ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2013-2014

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.141361/Α3/02-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ
Πληροφορίες : Ν. Σπανός, Δ.Μέρμηγκα
Τηλέφωνο : 210-3442829-2935
Fax : 210-3442829
E-mail : gdthret(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ιεροδιδασκάλων στη Μουφτεία Κομοτηνής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του N.1920/1991 (ΦΕΚ 11/Α΄/4-2-91) «Κύρωση της από 24-12-1990 Π.Ν.Π. περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 182/Α΄),
β) των άρθρων 36 έως 39 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30-1-2013),
γ) του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), και
ε) του άρθρου 14 παρ. 2, του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/A΄/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
2. Την με Α.Π ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ10/89/8515/10-10-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4-12-2012) Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 με την οποία εγκρίνεται η κίνηση των σχετικών διαδικασιών για την πρόσληψη ενενήντα (90) ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών στις Μουφτείες της Θράκης.
3. Την με Α.Π 2/24046/0022/4-4-2013 (ΦΕΚ 952/B’/19-4-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης».
4. Την με Α.Π 44155/A3/1-4-2013 (ΦΕΚ 137/ΤΥΟΔΔ/2-4-2013) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία της Κομοτηνής».
5. Την με Α.Π 65484/Α3/15-5-2013 (ΦΕΚ 1183/Β΄/15-5-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενενήντα (90) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου».
6. Την Α.Π 141354/Α3/2-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων ιεροδιδασκάλων όπως αυτοί καταρτίστηκαν από την Επιτροπή Επιλογής ιεροδιδασκάλων της Μουφτείας Κομοτηνής.
7. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Αποφασίζουμε

1. Προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Μουφτεία Κομοτηνής οι παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά ιεροδιδάσκαλοι.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

1 ΑΛΑΤΖΑ ΑΔΝΑΝ - ΧΑΣΑΝ

2 ΑΛΗ ΑΜΕΤ-ΡΙΤΒΑΝ - ΜΕΜΕΤ

3 ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ - ΑΜΕΤ

4 ΑΜΕΤ ΑΛΗ ΑΠΤΟΥΛΑ - ΜΕΜΕΤ

5 ΗΛΙΑΣ ΧΟΥΣΕΪΝ - ΜΕΜΕΤ

6 ΚΑΛΗΝ ΜΕΜΕΤ ΣΟΥΚΡΗ - ΚΑΔΗΡ

7 ΚΑΛΗΝ ΣΑΛΗ ΙΣΧΑΚ - ΣΑΜΠΡΗ

8 ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΜΕΧΜΕΤ - ΡΕΤΖΕΠ

9 ΚΑΣΑΙΚΑ ΑΛΗ - ΜΟΥΣΤΑΦΑ

10 ΜΕΜΕΤ ΓΙΑΚΟΥΠ - ΜΟΥΣΤΑΦΑ

11 ΜΕΜΕΤ ΑΠΤΟΥΛΑΧ - ΜΟΥΣΤΑΦΑ

12 ΜΕΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ - ΓΙΑΚΟΥΠ

13 ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΜΕΤ - ΣΑΛΗ

14 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΖΔΑΤ - ΜΟΥΣΤΑΦΑ

15 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ ΑΠΔΟΥΛΚΕΡΗΜ - ΜΕΜΕΤ

16 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ ΤΖΕΜΗΛ - ΑΧΜΕΤ

17 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ ΜΕΜΕΤ - ΑΧΜΕΤ

18 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ ΙΣΜΑΗΛ - ΜΕΜΕΤ

19 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣ ΙΜΠΡΑΗΜ - ΜΕΜΕΤ

20 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣΗ ΜΕΜΕΤ - ΣΑΛΗ

21 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ - ΑΧΜΕΤ

22 ΝΙΖΑΜ ΑΧΜΕΤ - ΣΑΜΠΡΗ

23 ΠΙΣΚΑΛ ΙΣΜΑΗΛ ΑΜΕΤ - ΑΜΕΤ

24 ΣΑΚΑΛΗ ΑΧΜΕΤ ΝΙΑΖΗ - ΤΕΦΗΚ

25 ΣΑΛΗ ΚΕΝΑΝ - ΜΟΥΣΤΑΦΑ

26 ΣΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ - ΡΙΤΒΑΝ

27 ΣΑΡ-ΧΑΣΑΝ ΑΛΗ - ΑΜΕΤ

28 ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΣΑΜΠΡΗ - ΑΚΗΦ

29 ΤΟΠΑΛ ΑΜΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ - ΜΟΥΣΤΑΦΑ

30 ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΠ ΣΑΜΠΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ - ΑΧΜΕΤ

31 ΧΑΤΙΠ ΙΣΜΑΗΛ ΙΜΠΡΑΜ - ΜΕΜΕΤ

32 ΧΟΥΣΕ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ - ΡΕΣΗΤ

2. Oι προσλαμβανόμενοι απολύονται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση με τη λήξη της σύμβασής τους μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών (9) από την ημερομηνία υπογραφής της ατομικής σύμβασης.

