Εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων (Τροποποιήσεις) --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Τροποποιήσεις)

(Οι τροποποιήσεις αναφέρονται στην υπ. αρ. Φ.253.128314/Β6/2002 - ΦΕΚ 1538/2002)


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 949/2018)

 Αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), με τις οποίες ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του.
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τα αριθμ. πρωτ. 20170666/15-2-2017, 517/14-2-2017 και 751/5-2-2018 έγγραφα του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τα οποία τα Ιδρύματα εισηγούνται την αναγκαιότητα θέσπισης της εξέτασης του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών για την εισαγωγή στα εν λόγω τμήματα.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) σύμφωνα με το οποίο η Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μετονομάζεται σε Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης χωρίς μεταβολή του γνωστικού της αντικειμένου.
7. Το γεγονός ότι τα τμήματα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέρχονται από συγχώνευση Τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά στα οποία απαιτείτο η εξέταση σε ειδικά μαθήματα.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/2/40043/Β1/9-3-2018 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη αριθμ. πρωτ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργική απόφαση και αντικαθιστούμε το άρθρο 1 του κεφαλαίου Α΄ ως εξής:

Άρθρο 1
Σχολές, τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.

1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές ή στα τμήματα ή στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και για τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».
Ειδικά για τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας, και Ιονίων Νήσων, Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».
Ειδικά για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».

η) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται στα δυο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας καθώς και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

2. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειου Θράκης και Θεσσαλίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


(ΦΕΚ 172/2014 - Αρ.Φ.253/10590/Β6)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 172
30 Ιανουαρίου 2014

Αριθ. Φ.253/10590/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.253/128314/ Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/B΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 188/Α΄/1997), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α΄/2001).
2. Τις διατάξεις της αριθ. Φ253/128314/Β6/10−12−2002 Υπουργικής απόφασης «Ορισμός των τμημάτων ... αναγκαία λεπτομέρεια» (ΦΕΚ 1538/Β΄/10−12−2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Φ.253/34336/Β6/2003 (ΦΕΚ 448/Β΄/14−04−2003), Φ.253/46196/Β6/2003 (ΦΕΚ 625/ Β΄/20−5−2003), Φ.253/19726/Β6/2004 (ΦΕΚ 407/Β΄/1−3−2004), Φ.253/26507/Β6/2005, (ΦΕΚ 333Β΄/15−03−2005), Φ.253/ 46301/Β6/2006 (ΦΕΚ 674/Β΄/31−5−2006), Φ.253/132614/ Β6/2007, (ΦΕΚ 2301/Β΄/3−12−2007), Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ493/Β΄/18−3−2009), Φ.253/151509/Β6/2009 (ΦΕΚ 2441/ Β΄/11−12−2009), Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493/Β΄/18−3−2009), Φ253/17199/Β6/2011 (ΦΕΚ 346/Β΄/4−3−2011), Φ.251/ 41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280/Β΄/11−4−2012), Φ.251/51477/Β6/2013 (ΦΕΚ 919/Β΄/16−4−2013) και Φ.253/84495/Β6/2013 (ΦΕΚ 1581/ Β΄/21−6−2013), όμοιες. 3. Τα αποσπάσματα πρακτικών των αριθ. 13/12−9−2013, 14/2−10−2013 και 18/7−11−2013 συνελεύσεων του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας, το αριθ. 21/15−10−2013 πρακτικό του συμβουλίου της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, τα με αριθ. Πρωτ. 05.1517.11/9−10−13 και 05.1917.11/4−12−13 έγγραφα του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας, το με αριθ. Πρωτ.11251.18/22−10−13 έγγραφο της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας και το με αριθ. Πρωτ. 13645/6−12−13 έγγραφο του ΤΕΙ Αθήνας με τα οποία διαβιβάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η πρόταση του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας περί κατάργησης εξέτασης των δύο ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου για εισαγωγή στο εν λόγω τμήμα.
4. Την αριθ. 90595/ΣΤ5/2013 (ΦΕΚ 1667/Β΄/5−7−2013) απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, Συμεών Κεδίκογλου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.253/ 128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/Β΄/10−12−2002) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Από το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ της αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/Β΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου μόνο της αριθ. Φ.253/84495/Β6/2013 (ΦΕΚ 1581/Β΄/21−06−2013) όμοιας, αφαιρείται η φράση «Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 919/2013)

Φ.251/51477/Β6/15-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ρ. Τσακαλάκη
Τηλέφωνο: 210-3442689 Α Π Ο Φ Α Σ Η
FAX: 210-3442098

