Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ψαράδες και Χελώνες" Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ

Εκτύπωση  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΧΕΛΩΝΕΣ' ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΛΩΝ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.132687/Δ2/03-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email: t05sde1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Μπαζίγου
Σ. Λαπατά, Μ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 344 2573
Fax : 210 344 3390

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Ψαράδες και Χελώνες’ του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, για το 2017-18»

Απάντηση στο με αρ. πρωτ.124688/Δ2/21/07/2017 εισερχόμενο έγγραφο.

Απαντώντας στο υπ’ αρ. 28150/ 19-07-2017 έγγραφό σας και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 7918/12-10-2016 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 40/06-10-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι ανανεώνουμε την έγκριση ως παιδαγωγικά κατάλληλου του εκπαιδευτικού υλικού «Ψαράδες και Χελώνες» του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’, για ενημέρωση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-18, , επισημαίνοντας τα εξής:

(α) Οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών δύνανται να πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών.

(β) Η συμμετοχή των μαθητών στις συγκεκριμένες ενημερώσεις είναι προαιρετική και δύναται να πραγματοποιηθεί, εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς ή το Δημόσιο.

(γ) Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των σχολείων που θα συμμετέχουν.

(δ) Η ενημέρωση των μαθητών θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και μαθησιακό επίπεδο των μαθητών.

(ε) Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να μην προβάλλονται διαφημίσεις ή χορηγοί.

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 


Εκτύπωση