Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Εκτύπωση  

ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ "Από Εμένα για Σένα" 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Φ.2.1/168480/Δ7/09-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Ελένη
Τηλέφωνα : 2103442255

Θέμα: Απάντηση σε αίτηση έγκρισης Εκπαιδευτικού προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/163112/1-10-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ 44/27-9-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με θέμα : «Από εμένα για σένα» και «Club18» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ε3’ ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού σχολείου) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων και Β’ και Τ’ τάξεις Λυκείων ), για το σχολικό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι:

Το πρόγραμμά σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα (ΦΕΚ 681Β/6-3-2017).

2) Η ενδεχόμενη επιλογή παρακολούθησης των παρεμβάσεων αυτών από τους /τις μαθητές /τριες να ενταχθεί ομαλά στον γενικότερο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου από τον /την εκπαιδευτικό , αποτελώντας μέρος ευρύτερης σχετικής εκπαιδευτικής δράσης ή προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον /την Υπεύθυνο/ η Σχολικών Δραστηριοτήτων /Πολιτιστικών Θεμάτων /Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης που θα συμμετέχει στη δραστηριότητα, να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών

4) Η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

5) Δεν επιτρέπεται η διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή υλικού το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. .

6) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

7) Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων- κηδεμόνων των μαθητών.

8) Η επίσκεψη των μαθητών/τριών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τις εκπαιδευτικές /διδακτικές επισκέψεις και σχολικές εκδρομές (ΦΕΚ 109/τ. Α’/1-8-2017 και ΦΕΚ 681/τ.Β’/ 6-3-2017)

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση