Διευκρινίσεις για Άδειες σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.12059/Ε1/24-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Αναστάσιος (για Π.Ε.)
Τηλ.: 210-344 2364
Fax: 210-344 2909
e-mail : t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κασκαρίκα Ισιδώρα (για Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-344 2417
Fax: 210-344 2365
e-mail : t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘEMA: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 - Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ».

Σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/τ. Α’/13-9-2017), με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παρένθετη μητρότητα, ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας, σύμφωνα με το αριθ. 50913/899/1.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισχύουν και εφαρμόζονται στους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου θεσμοθετείται το δικαίωμα των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γυναικών που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) να λαμβάνουν τμήμα της άδειας μητρότητας διάρκειας εννέα (09) εβδομάδων, το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας έχει γνωστοποιηθεί με την αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιό μας, η εξάμηνη (6μηνη) άδεια προστασίας της μητρότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 142 του ν.3655/2008 (Α’ 58), αφορά σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζεται στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

2. ΄Οσον αφορά στην ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, με το άρθρο 45 του Ν.4488/2017, στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των δέκα (10) ημερών χορηγείται κατόπιν προσκόμισης σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου.

Η συνολική διάρκεια της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είτε πρόκειται για ένα πάσχον τέκνο ή για περισσότερα του ενός και ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό. Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές, ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δύο δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των ημερών, όπως καθορίζεται παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στο Σχολείο που υπηρετεί σχετική αίτηση, δηλώνοντας υπεύθυνα, πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η άδεια χορηγείται στο γονέα αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, με κοινοποίηση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Διευκρινίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει για τους αναπληρωτές η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 410/88 κανονική άδεια για μετάγγιση αίματος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

 


Αρ.Πρωτ.147806/Ε2/07-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β΄
Πληροφορίες : Αναστ. Γιαννόπουλος (Π.Ε.) 4) Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τηλ.: 210-3443131 Τεχνών και Επαγγελμάτων
e-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες : Ευαγγελίδου Ελένη(Δ.Ε.)
Ισιδώρα Κασκαρίκα
Τηλ.: 210-344.3417, 344.2417
e-mail: t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα ».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 70 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114 τ.Α΄/04-08-2017) χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ.1386 τ. Β΄).

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
 

 


Αρ.Πρωτ.200003/Ε1/08-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β
e-mail : t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο: 210-344 2364
FAX : 210-344 2909

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας δίκης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς».
ΣΧΕΤ. : To με αριθ.πρωτ.Φ. 12/8723/02-12-2015 έγγραφο της Δ/νσής σας με αρ.πρωτ.195963/Ε1/02-12-2015 εισερχομένου εγγράφου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματός σας για τη χορήγηση αδειών δίκης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας ενημερώνουμε ότι αυτές παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα κατά τα οποία η άδεια δίνεται στον εργαζόμενο για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του και αφαιρείται από τις δεκαπέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας που αυτός δικαιούται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ


 
Αρ.Πρωτ.208572/Ε2/18-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες: Αιμ. Λυμπεράκη (Π . Ε.)
Τηλ.: 210-3443131
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.goν.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες: Ισιδώρα Κασκαρίκα (Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-3442417
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)minedu.goν.gr
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 37 και των παρ.5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.4351/.2 015(Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015)»

(...)

2) Χορήγηση άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στους προσωρινούς αναπληρωτlς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Στις διατάξεις της παρ .5 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4- 12-2015) αναφέρεται ότι: «Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α'254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

• Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές, ύστερα από αίτησή τους και με την υποχρέωση να προσκομίσουν βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβαν μέρος σε εξετάσεις . Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών. Σχετική η αριθμ.Φ.351.5/43/67822/Δl/5-5-2014 εγκύκλιος, παράγραφος Η (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9:4ΘΑ).

β) Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015) ορίζεται ότι: «Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού».

Οι προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω (β) άδειες χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.