Αντιστοίχιση παλαιών Ειδικοτήτων ΙΕΚ με νέες Ειδικότητες ΙΕΚ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ

Αρ.Πρωτ.11024/19-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του Ν. 4186/2013, (Ά 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α’ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α’ 235) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων- Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις»
6. Το Π.Δ. 132/1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (Α΄ 64).
7. Tην αριθ. 264/11-01-1995 (ΦΕΚ 41 Β’/24-1-1995) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης»
8. Το Π.Δ. 89/2014 (134Α'/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του Ν. 5954/2014 ΦΕΚ 1807/2014 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ»
10. Το Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. Φ. 908/ 129864/ Η/ 13-8-14 Απόφαση ¨Περί διορισμού του κ. Δημητρίου Τσιρώνη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης" και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 499/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 14-8-14.
12. Το Π.Δ. 117/2014 (ΦΕΚ Α΄186) «Διορισμός του κ. Γεωργίου Στύλιου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
13. Το από 17/9-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜ
14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα :

A. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧHΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ (N.4186/2014)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2

ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ

ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ

3

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)

4

ΜΟΥΣΙΚΗΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

6

ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

7

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ

8

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ

9

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΟΡΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΟΡΟΥ

10

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΒΙΤΡΟ)

ΤΕΧΝΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

11

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

2

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

B. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ (N.4186/2014) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ /WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEOGAMES)

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER–DEVELOPER)

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

4

ΤΕΧΝΙΚΟΣΗ/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Pin It

Εκτύπωση