ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

A. Κατάταξη 280 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή διακοσίων ογδόντα (280) δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών-γυναικών).

Υποβολή δικαιολογητικών: από 05-08-2011 ημέρα Παρασκευή έως και 09-09-2011 ημέρα Παρασκευή.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

I. Γενική Κατηγορία (90 θέσεις)
Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριετούς φοίτησης για τα ημερήσια λύκεια, ή τετραετούς φοίτησης για τα εσπερινά λύκεια, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85.

II. Ειδικότητες Μουσικού
Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αντίστοιχο τίτλο σπουδών σε ένα από τα παρακάτω όργανα: α) Κλασσικά κρουστά (4 θέσεις), β) Τρομπόνι (4 θέσεις)

III. Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης
Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (28 θέσεις)

IV. Ειδικότητες αποκτηθείσες στις Ένοπλες Δυνάμεις
Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
α) Ειδικές Δυνάμεις Σ.Ξ. (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) (40 θέσεις)
β) Υποβρύχιοι Καταστροφείς Σ.Ξ. και Π.Ν. (10 θέσεις)
γ) Λοιπές ειδικότητες αποκτηθείσες στις Ε.Δ.: (76 θέσεις)

1) Αναλυτής – προγραμματιστής Η/Υ 2) Αξκος βολής πυροβολικού μάχης 3) Τεχνίτης οχημάτων 4) Αξκος ραντάρ 5)Αποθηκάριος 6) Αποθηκάριος πυρομαχικών – εκρηκτικών 7) Γραφέας 8) Γραφέας κέντρου επικοινωνιών 9) Διαβιβαστής 10) Διαβιβαστής – Οδηγός αυτοκινήτου 11) Διοικητικός 12) Εφοδιασμού – Μεταφορών 13) Σιτιστής 14) Στρατιωτικός γραμματέας 15) Τεχνικός αποθηκάριος – Γραφέας 16)Τεχνικός αποθηκάριος – Οδηγός αυτοκινήτου 17) Τεχνικός βοηθός – Παρατηρητής 18)Τεχνικός βοηθός – Παρατηρητής χειριστής Η/Υ 19) Τεχνικός γραφέας – προγραμματιστής Η/Υ 20) Τεχνικός γραφέας – χειριστής Η/Υ 21) Τεχνικός επιθεωρητής Α/Φ 22)Τοπογράφος 23)Τοπογράφος μηχανικός 24) Υπξκος κινήσεως – Οδηγός αυτοκινήτου 25) Υπξκος σιτιστής – Οδηγός αυτοκινήτου 26) Χειριστής ασυρμάτου – ραδιοτηλεγραφητής 27) Χειριστής μέσων ηλεκτρονικού πολέμου – ακροατής 28) Χειριστής ραντάρ 29) Χειριστής ραντάρ A/A OSA – AK 30) Χειριστής ραντάρ Α/Ο – Α/Π 31) Χειριστής τηλετύπου φορητών ασυρμάτων 32) Τεχνίτης ενσύρματων μέσων 33)ΔΕΥ Αναλυτής προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 34) ΔΕΥ Ηλεκτρολόγος Αεροσκαφών 35) ΔΕΥ Μηχανικός Ελικοφόρων Αεροσκαφών-Ελικοπτέρων 36) ΔΕΥ Χειριστής RADAR 37) Τηλεγραφητής 38) Διαχειριστής 39) Διαχειριστής Υλικών , 40)Νοσοκόμος τραυματιοφορέας, 41)Νοσηλευτής /τρια, 42) Βοηθός Νοσηλευτή /τριας, 43)Βοηθός Ακτινολογικού Εργαστηρίου, 44)Βοηθός Μικροβιολογικού και Βιοχημικού εργαστηρίου 45) Βοηθός εργαστηρίου ισοτόπων 46) Βοηθός αιμοδυναμικού εργαστηρίου 47)Βοηθός αιμοδοσίας, 48) Βοηθός Παθολογοανατομικού εργαστηρίου 49)Βοηθός ανανήψεως- αναισθησιολόγου 50)Βοηθός Χειρουργείου 51) Βοηθός τεχνιτού νεφρού

V . Κατηγορία ιδιωτών
που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ (θέσεις 28)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

1. Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων(ανεξαρτήτως κατηγορίας ή ειδικότητας), πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας και να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού. Ειδικά για τους υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Ε.Π.Υ. το ανωτέρω όριο ηλικίας είναι αυξημένο κατά τρία (3) έτη.

β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με το ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου δέκα (10).

γ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93).
Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».

δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία [αρθ. 59-65 του Ν. 3421/2005 (Α΄ 302) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

ε) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
i) Για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
ii) Για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης σε οποιαδήποτε ποινή για ανυποταξία, λιποταξία, προσβολή του πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, προσβολή κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολή κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξη, κιβδηλεία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, ψευδή ανόμωτη κατάθεση, ανθρωποκτονία (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτεία, αλητεία, καταπίεση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, λαθρεμπορία, παράνομη αλιεία, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

iii) Για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

στ) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ζ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

η) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

θ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου.

ι) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής, ή ισπανικής.

Λήψη της προκήρυξης των 280 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων από την ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος


Β. Κατάταξη 180 Δοκίμων Υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Κατάθεση δικαιολογητικών από την 05-08-2011 μέχρι και την 09-09-2011

Από τους υποψήφιοις, ποσοστό 70% (126 άτομα) θα προέρχεται από ιδιώτες (άνδρες-γυναίκες) και ποσοστό 30%, (54 άτομα) θα προέρχονται από μονίμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες (άνδρες-γυναίκες).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Τα δύο τρίτα των εκατόν είκοσι έξι (126) θέσεων, δηλαδή ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ενώ το ένα τρίτο, δηλαδή σαράντα δύο (42) θέσεις, θα καλυφθούν από κατόχους απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ – ΑΕΝ.

Οι ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις πτυχιούχων ΙΑΕ και ΑΕΝ κατανέμονται ως κατωτέρω:

α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (θέσεις 14)

β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα ( θέσεις 20)

γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων (θέσεις 30)

δ ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Μηχανικών ( θέσεις 20)

2. Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι σαράντα δύο (42) θέσεις κατόχων απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμονται ως κατωτέρω:

α) Γενική Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (θέσεις 34)

β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ειδικότητες αποκτηθείσες στις Ένοπλες Δυνάμεις (θέσεις 5) (Καταδρομέας, Αλεξιπτωτιστής, Πεζοναύτης, Καταστροφέας).

γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ειδικότητες Μουσικού:
( i ) Τρομπόνι (θέση 1), ( ii ) Κρουστά (θέση 1), ( iii ) Κόρνο (θέση 1)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

1. Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ, πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.

β)Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ή κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δεκαέξι (16), πλην των περιπτώσεων 2β και 2γ της παρ. 3 της παρούσας, όπου ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου ορίζεται το δεκατρία (13).

γ) Να μην έχουν υπερβεί, οι μεν πτυχιούχοι Ι.Α.Ε. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. το 28ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-83 και μετά), ενώ οι δε κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 26ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-85 και μετά).

δ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου

ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93).
Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματός τους (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».

στ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ.59-65 του Ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

ζ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.

η) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
i) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιοδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
iii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

θ) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

Λήψη της προκήρυξης των 180 υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος.

Γ. Κατάταξη εξήντα (60) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

α) Ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού, δηλ. τριάντα έξι (36) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα και ειδικότερα όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Σχολών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.

β) Ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού, δηλ. δώδεκα (12) θέσεις, από διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) που κατανέμονται ειδικότερα σε επτά (07) θέσεις Πλοιάρχων και πέντε (05) θέσεις Μηχανικών.

γ) Ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού, δηλ. δώδεκα (12) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα και ειδικότερα όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Ο αριθμός των κενών θέσεων που προκύπτουν κατά το διενεργούμενο διαγωνισμό, εξαιτίας μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων μίας από της παραπάνω κατηγορίες, συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι πέραν των αναφερομένων στην παρ. 2 της προκήρυξης προσόντων πρέπει:

α) Να μην έχουν υπερβεί το εικοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους οι προερχόμενοι από ιδιώτες (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-84 και μετά) ή το τριακοστό έκτο έτος οι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθ/στές, Υπαξ/κοί ΛΣ και Λιμενοφύλακες που υπηρετούσαν την 19-7-2001 (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-75 και μετά) ή το τριακοστό έτος της ηλικίας τους οι ονομασθέντες μετά την 19-7-2001 Κελευστές ΛΣ και Λιμενοφύλακες (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-81 και μετά). Τα προαναφερθέντα όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

β) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

γ) Να είναι οι άνδρες στρατολογικά εντάξει, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι), ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία [αρθ. 59-65 του Ν.3421/2005 (Α΄ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

ε) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii)υπολογιστικά φύλλα, iii)υπηρεσίες διαδικτύου.

στ) Να είναι κατάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 της παρούσας.
Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».

ζ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(i) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
(ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιοδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
(iii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

η) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

θ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ι) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

2. Οι συμμετέχοντες ως υποψήφιοι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές-Υπαξιωματικοί ΛΣ και Λιμενοφύλακες, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα τμημάτων Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Σχολών του Ε.Α.Π. Α.Ε.Ι. ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ν ή πρώην ΑΔΣΕΝ, πρέπει επιπλέον:

(1) Στις εκθέσεις αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας τους να έχουν λάβει χαρακτηρισμό ‘ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ’ με τη δυνατότητα του χαρακτηρισμού ‘ΕΠΑΡΚΗΣ’ μέχρι σε δυο (02) από αυτές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

(2) Κατά την υπηρεσία τους στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ να μην έχουν τιμωρηθεί, με πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από είκοσι (20) ημέρες ή με ποινή φυλάκισης συνολικά πάνω από πέντε (05) ημέρες.

(3) Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Λήψη της προκήρυξης για κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων από την ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος