Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Αριθμός Εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστικής

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1768/2016)

Αριθμ. 25544 οικ. Φ.109.1
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-16.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των υποπαραγράφων α΄ και δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 69 του N. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Του Π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ. Του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε. Των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
στ. Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
ζ. Του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
η. Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
θ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ι. Της υπ’ αριθμ. Υ5/27-1-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
ια. Της υπ’ αριθμ. Υ6/25-9-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
ιβ. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
ιγ. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./57/39899 από 19-4-2016 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280/2006).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3057/23-12-2015 εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβανομένων υπόψη τόσο των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνων που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 8000/1/2016/53-γ’/13-5-2016 και 8000/1/2016/53-ε’/2-6-2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Ειδ. Φ. 07-420) ύψους 165.270,00 € για το οικονομικό έτος 2016 και συγκεκριμένα στους κάτωθι ΚΑΕ: 0412, 0421, 0436, 0451. Για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Ειδ. Φ. 07-420) ύψους 495.798,40 € για κάθε ένα έτος και συγκεκριμένα στους κάτωθι ΚΑΕ: 0412, 0421, 0436, 0451. Για καθένα από τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 προκαλείται δαπάνη ύψους 1.980.350,00 € περίπου σε βάρος του Κρατικού Π/Υ (Ειδ. Φ. 07-420, ΚΑΕ ομάδας 0400). Οι ανωτέρω δαπάνες, τόσο για το τρέχον, όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του τακτικού Π/Υ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ.
5. Τις αριθμ. 32496, 32497, 32498 και 32499/31-5-2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε ενενήντα τρεις (93).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

3. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

4. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών - γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α) Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 83
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 3
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 5
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 93

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί
(,,,)


Αριθμ. 25545 οικ. Φ.109.1 (2)
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-16.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Του Π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ. Του άρθρου 52 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
ε. Του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ. Της υπ’ αριθμ. Φ.253.1/69267/Α5/22-4-2016 απόφασης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.Φ253.1/44654/Α5/15-3-2016 υπουργικής απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016-2017 (Β΄ 685)» (Β΄ 1232).
ζ. Των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
η. Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
θ. Του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
ι. Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
ια. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ιβ. Της υπ’ αριθμ. Υ5/27-1-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
ιγ. Της υπ’ αριθμ. Υ6/25-9-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
ιδ. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
ιε. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./57/39899 από 19-4-2016 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280/2006).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3056/23-12-2015 εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβανομένων υπόψη τόσο των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνων που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 8000/1/2016/54-γ’/13-5-2016 και 8000/1/2016/54-ε’/2-6-2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Ειδ. Φ. 07-420) ύψους 60.450,00 € για το οικονομικό έτος 2016 και συγκεκριμένα στους κάτωθι ΚΑΕ: 0412, 0421, 0436, 0451. Για τα οικονομικά έτη 2017, 2018 και 2019 προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Ειδ. Φ. 07-420) ύψους 181.259,63 € για κάθε έτος και συγκεκριμένα στους κάτωθι ΚΑΕ: 0412, 0421, 0436, 0451. Για το οικονομικό έτος 2020 προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Ειδ. Φ. 07-420) ύψους 565.763,00 € και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ ομάδας 0400. Οι ανωτέρω δαπάνες, τόσο για το τρέχον όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του τακτικού Π/Υ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ.
5. Τις αριθμ. 32496, 32497, 32498 και 32499/31-5-2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό:

α) Ποσοστό 20%, δηλαδή οκτώ (8) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.δ. 365/1990 (Α΄ 144), όπως έχει τροποποιηθεί, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4249/2014 (Α΄ 73).

β) Ποσοστό 15%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του Π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 4%, δηλαδή μια (1) θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ΄ και στ΄ της παραγράφου Β΄ της υπ’ αριθμ. Φ.253.1/69267/Α/22-4-2016 απόφασης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253.1/44654/Α5/15-3-2016 υπουργικής απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016-2017» (Β΄ 685) θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, με το παλαιό σύστημα (ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).

Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2014, 2015), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον συνολικό αριθμό θέσεων πυροσβεστών, υπαρχιπυροσβεστών, αρχιπυροσβεστών και πυρονόμων που θα συμμετάσχουν το σχολικό έτος 2015-2016 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50-Α΄) (νέο σύστημα εισαγωγής).

γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή είκοσι έξι (26) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

3. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

4. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών - γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο:
α) Με σειρά επιτυχίας: 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Β) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο (παλαιό σύστημα εισαγωγής):
α) Με σειρά επιτυχίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Γ) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2014, 2015):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2014:
α) Με σειρά επιτυχίας: -
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Δ) Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 23
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 1
ΣΥΝΟΛΟ: 26

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί

(...)

 


Εκτύπωση