ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α-Β ΦΑΣΗ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α-Β ΦΑΣΗ)

Αρ.Πρωτ.2048/13-02-201/ΥΠΑΙΘ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β3
Ιστοσελίδα : www.eye-minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αργυρώ-Άννα Τσώκου,
Ευτυχία Χαλβαντζή
E-mail: Ευτυχία Χαλβαντζή
a.tsokou(ΑΤ)minedu.gov.gr
chalvantzi(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 344 3336,
210 344 2960
Fax : 210-344 2799

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ και Β’ φάσης στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σας γνωρίζουμε ότι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ και Β΄ φάσης η οποία υλοποιήθηκε το σχολ. έτος 2012-2013 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα υλοποιηθεί εκ νέου το σχολικό έτος 2013-2014 στα ΠΕΚ και τα εξακτινωμένα τμήματά τους

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10587/03-12-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3347/Β/2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1293/27-01-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 156/Β/2014) η επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης για το σχολ. έτος 2013-2014 θα είναι διάρκειας πέντε (05) ημερών και τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών. Οι ακριβείς ημερομηνίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα σας γνωστοποιηθούν από το αρμόδιο ΠΕΚ.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η συμμετοχή και παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2013-2014 είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2012-2013 δεν θα παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Εξαιρούνται εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2012-2013 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, οπότε δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 μόνο τις θεματικές ενότητες και τις ώρες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, όπως είχε προσδιοριστεί για το σχολικό έτος 2012-2013, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης, με την προϋπόθεση ότι στο τροποποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του σχολικού έτους 2013-2014 (1293/27-01-2014 ΥΑ) εμπεριέχεται η θεματική ενότητα ή οι θεματικές ενότητες που υπολείπεται ή υπολείπονται. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ΠΕΚ (Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ΠΕΚ που ανήκε ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός το 2012-2013 και Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ΠΕΚ που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός το 2013-2014), ώστε να αποφευχθούν λάθη στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

Οι εκπαιδευτικοί για το χρονικό διάστημα που επιμορφώνονται απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα στις σχολικές τους μονάδες ενώ καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές τους. Η παρακολούθηση των επιμορφούμενων της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε εάν δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες ενώ οι δικαιολογημένες δε δύναται να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1293/27-1-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 156/Β/2014).

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάσει από το σεμινάριο επιμόρφωσης Α’ και Β’ Φάσης αδικαιολόγητα για ημέρες ή και ορισμένες ώρες, εργάσιμης ημέρας, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία για αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία, ενώ πραγματοποιείται ανάλογη περικοπή του μισθού του.

Δικαιολογημένες απουσίες σε εργάσιμη ημέρα που πραγματοποιείται η επιμόρφωση Α’ και Β’ Φάσης θεωρούνται όσες έχουν χορηγηθεί στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται άμεσα:

i. να ενημερώσουν μέσω των σχολικών μονάδων τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα επιμόρφωσης της Α’ και Β’ φάσης

ii. να επικοινωνήσουν με το οικείο ΠΕΚ και να αποστείλουν ακριβή κατάλογο με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές παραιτήσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου κάθε ΠΕΚ να προβεί στη δημιουργία τμημάτων επιμόρφωσης

iii. να ενημερώσουν εκ νέου τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το οικείο ΠΕΚ για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων Α’ και Β’ φάσης και να προβούν σε έκδοση των απαιτούμενων εντολών μετακίνησης όπου απαιτείται

iv. να μεριμνήσουν ώστε να χορηγηθεί εγκαίρως η σχετική άδεια στους εκπαιδευτικούς για την απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα κατά το χρονικό διάστημα της επιμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Β) και την υπ’ αριθ. 10587/03-12-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3347/Β/2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1293/27-01-2014 (ΦΕΚ 156/Β/2014).

Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 , θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό των Πράξεων. Ο τρόπος υπολογισμού αυτών των δαπανών πραγματοποιείται με βάση τον Ν. 2685/1999 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.3833/2010 και ισχύει.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης είναι:

1. Πρωτότυπη κατάσταση οδοιπορικών εξόδων συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο (Υπόδειγμα 2.1)

2. Ακριβές αντίγραφο εντολής ή απόφασης μετακίνησης (από το αρμόδιο όργανο), η οποία είναι απαραίτητη για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης και πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, να αναρτάται στη Διαύγεια, να φέρει τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και να αναγράφονται τα εξής:
α. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπαλλήλου (κλάδος, βαθμός, ειδικότητα)
β. Η έδρα του
γ. Ο τόπος μετάβασής του
δ. Η συγκεκριμένη αιτία μετακίνησης με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν πχ. «Συμμετοχή ως επιμορφούμενος στην Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, που υλοποιείται από το ΠΕΚ………»
ε. Το μέσο μετακίνησης
ζ. Ο αριθμός των ημερών που θα παραμείνει εκτός έδρας
η. Ημερομηνία αναχώρησης / ημερομηνία επιστροφής
θ. «Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» με ΣΑΕ 2010ΣΕ04580072, ΣΑΕ 2010ΣΕ04580073 και ΣΑΕ 2010ΣΕ04580074 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το ελληνικό δημόσιο και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ/ΕΥΕ ΕΔ.»
ι. Εάν στον μετακινούμενο καλύπτεται ημερήσια αποζημίωση.

3. Πρωτότυπα εισιτήρια και Απόδειξη είσπραξης εισιτηρίων (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ΠΛΟΙΑ)

4. Ηλεκτρονικό εισιτήριο, Πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης, απόδειξη πώλησης εισιτηρίων και απόδειξη είσπραξης ή απόδειξη πώλησης εισιτηρίων με αναφορά στον τρόπο καταβολής του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητοίς (στη μετακίνηση με αεροπλάνο)

5. Αποδείξεις διοδίων (υποχρεωτικά για διαδρομές με σταθμούς διοδίων)

6. Βεβαίωση χιλιομετρικής ή μιλιομετρικής απόστασης

7. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα στο όνομα του μετακινούμενου ή Υπεύθυνη Δήλωση για διανυκτέρευση σε φιλικό σπίτι, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και η διεύθυνση της κατοικίας

8. Φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το πρακτορείο, εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνει μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών.

9. Πρόγραμμα και Παρουσιολόγιο Σεμιναρίου.

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα στην εντολή/απόφαση μετακίνησης πρέπει να συμφωνούν με τα παραστατικά δαπανών (π.χ. ημερομηνίες στα εισιτήρια, μέσο μετακίνησης, κλπ).

Οι εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης υποβάλλουν: 1) τα απαιτούμενα υπ’ αρ. 1-8 δικαιολογητικά (εντολή μετακίνησης, αποδείξεις διοδίων, αποκόμματα εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις είσπραξης εισιτηρίων, βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, αποδείξεις διαμονής σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα, Υπεύθυνη Δήλωση για διανυκτέρευση σε φιλικό σπίτι, φωτοαντίγραφο του voucher ή fax του πρακτορείου προς το ξενοδοχείο), 2) Πρόγραμμα και Παρουσιολόγιο Σεμιναρίου το οποίο ζητείται από το αρμόδιο ΠΕΚ από κάθε Δ/νση Εκπ/σης και 3) το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.1 - Ατομικά στοιχεία και κατάσταση οδοιπορικών εξόδων το οποίο βρίσκεται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΚΗΔ). Τα ανωτέρω αποστέλλονται μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β3
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Γραφείο 1031 οδοιπορικά έξοδα της Πράξης
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης»
Υπόψη Αργυρώς – Άννας Τσώκου

Για περισσότερες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης θα ενημερωθείτε από το αρμόδιο ΠΕΚ και τα αρμόδια στελέχη της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.