Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτών για προσλήψεις σε ΙΕΚ 2018 - 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2018 - 2019

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δελτίο Τύπου
13-Οκτ-2018

Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (Χειμερινού Εξαμήνου 2018β & Εαρινού 2019α)

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ Χειμερινού Εξαμήνου 2018β & Εαρινού 2019α όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του πρακτικού Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ'Aριθμ. Πρωτ.5697/336/02-08-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 5822/342/13.10.2018, ΑΔΑ: 75Α946ΨΖΣΠ-55Ψ)

Οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων (https://mis.inedivim.gr/).

Κάνετε είσοδο στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και στη συνέχεια επιλέγετε το σύνδεσμο "Πίνακες Κατάταξης” για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Η κατάταξη είναι ανά περιφέρεια και ειδικότητα εκπαιδευτή.

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Εκτυπωση Διοικ. Επαλήθευσης”, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές που έγιναν στις αιτήσεις σας, ανά πεδίο.

Στην περίπτωση που έχετε υποβάλλει ένσταση θα εμφανιστεί και επιπλέον στήλη η οποία θα εμφανίζει την τελική αίτηση όπως διαμορφώθηκε μετά την εκδίκαση της ένστασής από τις επιτροπές ενστάσεων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Πρακτικό των Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 5697/336/02-08-2018,σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι από 16-10-18 έως και τις 22-10-18.

Δικαίωμα υποβολής ιεραρχικών προσφυγών βάσει της υπ’ Αριθμ. Πρωτ.5697/336/02-08-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: από 16-10-18 έως και 22-10-18.

Μετάβαση στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπαιδευτές σε δημόσια ΙΕΚ

Pin It

Εκτύπωση