Υποβολή Αίτησης Εισαγωγής - Μηχανογραφικού Δελτίου Αλλοδαπών - Αλλογενών 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γραφείου Τύπου

Δελτίο Τύπου
06-07-2017

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2017.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εισαχθούν, από Παρασκευή 14 μέχρι και Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στη διαδρομή : https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr
θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Αλλοδαπών-Αλλογενών έτους 2017»,οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων : www.minedu.gov.gr (εικονίδιο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», ενότητα «Αλλοδαποί-Αλλογενείς», «Ανακοινώσεις», προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία « Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2017 δεν δικαιούνται να υποβάλουν και αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία « Αλλοδαπών- Αλλογενών» για το έτος 2017.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησης- μηχανογραφικού τους δελτίου:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή:

 • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου (οι υποψήφιοι υπογράφουν σε όλες τις σελίδες)
 • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά

Β. Αποστέλλουν τα ανωτέρω έγγραφα στην Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2017 μαζί με:

 • μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου μεφωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνικήγλώσσα
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα , η οποία να έχει εκδοθεί από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καιΜειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.
  Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από την Αυτοτελή Διεύθυνση ΠαιδείαςΟμογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η 24η Ιουλίου 2017.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) στο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, προς
«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»
ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0091,
Ανδρ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα»

με την ένδειξη:
για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2017.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις - μηχανογραφικά δελτία καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έγκριση ή μη της αίτησης συμμετοχής τους.

2. Οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Μετάβαση στην σελίδα υποβολής Μηχανογραφικού δελτίου αλλοδαπών - αλλογενών


HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS
PRESS OFFICE
37 Andrea Papandreou Str.
151 80 – Marousi
Web site: www.minedu.gov.gr
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
6-7-2017

Press announcement

Submission of  the  electronic application-Entry Form for the admission to Higher Education in Greece for foreigner candidates , graduates of non-E.U. lyceums or graduates of lyceums or equivalent schools of member states of the E.U.

TThhee MMinistry of Education, Research and Religious Affairs announces that from Friday July 14th, 2017 until Friday July 21st , 2017, foreigner candidates , graduates of non-E.U. lyceums or graduates of lyceums or equivalent schools of member states of the E.U., can electronically submit their Application – Entry Form at the web address: https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr .

The candidates will have access to this platform all day long (24 hours) and they we be able to submit the application-entry form from abroad, with having to come to Greece for this reason.

All candidates before filling in the Application form must have taken into consideration “General instructions for the admission to Higher Education in Greece for foreigners a) graduates of non E.U. Lyceums b) graduates of lyceums or equivalent schools of member states of the E.U. for the year 2017” that is posted at Ministry’s site. Therefore, they will be informed for the admission to this category, as well as all relative documents that need to be submitted to the secretariat of the university where he/she enters. The candidate must take into consideration all relevant information for the right completion of the Application and follow all indicated steps.

Candidates that have submitted the Application-Entry Form with the category of “Greek Citizens living abroad” for the year 2017 are not entitled to submit the Application-Entry Form with the category ffoorr ““FForeigner candidates , graduates of non-E.U. lyceums or graduates of lyceums or equivalent schools of member states of the E.U.”

After the candidate has carefully filled in his Application , he has to print this in two (2) copies, check it out and sign in all pages. The candidate keeps one of the two copies. The candidate prints in two (2) copies the Official Statement of L.1599/1986, as it appears at the Summary-Review and signs them.

The candidate keeps one of the two copies, in order to submit it with the rest of the documents to the secretariat of the university where he/she enters. The candidates after FINAL SUBMISSION-APPLICATION (with expiry date the 24nd July 2017 on the postmark) shall send to the committee in charge of collecting and checking Application-Entry Forms for Foreigners for the year 2017.

EXCLUSIVELY AND ONLY BY EXPRESS MAIL (courier) to:
MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS
«DIRECTORATE OF EXAMINATIONS AND VERIFICATIONS»
DPT. Α΄ off. 0091,
37, A. Papandreou P.C. 15180, Maroussi – Athens, Greece

for the attention of:
The committee in charge of collecting and checking Application-Entry Forms from Foreigners for the year 2017

The following documents:

 • one (1) signed copy of Application (PRINTED BY THE ELECTRONIC SYSTEM)
 • one (1) signed copy of the Official Statement (PRINTED BY THE ELECTRONIC SYSTEM) one
 • (1) photocopy of the certificate of correspondance of the candidate’s graduation certificate issued by the Directorate of Greek studies abroad, intercultural education of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, or by the Directotates of Secondary Education or by the Consellors at the Education Offices of the Greek Embassies. A certificate of his/her total marks average, issued by the Directorate of Greek studies abroad, intercultural education of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, or by the Directotates of Secondary Education or by the Consellors at the Education Offices of the Greek Embassies. The total marks average should be issued on a 0-20 mark scale, 20 being the top mark and 0 the lowest mark. If the candidate’s graduation certificate is issued by vocational education ( professional or technical school) a certificate of equivalence is required, issued by E.O.Π.Π.Ε.Π., and then a certificate with the total marks average should be issued on a 0-20 mark scale, 20 being the top mark and 0 the lowest mark issued by the Directorate of Greek studies abroad, intercultural education of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, or by the Directotates of Secondary Education or by the Consellors at the Education Offices of the Greek Embassies. For candidates that graduate from foreign schools in Greece a certificate of equivalence is also required.
 • A photocopy of the graduation certificate with his official translation by the official authorities, the Ministry of Foreign Affairs, the Embassy or the Consulate of the foreign country in Greece or a Greek Lawyer, according to the new lawyer’s Code (art.36, Law 4194/2013-FEK 208/A/27.09.2013)
 • one (1) ID card type photograph
 • one (1) photocopy of passport or other document with photograph, that certifies the candidate’s identity.

AFTER THE DEADLINE, THE ELECTRONIC SYSTEM IS LOCKED AND NO PARTICIPATIONS WILL BE ACCEPTED.

After the completion of the procedure the candidates will be informed about whether their application is approved or not through a further announcement on the Ministry website.

All candidates must have all the necessary documents during the submission of the application-entry form , which will be submitted along with the other documents to the secretariat of the university where he enters, which is responsible for checking the documents in order to proceed to his registration.

If, after the entry, during the inspection, it is established that the legal conditions of entry into the above categories are not fulfilled, due to submission of false or illegal documents, the registered person will be removed by decision of the department and this person will be excluded for the next two (2) academic years from any entry procedure into any department or university.

If, after the entry, during the inspection, it is established that the legal conditions of entry into the above categories are not fulfilled, due to submission of false or illegal documents, the registered person will be removed by decision of the department and this person will be excluded for the next two (2) academic years from any entry procedure into any department or university.


Εκτύπωση