edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Ζωγραφικής για Μνημεία των Χωρών του Ευξείνου Πόντου

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Αρ.Πρωτ.: Φ.ΔΙΑΦ.15/113821/Η1/14-09-2021/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπομπέτση
Τηλ. : 210 344 2378
Ε-mail : ampo(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου: Η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά», για το σχολικό έτος 2020-21

Στο πλαίσιο της ανάληψης από τη χώρα μας του συντονισμού της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.), από την 1η Ιανουαρίου 2020 - 31η Δεκεμβρίου 2021, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαγωνισμό ζωγραφικής, για το σχολικό έτος 2020-2021, με θέμα «Μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου: Η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου και θα διεξαχθεί, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ταυτόχρονα, σε όλες τις χώρες του Οργανισμού (1), με το ίδιο θέμα, τις ίδιες προϋποθέσεις, προθεσμία συμμετοχής και διαδικασία επιλογής.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι :

  • Η γνωριμία των μαθητών των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου με τα σπουδαιότερα ιστορικά - πολιτιστικά μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου,
  • Η περαιτέρω προβολή των εν λόγω μνημείων της ευρύτερης περιοχής,
  • Η ενίσχυση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών της.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από τις χώρες του Οργανισμού που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό:

  • Αρχικά, θα εντοπίσουν στον χάρτη τη γεωγραφική θέση του Ευξείνου Πόντου των δέκα τριών (13) κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) και θα μάθουν ποια είναι η πρωτεύουσα καθενός.
  • Θα ενημερωθούν σχετικά με την ιστορία της περιοχής του Ευξείνου Πόντου ή Μαύρης Θάλασσας, τον λόγο για τον οποίο ονομάστηκε έτσι, τις γλώσσες, τις θρησκείες, ήθη και έθιμα των λαών των κρατών που ανήκουν στον εν λόγω Οργανισμό.
  • Θα αναζητήσουν τα σπουδαιότερα ιστορικά - πολιτιστικά μνημεία κάθε χώρας του Οργανισμού και θα πληροφορηθούν σχετικά με την ιστορία τους και τη σημασία τους για την πόλη και τη χώρα στην οποία ευρίσκονται αλλά και για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
  • Θα ενημερωθούν σχετικά με πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν, λόγω περιβαλλοντικών ή / και ανθρωπογενών παραγόντων

Οι μαθητές / μαθήτριες, με την ευκαιρία του διαγωνισμού, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να:

  • Ενημερωθούν σχετικά με τις ιστορικές, πολιτιστικές, εμπορικές, κ.λπ. σχέσεις των λαών της περιοχής.
  • Πληροφορηθούν σχετικά με τον ρόλο των Διεθνών Οργανισμών και ειδικότερα του Ο.Σ.Ε.Π., καθώς και τη συμβολή των Οργανισμών αυτών στις σχέσεις και τη συνεργασία των κρατών.

Η ενασχόληση των μαθητών με τα παραπάνω θα συμβάλει στην καλύτερη προσέγγιση του θέματος του Διαγωνισμού και τη δημιουργία ενός έργου ζωγραφικής το οποίο θα απεικονίζει, με τον τρόπο που κάθε μαθητής/μαθήτρια αντιλαμβάνεται, τη σημασία των μνημείων των χωρών του Ευξείνου Πόντου, για την ευρύτερη περιοχή αλλά και παγκοσμίως.

Τέλος, οι μαθητές / μαθήτριες θα επιλέξουν ένα (01) ιστορικό - πολιτιστικό μνημείο της χώρας τους και θα το ζωγραφίσουν.

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτόν, αφού πάρουν τις προαναφερόμενες γενικές πληροφορίες, θα δημιουργήσουν ένα έργο ζωγραφικής στο συγκεκριμένο θέμα.

• Το πρωτότυπο έργο πρέπει να έχει διαστάσεις Α3.
Η τεχνοτροπία και το υλικό ζωγραφικής επαφίενται στην ελεύθερη επιλογή των μαθητών.

• Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα υποβάλει ένα (01) μόνο έργο.

• Μαζί με το έργο ζωγραφικής, θα επισυνάπτεται χωριστή σελίδα Α4, στην οποία θα αναγράφονται, με κεφαλαία, ευδιάκριτα γράμματα τα εξής:

Α. Τα στοιχεία ταυτότητας του μαθητή/της μαθήτριας, δηλ.: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και σχολείο φοίτησης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου (ονομασία σχολικής μονάδας, ονοματεπώνυμο Διευθυντή, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο και e-mail σχολείου), στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Β. Η ονομασία του μνημείου που απεικονίζεται, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Γ. Πληροφορίες για το μνημείο (έως 200 λέξεις), στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και συγκεκριμένα: το όνομα του δημιουργού του μνημείου, η χρονολογία δημιουργίας του, τι αναπαριστά το μνημείο, γιατί είναι σημαντικό για τον μαθητή-μαθήτρια που το επέλεξε.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι υποχρεωτικές.

• Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών, σε έντυπη μορφή, θα παραδοθούν από τους ίδιους τους μαθητές στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν, μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Όλα τα έργα που θα υποβληθούν σε κάθε σχολική μονάδα θα εξεταστούν από άμισθη επιτροπή εκπαιδευτικών, αποτελούμενη από εκπαιδευτικό ΠΕ08, εκπαιδευτικό ΠΕ02 ή/και όποιας άλλης ειδικότητας εκπαιδευτικό ο οποίος θα συμμετάσχει στη διαδικασία (κατά σχολική μονάδα και κατά περίπτωση).

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ΠΕ08, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ΠΕ02 (ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΠΕ08, ο εκπαιδευτικός ΠΕ02) και τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, θα προτείνουν ένα (01) έργο ζωγραφικής στον Σύλλογο Διδασκόντων.

Κριτήρια επιλογής

Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνάφεια του έργου με το θέμα του διαγωνισμού, η αισθητική και καλλιτεχνική αρτιότητά του, η πρωτοτυπία της καλλιτεχνικής προσέγγισης του θέματος, κ.λπ.

Το έργο που θα επιλεγεί από κάθε σχολική μονάδα, αφού πρώτα φωτογραφηθεί, θα αποσταλεί, με ευθύνη της προαναφερόμενης επιτροπής εκπαιδευτικών, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα περαιτέρω στάδια του Διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αρχείο σε ψηφιακή μορφή, ανάλυση 300 dpi.

Από κάθε σχολική μονάδα η οποία θα συμμετάσχει (προαιρετικά), θα αποσταλεί, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ένα (01) έργο μαθητή / μαθήτριας της Α’ ή της Β’ Λυκείου, στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, μέχρι και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Τα πρωτότυπα έργα θα φυλαχθούν στο κάθε σχολείο με ευθύνη των Διευθυντών, μέχρι την τελική επιλογή που θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την έκδοση σχετικής Ανακοίνωσης.

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή της, θα οριστεί άμισθη επιτροπή εκπαιδευτικών η οποία θα επιλέξει ένα (01) έργο από αυτά που θα σταλούν από σχολικές μονάδες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη συνέχεια, κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή, θα αποστείλει ηλεκτρονικά τα έργα που έχουν επιλεγεί στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μέχρι και την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού ακολουθήσουν παρόμοιες διαδικασίες, θα αποστείλουν στην υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά (e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), ένα (01) έργο καθεμία, μέχρι και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.

Δεν θα γίνουν δεκτά στον Διαγωνισμό έργα που θα σταλούν στην υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Επιλογή στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα συγκροτηθεί άμισθη επιτροπή η οποία θα επιλέξει ένα (01) έργο μαθητή/μαθήτριας Α’ ή Β’ Λυκείου της χώρας. Αυτό θα διαγωνιστεί στην τελική φάση με έργα μαθητών αντίστοιχων ηλικιών και τάξεων σχολείων από τα άλλα κράτη-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π.

Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών-μελών του Οργανισμού θα φροντίσουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας ένα (01) έργο καθεμία, μέχρι και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.

Από το σύνολο των έργων που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας από τα κράτη-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένου και αυτού που θα έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να εκπροσωπήσει στην Ελλάδα, η ίδια άμισθη επιτροπή του Υ.ΠΑΙ.Θ., με την επιπλέον συμμετοχή εκπροσώπου του ΥΠ.ΕΞ. καθώς και εκπροσώπου της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του Ο.Σ.Ε.Π., θα επιλέξει τρία (03) έργα, μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2021.

Βραβεία

Τα τρία (03) αυτά έργα θα βραβευθούν από τον Οργανισμό, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση, σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί το προσεχές διάστημα. Αυτήν θα συντονίσει ο κ. Π. Πασσάς, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς η χώρα μας, διά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι συντονίστρια χώρα της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση, από την 1η Ιανουαρίου 2020 - 31η Δεκεμβρίου 2021.

Και στους τρεις (03) νικητές θα απονεμηθούν έπαινοι για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, υπογεγραμμένοι από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του Ο.Σ.Ε.Π.

Οι έπαινοι θα δοθούν στους νικητές σε ειδική τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την υπηρεσία μας, τα πρωτότυπα έργα των τριών (03) νικητών του διαγωνισμού, καθώς και αυτού που θα έχει επιλεγεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εκπροσώπηση της Ελλάδας (σε περίπτωση που αυτός/αυτή δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών πρώτων), πρέπει να αποσταλούν και ταχυδρομικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ταχυδρομική Δ/νση: Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι-Αττική, 2ος όρ., Γρ. 2161, υπόψη κ. Αικατερίνης Μπομπέτση), μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών από τις χώρες του Ο.Σ.Ε.Π. στον εν λόγω διαγωνισμό είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων / κηδεμόνων τους, οι οποίοι θα δηλώσουν υπεύθυνα (βλ. συνημμένη Υ.Δ.) προς τον Διευθυντή της σχ. μονάδας στην οποία φοιτούν τα φυσικά ή τα υπό την μέριμνά τους τέκνα ότι «δέχονται την δημοσίευση της εργασίας των μαθητών σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», και τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Συνημμένα: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

---

(*1) Οι χώρες-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π. είναι οι εξής: Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Μολδαβία, Ελλάδα, Ουκρανία,
Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Τουρκία και Β. Μακεδονία

Σχετικά Άρθρα