Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.5870/28-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΒ3
anpapas(ΣΤΟ)minedu.goν.gr
Αλεξία Μπαϊρακτάρη
bairaktari(ΣΤΟ)minedu.goν.gr
210 344 2960
Fax 210-344 2799

Θέμα: Ορθή τήρηση των πράξεων ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες και τις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ), διαπίστωσε σε διενέργειες ελέγχων σε συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΣΠΑ ελλείψεις στους ατομικούς φακέλους των αναπληρωτών, αναφορικά με τις πράξεις ανάληψης υπηρεσίας στα σχολεία που τοποθετήθηκαν-διατέθηκαν.

Ως εκ τούτου, εφιστούμε την προσοχή των Σχολικών Μονάδων, των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. στην ορθή τήρηση των διαδικασιών, ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης-διάθεσης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και κατόπιν, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτηση-διάθεσης τους, να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης-διάθεσης.

Κατά την προσέλευση τους στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης-διάθεσης οι αναπληρωτές συνυπογράφουν, με τον Διευθυντή του Σχολείου/Προϊστάμενο του Νηπιαγωγείου, την πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, όπου εκεί καταχωρίζονται μεταξύ άλλων οι Πράξεις εμφανίσεως και αναλήψεως υπηρεσίας προσωπικού .

Στη συνέχεια οι Διευθυντές σχολικών μονάδων/Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων, αποστέλλουν με σχετικό διαβιβαστικό Φωτοαντίγραφο της Πράξης Ανάληψης του βιβλίου Πράξεων Συλλόγου, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του αναπληρωτή.

Οι Διευθυντές των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων / Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων, οδηγιών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ
Γεώργιος Αγγελόπουλος

 

 


Αρ.Πρωτ.149489/Ε2/08-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)
e-mail: t09ppe1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφ.: Αβραντίνης Δ., Γώρου Ε.
Παπαπαναγιώτου Δ.
Τηλ.: 210-3443327, 210-3443316, 210-3443426
Fax: 210-3442867

Θέμα: «Δίνονται διευκρινίσεις

Δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η ανάληψη των διδακτικών καθηκόντων των αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018 – ενώ ήδη υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας σχετικά ερωτήματα – οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε και επισημάνουμε τα κάτωθι, αναφορικά με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να αναζητούνται/διατηρούνται στο φάκελο του εκπ/κού:

(α) Βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 «Υγεία» του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) προκειμένου να πιστοποιείται η υγεία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων τους απαιτείται (κατά την ανάληψη υπηρεσίας) η προσκόμιση από πλευράς τους βεβαιώσεων
(α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.

Δεδομένου ότι η εκπ/ση αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, εφιστάται η προσοχή σας κατά την παραλαβή και τον έλεγχο του περιεχομένου των εν λόγω πιστοποιητικών, για την αποφυγή προβλημάτων που σημειώθηκαν τα παρελθόντα έτη.

Κατά τα λοιπά σημειώνεται ότι για τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω πιστοποιητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθμ. 194411/Ε1/30.11.2015 έγγραφο με θέμα «Χρονική Ισχύς Ιατρικών Γνωματεύσεων του άρθρου 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’)».

(β) Στις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), η οποία προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ των υστέρων από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) προβλέπεται:

«Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη».

Στο πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων οφείλετε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να έχετε προβεί στον απαραίτητο έλεγχο γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών, συμπληρώνοντας κατά περίπτωση και την υποενότητα «Έλεγχος γνησιότητας» στον ηλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κού που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ.

Επί του ζητήματος επισημαίνεται ότι:

• Έλεγχος γνησιότητας διενεργείται μόνο για εκείνα τα δικαιολογητικά που δεν έχει διενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο παρελθόν (όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την υποενότητα «Έλεγχος γνησιότητας»).

• Έλεγχος γνησιότητας δεν διενεργείται για τα πιστοποιητικά Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, δεδομένου ότι για αυτά έχει διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος (από την Κεντρική Υπηρεσία) κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες κύρωσης των πινάκων αναπληρωτών.

Ειδικά για τα δικαιολογητικά που παρείχαν στον υποψήφιο την ιδιότητα της τριτεκνίας και της πολυτεκνίας στους πίνακες αναπληρωτών, σημειώνεται ότι δεν απαιτείται έλεγχος γνησιότητας των εν λόγω δικαιολογητικών που είχαν προσκομιστεί κατά το κρίσιμο διάστημα υποβολής των αιτήσεων, αλλά – στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του Ν.3528/07 περί συνδρομής των προσόντων πρόσληψης τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη – θα πρέπει να ελεγχθεί αυτεπάγγελτα αν ο υποψήφιος διατηρεί την υπό κρίση ιδιότητα κατά την πρόσληψη.

(γ) Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες) του προσληφθέντος εκπ/κού αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση Εκπ/σης με την ανάληψη υπηρεσίας του εκπ/κού. Επί του θέματος της αναζήτησης του αντιγράφου ποινικού μητρώου υπενθυμίζεται ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία η Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου www.ncris.gov.gr με το οποίο και καθίσταται εφικτή για τις δημόσιες υπηρεσίες η ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου.

(δ) Η υποχρέωση προσκόμισης από τον υποψήφιο, κατά την ανάληψη υπηρεσίας, πιστοποιητικού Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών ότι δεν διώκεται – όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 της Υ.Α. 35557/2003 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» – έχει αντικατασταθεί από την υποχρέωση υποβολής εκ μέρους του ιδίου σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (σχετική η αριθμ. 11726/05 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 838/21-6-2005) με θέμα «Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986»).

(ε) Οι Πράξεις τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπ/κών στις σχολικές μονάδες οφείλουν να αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr προκειμένου να εκπληρώνεται η βασική πρόθεση και ο σκοπός της νομοθετικής εξουσίας με την έκδοση του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ήτοι η ευρεία, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διοικητικής δράσης.

(στ) Αναφορικά, τέλος, με τις τοποθετήσεις των προσληφθέντων αναπληρωτών και ειδικότερα σχετικά με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 8 της αρ. 35557/09-04-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄), διευκρινίζεται ότι κατά την τοποθέτηση προηγούνται οι γονείς με τρία (3) παιδιά και ακολουθούν, κατά σειρά, οι έχοντες δύο (2) παιδιά και στη συνέχεια οι έχοντες ένα (1) παιδί.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διευκρινίζουμε ότι επειδή παρατηρείται το φαινόμενο να διαφοροποιούνται τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τις διάφορες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καλό θα είναι να επικοινωνείτε και με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου γίνεται η ανάληψη υπηρεσίας

Τα συνήθη δικαιολογητικά αποτελούνται από:

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. (Πτυχίο για τις ανάγκες της πρόσληψης και πιθανοί μεταπτυχιακοί για αύξηση μισθού)

συ

3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (για κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια)

4. Πιστοποιητικό τύπου Α (μόνο για άνδρες)

5. Α.Φ.Μ.

6. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα (Α.Μ. ΙΚΑ ή ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΕΒΕ ΚΑΙ ΑΜΚΑ)

7. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο δικαιούχο τον προσλαμβανόμενο εκπαιδευτικό

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους)

9. Βεβαιώσεις από Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο (Ιδιώτες ή Δημοσίου) που να πιστοποιειται η υγεία για άσκηση διδακτικών καθηκόντων

10. Ιατρικές γνωματεύσεις για εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ειδική καητηγορία (αναπηρίες - ασθένειες)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.