ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.602/19/3926/24-12-2012

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις α) με αρ. Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686) και β) με αρ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Αποφάσεις Ένταξης της Ε.Υ.Δ. και τη με αρ. 628/33/19.10.2012 απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το αντικείμενο εργασίας των παραπάνω θέσεων, ενδεικτικά, είναι:

  • η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης, σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων
  • η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις
  • η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης
  • η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.

Οι Εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω Περιφερειακών Ενοτήτων:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δράμας
Έβρου
Καβάλας
Ξάνθης
Ροδόπης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ημαθίας
Θεσσαλονίκης
Κιλκίς
Πέλλας
Πιερίας
Σερρών
Χαλκιδικής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γρεβενών
Καστοριάς
Κοζάνης
Φλώρινας

Περιφέρεια Ηπείρου
Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Πρέβεζας

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ζακύνθου
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Λευκάδας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Ηλείας

Περιφέρεια Αττικής
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Πειραιώς και Νήσων
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αργολίδος
Αρκαδίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Λέσβου
Σάμου
Χίου
Περιφέρεια Κρήτης
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύμνης
Χανίων

ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι :

1. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ)

2. Φορολογική ενημερότητα εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ,00 € (άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. 1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν) και

3. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ.5 Ν.2556/1997 και 8 παρ.5 Α.Ν. 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).

Η έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών μπορεί, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, να υποκατασταθεί από Απόδειξη Πληρωμής Επαγγελματικής Δαπάνης (ΑΕΔ) του φορέα (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα εκκαθαριστικό σημείωμα για την προηγούμενη φορολογική χρήση κατά το χρόνο καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος, ο ανάδοχος συντάσσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
α)Δεν επιτρέπεται η απασχόληση του ίδιου προσώπου σε δύο θέσεις στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
β) Επιτρέπεται η απασχόληση του ίδιου προσώπου σε περισσότερα έργα ως εκπαιδευτή, εφόσον δεν εμπίπτει στην περίπτωση α.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα/ τομέα και ανά ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στην Περιφερειακή Ενότητα. Η σύμβαση των Εκπαιδευτών που θα επιλεγούν θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου - με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.3879/2010.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής και νέας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο, μέχρι τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου, εάν η νέα σύμβαση αφορά την εκτέλεση του ίδιου έργου και με τον περιορισμό των διατάξεων του Π.Δ.164/2004.

Οι Ειδικότητες και τα Πτυχία που αντιστοιχούν σε αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Κ.Δ.Β.Μ.

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

45    

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο τα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, μοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία, και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά

  22  
α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης     5
β. Μεταπτυχιακό* σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης     14
γ. Διδακτορικό* σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης     17
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
Εμπειροτέχνες (σε αντικείμενο για τη συγκεκριμένη προκηρυσσόμενη θεματική, που αποδεικνύεται με βεβαίωση σπουδών π.χ. ΙΕΚ ή υποχρέωση προσκόμισης σχετικού χαρτοφυλακίου εμπειρίας)     3

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως 13 μόρια)

  13  
α. Μεταπτυχιακό *στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
β. Διδακτορικό *στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 13
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος
    11
13
 

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

  10  
Α) Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία) (0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10.
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών ή επιμόρφωση
που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ)
    10

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

20    

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (0,50 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

  20  

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

20    

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μία μόνο γλώσσα
Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών γλώσσας οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση.

 

3

 


1
2
3


 

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
(σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)
Πιστοποίηση ΑΣΕΠ
** Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση.

  2 


2

 
3.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ
(σχετική Βεβαίωση Ένταξης στο Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ)
  15  
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15    

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.
Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε μονάδες.

 
15

 
 
ΣΥΝΟΛΟ 100

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς τρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 5%,

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) 10%

Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 20%

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν πρόταση για μία μόνο ειδικότητα και σε μία μόνο Περιφερειακή Ενότητα / Τομέα της επιλογής τους. Η επιλογή περισσότερων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του πίνακα επιλογής και προκειμένου να αναλάβουν εργασία υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986).

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e - mail ή με fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 07.01.2012 έως και 18.01.2013 και ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) .

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως έως Δευτέρα 25.01.2013 στη Διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα
(Κεντρική Γραμματεία , 3ος όροφος)

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ..................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ...................

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του.

Ο φάκελος θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των:

1) τίτλων σπουδών και άλλων προσόντων (πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας, αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ κλπ), τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του παραπάνω αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης.
Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία τους.

2) αποδεικτικών – βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της ασφάλισης.
Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες, και ο προσδιορισμός πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναγωγής σε πλήρη απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση η επαγγελματική εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη.

3) αποδεικτικών ανεργίας, πολυτεκνίας ή μονογονεϊκής οικογένειας και ΑμΕΑ. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr και στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά ειδικότητα όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε α) σύμφωνα με την αίτησή του, και β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση). Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
Κεντρική Γραμματεία - 3ος Όροφος, για την με αριθμ. πρωτ. 602/19/3926/24.12.2012
Πρόσκληση, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων για τη θέση:
(Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ .......................

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 131 1501, 213 131 1503, 213 131 1505

O Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Φίλιππος Λέντζας


Στο  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΈΓΓΡΑΦΟ στο Παράρτημα Ι αναφέρονται και οι τίτλοι σπουδών που γίνονται αποδεκτοί ανά ειδικότητα, ενώ στη συνέχεια του άρθρου παρατίθενται μόνο οι ειδικότητες και τα εκπαιδευτικα προγράμματα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα
3.8 Νέες
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1- Α2)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1- Α2)
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1- Α2)
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1- Α2)
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1- Α2
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1- Α2)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων
5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία
5.4 Διαχείριση χρόνου
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις
2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.8. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής διατροφής)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2.8. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
2.9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2.9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι
2.7 Αστικοί λαχανόκηποι
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών
7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών
7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ
7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)
7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ
ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)
6.4 Κινηματογράφος
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6.7 Εργαστήρι μουσικής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 6.3 Φωτογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
6.1 Ιστορία της Τέχνης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 6.1 Ιστορία της Τέχνης
ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 6.10 Τοπική Ιστορία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 6.2 Εικαστικό Εργαστήρι
ΤΕΧΝΗΣ 6.1 Ιστορία της Τέχνης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία
5.4 Διαχείριση χρόνου
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα
1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
ΒΙΝΤΕΟ 6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο

 

 

Pin It

Εκτύπωση