Αριθμός Εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές 2017 - 2018

Καθορισμός Αριθμού Εισακτέων στις Σχολές Αστυνομίας 2017 - 2018

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2890/2017)

Αριθμ. 6000/2/253
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 περίπτωση α΄ του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), του άρθρου 20 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4138/2013 (Α΄ 72).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), του άρθρου 58 παρ. 7 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και του άρθρου 40 παρ. 3 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 4452/2017 (Α΄17).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του ν. 4342/2015 (Α΄143) και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Α΄ 188), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν.
11. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253.1/84559/Α5 από 19.05.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253.1/40818/ Α5/9-3-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 815Β΄)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Φ.253.1/60992/ Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312 Β΄) ομοία» (Β΄1876).
12. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186 από 10.11.2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
13. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ24 από 06.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 2144).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
15. Τις διατάξεις της αριθμ. 201408/Υ1 από 25-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).
16. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
17. Την αριθμ. 8000/1/2017/62-δ΄από 03.07.2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 (01.01.2020 έως 30.06.2020), ενώ για το χρονικό διάστημα 01.07.2020 έως 31.12.2020, καθώς και για το οικονομικό έτος 2021 προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», η οποία, ειδικά κατά την παρούσα χρονική περίοδο έναρξης διαδικασιών εφαρμογής του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), δεν μπορεί να προσδιορισθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» (ΚΑΕ Ομάδας 0400 και 0500) των οικονομικών ετών 2020 έως 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικώνπου θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε πενήντα τρεις (53). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.- ΟΜΑΔΑ Β΄), τα προηγούμενα δύο (2) έτη χωρίς νέα εξέταση.
Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2015 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2016 σε ποσοστό 60%.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4327/2015 (Α΄50), (νέο σύστημα), με εξετάσεις.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (Β΄ΟΜΑΔΑ), χωρίς εξετάσεις, καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με εξετάσεις και αντίστροφα.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) της περίπτ. α΄ παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Χωρίς νέα εξέταση)

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Αστυνομικοί Υποψήφιοι
Υποψήφιοι έτους 2015 
α. Με σειρά επιτυχίας2
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)- -
γ, Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)- -
Υποψήφιοι έτους 2016 
α. Με σειρά επιτυχίας3
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)- -
γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)- -
ΣΥΝΟΛΟ5

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Με εξετάσεις)

α. Με σειρά επιτυχίας43
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτε-
κνων οικογενειών κ.λπ.)
4
γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οι-
κογενειών)
1
ΣΥΝΟΛΟ48

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμηνας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2863/2017)

Αριθ. 6000/2/251-α
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2016-2017.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων ιδιωτών

Α. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2016-2017, καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και σε σαράντα (40) αντιστοίχως.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από καθεμία από τις παραγράφους 6 και 7 ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 του ιδίου νόμου (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού», καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

Για τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 6 περίπτωση α΄, ομοίως δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

4. Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 2 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές.
Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

5. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

6. Οι θέσεις των εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων (250), κατανέμονται ως εξής:

α. Επί των διακοσίων πενήντα (250) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5%, ήτοι δώδεκα (12) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τα έτη 2016 και 2015 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 39 παρ. 33 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (5%):

i) Ποσοστό 90%, ήτοι έντεκα (11) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και

ii) Ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 39 παρ. 33 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων. Σε όσους/ες είχαν συμμετάσχει το 2015, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει θέση.

β. Επί των υπολοίπων διακοσίων τριάντα οχτώ (238) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 ή το 2015, και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015 ή το 2016, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. i, ii και iii του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

iii. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες επτά (207) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

7. Οι θέσεις των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών (40), κατανέμονται ως εξής:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 ή το 2015 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015 ή το 2016, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. i, ii και iii του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

8. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

I. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ


Α΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2016 Ή ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009, ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ 2015 Ή ΤΟ 2016 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016
α. Με σειρά επιτυχίας : 13
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] : 1
ΣΥΝΟΛΟ 14

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2015
α. Με σειρά επιτυχίας : 9
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] : 1
ΣΥΝΟΛΟ : 10

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με το ν. 2909/2001)
Με σειρά επιτυχίας : 7
ΣΥΝΟΛΟ : 7

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α. Με σειρά επιτυχίας :179
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] : 20
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] : 8
ΣΥΝΟΛΟ :207

Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α. Με σειρά επιτυχίας : 10
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] : 1
ΣΥΝΟΛΟ :11

Ε΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ., ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2016 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016
Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Α΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2016 Ή ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ AΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009, ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ 2015 Ή ΤΟ 2016 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016
Με σειρά επιτυχίας : 2
ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2015
Με σειρά επιτυχίας : 2
ΣΥΝΟΛΟ : 2

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)
Με σειρά επιτυχίας : 1
ΣΥΝΟΛΟ : 1

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α. Με σειρά επιτυχίας : 31
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] : 3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] : 1
ΣΥΝΟΛΟ : 35

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί
(...)


Εκτύπωση