ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ -

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΕΠΘ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

 2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/A/28.6.2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141/Α/10.6.2003), και τη με αρ. πρωτ. 10756/9.10.2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1343/B/16.10.2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 3. Τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανωτάτης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3149/10.6.03 (ΦΕΚ 141/Α/10.6.2003).

 4. Τη με αρ. πρωτ. 10756/9.10.02 ΚΥΑ, με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (ΦΕΚ 1343 /02), όπως τροποποιημένη ισχύει σήμερα.

 5. Την υπ’ αρ. 28241/Η/22-3-2004 Κ.Υ.Α. περί διορισμού του κ. Ανδρέα Καραμάνου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 78Γ).

 6. Τη με αριθμ. πρωτ. 7049/26.04.2005 Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» στο Μέτρο 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 18700/7.09.2006 Απόφαση.

 7. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων της ανωτέρω Πράξης.

 8. Τη με αρ. πρωτ. 6790/6-11-2006 Υπουργική Απόφαση(ΥΑ) τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 1548/30.3.2006 ΥΑ σχετικά με την Έγκριση Υλοποίησης του Υποέργου 1 «Διοίκηση, Οργάνωση, Υλοποίηση και Διαχείριση της Πράξης» της ανωτέρω Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο

 9. Ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλεί
 

Διευθυντές Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένους Γραφείων Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης και μόνιμους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, Π304 και ΠΕ60/ΠΕ70 να υποβάλουν αιτήσεις – δηλώσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Επιμόρφωσης που θα συγκροτηθούν σε κάθε νομό της χώρας στο πλαίσιο του Πράξης ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση & αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία”.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.θ. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΕΥΕ/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.) υλοποιεί:

Α) Προγράμματα επιμόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την επιμόρφωση Α’ επιπέδου, που υλοποιήθηκε α )στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και β) στο Πλαίσιο της Πράξης ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II και αφορούσαν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ. Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες, κατανεμημένες σε δύο τρίωρες επιμορφωτικές περιόδους ανά εβδομάδα (συνολικά περίπου 16 εβδομάδες), σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα διεξαχθούν τη σχολική χρονιά 2007 - 2008 σε επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα και θα είναι οργανωμένα κατά το πρότυπο των επιμορφωτικών προγραμμάτων Α΄ Επιπέδου. Συνοπτικά, τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου περιλαμβάνουν:

 • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – μεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ.

 • Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων.

 • Την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης στα ΚΣΕ θα ακολουθήσει ενιαία διαδικασία πιστοποίησης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) της Πράξης.

Β) Προγράμματα εκπαίδευσης 400 επιμορφωτών, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση 400 μόνιμων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων κλάδων ώστε να αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου. Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Εκπαίδευσης Επιμορφωτών είναι 350 ώρες, κατανεμημένες σε πέντε πεντάωρες επιμορφωτικές περιόδους ανά εβδομάδα (συνολικά περίπου 14 εβδομάδες). Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών θα διεξαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2007 - 2008 σε επιλεγμένα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) σε όλη τη χώρα.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων από όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Επιμόρφωσης που θα συγκροτηθούν σε κάθε νομό της χώρας στο πλαίσιο του έργου ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση & αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία”.

Λόγω της πλήρους αποκέντρωσης της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, ο ρόλος των Επιτροπών Επιμόρφωσης (Ε.Ε.) κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητικός. Έχουν επομένως ιδιαίτερη σημασία, αφενός η σύνθεση των Επιτροπών Επιμόρφωσης και αφετέρου η στήριξη στην προσπάθεια που θα καταβάλλουν τα μέλη τους για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους.

Οι Ε.Ε. έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης, της ενημέρωσης και του συντονισμού των διαδικασιών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης τους.

Συγκεκριμένα:

α) αναλαμβάνουν την αρχική ενημέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και για τις διαδικασίες πιστοποίησης,

β) επεξεργάζονται αιτήσεις και υλοποιούν τις διαδικασίες κατανομής των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης,

γ) παρέχουν υλικό και στήριξη στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς,

δ) παρακολουθούν, συντονίζουν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης στα ΚΣΕ και συντάσσουν αναφορές των πεπραγμένων των Ε.Ε. στο τέλος κάθε επιμορφωτικής περιόδου,

ε) παρακολουθούν και συντονίζουν τις διαδικασίες πιστοποίησης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις),

στ) παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις αιτήσεις των υποψηφίων ΚΣΕ

ζ) εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) στην περιοχή ευθύνης τους και ενημερώνουν τους υπευθύνους των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση της επιμόρφωσης

η) παραλαμβάνουν και διανέμουν το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα προγράμματα επιμόρφωσης

θ) τηρούν οικονομικούς φακέλους (σε σχέση με τις αμοιβές επιμορφωτών, βοηθών επιμορφωτών, μελών των επιτροπών επιμόρφωσης και των καταχωριστών στοιχείων)

ι) φροντίζουν για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου με στοιχεία από την υλοποίηση της επιμόρφωσης

ια) συγκεντρώνουν και ταξινομούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το έργο του καταχωριστή στοιχείων και εισηγούνται σχετικά στο ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΕΥΕ

Οι Ε.Ε. ορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Αντιστοιχεί μία Επιτροπή Επιμόρφωσης σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή έχει τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκ των οποίων το ένα (1) μέλος θα είναι ο Συντονιστής της Επιτροπής Επιμόρφωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Όσοι ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση. Έντυπες δηλώσεις δε θα γίνουν αποδεκτές. Οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων(ΕΥΕ) Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ.

Α1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων να επιλεγούν ως συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης είναι:

α) Να είναι Διευθυντές Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενοι Γραφείων Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

β) Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου, όπως αυτό ορίστηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II ή να έχουν εγγραφεί σε σχετικό πρόγραμμα πιστοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς έως την ημερομηνία της οριστικής επιλογής των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

Α2. Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου ως συντονιστή, αποτελούν:

α) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, με προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία

γ) Η εμπειρία ως επιμορφωτής/τρια σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

δ) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, προγράμματα εφαρμογής, συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού υλικού κ.ά.)

Β1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων να επιλεγούν ως μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης είναι:

α) Να είναι μόνιμοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03,Π304 και ΠΕ60/ΠΕ70.

β) Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου, όπως αυτό ορίστηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II ή να έχουν εγγραφεί σε σχετικό πρόγραμμα πιστοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς έως την ημερομηνία της οριστικής επιλογής των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

Β2. Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου ως μέλους, αποτελούν:

α) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, με προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία

γ) Η εμπειρία ως επιμορφωτής/τρια σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

δ) Η εμπειρία σε θέματα συντονισμού, οργάνωσης και διοίκησης

ε) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, προγράμματα εφαρμογής, συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού υλικού κ.ά.)

Τα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης δεν μπορούν να ανήκουν ταυτόχρονα σε Επιτροπές Επιμόρφωσης αντίστοιχων λοιπών Πράξεων.

Ο Συντονιστής και τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης θα εργάζονται συμπληρωματικά, για το λόγο αυτό δεν είναι αναγκαίο κάθε μέλος της επιτροπής να πληροί όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι όσοι θα επιλεγούν δε θα αποσπαστούν για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές, και θα εργάζονται πέραν του συμβατικού τους ωραρίου και καθηκόντων και ο χρόνος εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή απασχόληση. Η εργασία θα είναι αμειβόμενη και το ύψος της σχετικής αμοιβής θα καθοριστεί με Κοινή υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Όλα τα έξοδα λειτουργίας των επιτροπών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πράξης.

Στις Επιτροπές θα προσφέρεται κάθε δυνατή διευκόλυνση, όπως προσωπικό για καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων στον υπολογιστή, και θα διατεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.θ. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ .

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται από 27- 8 -2007 έως 14 – 9 -2007 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_b.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της χώρας. Επίσης να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. (http://www.ypepth.gr και http://www.eye-ypepth.gr αντίστοιχα).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Pin It

Εκτύπωση