Οργάνωση / Λειτουργία Τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους Αποφοίτων ΕΠΑΛ / Τάξη Μαθητείας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ

(Μετάβαση στον οδηγό υλοποίησης της Τάξης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3459/2019)

Αριθμ. Φ9/137984/ΓΓ4
Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7 και 9 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α'199 Α) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 (Α'119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το π.δ. 83/2019 (Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 84/2019 (Α'123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9. Την 122600/Γ1/30-07-2019 (513/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Την Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 (Β' 2726) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων ’’Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας’’ των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει.
11. Την αριθμ. Φ.1/Γ/432/136268/Β1/4-9-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

1. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδια για την υλοποίηση της Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας και γενικότερα για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

2. Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας». Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας τους εφόσον

α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες ή σε σχολικές μονάδες της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που μπορούν να διδάξουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του «Μεταλυκειακού ΈτουςΤάξης Μαθητείας»,

β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή και γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Εφόσον δεν τηρούνται αθροιστικά οι (β) και

(γ) προϋποθέσεις, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποφασίσει τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας του. Για την περίπτωση που δεν τηρείται η (α) προϋπόθεση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία τμήματος.

3. Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι είκοσι τέσσερις (24) μαθητευόμενοι.

4. Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι οι οκτώ (8) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Α'-Γ, οι έξι (6) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Δ'-Ζ' και οι πέντε (5) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η'-ΙΒ'. Τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευόμενων μπορεί να εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

5. Οι μαθητευόμενοι του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται σε μία (1) ημέρα με κατανομή της ανάθεσης των ωρών σε έναν (1) ή δύο(2) εκπαιδευτικούς.

2. Για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

α) υπεύθυνος τομέα που είναι επιμορφωτής (με βεβαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών,

β) υπεύθυνος εργαστηρίου που είναι επιμορφωτής (με βεβαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών,

γ) εκπαιδευτικός που είναι επιμορφωτής (με βεβαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών,

δ) υπεύθυνος τομέα,

ε) υπεύθυνος εργαστηρίου,

στ) εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο Ε.Κ.,

ζ) εκπαιδευτικός από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται από το Ε.Κ., ο οποίος θα διατεθεί μόνο για τις ώρες του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας». Μεταξύ των εκπαιδευτικών αυτών προηγούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. που υλοποιεί το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας».

Επίσης μπορούν να προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όταν δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί για να διατεθούν. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

3. Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας» γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του Ε.Κ. σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

4. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρμόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο δώδεκα (12) μαθητών. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ., η εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό που διδάσκει το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας του «Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας» στο συγκεκριμένο τμήμα.

5. Εποπτεία Μαθητείας

5.1. Η εποπτεία μαθητείας μέχρι οκτώ (8) μαθητευόμενων αντιστοιχεί σε:

α) δύο (2) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε ένα-δύο (1-2) διαφορετικούς χώρους εργασίας,

β) σε τρεις (3) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε τρεις-πέντε (3 - 5) διαφορετικούς χώρους εργασίας και

γ) σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε έξι- οκτώ (6 - 8) διαφορετικούς χώρους εργασίας.

5.2. Η εποπτεία μαθητείας εννέα- δώδεκα (9 - 12) μαθητών αντιστοιχεί σε

α) τέσσερις (4) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε ένα-τρεις (1-3) διαφορετικούς χώρους εργασίας,

β) σε πέντε (5) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε τέσσερις-εννέα (4 -9) διαφορετικούς χώρους εργασίας και

γ) σε έξι (6) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε δέκα-δώδεκα (10 - 12) διαφορετικούς χώρους εργασίας.

Ως διαφορετικός χώρος εργασίας εννοείται ο χώρος εργασίας που βρίσκεται σε διαφορετική διεύθυνση από τους υπόλοιπους ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί ως υποκατάστημα/υπηρεσία του ίδιου φορέα. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την εποπτεία της μαθητείας μειώνεται αντίστοιχα με τις παραπάνω αντιστοιχίες εβδομαδιαίως.

Ο Σύλλογος διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί το τμήμα μαθητείας αναθέτει στον διδάσκοντα-επόπτη εκπαιδευτικό τη γραμματειακή υποστήριξη του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» ως αποκλειστικό εξωδιδακτικό έργο. Σε περίπτωση που στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» διδάσκουν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί, τη γραμματειακή υποστήριξη της μαθητείας αναλαμβάνει ο αρχαιότερος στην ειδικότητα εκπαιδευτικός ή, σε περίπτωση κωλύματος του, ο επόμενος στην αρχαιότητα εκπαιδευτικός.

Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή/και Ε.Κ. διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην άσκηση του έργου της εποπτείας εντάσσοντας τη στο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε κατά την ημέρα εποπτείας να μην παρέχει άλλο διδακτικό έργο εφόσον αυτό είναι εφικτό.

6. Κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο η εποπτεία ασκείται κανονικά. Η μία επίσκεψη πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα-επόπτη την ημέρα της θερινής του υπηρεσίας και η δεύτερη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. μετά από μεταξύ τους συνεννόηση. Σε περίπτωση που ο διδάσκων/επόπτης στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» είναι αναπληρωτής εκπαιδευτικός, η εποπτεία κατά τους θερινούς μήνες, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.

7. Η διδασκαλία/εποπτεία του «Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας» σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητευόμενων μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητευόμενων από δεκατρείς (13) και άνω γίνεται συνδιδασκαλία από δύο (2) εκπαιδευτικούς. Στα τμήματα με δύο (2) εκπαιδευτικούς η εποπτεία της μαθητείας αντιστοιχεί σε διδακτικές ώρες με βάση τον αριθμό των μαθητευομένων που εποπτεύει ο κάθε διδάσκων εκπαιδευτικός.

8. Σε περίπτωση που ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, πραγματοποιεί το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαιδευτικής μονάδας (εκπαιδευτική επίσκεψη), απαιτείται να έχει λάβει έγκριση από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» που υλοποιούνται σε Σχολικά Εργαστήρια ή του Εργαστηριακού Κέντρου για όλα τα υπόλοιπα τμήματα, μετά από αιτιολογημένο αίτημα που του υποβάλλει και αυτό καταγράφεται στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Άρθρο 3
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

1. «Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» έχουν νέοι και νέες κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου - λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)», ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας αυτών.

2. Στο τμήμα μαθητείας που έχει εγγραφεί έστω και ένας απόφοιτος λυκείου του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου - λυκείου, συμμετέχει και διδάσκει στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και ένας εκπαιδευτικός ίδιας ειδικότητας που προέρχεται από το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο στο οποίο φοιτούσε ο μαθητής, ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αν στο ίδιο τμήμα του εργαστηριακού μαθήματος φοιτούν περισσότεροι μαθητευόμενοι που προέρχονται από διαφορετικά ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ο εκπαιδευτικός του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που διδάσκει το εργαστηριακό μάθημα προέρχεται από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ των μαθητευομένων που βρίσκεται πλησιέστερα στο εργαστηριακό κέντρο. Ο εκπαιδευτικός ειδικότητας εποπτεύει τον/ους μαθητευόμενο/ους από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στον εργασιακό χώρο μία (1) φορά την εβδομάδα με ωράριο διπλάσιο του προβλεπόμενου στην παρ. 5 του άρθρου 2. Κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο η εποπτεία ασκείται μία (1) φορά το μήνα σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 2.

3. Στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» που έχει εγγραφεί απόφοιτος λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ένα μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. προέλευσης του μαθητευόμενου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., επισκέπτεται υποχρεωτικά την επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχει τοποθετηθεί ο μαθητευόμενος:

α) τουλάχιστον μία (1) φορά πριν την τοποθέτηση του μαθητευόμενου στον οργανισμό ή την επιχείρηση με στόχο αφενός την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων και των εργαζομένων του οργανισμού ή της επιχείρησης και αφετέρου την διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών προσβασιμότητας και καταλληλότητας του εργασιακού χώρου των μαθητευόμενων,

β) καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας τοποθέτησης του μαθητευόμενου στον εργασιακό χώρο με στόχο την απρόσκοπτη μετάβαση και ένταξη των μαθητευόμενων στο εργασιακό περιβάλλον,

γ) όποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ύστερα από απόφαση του διευθυντή της ΣΜΕΑΕ, ο οποίος συνεργάζεται προς τούτο με τον εκπαιδευτικό ειδικότητας που προέρχεται από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και με τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του οργανισμού και

δ) μία (1) φορά κατά την τελευταία εβδομάδα ολοκλήρωσης του προγράμματος της μαθητείας, με στόχο τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκθέσεις του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, και την υπόδειξη πιθανών περαιτέρω ενεργειών για τη μετάβαση των μαθητευόμενων στην αγορά εργασίας. Εφόσον η ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας διενεργηθεί κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο η επίσκεψη του μέλους του ΕΕΠ υλοποιείται σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 2.

4. Αν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» που έχει εγγραφεί απόφοιτος λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. απαιτείται, λόγω του αριθμού των μαθητευόμενων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2, συμμετοχή δεύτερου εκπαιδευτικού ειδικότητας, ο δεύτερος εκπαιδευτικός προέρχεται από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και είναι αρμόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο του μαθητευόμενου που αποφοίτησε από το λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και των λοιπών μαθητευόμενων σύμφωνα με τα αριθμητικά όρια της παρ. 7 του άρθρου 2. Η διάθεση του εκπαιδευτικού του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. γίνεται με απόφαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το «Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας».

Άρθρο 4
ΦΟΙΤΗΣΗ

Το όριο αδειών του Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των δώδεκα ημερών κανονικής άδειας και των αναρρωτικών αδειών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» ο μαθητευόμενος μπορεί να λάβει αναρρωτική άδεια έως 12 ημερολογιακές ημέρες, με κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, η οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν είτε στο «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» είτε στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας -Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».

Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τα όρια απουσιών.

Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21 ώρες χωρίς κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα και τις 35 ώρες με κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα.

Η γνωμάτευση που κατατίθεται για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας συμπεριλαμβάνεται στις 12 ημερολογιακές ημέρες αναρρωτικής άδειας που δικαιούνται οι μαθητευόμενοι.

Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας οι μαθητευόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ούτε στο εργαστηριακό μάθημα, ούτε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.

Άρθρο 5
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» σε περιφερειακό επίπεδο, εκτός των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως περιγράφονται στον Οργανισμό, έχουν ως εξής:

1. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για:

α) τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους,

β) την έκδοση των σχετικών δημόσιων προσκλήσεων, όπου καλούνται οι απόφοιτοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη σχολική μονάδα που πραγματοποιείται Τάξη Μαθητείας της ειδικότητάς τους,

γ) την έκδοση των αποφάσεων λειτουργίας τμημάτων μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας,

δ) την επίλυση των όποιων θεμάτων παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

ε) την υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., στ) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει από έναν (1) έως τρεις (3) αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους ή τον εκπαιδευτικό που συμμετέχει ή υποβοηθά τις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), ως Ομάδα υπευθύνων για θέματα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των τμημάτων της Περιφέρειας της αρμοδιότητας του, ανάλογα με το πλήθος των τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» που υλοποιούνται στην περιοχή του. Σε περίπτωση Ομάδας ορίζεται ως συντονιστής ο εκπαιδευτικός που συμμετέχει στις Ο.Υ.Μ. Ο συντονιστής ή ο υπεύθυνος για τη μαθητεία στις Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τον «υπεύθυνο μαθητείας» σε κάθε Δ.Δ.Ε. της περιφέρειας του και είναι ο μόνος αρμόδιος για την επικοινωνία με το Υ.ΠΑΙ.Θ., μέσω της Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των δεδομένων και δικαιολογητικών και ενδεχομένη επικοινωνία απευθείας με τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ κρίνει ότι δεν μπορεί να επιλύσει τυχόν προβλήματα που μεταφέρονται από τις Δ.Δ.Ε.

2. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για:

α) τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους,

β) την υποβολή γνώμης στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ. της αρμοδιότητας τους,

γ) τη διερεύνηση των προβλημάτων ή των ερωτημάτων που αναφέρουν οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και οι επόπτες εκπαιδευτικοί, τη συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών ή ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί και την έγκαιρη διαβίβαση τους στην Π.Δ.Ε. προς απάντηση, εφόσον δεν μπορούν να τα διαχειριστούν,

δ) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας». Για την υποστήριξη του αναφερόμενου έργου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει έναν εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο ως «υπεύθυνο μαθητείας» για θέματα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των τμημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης του. Ο υπεύθυνος μαθητείας σε κάθε Δ.Δ.Ε. συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν-εποπτεύουν στο «Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας» με σκοπό την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, καταγράφει τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζονται από εκπαιδευτικούς/επόπτες και μαθητευόμενους και απευθύνεται μέσω του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας μόνο στον «υπεύθυνο μαθητείας» της Π.Δ.Ε. στην οποία ανήκει.

3. Οι Διευθυντές ΕΠΑ.Λ. είναι αρμόδιοι/ες για:

α) τον τρόπο αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών που έχουν χαθεί από το εργαστηριακό μάθημα μετά από γραπτή εισήγηση του διδάσκοντα εκπαιδευτικού,

β) τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων για την κύρωση των αποτελεσμάτων των τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»,

γ) τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων για την ανάθεση στον διδάσκοντα-επόπτη εκπαιδευτικό της γραμματειακής υποστήριξη του «Μεταλυκειακού ΈτουςΤάξη Μαθητείας» ως αποκλειστικό εξωδιδακτικό έργο,

δ) την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση της Δ.Δ.Ε. με κοινοποίηση στις Π.Δ.Ε. για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το πρόγραμμα,

ε) την τήρηση αρχείου της Πράξης και του αρχείου κάθε μαθητευόμενου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στ) τη θεώρηση της σύμβαση εργασίας που συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου και τη φύλαξη ενός αντίγραφου αυτού στο ΕΠΑ.Λ.,

στ) τον έλεγχο και την έγκριση της καταχώρισης σε μηνιαία βάση σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό των παρουσιών των μαθητευόμενων, στο ΕΠΑ.Λ. και στον εργοδότη, σε πληροφοριακά συστήματα ώστε να υπολογίζεται και να κατατίθεται η επιδότηση των μαθητευομένων,

ζ) την έγγραφη ενημέρωση του εργοδότη, του μαθητευόμενου, του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή και του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., κατόπιν γραπτής εισήγησης του επόπτη εκπαιδευτικού, σε περίπτωση υπέρβασης των απουσιών ή οικειοθελούς αποχώρησης με Υπεύθυνη Δήλωση του μαθητευόμενου ώστε ο εργοδότης να προβεί σε διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης,

η) την έγγραφη ενημέρωση του μαθητευόμενου, του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή, του εργοδότη και του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση μαθητείας, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης του επόπτη εκπαιδευτικού και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους,

θ) την πραγματοποίηση επισκέψεων στους χώρους εργασίας που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητευόμενοι στην αρχή και στο τέλος της περιόδου μαθητείας ή όποτε εκείνος κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια επίσκεψη,

ι) την έγκριση της πραγματοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας εκτός εκπαιδευτικής μονάδας (εκπαιδευτική επίσκεψη), στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διδάσκοντα,

ια) τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων για την κύρωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»,

ιβ) την επικοινωνία μόνο με τον υπεύθυνο μαθητείας στη Δ.Δ.Ε. που υπάγεται η σχολική μονάδα,

ιγ) την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», την τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των μαθητευόμενων σε συνεργασία με τις Ο.Υ.Μ. καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν,

ιδ) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

4. Ο Διευθυντής του Ε.Κ. είναι αρμόδιος για:

α) τη σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε. Κ. για την ανάθεση
• του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας και
• της εποπτείας μαθητευόμενων στο χώρο εργασίας, σε έναν από τους διδάσκοντες του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας,

β) την πραγματοποίηση επισκέψεων στους χώρους εργασίας που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητευόμενοι στην αρχή και στο τέλος της περιόδου μαθητείας ή όποτε εκείνος κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια επίσκεψη, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.,

γ) την επικοινωνία μόνο με τον υπεύθυνο μαθητείας στη Δ.Δ.Ε. που υπάγεται η σχολική μονάδα,

δ) τη συνεχή συνεργασία με τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. για την ομαλή υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»,

ε) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

5. Ο επόπτης εκπαιδευτικός πέραν της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών του «Μεταλυκειακού ΈτουςΤάξης Μαθητείας» και των σχετικών οδηγιών, είναι αρμόδιος για:

α) την επίβλεψη της τήρηση των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί, τον έλεγχο των εντύπων της μαθητείας, την παρακολούθηση της προόδου του μαθητευόμενου και τη σύνταξη ανάλογων εκθέσεων προς τον διευθυντή της σχολικής μονάδας για κάθε επίσκεψη στον εργοδότη,

β) τη σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης προγράμματος «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» προς τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. για κάθε επίσκεψη εποπτείας στον εργοδότη, η οποία υπογράφεται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας,

γ) την επίσκεψη στους εργοδότες που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητές τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο. Επιπλέον πραγματοποιεί υποχρεωτικά επίσκεψη στην αρχή και στο τέλος της περιόδου της μαθητείας και όποτε παραστεί έκτακτη ανάγκη για επίλυση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο επόπτης πραγματοποιήσει παραπάνω από μία (1) επίσκεψη το μήνα στο χώρο εργασίας θα πρέπει να αναφέρει στην έκθεση παρακολούθησης τους λόγους που κατέστησαν απαραίτητη την έκτακτη επίσκεψη. Αν ο επόπτης εκπαιδευτικός δεν δύναται να επισκεφτεί τον εκάστοτε εργοδότη, αναπληρώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και εάν αυτός απουσιάζει από τον Διευθυντή του Ε.Κ.,

δ) την υπογραφή του παρουσιολογίου του μαθητευόμενου στο ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. για κάθε ημέρα παρουσίας του μαθητευόμενου και την υπογραφή του παρουσιολογίου του μαθητευόμενου στον εργοδότη,

ε) την καταχώριση σε μηνιαία βάση σε συνεργασία με τον Διευθυντή ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. των παρουσιών των μαθητευόμενων, στο ΕΠΑ.Λ. και στον εργοδότη, σε πληροφοριακά συστήματα ώστε να υπολογίζεται και να κατατίθεται η επιδότηση των μαθητευομένων, στ) την γραπτή εισήγηση στο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., σε περίπτωση υπέρβασης των απουσιών ή οικειοθελούς αποχώρησης με Υπεύθυνη Δήλωση του μαθητευόμενου ώστε ο εργοδότης να προβεί σε διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης,

στ) την γραπτή ενημέρωση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. σε περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση μαθητείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους,

ζ) την γραπτή εισήγηση στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών για οποιοδήποτε λόγο, με την οποία προτείνει την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.,

η) τον έλεγχο των ορίων απουσιών των μαθητευομένων στο ΕΠΑ.Λ. και στον εργοδότη σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Τα όρια των απουσιών στο ΕΠΑ.Λ. και στον εργοδότη πρέπει να ελέγχονται συνεχώς καθώς σε περίπτωση υπέρβασης τους ο μαθητευόμενος χάνει την ιδιότητα του ωφελούμενου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

θ) τη συνεχή συνεργασία με τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. για την ομαλή υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας»,

ι) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η Φ9/111628/Δ4/03-07-18 (Β' 2726) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υπουργός ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Καταργήθηκε η Αριθμ. Φ9/111628/Δ4 στο ΦΕΚ 2726/2018 και θέμα 'Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.'


Καταργήθηκε η αρ.πρωτ.Φ7/180312/Δ4/21-10-2017 στο ΦΕΚ 3804/2017 και θέμα Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Β'3529) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»


Καταργήθηκε η Αριθμ.Φ7/179513/Δ4 στο ΦΕΚ 3529/2016 και θέμα 'Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.'