ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις, που σχετίζονται με τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ :

ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη αποφάσεων,

απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση του άγχους,

διαχείριση του χρόνου και των προκλήσεων της μαθητικής ζωής,

καλλιέργεια αυτοεκτίμησης,

βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις προσωπικές,

κοινωνικές και ακαδημαϊκές σχέσεις,

σύνταξη βιογραφικού σημειώματος,

τρόποι αναζήτησης απασχόλησης,

παρουσία & συμπεριφορά σε μια συνέντευξη επιλογής,

ενεργός πολίτης - εθελοντισμός,

προκαταλήψεις – στερεότυπα,

θετικά πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία,

εντοπισμός και αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης,

σύγχρονες μορφές της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ:

περιγραφές επαγγελμάτων (επαγγελματικές μονογραφίες),

επαγγέλματα που χάνονται,

επαγγέλματα που αναπτύσσονται,

ισότητα ευκαιριών απασχόλησης,

ισότητα των δύο φύλων,

εργασία και άτομα με αναπηρία,

νέοι και ανεργία,

πράσινα επαγγέλματα,

πράσινη επιχειρηματικότητα,

βιολογικές μονάδες καλλιέργειας,

αγροτουριστικές μονάδες,

ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα και Ευρώπη (Γυμνάσιο – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – ΟΑΕΔ – ΙΕΚ – ΑΕΙ - ΕΑΠ),

εκπαιδευτικές επιλογές – επαγγελματικές προοπτικές,

δρόμοι μετά το Γυμνάσιο,

Δια Βίου Μάθηση & Κατάρτιση,

εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

εκπαίδευση ενηλίκων,

σχολεία 2ης ευκαιρίας,

μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας.

Δ. ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ :

Επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

διαπολιτισμική επικοινωνία/ρατσισμός,

ο ΣΕΠ σε χώρες της ευρώπης,

κινητικότητα μαθητών/τριών – φοιτητών/τριών στην Ε.Ε.,

επαγγελματική κινητικότητα,

αναγνώριση τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων.

Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας,

από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι το στήσιμο μιας επιχείρησης,

ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας επιχείρησης στην πόλη μου,

επιχειρήσεις που χάνονται,

βιωσιμότητα επιχειρήσεων στη σύγχρονη κοινωνία,

δομή και οργάνωση επιχειρήσεων,

ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι με βάση τις αρχές της αειφορίας,

η ευθύνη της επιχείρησης προς το κοινωνικό σύνολο,

συνεταιρισμοί.

ΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Θεματική με αντικείμενο την προβολή της πολιτισμικής ή επιστημονικής κληρονομιάς της περιοχής των μαθητών/τριών,

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.

Σκοπός-Γενικό πλαίσιο:

Να σχεδιάσουν οι μαθητές/τριες, από κοινού με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό, ένα πρόγραμμα που θα έχει ως κεντρικό στόχο να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τις πολιτισμικές, φυσικές ή άλλες ιδιαιτερότητες της αντίστοιχης περιοχής (σε μια στοχευμένη προσέγγιση της τοπικής ιστορίας) και να μελετήσει τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζουν την επαγγελματική φυσιογνωμία της περιοχής τους (συγχρονικά και διαχρονικά).

Μορφή-Περιεχόμενο:

Το πρόγραμμα θα μπορεί να διαμορφώνεται κατά περίπτωση αλλά θα πρέπει σταθερά να συμπεριλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, έρευνες και συγκεκριμένα παραδοτέα (έκθεση, ερευνητικά αποτελέσματα, κλπ).

Τα προγράμματα εποπτεύουν οι Υπεύθυνοι/ες ΣΕΠ, με τη δυνατότητα υποστηρικτικής συμβολής του Σχολικού Συμβούλου, τοπικών φορέων (π.χ. επιστημονικών ή επαγγελματικών φορέων, πανεπιστημιακών, κλπ).

-Παραδείγματα:

Μελετούμε τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, σε συνάρτηση με επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτά, π.χ:

1 - Ο Όλυμπος, η φυσιογνωμία του και τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται «στη σκιά του» (δασοπόνοι, φυσιοδίφες, μελισσοκόμοι, υλοτόμοι, κλπ)

2 - Το Μεσολόγγι, η λιμνοθάλασσα και οι παραδοσιακές μορφές επαγγελματικής απασχόλησης (ψαράδες, εργαζόμενοι στις αλυκές, παραγωγοί τοπικών προϊόντων, κλπ)

3 - Ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου και τα επαγγέλματα που μπορεί να στηρίξει (αρχαιολόγοι, αρχαιοφύλακες, ξεναγοί, τουριστικοί πράκτορες, φωτογράφοι, επαγγέλματα εστίασης, κλπ)

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες, τα σχολεία που αναπτύσσουν τέτοια προγράμματα μπορούν να συνεργάζονται με σχολεία από άλλες περιοχές της χώρας και να αλληλοπροβάλλουν τις εργασίες τους, προωθώντας την αλληλογνωριμία και αναπτύσσοντας την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ τους.


Εκτύπωση