ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού - Οκτώβριος 2016

Pin It

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ελληνομάθεια)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Αρ.Πρωτ.171483/Κ1/14-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Σωτηροπούλου
Tηλέφωνο : 213 – 131 1652
e-mail : sotiropoulou(ΑΤ)gsae.edu.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014».

Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της, με αρ. 75959/K1/12-05-2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16-05-2016) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, που αφορά στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων Ελληνομάθειας.
2. Τις διατάξεις της, με αρ. 4100/14-04-2014 (ΦΕΚ 1141/Β/05-05-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που αφορά στον καθορισμό παραβόλου στις εξετάσεις Ελληνομάθειας.
3. Την υπ΄αριθμ. 169709/K1/12-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς περί συγκρότησης Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
4. Την υπ’ αριθμ.170763 /Κ1/ 13 -10-2016 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για την ενδεδειγμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και τα άτομα που θα στελεχώσουν τα κέντρα υποβολής αιτήσεων.
5. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5277 «Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας» για το έτος 2016.
6. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το ΠΔ 150/2006 και το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν.4251/2014», για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016:

το Σάββατο, 26/11/2016

2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ανά την Επικράτεια και στους χώρους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Σε περιοχές που δεν υπάρχουν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους που θα οριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς εξουσιοδοτεί δια της παρούσης την Οργανωτική Επιτροπή να ορίσει τα ακριβή εξεταστικά κέντρα μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τη γεωγραφική τους διασπορά.

3. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι:

α) έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών και

β) διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

γ) οι αιτούντες ασύλου

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού

4. Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται για την υποβολή αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα υποβληθούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια ΙΕΚ, καθώς και σε άλλες δημόσιες και δημοτικές Υπηρεσίες, όπως αυτά εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα, από την Παρασκευή, 14/10/2016 έως και την Δευτέρα, 07/11/2016 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από το αναλογούν (ηλεκτρονικό) παράβολο, αξίας πενήντα (50) ευρώ. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας είκοσι (20) ευρώ.

5. Στις εξετάσεις θα συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο αριθμό 2.000 υποψήφιοι (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι ενδιαφερόμενοι, σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς
Παυσανίας Παπαγεωργίου

Λήψη του πίνακα με τα κέντρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στης εξετάσεις

Μετάβαση στο άρθρο με τα στοιχεία επικοινωνίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαρίας

Pin It