ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΕΠ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.1331/Γ2/12-09-2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες :
Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΕΚΕΠ
Τομέας Πιστοποίησης & Διασφάλισης Ποιότητας Στελεχών και Φορέων Συ.Ε.Π.
Θεοδώρα Τουλιάτου, Δημήτριος Γαϊτάνης, Προϊστάμενος Τομέα
Ταχ. Δ/νση : Παρασίου 1 & Αχαρνών 99 Τ. Κ. : 104 40 Αθήνα
e-mail : info(ατ)ekep.gr
Τηλέφωνο : 210 8233669
Fax: 210 8233772

Προς κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που λειτουργεί Ιδιωτικό Γραφείο ή Ιδιωτικό Κέντρο ΣΥΕΠ

Θέμα: Μητρώο Ιδιωτικών Κέντρων και Γραφείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΚΕΠ

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις θεσμικές αρμοδιότητές του ΕΚΕΠ (ΠΔ 232 ΦΕΚ Α’ 179/29-7-1998, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ44 ΦΕΚ Α’ 37/9-2-2004) και στο πλαίσιο των δράσεών του για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Εκπαίδευση – Αρχική Κατάρτιση – Απασχόληση (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), προβαίνει στη σύσταση Μητρώου Ιδιωτικών Γραφείων και Κέντρων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι αφενός η χαρτογράφηση και καταγραφή των ιδιωτών επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες ΣΥΕΠ σε πολίτες όλων των ηλικιών και μια πρώτη διαπίστωση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου η διαμόρφωση μιας τράπεζας ειδικών επιστημόνων και εξειδικευμένων φορέων ΣΥΕΠ που θα είναι διαθέσιμοι να υποστηρίξουν τις διάφορες δράσεις παροχής ΣΥΕΠ τόσο του ΕΚΕΠ όσων και άλλων φορέων.

Σημειώνεται ότι η παρούσα ενέργεια είναι υποστηρικτική και προπαρασκευαστική των δράσεων που σχεδιάζει το ΕΚΕΠ για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΣΥΕΠ σε εθνικό επίπεδο και δεν αποτελεί διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ή πιστοποιητικού επάρκειας προσόντων των στελεχών ΣΥΕΠ ή πιστοποιητικού ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Ιδιωτικών Γραφείων ή Ιδιωτικών Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα είναι η εγγραφή των αιτούντων φορέων στο Μητρώο Ιδιωτικών Γραφείων και Κέντρων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠ και ο κατάλογος θα είναι διαθέσιμος προς αξιοποίηση τόσο από φορείς που υλοποιούν δράσεις ΣΥΕΠ όσο και από ενδιαφερόμενους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες ΣΥΕΠ.

Παράλληλα, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιδιωτικών Γραφείων και Κέντρων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΚΕΠ, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα ενημερώνονται συστηματικά για τις υποστηρικτικές δράσεις του ΕΚΕΠ με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΣΥΕΠ, όπως:

• απόκτηση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδόσεων του ΕΚΕΠ σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή,

• συμμετοχή σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια που οργανώνει το ΕΚΕΠ σε ετήσια βάση,

• δυνατότητα δικτύωσης με φορείς και επαγγελματίες ΣΥΕΠ από όλες τις χώρες της Ευρώπης μέσω των Ευρωπαϊκών Δικτύων Euroguidance και ELGPN που συμμετέχει το ΕΚΕΠ.

• παροχή κωδικού πρόσβασης στο Εθνικό Δίκτυο Συμβούλων - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας «Ίριδα» του ΕΚΕΠ, που διασυνδέει φορείς και στελέχη παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εθνικό επίπεδο, από τους χώρους της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης κ.λ.π.)

• πρόσβαση με δυνατότητα δανεισμού στη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Π. που αποτελεί τη μοναδική εξειδικευμένη βιβλιοθήκη στην Ελλάδα στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η οποία διαθέτει 3.693 ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους τίτλους καθώς και 60 περίπου αντίτυπα Ελληνικών και Ξένων Οπτικοαουστικών Μέσων και συνδρομές 31 Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων Περιοδικών.

Για την ένταξη στο Μητρώο Ιδιωτικών Γραφείων και Κέντρων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΠ υπ΄ αριθμ. 29/7-9-2011 καλούνται στο άμεσο διάστημα από την 12η Σεπτεμβρίου 2011 και το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011 όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν Ιδιωτικά Γραφεία ή Ιδιωτικά Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε όλη τη χώρα να υποβάλλουν στο ΕΚΕΠ σχετική αίτηση και πλήρη φάκελο προς αξιολόγηση για ένταξη στο μητρώο, ο οποίος θα περιέχει, σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης, στοιχεία και αποδεικτικά σχετικά με τη νομική τους υπόσταση και τα νόμιμα παραστατικά λειτουργίας τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το απασχολούμενο προσωπικό, τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία κλπ.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται καθημερινά και ώρες 10-14 στη γραμματεία του ΕΚΕΠ (Παρασίου 1 και Αχαρνών 99) με την αναγραφή επί του φακέλου "Ιδιωτικό Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών Συ.Ε.Π." ή "Ιδιωτικό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Συ.Ε.Π." αναλόγως, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΕΚΕΠ με την ίδια αναγραφή επί του φακέλου. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Για τα έξοδα αξιολόγησης της αίτησης απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού προς το ΕΚΕΠ ύψους 50€ εάν πρόκειται για Ιδιωτικά Γραφεία και 200€ εάν πρόκειται για Ιδιωτικά Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το ποσό θα κατατίθεται στο λογαριασμό του ΕΚΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 012 / 84336840 και η απόδειξη κατάθεσης θα προσκομίζεται μαζί με την κατάθεση της αίτησης. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά στο λογιστήριο του ΕΚΕΠ, για το οποίο θα εκδίδεται απόδειξη είσπραξης από το ΕΚΕΠ.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, ενώ θα επικαιροποιείται συστηματικά ο κατάλογος των ενταγμένων στο Μητρώο Ιδιωτικών Γραφείων και Κέντρων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Για το ΕΚΕΠ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Βάλτερ Φισσάμπερ

Λήψη από την ιστοσελίδα του ΕΚΕΠ των σχετικών εγγράφων:

Α. Πρωτότυπο έγγραφο της πρόσκλησης ένταξης στο Μητρώο Ιδιωτικών Κέντρων και Γραφείων ΣΥΕΠ

Β. Έντυπο αίτησης για ιδιωτικά κέντρα ΣΥΕΠ

Γ. Έντυπο αίτησης για ιδιωτικά γραφεία ΣΥΕΠ


Εκτύπωση