41η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "LIDICE 2013"

41η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "LIDICE 2013"

Αρ.Πρωτ.205/Γ7/Ι/13-02-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
TMHMA Β - ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
Πληροφορίες;: Καλτσά Bίκυ
Τηλέφωvο: 210 344 2476
FAX: 210 344 2365
Email: desb.vίcky(AT)mίnedu.goν.gr

Θέμα: "41η Διεiθνής Παιδική 'Εκθεση Καλών Τεχνών «Lidice 2013»."

Σας αποστέλλοuμε το υπ'αριθμ. Α.Φ.2156.ΤΣΕΧ.41/ΑΣ 141/12.02.2013 έγγpαφο της E1 Διεύθυνσης του ΥΠ.ΕΞ. με συνημμένη τη Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Τσεχίας στην Αθήνα, σχετικά με την "41η Διεθνή Παιδική Έκθεση Καλών Τεχνών «Udice 2013» για παιδιά από 4 έως 16 ετώv, με τίτλο «Παραδόσεις και Κληρονομιά του λαού της χώρας μου» και με τα εξής επιμέρους θέματα:

1. «Παραδοσιακές ενδυμασίες της πατρίδας μου»

2. «Όμοpφα αντικείμενα από τεχνίτες της πατρίδας μου»

3. «Παραδοσιακοί χοροί»

4. «Παραδοσιακός γάμος»

5. «Λαϊκοί θρύλοι της πατρίδας μου - Σε τι αναφέρονται; »

6. «Λαϊκά έθιμα, τελετές και παραδόσεις κατά. τηv διάρκεια του έτους».

'Ολες οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού παρέχοvται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mdvv-lidice.cz/en/cuπent/

Η καταληκτική ημερομηνία για τηv παραλαβή των έργων τέχνης από την Τσεχική πλευρά, είναι η 15η Μαρτίου 2013.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τωv σχολείων της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ


Α.Φ.2156.ΤΣΕΧ.41/ΑΣ 141/12-02-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών &
Πολιτισμικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Ρηματική Διακοίνωση Πρεσβείας Τσεχίας στην Αθήνα.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, αντίγραφο της 106/2013/Athens από 8/212013 Ρηματικής Διακοίνωσης της Πρεσβείας Τσεχίας στηv Αθήva, η οποία αναφέρεται στην 41η Διεθνή Παιδική Έκθεση Καλών Τεχνών «Lidice 2013». Η αvωτέρω έκθεση διοργανώνεται σε συνδωασμό με τις επετειακές εκδηλώσεις από την ιστορία της πόλεως του Lidice της Τσεχίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Επισημαίνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στην ανωτέρω έκθεση είναι η 15η Μαρτίου 2013.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εδιαφερομένων φορέων

Με εντολή Υπουργού
Η Διευθύντρια

 

 


Εκτύπωση