ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.Φ.253/40711/Β6/10-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Ντούτσου
Τηλέφωνο:210 3442684
FAX: 210 344 2098

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των άρθρων 7 των με αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391) και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ.Β΄ 493), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της με αριθ.Φ.253/67430/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α.

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.Α΄188), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. Α΄ 90)

2.Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3255/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (ΦΕΚ. Α΄138)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. Α΄ 29)

4.Τις διατάξεις του ν.3966 /2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. Α΄ 118)

5.Τις διατάξεις του άρθρου 7 της με αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Φ.253/ 67430/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της με αριθμ. Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄)στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ.Β΄ 493) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Φ.253/ 67430 /Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α.

7.Tις διατάξεις της υπ’ αριθμ.27528/ΣΤ5/15-3-2012 Κοινής Απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ 763 Β΄.).

8.Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 3 της με αριθ.Φ.253/ 67430 /Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α., που αντικατέστησε την παρ.5 του άρθρου 7 της Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) Υ.Α. αντικαθίσταται με τα ακόλουθα τρία εδάφια, ως εξής :

«Εάν δεν εισάγονται στη σχολή ή το τμήμα, που έχουν δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις τους, κρίνονται στη συνέχεια για επιλογή στις επί πλέον θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος, ως υποψήφιοι της ειδικής περίπτωσης στην οποία ανήκουν. Εάν και πάλι δεν εισάγονται στις επί πλέον αυτές θέσεις στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα, η ίδια διαδικασία επιλογής συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση, στη γενική σειρά. Σε περίπτωση και πάλι μη εισαγωγής τους με τη σειρά αυτή, εξετάζονται επίσης και πάλι για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης και πάντα σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους, μέχρι την εισαγωγή του τελευταίου εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για την εισαγωγή τους.»

2. Η παρ.2 του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.253/ 67430 /Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α. καταργείται.

Η απόφαση αυτή πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι υποψήφιοι δηλώνουν κανονικά στο Μηχανογραφικό δελτίο τις σχολές με τη σειρά που επιθυμούν, χωρίς κάποιο περιορισμό, αφού έχει καταργηθεί η πρόταση που περιόριζε τις σχολές μόνο στη διοικητική περιφέρεια της κατοικίας των γονέων.

Εάν έχουν συγκεντρώσει μόρια ικανά να τους εισάγουν στην πρώτη σχολή προτίμησης, τότε εισάγονται με τις κανονικές διαδικασίες όπως και οι υπόλοιποι συνυποψήφιοι που δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία. Εάν δεν έχουν αρκετά μόρια για να εισαχθούν κανονικά, τότε ελέγχεται εάν είναι δυνατή η εισαγωγή τους με τα μόρια για τους υποψήφιους που ανήκουν στην ειδική κατηγορία και έχουν δηλώσει αυτή τη σχολή.

Εάν δεν γίνει πάλι δυνατή η εισαγωγή στη σχολή της πρώτης τους προτίμησης, τότε επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για την σχολή που δηλώθηκε ως 2η. Εάν χρειαστεί, θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία και για όλες τις σχολές που έχουν δηλωθεί σε μηχανογραφικό δελτίο.


Εκτύπωση