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ:
Υποενότητα 8.7.1. Κυκλώματα RL Σειράς: Μόνον τα παραδείγματα 1 έως 11 που περιλαμβάνονται στην υποενότητα (σελ. 255 - 264)
Υποενότητα 8.7.2. Κυκλώματα RC Σειράς: Μόνον τα παραδείγματα 1 έως 4 που περιλαμβάνονται στην υποενότητα (σελ. 267 - 271)
Υποενότητα 8.7.3. Κυκλώματα RLC Σειράς: Μόνον τα παραδείγματα 1 και 2 που περιλαμβάνονται στην υποενότητα (σελ. 274 - 276)
Υποενότητα 8.7.4. Κύκλωμα με R και L Παράλληλα (σελ.276 - 279)
Υποενότητα 8.7.5. Κύκλωμα με R και C Παράλληλα (σελ. 280 - 282)
Υποενότητα 8.7.6. Κύκλωμα με Πηνίο και Πυκνωτή Παράλληλα (σελ. 282 - 285)

Ενότητα 8.9. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ (σελ. 286 - 287)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ:

Ενότητα 10.4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Υ» (σελ. 314 - 321)

Ενότητα 10.5. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Δ» (σελ. 321 - 328)

Ενότητα 10.6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (σελ. 328 - 329)

Ενότητα 10.7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ (329 - 330)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ:

Ενότητα 11.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (σελ. 333 - 334)

Ενότητα 11.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (σελ. 334 - 341)

Ενότητα 11.3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (σελ. 342)

Ενότητα 11.4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ (σελ. 342 - 343)

Σημείωση-Επισήμανση:
Η πορεία διδασκαλίας της ύλης θα γίνει με βάση το 1ο Βιβλίο. Το 2ο Βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί επικουρικά. Περιέχει θεωρία και εφαρμογές που συμπληρώνουν και εμπεδώνουν αντίστοιχες Ενότητες του 1ου Βιβλίου. Δηλαδή τα τμήματα της ύλης από το 2ο Βιβλίο θα διδαχθούν σταδιακά, εντασσόμενα - όταν έρθει η σειρά τους - στις Ενότητες του 1ου Βιβλίου στις οποίες αναφέρονται.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2175/2015)

Αριθμ. Φ6/153688/Δ4
Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και, ειδικότερα, την παρ. 12 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
2. Την περ. α της παρ. 2Α του άρθρου 16 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 110).
3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και 79/2014 (Α΄ 123).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (Β΄ 373) υπουργικής απόφασης «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας»
10. Τη υπ’ αριθμ. 40/28−07−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 400/30−09−2015 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διδακτέα − εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2015 − 2016 ως εξής:

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Ηλεκτροτεχνία II - 2. Ηλεκτρικές Μηχανές

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II»

1ο ΒΙΒΛΙΟ: «Ηλεκτροτεχνία» (Βουρνάς Κων/νος, Δαφέρμος Ολύμπιος, Πάγκαλος Σταύρος, Χατζαράκης Γεώργιος, έκδ. Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC)

5.1.3. Εναλλασσόμενο ρεύμα και χαρακτηριστικά μεγέθη του (σελ. 344−355)
5.1.4. Εναλλασσόμενη τάση και χαρακτηριστικά μεγέθη της
5.1.5. Ενεργός ένταση και ενεργός τάση
5.1.6. Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών
5.1.7. Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση
5.1.8. Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φασική απόκλιση

5.2. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (σελ.360−381)
5.2.1. Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα
5.2.1.α. Ωμική αντίσταση στο Ε.Ρ.
5.2.1.β. Πηνίο στο Ε.Ρ.
5.2.2. Σύνθετα κυκλώματα−Σύνθετη αντίσταση
5.2.2.α. Κύκλωμα RL σε σειρά
5.2.2.β. Κύκλωμα RC σε σειρά
5.2.2.γ. Κύκλωμα RLC σε σειρά
5.2.2.δ. Κύκλωμα RLC παράλληλα

5.3. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (σελ. 386−403)
5.3.1. Ισχύς σε ωμική αντίσταση
5.3.2. Ισχύς σε επαγωγική αντίδραση
5.3.3. Ισχύς σε χωρητική αντίδραση
5.3.4. Ισχύς σε σύνθετη αντίσταση−Τρίγωνο Ισχύος
5.3.5. Αντιστάθμιση (ή βελτίωση του συνφ)

5.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (σελ. 408−419)
5.4.1. Συντονισμός σειράς
5.4.2. Παράλληλος συντονισμός (αντισυντονισμός)
5.5. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (σελ. 424−449)
5.5.1. Παραγωγή τριφασικού ρεύματος
5.5.2. Ανεξάρτητα και αλληλένδετα τριφασικά συστήματα
5.5.3. Φασική και πολική τάση
5.5.4. Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου
5.5.5. Ισχύς του τριφασικού ρεύματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

6.1. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (σελ. 456−471)
6.1.1. Εισαγωγή−Ανορθωτές
6.1.2. Μονοφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
6.1.3. Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
6.1.4. Εξομάλυνση και σταθεροποίηση της ανορθωμένης τάσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται οι ανακεφαλαιώσεις, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το περιεχόμενο των οποίων εμπίπτει στις ανωτέρω ενότητες.

2ο ΒΙΒΛΙΟ: «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» (Ιωαννίδου Μαρία, Μικρώνης Θωμάς, Τσίλης Βασίλης, έκδ.ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (σελ. 219−226)

7.6. ΕΝΕΡΓΟΣ Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

7.7. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

7.8. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 235−285)

8.2. ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

8.3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΕΡΓΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

8.4. ΤΡΙΓΩΝΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

8.5. ΩΜΙΚΟΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
8.5.1. Ωμικός καταναλωτής
8.5.2. Επαγωγικός καταναλωτής
8.5.3. Χωρητικός καταναλωτής

8.6. ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΩΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΡΚΩΦ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
8.6.1. Νόμος του Ωμ
8.6.2. Νόμοι του Κίρκωφ

8.7. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
8.7.1. Κυκλώματα RL Σειράς
8.7.2. Κυκλώματα R−C Σειράς
8.7.3. Κύκλωμα R−L−C Σειράς
8.7.4. Κύκλωμα με R και L Παράλληλα
8.7.5. Κύκλωμα με R και C Παράλληλα
8.7.6. Κύκλωμα με Πηνίο και Πυκνωτή Παράλληλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

9.1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (σελ. 291− 303)

9.2. ΥΠΕΡΤΑΣΗ

9.3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

9.4. ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

10.2. ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (σελ. 309−328)

10.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΑΣΗΣ
10.3.1. Σύνδεση Πηγών Εναλλασσόμενης Τάσης σε Αστέρα ή σε Τρίγωνο
10.3.2. Σχέσεις Μεταξύ Τάσεων ή ΗΕΔ στη Σύνδεση σε Αστέρα και σε Τρίγωνο

10.4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Υ»
10.4.1. Συμμετρικοί καταναλωτές σε σύνδεση «Υ»
10.4.2. Ασύμμετρη φόρτιση σε αστέρα

10.5. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Δ»
10.5.1. Συμμετρικοί καταναλωτές σε «Δ»
10.5.2. Ασύμμετρη φόρτιση σε τρίγωνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

11.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (σελ.333−341)

11.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται οι ανακεφαλαιώσεις, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το περιεχόμενο των οποίων εμπίπτει στις ανωτέρω ενότητες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση