ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προκήρυξη Εισαγωγής σε Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες:
1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο ((Αναζήτηση Υπηρεσίας))
2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www .hellenicpolice.gr
3) Στα τηλέφωνα:
ΑΘΗΝΑ: 210- 6977327
210- 6977169
210- 6977774
210- 6980910


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6000/2/5650-μγ/02-06-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο
Π. Κανελλόπουλου 4 - 101 77 ΑΘΗΝΑ
Αρμ: Α/ Α' Θωμάς ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ
Υ / Α' Κωνσταντίνος ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 210 - 6977774 P.O.L. 1031251

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
(...)

Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμό για την κατάταςη ιδιωτών (ανδρών - γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αςιωματικών και Αστυφυλάκων, ως ακολούθως:

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250).

α. Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 και απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Α' ομάδα), της περίπτ.β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β' κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009.

β. Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (3%),

ί) ποσοστό 90%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί ως εςής:
1) ποσοστό 13,8%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α' ομάδα), της περίπτ. β παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β' κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).
 2) το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κλπ.(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).

ίί) ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, οι οποίοι/ ες είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εςετάσεις των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Α' ομάδα), τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εςετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:

Σε όσους/ες είχαν συμμετάσχει το έτος 2015, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσους/ες είχαν συμμετάσχει το έτος 2014, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει θέση.

2. Επί των υπολοίπων θέσεων, ήτοι διακόσιες σαράντα τρεις (243):

α. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που εζετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' τάζης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2014 ή 2015, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εζετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ}, συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β' ομάδα) της περίπτ. α' παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα προαναφερόμενα έτη, ως ακολούθως:
Σε όσους/ες απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους/ες απέκτησαν το έτος 2014, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περίπτ. 1, 11, 111 του Ν. 2909/2001 ιιΤέκνα Ελλήνων του εξωτερικούιι, όπως τροποποιήθηκαν αμφότερα και ισχύουν.
 Οι υποψήφιοι/ ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εζετάσεις του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

γ. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ ες που θα λάβουν μέρος στις εζετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάζης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β' ομάδα) της περίπτ. α' παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εζετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Επί του ποσοστού αυτού:
 ί) Ποσοστό 4%, ήτοι οχτώ (8) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ ες που θα λάβουν μέρος στις εζετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάζης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β' ομάδα) της περίπτ. α' παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εζετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).
 ίί) Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι διακόσιες τέσσερις (204) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ ες που θα λάβουν μέρος στις εζετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάζης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κλπ, που εζετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).

3. Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).

Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που εζετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' τάζης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εζετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β' ομάδα) της περίπτ. α' παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα προαναφερόμενα έτη, ως ακολούθως:
 Σε όσους/ες απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες απέκτησαν το έτος 2014, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/ 1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περίπτ. 1, 11, 111 του Ν. 2909/2001, ιιτέκνα Ελλήνων του εξωτερικού11, όπως τροποποιήθηκαν αμφότερα και ισχύουν.
 Οι υποψήφιοι/ ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εζετάσεις του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ ες που θα λάβουν μέρος στις εζετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάζης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ (Β' ομάδα) της περίπτ. α' παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εζετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Επί του ποσοστού αυτού:
 ί) Ποσοστό 4%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εζετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάζης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β' ομάδα) της περίπτ. α' παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εζετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).
 ίί) Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι τριάντα τέσσερις (34) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ ες που θα λάβουν μέρος στις εζετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάζης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κλπ, που εζετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).

4. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραπάνω παραγράφους 1.β, 2 και 3, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α'-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.11, και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εζαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του Ν. 2909/2001, οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία ως ιιτέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

5. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους/ ες των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγρ. 4, συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του Εζωτερικού)), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ ες επιλαχόντες/ ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).
 Ομοίως κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1.α, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.
 Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. ΠΙ παρ. 1) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι - τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

6. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με τα ποσοστά της παραγράφου Β' της υπ' αριθ. 38 σχετικής γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ' το μισό της ακέραιης μονάδας δε λαμβάνεται υπόψη.

7. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από κάποιο σύστημα, η κάλυψη των κενών θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάζεις της υπ' αριθ. 38 σχετικής.

8. Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 4 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος/ α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αζιωματικών.

9. Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

10. Ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών-γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

(...)

(σ.σ. τα περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία για το πλήθος εισαγομένων ανά κατηγορία υποψηφίων αναφέρονται λεπτομερώς στο αρχείο της προκήρυξης που μπορείτε να βρείτε στο τέλος του άρθρου)

11. Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εςετάσεις και καθ' υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού, μέχρι δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' -121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' -210), και το άρθρο 45 παρ.Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α'-120), και δεν έχουν συμπληρώσει το 22° έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (17-06-2016), εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για τους/ις υποψηφίους/ες Δοκίμους Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο κεφ.11 της παρούσας.

Οι Ειδικές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στο κεφ. ΙΙΙ της παρούσας, δεν ισχύουν για τους αθλητές/τριες.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταςη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταςή τους. Οι υποψήφιοι/ ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01- 01-1991 και μεταγενέστερα.

2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της Χώρας.

3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταςης, σύμφωνα με τις διατάςεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα

7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταζίας, λιποταζίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εζουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραζης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεζαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 Υποψήφιοι/ ες, οι οποίοι/ ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εζετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταζης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα του προηγούμενου κεφαλαίου και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, πρέπει, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ' υπέρβαση ως αθλητές/τριες, χωρίς εζετάσεις), αφετέρου να υποβάλουν στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, τα εζής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα Α.

β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου/ασ ευκρινώς.

γ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων Αζιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.

ε. Οι έγγαμοι (–ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(ης) συζύγου τους.

στ. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που φέρει θεώρηση της αρμόδιας Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν.3454/2006.

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
• Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης υποψηφίου/ ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης.
 Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/194 7), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
• Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α), ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/ ης υποψηφίου/ ας έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι Αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:
• Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:
• Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κλπ., ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν.1977/1991 Φ.Ε.Κ Α΄-185).
• Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράζης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977 /1991).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Αντίγραφο πράζης συνταζιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών συνταζιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράζη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977 /1991). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.

(6) Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους (αρθ.10 Ν.4168/2013):
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:
 Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο/η υποψήφιος/α ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράζεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο/η ίδιος/α ή ο γονέας του/ης, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
 Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας κατ' εφαρμογή των διατάζεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' -57), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β'-1309) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους/ ες υποψηφίους/ ες σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειζη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή
αδέλφια τους..

2. Όσοι από τους υποψηφίους κληθούν τελικά για κατάταξη (το έτος 2017), θα υποβάλουν στις Υπηρεσίες κατάταξης και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Τίτλο σπουδών (αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο).

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. 11 παραγ. 7 της παρούσας προκήρυζης, εγκλήματα, κατ' εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' -44), σε συνδυασμό με την κοινή Απόφαση 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' -838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι.
 Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής προσκομίζεται, μέχρι την ημερομηνία κατάταξης.
 Εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' -102) και την υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247 /3.9.2013 (ΦΕΚ 8'2255/11.9.2013) Κ.Υ.Α., θα ζητήσει τούτο με αίτημά του προς την Υπηρεσία κατάταξης, όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτής, σημειώνοντας και την οικεία Σχολή.

δ. Οι υποψήφιοι/ ες της κατηγορίας ιιτέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.ιι, πέραν των ανωτέρω, υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 33 σχετική, τα οποία ελέγχονται για την πληρότητά τους από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

3. Λοιπά δικαιολογητικά που αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις κατά τη διαδικασία κατάταξης:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση [αρθ. 5 του Ν.3242/2004 σε συνδυασμό με το αρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και την υπ' αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' -267) Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 92605 /2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' - 133) και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β'-1551)].

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ' εφαρμογή του αρθ. 5 του Ν. 3242/2004 και του άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' - 57), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Φ.Ε.Κ. Β'- 1881) κοινή Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή τους.

γ. Πιστοποιητικό περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη από την οικεία Εισαγγελία.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση.

4. Οι υποψήφιοι/ ες αθλητές/τριες, που επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του κεφαλαίου 1, θα δηλώσουν τούτο με υπεύθυνη δήλωσή τους και πρόσφατη βεβαίωση (έγγραφο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην οποία να βεβαιώνεται η καταχώρηση του υποψηφίου/ ας στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών, ο προσδιορισμός της κατηγορίας της αγωνιστικής διάκρισης, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης του αθλητή/τριας, η ακριβής χρονολογία (ημέρα, μήνας, έτος) πραγματοποίησης της διάκρισης και ο αριθμός της σειράς προτεραιότητας του αθλητή/τριας κατά κατηγορία αγωνιστικής διάκρισης. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλουν, πέραν των προβλεπόμενων και αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου).

5. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/ην υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/ης στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 17-06-2016.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας "τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού", θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι την 29-07-2016 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας, ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

3. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλος Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό:

α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο ένα έντυπο αίτησης, το οποίο ο υποψήφιος υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το προσκομίσει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Στους υποψηφίους αθλητές χορηγεί δύο (2) έντυπα αίτησης.

β. Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι/ες στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν.
Το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου/ ας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά.

γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει τη σχετική βεβαίωση πάνω στο έντυπο της αίτησης.

δ. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους/ις υποψηφίους/ες που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, πλην της αίτησης συμμετοχής.
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/ α αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του/ης υποψηφίου/ας, με τη βεβαίωση αναστημομέτρησης, προκειμένου να αποφανθεί οριστικά επί της αμφισβήτησης με σχετική πράξη.
 Η Διεύθυνση Αστυνομίας συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Αςιωματικών σύμφωνα με τις διατάςεις του άρθρου 13 του Ν. 2690 / 1999, η οποία προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του/ης υποψηφίου/ας, σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν μειώνεται.
 Επισημαίνεται ότι το ανάστημα των υποψηφίων θα μετρηθεί τελικά και από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ ες υπευθύνους/ ες δεν βεβαιώσουν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων, πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον/ην υποψήφιο/α που επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη διαδικασία.

ε. Χορηγεί έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] στον /ην υποψήφιο/ α, στο οποίο δηλώνει εάν επιθυμεί να παραλάβει βεβαίωση ικανότητας στις Αστυνομικές Σχολές, που θα υποβάλει για την εισαγωγή του/ης στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο θα ορίσει.

στ. Υποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις.

ζ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του Εξωτερικού που θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους, να διαβιβαστούν το συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής των υποψηφίων στην Ελλάδα, η οποία να προβεί στον επανέλεγχό τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει πάνω στην αίτηση να αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του/ης υποψηφίου/ας στην Ελλάδα και ο αριθμός τηλεφώνου του/ης (κινητό & σταθερό).

η. Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνεται στην οικεία Δ/νση Αστυνομίας ή Αστυν. Διεύθυνση.
Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι για διευκρινήσεις στο Αρχηγείο.

4.Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό, ο/η οποίος/ α να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει, αμέσως, τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, με μέριμνά του/ης, οι χειριστές να καταχωρούν τις υποβληθείσες αιτήσεις στη μηχανογραφική εφαρμογή του police οη line «Πανελλαδικές Εξετάσεις», χωρίς να υποβληθούν αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ Α.Ε.Α.

Μέσα από τα παρεχόμενα από την εφαρμογή εκτυπωτικά προγράμματα, να εκτυπώσουν ονομαστικές καταστάσεις κατ' αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις, βάσει των οποίων ο/η αρμόδιος/ α Αξιωματικός να προβεί, με αντιπαραβολή, στον τελικό έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων.

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που, αφενός θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους υποψηφίους/ες και για τους/ις ίδιους/ιες, αφετέρου θα εκθέσουν το Σώμα γενικότερα, καθότι η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει πανελλαδικό χαρακτήρα.

Η καταχώρηση των αιτήσεων να ολοκληρωθεί μέχρι την 19-06-2016 ανυπερθέτως.

Διευκρινίζεται ότι μόνο οι αιτήσεις (μία αίτηση) με τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών/τριών που επιθυμούν να προσληφθούν καθ' υπέρβαση και χωρίς εςετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α'-120), αφού καταχωρηθούν στη μηχανογραφική εφαρμογή, θα υποβληθούν με τα επισυναπτόμενα, που καθορίζονται στην παρ. 4 του Κεφ. ΠΙ της παρούσας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ Α.Ε.Α. Οι καταχωρήσεις των αιτήσεων των υποψηφίων του Εςωτερικού να ολοκληρωθούν μέχρι την 05-08-2016 ανυπερθέτως.

Όλα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων που θα παραληφθούν κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την κατάταςη, να υποβληθούν συγκεντρωτικά, χωρισμένα ανά υποψήφιο στο 5° Γρ./ Τμήματος Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/ Δ.Α.Π./ Α.Ε.Α.

V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

1.Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εςετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εςετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εςετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρείς (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

2. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα τέλη του Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο.

Τα ως άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές), αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το μήνα Σεπτέμβριο.

4. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

α. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων, διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών.

Με τις εζετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/ης υποψηφίου/ας.

β. Υγειονομική Εξέταση.

• Η υγειονομική εζέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταζης, σύμφωνα με τις διατάζεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

• Οι υποψήφιοι/ ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταζης για εζέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, σε συντρέχουσα περίπτωση, όπως κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εζετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εζέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα του.

• Οι εζετάσεις - γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.

• Η ψυχιατρική εζέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας.
 Επιπλέον, η ψυχιατρική εζέταση των κοινών υποψηφίων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, δύναται να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπους Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

• Για την ψυχιατρική εζέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας.

• Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εζετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εζέτασης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εζετάσεων.

• Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Κατάταξης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψηφίου/ας) και θα προσκομίζονται από τον /ην ίδιο/ α υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταςης. Οι εςετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εςέτασης.

• Σε κάθε περίπτωση, οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Επιπλέον, οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν την κατάσταση του υποψηφίου προϋποθέτουν την προηγούμενη εςέτασή του.

• Οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εςετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταςης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εςέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία από υγειονομικής πλευράς.

• Επισημαίνεται ότι εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση των Επιτροπών Κατάταςης, σοβαρές ενδείςεις αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς, δύναται να ζητηθεί επανεξέταση των υποψηφίων από κρατικό νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 3418/2005 «η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα.))

• Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιώτικες περιοχές), κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εςέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά την κρίση τους, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εςυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ., στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην προϊσταμένη τους Υπηρεσία, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων κατά φύλο. Έστω υπόψη ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, καταχωρούν στη σχετική ένδειςη της μηχανογραφικής εφαρμογής τη χορήγηση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης.

• Οι Υπηρεσίες, παραδίδοντας τα δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψηφίους/ ες, με αποδεικτικό που θα τηρούν στο αρχείο τους, να τους/ις ενημερώνουν για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την υποχρέωσή τους για γνώση του προγράμματος των προκαταρκτικών τους εξετάσεων.

• Για το σκοπό αυτό στους υποψηφίους/ες, με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, να χορηγούνται αντίγραφα των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην παρούσα, μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό.

• Υποψήφιος/ α, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταςης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ' αυτό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον διενεργούνται σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ.), δεν εξετάζεται.

• Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ.VI παραγρ. 4 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα).

• Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε όλους τους υποψηφίους/ες, αλλά σε όσους/ες επιθυμούν. Επίσης, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψηφίους/ες που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές/τριες, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/ 1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι υποψήφιοι/ ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», θα παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τους στην Ελλάδα και θα πρέπει να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις μέχρι και το τέλος του μηνός Αυγούστου, ώστε να είναι εφικτή στη συνέχεια η υποβολή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις, που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο.

γ. Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

• Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

• Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

• Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

• Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

• Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Σε περίπτωση που υποψήφιος/ α, κατά την εξέτασή του/ ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον, η πάθηση - τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον /ην υποψήφιο/ α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να την παραλάβουν και να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο θα ορίσει. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιαστούν.

VI. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. Οι υποψήφιοι, που κρίνοντα μη ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δε συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δε συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες.
 Γι’ αυτούς, το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.

2. Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιαστούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εςετάσεων ή θα κριθούν μη ικανοί/ες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

3. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εςετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταςη. Στους Πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου/ας, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου/ας, το οποίο παραδίδεται στους υποψηφίους/ες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοί δεν θα γίνονται δεκτοί.

4. Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εςετάσεων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολής Ικάρων (Τμήματα Ιπταμένων), Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, εςαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εςετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέσα στο χρόνο διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό και αναγράφεται σ' αυτήν ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το ανάστημα και ο αριθμός τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του/ης υποψηφίου/ας.

Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εςετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Στρατιωτική Σχολή. Όσοι/ ες προσκομίζουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί/ ες για τις ανωτέρω Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, θεωρούνται αυτοδικαίως Ικανοί/ες και για τις Αστυνομικές Σχολές.

Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο πρόσωπο εκτός του/ης υποψηφίου/ας.

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που υποψήφιος/ α υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, δύναται να προσκομίσει τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο να την παραλάβει με αποδεικτικό.

Το Αστυνομικό Τμήμα να υποβάλει αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή police οη line τη βεβαίωση ικανότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας και στη συνέχεια την πρωτότυπη με αλληλογραφία.

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό και την καταχωρούν αυθημερόν στη μηχανογραφική εφαρμογή, ελέγχοντας στη συνέχεια την ορθή πραγματοποίηση της καταχώρησης.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/ α δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, του/ης επιστρέφεται η βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό.

Οι βεβαιώσεις ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή από Στρατιωτικές Σχολές που προσκομίζουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τις προκαταρκτικές τους εξετάσεις, δεν γίνονται αποδεκτές.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εςετάσεων, οι κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων θα υποβληθούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

5. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα πρέπει να δηλώσουν, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] ότι θα δηλώσουν προτίμηση για το Πυροσβεστικό Σώμα. Επιπλέον, με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εςετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιαστούν, και θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

6. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις Αστυνομικές Σχολές και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr, στην οποία θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες στα μέσα Αυγούστου.

VII. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Οι υποψήφιοι/ες εισάγονται στις Σχολές Αςιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από εςετάσεις για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που διενεργούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και έχουν κριθεί ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ κατά τις προκαταρκτικές εςετάσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή έχουν προσκομίσει βεβαίωση ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τις Στρατιωτικές Σχολές.

2. Οι υποψήφιοι αθλητές, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατάταζης, θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων με απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριζης και Ανθρώπινου Δυναμικού, μόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθόσον πρόκειται για προσωπικό που κατατάσσεται βάσει ειδικών διατάξεων, οι οποίες διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

3. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Σχολή, θα γίνει από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάζεις.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1).

5. Οι υποψήφιοι/ ες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες επιτυχόντων/ουσών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αζιωματικών, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριζης και Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον από τον έλεγχο των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και τη δακτυλοσκοπική εζέταση, στην οποία θα υποβληθούν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης.

6. Οι επιτυχόντες/ ούσες υποψήφιοι/ ες για εισαγωγή στη Σχολή Αζιωματικών και Αστυφυλάκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα αναμένουν εντός του έτους 2017 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές.
 Οι επιτυχόντες/ ούσες υποψήφιοι/ ες για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα Τμήματα της Σχολής.

7. Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους/ις λοιπούς/ές συνυποψηφίους/ες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή Πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

8. Τα κενά που δημιουργούνται από την για οποιονδήποτε λόγο μη κατάταζη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταζη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριζης και Ανθρώπινου Δυναμικού, από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, ανά σύστημα και κατηγορία.

9. Με μέριμνα των Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά δεν θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, εκτός των λοιπών ποινικών ευθυνών.

VIII.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι αποβαλλόμενοι από τις Αστυνομικές Σχολές Δόκιμοι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σε αυτές. Ο /Η Δόκιμος που αποβλήθηκε από τη Σχολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εζετάσεις.

2. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα.
Η κατανομή των επιτυχόντων/ ουσών στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για κάθε ένα απ' αυτά, που δηλώνεται μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυζης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους.
 Κατ' εζαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε Τμήματος, κατανέμονται στο Τμήμα της προτίμησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 1897 /1990 (ΦΕΚ Α'-120) ή τέκνα θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του Ν.1977/1991 (ΦΕΚ Α'-185) ή έχουν αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα.
 Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

3. Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.
Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Αστυφύλακα, σιτίζονται δε και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

4. Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται, εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του/ης τελευταίου/ας υποψηφίου/ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
 Οι σπουδαστές των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας που διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε σχολή ή τμήμα επόμενης προτίμησής τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους.

5. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες όταν αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 26 Ν. 3731/2008, να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β' ή του 50% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Αστυφύλακα, αντίστοιχα, επί του αριθμού των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή.
 Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά το χρόνο της εςόδου των μαθητών από τη Σχολή, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.
 Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της αποζημίωσης, όσοι/ες από τους προαναφερόμενους αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού έτους σπουδών, καθώς και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, προκειμένου να εγγραφούν στη Σχολή Αςιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

6. Οι κατατασσόμενοι στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.
 Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάςεις του Ν. 3421/2005 (Φ.Ε.Κ Α' -302) «Στρατολογία των Ελλήνων».
 Η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των επιτυχόντων στρατευσίμων των προηγούμενων περιπτώσεων αναβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την 3 lη Δεκεμβρίου του καθοριζόμενου έτους κατάταςης στις οικείες σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη χορήγηση της αναβολής οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία αίτηση και βεβαίωση επιτυχίας της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία έκδοσης των πινάκων επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους στις ως άνω σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταςης διακόπτεται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνουν τις οικείες Στρατολογικές Υπηρεσίες για την εγγραφή των ως άνω επιτυχόντων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
 Για στρατολογικά θέματα, οι επιτυχόντες/ ούσες υποψήφιοι/ες να απευθύνονται στα οικεία Στρατολογικά Γραφεία.

7. Οι τριτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και ποσοστό πέντε έως δέκα τοις εκατό (5-10%) του αριθμού των εκπαιδευομένων Δοκίμων Αστυφυλάκων της Σχολής Αστυφυλάκων, δύναται να παρακολουθούν, κατ' έτος, ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (Κ.Ε.Α.Π.) της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

8. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες υποχρεούνται στη παρακολούθηση προγραμμάτων εκμάθησης οδήγησης οχημάτων. Η απόκτηση ή μη υπηρεσιακής άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης, λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας.

9. Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, κατά τις οικείες διατάξεις, υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις.

10. Για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής τους κατάστασης, κάθε εξάμηνο ή εκτάκτως υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

11. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), πλέον Π.Ε.Δ.Υ. και υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον Κλάδο Κύριας Σύνταςης του ΙΚΑΕΤΑΜ. Ασφαλίζονται επίσης στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό.

12. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εςετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αςιωματικών, ως ιδιώτες.
 Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα που εδρεύει το Τμήμα της Σχολής που φοιτούν ή στο οικείο Αστυν. Τμήμα του τόπου όπου διανύουν την πρακτική τους εκπαίδευση, ενώ το μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στις εςετάσεις για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή τους ως Αστυνομικοί στη Σχολή Αςιωματικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάςεις.
 Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου από την έςοδό τους από τη Σχολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εςετάσεις που γίνονται με μέριμνα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

13. Οι αποφοιτούντες από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν σ’ αυτήν επί ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς δικαίωμα παραίτησης , ως εξής:
α. Οι Αστυφύλακες οκτώ έτη από την κατάταξή τους, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.
β. Οι Υπαστυνόμοι δέκα έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αξιωματικών.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή του στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.

14. Η παρούσα να εκτυπωθεί με μέριμνα του Τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας και να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ Α.Ε.Α., σύμφωνα με τον προσαρτημένο πίνακα αποδεκτών.
 Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα: της αίτησης (Α) του υποψηφίου/ ας, των υπευθύνων δηλώσεων (Β) έως (Δ), του υποδείγματος (Ε) και των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).

15. Το Γραφείο Τύπου- Δημοσίων Σχέσεων, παρακαλείται να αποστείλει την παρούσα  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο.

Επισημειωτικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr και στην ιστοσελίδα: «diavgeia.gov.gr».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
Αντιστράτηγος


ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2013

ΛΗΨΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παράρτημα Δ: Πίνακας με νοσήματα που αποκλείουν την εισαγωγή στις σχολές αστυνομίας

Παράρτημα Ε: Γενικές οδηγίες για τους υποψηφίους των Αστυνομικών Σχολών