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β’/10-12-2002) υπουργικής απόφασης».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 188Α΄/1997) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ 90Α΄/2001).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 (ΦΕΚ 226Α΄/2011).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 233Α΄).
4. Τις διατάξεις του νόμου 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης», (ΦΕΚ 34 Α΄/23−12−2012).
5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ253/128314/Β6/10−12−2002 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός των τμημάτων....αναγκαία λεπτομέρεια», (ΦΕΚ 1538Β΄/10−12−2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Φ.253/34336/Β6/2003 (ΦΕΚ 448Β΄/14−04−2003), Φ.253/46196/Β6/2003 (ΦΕΚ 625Β΄/20−05−2003), Φ.253/19726/Β6/2004 (ΦΕΚ 407Β΄/01−03−2004), Φ.253/26507/Β6/2005, (ΦΕΚ 333Β΄/15−03−2005), Φ.253/46301/Β6/2006 (ΦΕΚ 674Β΄/31−05−2006), Φ.253/132614/Β6/2007, (ΦΕΚ 2301 Β΄/03−12−2007), Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ493Β΄/18−03−2009), Φ.253/151509/Β6/2009 (ΦΕΚ 2441 Β΄/11−12−2009), Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493Β΄/18−03−2009), Φ.253/17199/Β6/2011 (ΦΕΚ 346Β΄/04−03−2011) και Φ.251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280Β’/11-4-2012) όμοιες.
6.Την με αριθμό 76051/Η/2012 (ΦΕΚ 2091Β΄/05-07-12) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚΑ΄−98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538Β’/10-12-2002) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 9 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’, όπως αντικαταστάθηκαν με τη με αριθ.Φ253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄ /18-3-09) Υπουργική Απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οικεία βαθμολογικά κέντρα ειδικών μαθημάτων όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων. Κατ΄ εξαίρεση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Ισπανικών και για όσους από τους υποψηφίους στο μάθημα των Ιταλικών έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ειδικού αυτού μαθήματος σε Λύκεια της χώρας (πλην Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου). Οι ως άνω υποψήφιοι εξετάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. όπου εδρεύει η Κ.Ε.Ε.Μ. που για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης και οι εισηγητές αντίστοιχα των Ισπανικών και των Ιταλικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών-βαθμολογητών.

4. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση σε Λύκεια της Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου, εξετάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα (εκτός από το μάθημα των Ισπανικών) από την επιτροπή εξέτασης που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του προέδρου του οικείου βαθμολογικού κέντρου και ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ως άνω επιτροπή μπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) της Θεσσαλονίκης όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό.»

2. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.251/41735/Β6 (ΦΕΚ 1280Β’/11-4-2012) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: « Ένα Σχολικό Σύμβουλο φυσικής αγωγής ή ένα καθηγητή φυσικής αγωγής με βαθμό τουλάχιστον Δ’, ως Πρόεδρο»

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΦΕΚ 493/2009 - Αριθμ. Φ.253/27465/Β6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 493
18 Μαρτίου 2009

Αριθμ. Φ.253/27465/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ Α΄−41)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄−146)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄−29)
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τα σχετικά έγγραφα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τα οποία προτείνονται τα Τμήματα και οι Σχολές για τα οποία, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, οι υποψήφιοι για εισαγωγή απαιτείται να εξετάζονται και σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή να υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄−98), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.Φ253/128314/Β6/10.12.2002 (ΦΕΚ 1538/τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1) α. Στο εδάφιο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 η φράση: « Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» αντικαθίσταται λόγω μετονομασίας από τη φράση: «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».
β. Στο εδάφιο θ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και μετά τη φράση: «Φωτογραφίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» προστίθεται η φράση: «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων».

2) Η ενότητα Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2010−2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330−370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος.
Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνονται 8−10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

α) Οι τρεις−τέσσερις (3−4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.

Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».

β) Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρότασης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».

γ) Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο κειμένου). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».

Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.

Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180−200 λέξεων.

Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.

Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.

Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα».

3) Στην ενότητα Γ του άρθρου 2 εδάφιο δ κατά το μέρος που αφορά ειδικότερα στην εξέταση κατά ομάδα και ερώτηση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για τις τρεις πρώτες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές ρυθμικών αξιών με τονισμό στο ισχυρό και στο σχετικώς ισχυρό μέρος του μέτρου που συγκροτούν τέσσερα ως έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση του μέτρου».

4) Στο τέλος της πρώτης περιόδου του άρθρου 3 προστίθεται η εξής περίοδος: «Στις ανωτέρω αναφερόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης που είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄)».

5) Στο τέλος της ενότητας Α «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» του άρθρου 3 προστίθεται η εξής περίοδος: «Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄) φέρουν μαζί τους το δελτίο μαθητικής ταυτότητας (δελτίο εξεταζομένου) ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης».

6) To άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων – Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν:

1. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου σπουδών Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή άλλου αντίστοιχου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση−δήλωση από 1 έως 20 Φεβρουαρίου του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων. Προκειμένου για μαθητές η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται στο Λύκειο που φοιτούν και προκειμένου για αποφοίτους στο Λύκειο που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

2. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) απόφοιτοι του Β΄ κύκλου ΤΕΕ και των ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στο μηχανογραφικό τους δελτίο που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις για τις ανωτέρω σχολές.»

7) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Εξέταση στα ειδικά μαθήματα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Όσοι από τους υποψήφιους ανήκουν στα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 60/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος.

2. α) οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ως ακολούθως:
i) οι μαθητές του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Β΄) μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο στο οικείο Λύκειο
ii) οι απόφοιτοι από 1 έως 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, στο Λύκειο κατάθεσης της αίτησης−δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις,

β) οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) − Β΄ κύκλου ΤΕΕ, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ως ακολούθως:
i) οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) στην Επιτροπή κατάθεσης του μηχανογραφικού δελτίου και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,
ii) οι μαθητές ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) στο οικείο Λύκειο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Ειδικά για τις εξετάσεις του 2009 οι ως άνω μαθητές μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά μέχρι 20 Μαρτίου 2009.

3. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οικεία βαθμολογικά κέντρα ειδικών μαθημάτων όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων. Κατ΄ εξαίρεση, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις για όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Ισπανικών και για όσους από τους υποψηφίους στο μάθημα των Ιταλικών έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ειδικού αυτού μαθήματος σε Λύκεια ή σε επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων της χώρας (πλην Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας). Οι ως άνω υποψήφιοι εξετάζονται στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπου εδρεύει η Κ.Ε.Ε.Μ. που για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης και οι εισηγητές αντίστοιχα των Ισπανικών και των Ιταλικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών−βαθμολογητών.

4. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση σε Λύκεια ή σε επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, εξετάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα (εκτός από το μάθημα των Ισπανικών) από την επιτροπή εξέτασης που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του προέδρου του οικείου βαθμολογικού κέντρου και ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ως άνω επιτροπή μπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) της Θεσσαλονίκης όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό.

5. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση στις λοιπές πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, περιφέρειες της χώρας εξετάζονται σε όλα τα ειδικά μαθήματα (πλην των ειδικών μαθημάτων «Ιταλικά» και «Ισπανικά») από την επιτροπή εξέτασης, η οποία εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας. Με απόφαση του προέδρου του οικείου βαθμολογικού κέντρου και ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ως άνω επιτροπή μπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) της Αθήνας όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό.

6. Οι εξετάσεις για τους ανωτέρω υποψηφίους διενεργούνται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της ίδιας επιτροπής εξέτασης μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι΄ αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της καθορισμένης διάρκειας από το πρόγραμμα εξετάσεων, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα».

8) Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. Τακτικά μέλη.
Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται έξι έως οκτώ (6−8) μέλη αντίστοιχης ή σχετικής ειδικότητας με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, εκ των οποίων το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος και άλλο ένα ως αντιπρόεδρος. Ως τακτικά μέλη μπορούν να οριστούν μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ή μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίων ή ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. ή Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. ή καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ 5 ή ΠΕ6 ή ΠΕ7 ή ΠΕ8 ή ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ16 ή ΠΕ34. Επίσης, ως τακτικό μέλος ορίζεται και ένας ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

9) Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Γραμματεία.
Η Γραμματεία αποτελείται από το γραμματέα και μέχρι πέντε (5) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.».

10) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Κ.Ε.Ε.Μ. συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τα μισά από τα τακτικά μέλη».

11) Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Μ., ορίζονται μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής».

12) Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Μ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Μ. όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος μαθητές για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των ειδικών μαθημάτων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το
εξεταζόμενο μάθημα. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση».

13) Το εδάφιο α της παραγράφου 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι επιτροπές καταχωρούν ηλεκτρονικά την καλύτερη επίδοση κατά αγώνισμα των υποψηφίων που κρίθηκαν υγιείς και οι μηχανογραφικές καταστάσεις που εκτυπώνονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής. Ένα (1) αντίγραφο της μηχανογραφικής κατάστασης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλο ένα (1) αντίγραφο της μηχανογραφικής κατάστασης μαζί με τη δισκέτα, στην οποία αναφέρονται η καλύτερη επίδοση και η βαθμολογία του υποψηφίου σε κάθε αγώνισμα, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

14) Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι πέντε (5) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε.».

15) Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 η φράση «30 Απριλίου» αντικαθίσταται από τη φράση: «15 Μαΐου».

16) α. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 μετά τη φράση: «ΠΕ16» προστίθεται η φράση: «ή ΠΕ34».
β. Μετά το τέλος της πρώτης περιόδου του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται η εξής περίοδος: «Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ. ορίζεται επίσης ο αναγκαίος αριθμός επιτηρητών σε κάθε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στα ειδικά μαθήματα».

17) Μετά το τέλος της τρίτης περιόδου του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται η εξής περίοδος: «Όταν οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) μπορεί να ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζομένους».

18) Στο τέλος της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 προστίθεται η φράση: «ή ΠΕ34»

19) Στην υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ Β΄−1538/10.12.2002) υπουργική απόφαση και όπου αναφέρεται η φράση «φυσικώς αδύνατοι» αντικαθίσταται από τη φράση «άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση