ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) 2013-2014 (Εαρινό Εξάμηνο)

Εκτύπωση  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) 2013-2014 (Εαρινό Εξάμηνο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20-02-2014

Οι Ειδικότητες των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για το εαρινό εξάμηνο (2014) - Παρέχονται Δωρεάν σε όλους

Ανακοινώθηκαν και αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) όλες οι προσφερόμενες ειδικότητες που θα διδάσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο 2014 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από οποιοδήποτε μέρος της χώρας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής από το σπίτι τους, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν και να συμπληρώνουν αιτήσεις επί τόπου στα ΙΕΚ, όπως συνέβη και κατά τo χειμερινό εξάμηνο.

Η υποβολή και η επεξεργασία αιτήσεων γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, που εξασφαλίζεται μέσω ενός Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος, το επονομαζόμενο dioni.sch.gr

Ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Π.Γκιουλέκας τόνισε:

«Πιστοί στο ραντεβού μας με τους υποψηφίους σπουδαστές των αναβαθμισμένων Δημοσίων ΙΕΚ , εμπλουτίζουμε τη μη τυπική εκπαίδευση και κατά τα εαρινό εξάμηνο 2014. Πρόκειται για ειδικότητες αιχμής, που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα έμψυχου δυναμικού στην αγορά εργασίας και τα οποία έχουν εγκριθεί κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών».

Η περίοδος αιτήσεων διαρκεί από 20/02/2014 έως και 23/02/2014

Μετάβαση:
α. Στην ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ

β. Στο άρθρο με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για την καταχώριση της αίτησης

γ. Στο άρθρο με τις προσφερόμενες ειδικότητες του Εαρινού εξαμήνου ανά περιφέρεια και ΔΙΕΚ


Αρ.Πρωτ.1482/12-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Ιστοσελίδα: http :// www.gslll.edu.gr
Τηλέφωνο: 213-1311696

ΘΕΜΑ: Περίοδος Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου

Έχοντας υπόψη :
1. Το Π.Δ 132/89 ΦΕΚ 64/ Ά/3-4-89 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης»
2. Tην αριθ. 264/11-01-1995 (ΦΕΚ 41 Β’/24-1-1995) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης»
3. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ163/Α/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3369/2005 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης».
5. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄, άρθρο 82, παρ. 7, του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/ Α΄/23-7-2013
6. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 47 και του άρθρου του Ν. 4186 , ΦΕΚ 193/ Ά /17-9- 2013
7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 , παρ 5, εδάφιο 4. του Ν. 4203/2013, ΦΕΚ 235/1-11-2013
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Λόγω της πρώτης εφαρμογής του ν. 4186/2013, ορίζουμε περίοδο εγγραφών των υποψηφίων καταρτιζομένων των δημοσίων ΙΕΚ για το εαρινό εξάμηνο, από 15 Φεβρουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου 2014.

Η περίοδος εγγραφών των υποψηφίων καταρτιζομένων των ιδιωτικών ΙΕΚ ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι 26-2-2014

Β. Περίοδος μετεγγραφών ορίζεται η αντίστοιχη περίοδος εγγραφών για τα Δ.ΙΕΚ και τα Ι.ΙΕΚ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση