Προκύρηξη Πρόσληψης Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Θράκης 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 2017 - 2018

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2757/2017)

Αρ.Πρωτ.126539/Θ1/25-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ & ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ
Πληροφορίες: Ν. Σπανός, Μ. Κυρίτση
Τηλέφωνο: 210-3442829
E-mail: dthridee(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.1920/1991 (ΦΕΚ 11 Α΄/1991) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄) «Κύρωση της από 24-12-1990 Π.Ν.Π. περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 182 Α΄),
β) των άρθρων 36 έως 39 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α΄), «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις»,
γ) Των άρθρων 4 έως 10 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
δ) του άρθρου 14 παρ. 2, του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 A΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄) και
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄), « Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 116 Α’), «« … Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων……» ».
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄), «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,……...».
5 .Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την Α.Π. 91504/Θ1/3-6-2016 (ΦΕΚ 1863 Β΄), Α.Δ.Α: ΨΞ2Ρ4653ΠΣ-Γ70 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας πρόσληψης Ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες Θράκης».
7. Την Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./76/4691/8-6-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ 27/29-12-2016 (ΦΕΚ 243/Α΄/2016), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η κίνηση των σχετικών διαδικασιών για την πρόσληψη εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών στις Μουφτείες Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης για την πρόσληψη εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί και η οποία προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 παρ. 5 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και συγκεκριμένα δαπάνη ανερχόμενη στο ύψος του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (1.592.000) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017 και του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.990.000) ευρώ περίπου για το έτος 2018, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 19-230 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις αριθ.πρωτ. 216975/Β3//ΓΔ2/19-12-2016 (ΑΔΑ:73ΖΒ4653ΠΣ-ΔΞΜ), 216976/Β3//ΓΔ2/19-12-2016 (ΑΔΑ:79Ρ84653ΠΣ-ΒΜ6) και 216588/ΓΔ2/19-12-2016 (ΑΔΑ: 7Σ1Μ4653ΠΣ-84Θ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αριθμ. καταχ. α/α 346, α/α 345 και α/α 171). Η ετήσια δαπάνη για κάθε επόμενο έτος για την πρόσληψη, κατ΄ ανώτατο όριο, διακοσίων σαράντα (240) Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας ανέρχεται στο ύψος των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (3.582.000) ευρώ περίπου και θα αντιμετωπίζεται με την πρόβλεψη και εγγραφή του ποσού στους ΚΑΕ 0342 , 0352 και 0357 του Ειδικού Φορέα 19-230 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων» του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση εκατόν είκοσι (120) θέσεων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης. Οι Ιεροδιδάσκαλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών.

Το έργο των Ιεροδιδασκάλων είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα Tεμένη της Θράκης ή εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη και σε Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης, σε μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμοδίου κατά περίπτωση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, οι Ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, να διδάσκουν μαθήματα θρησκευτικής Μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την Αραβική γλώσσα στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έστω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Επιπλέον, προς κάλυψη επειγουσών αναγκών, μπορούν με απόφαση του οικείου Μουφτή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό και εντός του νομίμου ωραρίου. Σε περίπτωση που ο Ιεροδιδάσκαλος δεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Σχολείο ή σε Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο ή στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, τεκμαίρεται ότι τροποποιείται ανάλογα η σύμβαση εργασίας με σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, με αντίστοιχη μείωση της βασικής του απασχόλησης στα Τεμένη όπου τοποθετήθηκε. Οι Ιεροδιδάσκαλοι που θα αποδεχθούν να προσφέρουν τις ανωτέρω υπηρεσίες, δεν θεωρείται ότι παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες πέραν των συμβατικών, ούτε δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου και σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερομένων Μουφτήδων επιτρέπεται η διάθεση Ιεροδιδασκάλου για την παροχή αντίστοιχου έργου σε Μουφτεία διαφορετική από εκείνη που προσλήφθηκε.

Οι θέσεις κατά Μουφτεία, κατ΄ αναλογία με τις διατάξεις άρθρου 53 του ν. 4115/2013, έχουν ως εξής:

α) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ : Πενήντα πέντε (55) θέσεις.

β) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ :Τριάντα πέντε (35) θέσεις

γ) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ : Τριάντα (30) θέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας.

β) Να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε. και Δ.Ε. το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι δε υποψήφιοι κατηγορίας Υ.Ε. το 20ο έτος.

γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).

ε) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

στ) Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους.

ΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης κατά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι:

α) Για την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε.:

Πτυχίο Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πτυχίο Μουσουλμανικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι με τα ανωτέρω τυπικά προσόντα υπολείπονται των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, επιτρέπεται ο διορισμός σε θέση Ιεροδιδασκάλου και κατόχων πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, εφόσον οι τελευταίοι είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης.

β) Για την κατηγορία Δ.Ε

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο εκπαιδευτικού ιδρύματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως Ιεροδιδάσκαλοι (υπόδειγμα της σχετικής βεβαίωσης περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης) ή απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που έχουν εμπειρία διδασκαλίας του Κορανίου.

γ) Για την κατηγορία Υ.Ε.:

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου ή σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως Ιεροδιδάσκαλοι (υπόδειγμα της σχετικής βεβαίωσης περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης).

Δεν απαιτείται βεβαίωση δεκαετούς προϋπηρεσίας ως Ιεροδιδασκάλων για όσους έχουν ήδη υπηρετήσει τουλάχιστον επί εννέα (9) μήνες σε θέση Ιεροδιδασκάλου, καθώς επίσης και για τους αποφοίτους των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής οι οποίοι γίνονται δεκτοί κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α) Για τίτλους Μουσουλμανικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής: Πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί ισοτιμίας του τίτλου.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

β) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη Τεχνικής ή μη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και για Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

γ) Για τίτλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

δ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. αριθ. Θ16 (20) του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222 Α΄), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000, (ΦΕΚ 149 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, (ΦΕΚ 78 Α΄), ή

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 και 14 του π.δ. 231/1998, (ΦΕΚ 178 Α΄) «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, (ΦΕΚ 78 Α΄) και την παρ. 40 του άρθρου 30 του ν.4111/2013, (ΦΕΚ 18 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις».

Οι υποψήφιοι δύνανται να προσκομίσουν με την αίτηση τους οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενισχύει την υποψηφιότητα τους, ως προς το αντικείμενο διδασκαλίας του Κορανίου στα Τεμένη ή την αυξημένη παιδαγωγική επάρκεια - κατάρτισή τους για τη διδασκαλία του Κορανίου στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (πτυχίο Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης ή μπορούν να την προμηθευτούν από τις οικείες Μουφτείες, τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από το δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Τ.Θ. 157.
(Τηλ: 25413-50303 κ. Θεοδωρίδης Χρήστος και Τηλ: 25413-50294 κα Πιπέλη Γεωργία)

β) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Στ. Κυριακίδη 91, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή.
(Τηλ: 25310-25292 κα Κολλημένου Ελένη, κα Περοπούλου Χαρίκλεια και Τηλ 25310-25273 κ. Νινιός Χρήστος, κα Κολάτσου Παναγιώτα)

γ) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Δήμητρας 19, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη.
(Τηλ: 25513-55385 κα Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Τηλ 25513-55386 κα Μώρου Γεωργία)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις..

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αίτησής τους ώστε αυτή:
α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ της παρούσας. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Επίσης αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση.

Από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δύναται να εξαιρεθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων, το Πιστοποιητικό Στρατολογίας και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με κεφαλαία γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» άλλως ενδέχεται να μη ληφθεί υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστική, αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει δέκα ημέρες (10) από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ιεροδιδασκάλου Ισλαμικής θρησκείας σε μία και μόνο Μουφτεία, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους στη Θράκη.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Με το αρ.πρ. Φ.8.2/38/5101/30-6-2016 (ΥΠΠΕΘ 111011/Θ1/3-7-2017) έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έπειτα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίστηκαν οι ανωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι, ως αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλουμένων στοιχείων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και όποιου άλλου εγγράφου προβλέπεται από την προκήρυξη, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και του Πιστοποιητικού Στρατολογίας, καθώς και την ενημέρωση των υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις διαβιβάζουν στον Γραμματέα των Επιτροπών Επιλογής Ιεροδιδασκάλων. Ο Γραμματέας των Επιτροπών Επιλογής Ιεροδιδασκάλων τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Πρόεδρο φέρουν την ευθύνη τήρησης και σύνταξης των οικείων πρακτικών. Επιπρόσθετα, ο Γραμματέας διευκολύνει και υποστηρίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο το διοικητικό έργο της επιτροπής για την ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του γραμματέα για κάθε επικοινωνία είναι: ierodid(ΑΤ)sch.gr

Έδρα των Επιτροπών Επιλογής Ιεροδιδασκάλων ορίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αναφερόμενη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της παρούσας αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

β) Πιστοποιητικό γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (π.χ. απολυτήριο Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου) από το οποίο να προκύπτει το θρήσκευμα.

γ) Βιογραφικό σημείωμα, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.

ε) Αντίγραφο τίτλου σπουδών (όπως Κεφάλαιο Α, II).

Όσοι έχουν υπηρετήσει επί τουλάχιστον 9 μήνες ως Ιεροδιδάσκαλοι, θα υποβάλλουν μόνο το βιογραφικό τους σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία που αναγράφονται στα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει κατά την προηγούμενη πρόσληψή τους, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων για την κάθε Μουφτεία θα γίνει από την αντίστοιχη πενταμελή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.3536/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α΄), «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».

Η Επιτροπή Επιλογής Ιεροδιδασκάλων ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και αποκλείει με αιτιολογημένη απόφασή της τους υποψηφίους που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης.

Ακολούθως ανακοινώνει τους πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης στις αρμόδιες Μουφτείες και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των πινάκων, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή τους.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες υποχρεούνται να τις αποστείλουν άμεσα στην έδρα των Επιτροπών επιλογής Ιεροδιδασκάλων.

Η Επιτροπή επιλογής Ιεροδιδασκάλων μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει τις πιθανές ενστάσεις και καταρτίζει τους πίνακες των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία της συνέντευξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή επιλογής Ιεροδιδασκάλων, ανακοινώνει τις ακριβείς ημερομηνίες και τον τόπο που θα διενεργηθεί η συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα και έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται επίσης στην κατά περίπτωση αρμόδια Μουφτεία και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες αναρτούν το πρόγραμμα διενέργειας της συνέντευξης στον πίνακα ανακοινώσεων τους και ενημερώνουν τους υποψήφιους με κάθε πρόσφορο μέσο.

Για την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη και δικαιότερη αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθείται η εξής διαδικασία από την Επιτροπή Επιλογής Ιεροδιδασκάλων:

Α) Η αξιολόγηση αφορά τρία διαφορετικά πεδία:
1. Θεολογικές γνώσεις,
2. Παιδαγωγικές γνώσεις,
3. Προσωπικότητα-Εμπειρία-Προϋπηρεσία-Ήθος

Β) Κάθε πεδίο βαθμολογείται από κάθε μέλος της οικείας Επιτροπής με κλίμακα από μηδέν (0) έως είκοσι (20), με βάση το δέκα (10). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τη βάση και στα τρία ανωτέρω αναφερόμενα διαφορετικά πεδία. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται.

Γ) Κάθε μέλος της οικείας Επιτροπής απευθύνει μία τουλάχιστον ερώτηση στον υποψήφιο Ιεροδιδάσκαλο, ανάλογα με τις σπουδές και το επιστημονικό του υπόβαθρο και πιο συγκεκριμένα ερωτήσεις θεολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ερωτήσεις που αφορούν στη δομή και σύνταξη της Αραβικής γλώσσας, την απαγγελία και τον τρόπο διενέργειας των καθημερινών αλλά και ειδικών προσευχών, ερωτήσεις που περικλείουν την Ισλαμική ιστορία και το Ισλαμικό δίκαιο και τέλος ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο τέλεσης ιεροπραξιών, όπως του γάμου και της κηδείας. Επιπλέον, ερωτήσεις παιδαγωγικού περιεχομένου, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με την προϋπηρεσία και την εμπειρία του υποψηφίου. Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζουν τα μέλη της Επιτροπής να απευθύνουν οποιαδήποτε ερώτηση επιθυμούν στον συνεντευξιαζόμενο.

Δ) Κάθε υποψήφιος Ιεροδιδάσκαλος είναι υποχρεωμένος να αναγνώσει ή να απαγγείλει ένα ή και περισσότερα εδάφια από το Ιερό Κοράνι, που θα του υποδείξουν τα μέλη της Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να εγγραφούν στους πίνακες κατάταξης εφόσον κριθούν από την Επιτροπή Επιλογής Ιεροδιδασκάλων ότι διαθέτουν αυξημένες ικανότητες ως προς τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας του Κορανίου στα Τεμένη και στα σχολεία ή τα Ιεροσπουδαστήρια και ότι το ήθος, η προσωπικότητά τους και η εν γένει δραστηριότητά τους προσήκουν προς το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Επιλογής Ιεροδιδασκάλων αποφασίσει κατά πλειοψηφία ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν εντάσσεται στους πίνακες κατάταξης.

Στο πρακτικό της Επιτροπής καταγράφεται η αξιολογική σειρά και ο βαθμός των υποψηφίων ανά πεδίο. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων προς πρόσληψη αποστέλλονται στην οικεία κατά περίπτωση Μουφτεία και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων τους. Οι ανωτέρω πίνακες πρέπει να αναρτηθούν το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την τελευταία ατομική συνέντευξη. Σημειώνεται ότι η αναγραφή των ονομάτων στους πίνακες είναι με αλφαβητική και όχι αξιολογική σειρά. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των πινάκων κατάταξης, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή τους.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες υποχρεούνται να τις αποστείλουν άμεσα στην έδρα των Επιτροπών επιλογής Ιεροδιδασκάλων.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές επιλογής και εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε πλημμέλεια που δέχεται διόρθωση, προβαίνουν σε ανασύνταξη των πινάκων .

Τα πρακτικά της Επιτροπής υπογράφονται από τον οικείο Μουφτή, τα μέλη της Επιτροπής και τον/την Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της οικείας Μουφτείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Οι τελικοί πίνακες κατά φθίνουσα αξιολογική σειρά κατάταξης υποβάλλονται για κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μετά την κύρωση των πινάκων εκδίδονται οι Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τις οποίες προσλαμβάνονται για κάθε Μουφτεία οι Ιεροδιδάσκαλοι, στις οποίες η αναγραφή των ονομάτων είναι με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια οι Υπουργικές Αποφάσεις με τους προσληφθέντες κοινοποιούνται στην οικεία Μουφτεία, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις πρόσληψης στις οποίες ορίζεται η διάρκεια και η Μουφτεία στην οποία θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους και στη συνέχεια αποστέλλονται για υπογραφή στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δυνάμει της Α.Π 69233/Α3/21-5-2013 (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-6-2013), εξουσιοδότησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αντίγραφα των διοικητικών πράξεων με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ορίζονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Τεμένη, σχολεία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι – Αττική.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν αποδεχθούν την πρόσληψη ή σε περίπτωση που κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία θέση Ιεροδιδασκάλου, προσλαμβάνεται ο επόμενος κατά σειρά από τον οικείο πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α΄) με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 37 του νόμου 3536/2007, μπορεί να παρατείνεται μονομερώς η ισχύς της σύμβασης εργασίας των υπηρετούντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ιεροδιδασκάλων. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, λήγουν αυτόματα, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων που έχουν επιλεγεί κατόπιν της δημόσιας προκήρυξης, θεωρούμενης της ημερομηνίας αυτής και ως συμβατικής ημερομηνίας λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.

Οι προσληφθέντες Ιεροδιδάσκαλοι πρέπει κατά το χρόνο διορισμού τους να καταθέσουν στην οικεία υπηρεσία, τα λοιπά απαιτούμενα κατά το νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης των Ιεροδιδασκάλων οι φάκελοι των υποψηφίων φυλάσσονται στα αρχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στις εφημερίδες:
1. «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» που εκδίδεται στην Αλεξανδρούπολη.
2. «ΕΜΠΡΟΣ» που εκδίδεται στην Ξάνθη.
3. «Ο ΧΡΟΝΟΣ» που εκδίδεται στην Κομοτηνή.

Η απόφαση να αναρτηθεί στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Κομοτηνής, Έβρου και να καταχωρηθεί στο δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην παρούσα απόφαση.

Το έντυπο της αίτησης, το έντυπο βιογραφικού σημειώματος και το έντυπο βεβαίωσης δεκαετούς προϋπηρεσίας Ιεροδιδασκάλου (ένα για κάθε Μουφτεία) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου της εγκυκλίου πρόσληψης Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Θράκης με τα συνοδευτικά έντυπα

Pin It

Εκτύπωση