ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Δικαιολογητικά υποψηφίων για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
09 Μαι.19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ"
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΥΕΘΑ 16/2016

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγμα «7».

(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". (Υπόδειγμα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

(5) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκομιστεί στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης την 1η ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων).

(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας [βλέπε σελ.11, παράγραφο 11(ε) της παρούσας].

(7) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της προηγούμενης παραγράφου).

(8)  Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β».

β. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1), (2), (4), (5), και (6) της παραγράφου 1α.

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής στο οποίο να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραμμένη η ημερομηνία γέννησης και αν είναι έγγαμος-η ή άγαμος-η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόμενο από μετάφραση στα Ελληνικά).

(3) Πιστοποιητικό διαμονής από τον αντίστοιχο δήμο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

(4) Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού μητρώου) από τη χώρα προέλευσης και από την ημεδαπή.

(5) Θεωρημένο Φ/Α ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.

(6) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

γ. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1.α.

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής (αντί πιστοποιητικού δήμου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαμένουν στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Στο υπόψη Πιστοποιητικό πρέπει να είναι γραμμένα και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και ολογράφως.

(β) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γράφουν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).

(δ) Εάν είναι έγγαμοι -ες ή άγαμοι -ες.

(ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου.

(3) Τα τέκνα των Ελλήνων Υπάλληλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού) να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Υπηρεσία των, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο Εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα.

(4) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

δ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(1) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα:
(α) Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (1) έως (5) στην παράγραφο 1α.
(β) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική υπηρεσία..

(2) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΝΔ-ΣΙ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα τα δικαιολογητικά (1) έως (5) για την ΣΝΔ και (1) έως και (6) για την ΣΙ της παραγράφου 1α.

(3) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΑΝ
Τα δικαιολογητικά (1) έως (5) της παραγράφου 1α, απευθείας στη ΣΑΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τους υποψηφίους που είναι ήδη μαθητές σε άλλη ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται η προσκόμιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

(προσκομίζονται στη σχολή επιτυχίας την ημέρα κατατάξεως)

α. ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου.

(2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ μέχρι την προηγούμενη της εγγραφής στο αντίστοιχο Πανεπιστημιακό τμήμα.

(3) Να φέρουν μαζί τους:

(α) Την αστυνομική τους ταυτότητα.

(β) Διαβατήριο (όσοι έχουν).

(γ) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.

(δ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ.

(ε) Τη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης από Λύκειο αποφοίτησης (αφορά μόνο τους επιτυχόντες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ).

(στ) Το Στρατολογικό Αριθμό (Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου), όσοι έχουν.

(ζ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, όσοι έχουν ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

(η) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και ο IBAN.

(θ) Αριθμός ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν).

(4) Οι επιτυχόντες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

β. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α.

(2) Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου.

(3) Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του  Παραρτήματος «Ε».

γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ-ΕΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

(1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α.

(2) Πιστοποιητικό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνονται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της προκηρύξεως.

δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.

(2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άνδρες).

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος
Υ/ΓΕΕΘΑ