ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ --

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.361.34/8/93177/Δ1/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Γ΄
Πληροφορίες: Α/θμια Εκπ/ση Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442125
Πληροφορίες: Β/θμια Εκπ/ση Π. Μπεκρή, Α. Παναγιώταρου
Τηλ: 210-3442278, 210-3442750
Fax: 210-3442897
Ιστοσέλίδα: www. minedu.gov.gr
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Α/θμια)
dprb@ minedu.gov.gr (Β/θμια)

Θέμα: « Ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποτρόφους του ΙΚΥ για το σχολικό έτος 2012-2013 »

Σε συνέχεια της αριθμ. 78440/Δ1/10-7-2012 ( ΑΔΑ: Β41Ε9-6ΥΑ ) εγκυκλίου « Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια). Αναστολή χορήγησης- ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. » διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) όπου ορίζεται ότι η χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) είναι υποχρεωτική.

β) τις διατάξεις του άρθρου 146Β ( άρθρο ένατο ) παρ. 14 του Ν.4057/2012 ( ΦΕΚ 54 Α΄) « Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2012.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.»

γ) την αριθμ. Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. η οποία σε συνδυασμό με την παρ. 9 της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ( ΦΕΚ 315 τ. Β΄/ 27-2-2008 ) ορίζει ότι η άδεια χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ ).

Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης που εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν λάβει έως και την 14η Μαρτίου 2012 λόγω λήψης υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. συνεχίζουν και ισχύουν και εφόσον συντρέχει και η προϋπόθεση για την υποβολή από τον αδειούχο εκπαιδευτικό της έκθεσης προόδου καθώς και της τυπικής της πληρότητας οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην ανανέωσή τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
 

 


Αρ.Πρωτ.78440/Δ1/10-07-2012/ΥΠΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Γ΄
Πληροφορίες:
Α/θμια Εκπ/ση: Γ. Λιαμπότης,
Τηλ: 210-3442125
Β/θμια Εκπ/ση: Ρ. Μπεκρή, Α. Παναγιώταρου
Τηλ: 210-3442278, 210-3442750
Fax: 210-3442897
Mail: dppe(ΑΤ)minedu.gov.gr (Α/θμια)
dprb(ΑΤ) minedu.gov.gr (Β/θμια)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146Β ( άρθρο ένατο) παρ. 14 του Ν.4057/2012 ( ΦΕΚ 54 τ. Α') « Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν.3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2012. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.» και

β) Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ που αφορούν στην αποζημίωση εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 επαρκούν μόνο για την κάλυψη τόσο των υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους όσο και των ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση- ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Για το σχολικό έτος 2012-2013 είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε' του Ν.1566/1985. Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των εν λόγω αδειών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου

1. Προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προκειμένου το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να προβεί σε εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα πρέπει η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν μέχρι 20 - 7 -2012, απευθείας στη Διεύθυνση της οργανικής τους θέσης.

2. Όργανα χορήγησης

Η άδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών χορηγείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1-ΦΕΚ1340ΒΊ16-10-2002 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461ΒΊ21-10-2005), μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση (άρθρο 15 και 16, του Π.Δ. 1/2003- ΦΕΚ 1ΑΊ3-1-2003).

Η απόφαση χορήγησης των αδειών κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση dρρe(ΑΤ)minedu.gov.gr για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και dprb(AT)minedu.gov.gr για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3. Χρονική διάρκεια

Η άδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται με νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Η άδεια χωρίς αποδοχές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.

4. Δικαιολογητικά

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.

γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.

δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση