ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας έγινε σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ε.Ε. ή αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής, αλλά προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η βασική γνώση της Ελληνικής.

Σκοπός του ΚΠΓ είναι η ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών μέσω επαρκώς δοκιμασμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές ανάγκες στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, δεν μοιάζει με τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης μίας γλώσσας που αναπτύσσονται από εκείνους για τους οποίους η εφαρμογή του συστήματος αποφέρει συμβολικό ή υλικό κέρδος. Το ΚΠΓ δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον και δεν συνεπάγεται οικονομικά οφέλη. Δεν είναι σύστημα πιστοποίησης που αναπτύσσεται, προκειμένου να αποφέρει κέρδη. Υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, έτσι ώστε το κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους να είναι συμβολικό.

Το ΚΠΓ είναι το μόνο σύστημα πιστοποίησης του οποίου ο επιστημονικός σχεδιασμός στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία αλλά η εφαρμογή του δεν αγνοεί τις ελληνικές κοινωνικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει τους στόχους του σε σχέση με τις ελληνικές πολιτισμικές πρακτικές και τις κοινωνικές ανάγκες του πολίτη εντός και εκτός Ευρώπης. Οι εξετάσεις σχεδιάζονται με βάση την ελληνική πραγματικότητα και τα θέματα είναι προσαρμοσμένα στις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ανάγκες του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας.

Το ΚΠΓ δεν σχεδιάζει τις εξετάσεις του για μία γλώσσα αλλά για πολλές, με ενιαίο τρόπο και στην κάθε περίπτωση το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο χρήστης και η κάθε γλώσσα σε άμεση σχέση με το περιβάλλον χρήσης της. Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΚΠΓ στη διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main/kpg-main/.

Το ΚΠΓ δεν ελέγχει την ικανότητα των ατόμων να μιλούν για την ξένη γλώσσα ή να την αναλύουν με βάση κάποια θεωρία ή κάποιο μοντέλο ανάλυσης. Ελέγχει το βαθμό της ικανότητάς τους να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα, αλλά και να λειτουργούν διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την Ελληνική στη γλώσσα στην οποία εξετάζονται. Ελέγχει επίσης το βαθμό επίγνωσης που έχουν για το πώς (με ποιον τρόπο και με ποια μέσα), η γλώσσα χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

Η επιστημονική ευθύνη για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, στις διαφορετικές γλώσσες για τις οποίες διεξάγονται εξετάσεις μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει ανατεθεί στα ξενόγλωσσα τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό εξετάσεων στην Αγγλική, στη Γερμανική, στην Ισπανική και στην Τουρκική γλώσσα, ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνο για τη Γαλλική και την Ιταλική γλώσσα. Κάθε τμήμα έχει επίσης έναν/μια υπεύθυνο/η που ορίζεται μετά από πρόταση του ίδιου του τμήματος και έχει τη γενική εποπτεία α) της διαδικασίας της αξιολόγησης και β) της επιμόρφωσης των εξεταστών και των βαθμολογητών.

ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι γλωσσών:

 • Αγγλικής
 • Γαλλικής
 • Γερμανικής
 • Ιταλικής
 • Ισπανικής και
 • Τουρκικής.

Το ΚΠΓ αντιμετωπίζει τις διάφορες γλώσσες ως ίσες και διεξάγει εξετάσεις για όλες, με βάση τις ίδιες, κοινές προδιαγραφές. Το γεγονός αυτό κάνει περισσότερο σαφή και «χειροπιαστή» τη δυνατότητα σύγκρισης του επιπέδου γλωσσομάθειας κάποιου ατό­μου με το επίπεδο κάποιου άλλου, αδιάφορα από την ξένη γλώσσα που αυτά μιλούν. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) –του οποίου οι βασικές αρχές υιοθετούνται από το ΚΠΓ– έχει, βέβαια, μεταξύ άλλων το στόχο της εξασφάλισης δυνατότητας σύγκρισης.

Τα επίπεδα που πιστοποιούνται είναι:

 • A1-A2 (Βασικός χρήστης),
 • B1-B2 (Ανεξάρτητος χρήστης) και
 • Γ1-Γ2 (Ικανός χρήστης

Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Οι ενότητες είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
 • Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση
 • Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
 • Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις του ΚΠγ πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική προκήρυξη ως εξής:

Α. Δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα, για τα επίπεδα Β(Β1 & Β2) και Γ1 των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών.

Β. Μία φορά το χρόνο  το πρώτο 20ήμερο Μαΐου για τα επίπεδα Α(Α1 & Α2) των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Ιταλικών καθώς και για τα επίπεδα Β(Β1 & Β2)  των Τουρκικών

Στην προκήρυξη καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων η οποία συνήθως είναι 2-3 μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώνεται εγκαίρως στα ΜΜΕ, στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠγ, οι εξετάσεις – για τη διευκόλυνση των υποψηφίων - πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακο. Μία ημέρα πριν από τις εξετάσεις καταρτίζεται από τα Εξεταστικά κέντρα ειδικό πρόγραμμα εξέτασης της προφορικής δοκιμασίας.

Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον αριθμό υποψηφίων και τις γεωγραφικές / συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας. Εξεταστικά κέντρα ορίζονται σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε περιοχές με μικρό αριθμό υποψηφίων. Σημειώνεται δε ότι λειτουργούν και δυο ειδικά εξεταστικά κέντρα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΜΕΕΑ) στην περιφέρεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Για τη μετάδοση των θεμάτων στα Εξεταστικά κέντρα χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή των πανελληνίων εξετάσεων, τα δε θέματα μεταδίδονται μέσω του συστήματος VBI την ημέρα και ώρα της εξέτασης, διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο των θεμάτων.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, όλα τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων παραδίδονται στα ορισμένα Βαθμολογικά Κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης για την αξιολόγησή τους. Τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων αξιολογούνται και εισάγονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης (σύστημα ΟpticalMarkReader).

Η έκδοση αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακα επιτυχίας ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας. Με βάση τον πίνακα αυτό, χορηγείται στους επιτυχόντες το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αναλυτική και συνολική τους βαθμολογία από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβάλει την αίτησή τους ή από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ο/η υποψήφιος/α είχε υποβάλει την αίτησή του/της.

Πηγή: http://http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/ (25-03-2014)

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.