3. Για τις αποδοχές των προσλαμβανομένων ιεροδιδασκάλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της με Α.Π 2/24046/0022/4-4-2013 (ΦΕΚ 952/B’/19-4-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης», αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει κάθε ιεροδιδάσκαλος.

4. Οι ιεροδιδάσκαλοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

5. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα καθήκοντα των ιεροδιδασκάλων και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και κάθε προσλαμβανόμενου ιεροδιδάσκαλου σύμφωνα με την Α.Π 69233/Α3/21-5-2013 (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-6-2013) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.141359/Α3/02-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ
Πληροφορίες : Ν. Σπανός, Δ. Μέρμηγκα
Τηλέφωνο : 210-3442829-2935
Fax : 210-3442829
E-mail : gdthret(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ιεροδιδασκάλων στη Μουφτεία Ξάνθης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του N.1920/1991 (ΦΕΚ 11/Α΄/4-2-91) «Κύρωση της από 24-12-1990 Π.Ν.Π. περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 182/Α΄),
β) των άρθρων 36 έως 39 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30-1-2013),
γ) του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), και
ε) του άρθρου 14 παρ. 2, του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/A΄/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
2. Την με Α.Π ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ10/89/8515/10-10-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4-12-2012) Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 με την οποία εγκρίνεται η κίνηση των σχετικών διαδικασιών για την πρόσληψη ενενήντα (90) ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών στις Μουφτείες της Θράκης.
3. Την με Α.Π 2/24046/0022/4-4-2013 (ΦΕΚ 952/B’/19-4-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης».
4. Την με Α.Π 44154/Α3/1-4 -2013(ΦΕΚ 137/ΤΥΟΔΔ/2-4-2013) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία της Ξάνθης».
5. Την με Α.Π 65484/Α3/15-5-2013 (ΦΕΚ 1183/Β΄/15-5-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενενήντα (90) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου».
6. Την Α.Π 141353/Α3/2-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων ιεροδιδασκάλων όπως αυτοί καταρτίστηκαν από την Επιτροπή Επιλογής ιεροδιδασκάλων της Μουφτείας Ξάνθης.
7. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Αποφασίζουμε


1. Προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Μουφτεία Ξάνθης οι παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά ιεροδιδάσκαλοι.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΕΡΑ

1 ΓΙΑΚΟΥΠ ΜΠΙΛΑΛ - ΚΙΑΜΗΛ

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛ ΡΙΤΒΑΝ - ΜΕΧΜΕΤ

3 ΙΜΑΜ ΣΟΥΧΕΪΠ - ΡΕΜΖΙ

4 ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ ΜΠΙΛΑΛ - ΜΠΕΧΡΗ

5 ΚΙΟΣΕ ΤΖΕΜΗΛ - ΧΟΥΣΕΪΝ

6 ΚΟΝΤΕ ΤΑΧΗΡ - ΦΑΡΟΥΚ

7 ΜΟΛΛΑ ΧΑΣΑΝ ΜΕΜΕΤ - ΑΧΜΕΤ

8 ΜΠΑΣΙΑ ΡΑΧΜΗ - ΧΟΥΣΕΪΝ

9 ΝΙΧΑΤ ΟΓΛΟΥ ΕΡΟΛ - ΝΙΧΑΤ

10 ΡΑΗΜ ΦΑΧΡΗ - ΜΟΥΣΤΑΦΑ

11 ΤΖΕΜΗΛ ΟΓΛΟΥ ΟΖΕΛ - ΑΧΜΕΤ

12 ΧΑΛΗΛ ΤΑΧΗΡ - ΤΖΙΧΑΤ

13 ΧΑΛΗΛ ΝΟΥΡΣΕΛ - ΓΙΟΥΣΟΥΦ

14 ΧΑΤΖΗ ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ - ΤΖΕΜΗΛ

15 ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΤΖΗΧΑΤ - ΧΟΥΣΕΪΝ

16 ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ - ΧΟΥΣΕΪΝ

17 ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ - ΜΕΜΕΤ

18 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΤ - ΧΑΣΑΝ

19 ΧΕΜΣΕΡΗ ΝΕΖΝΤΕΝ - ΧΟΥΣΕΪΝ

2. Oι προσλαμβανόμενοι απολύονται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση με τη λήξη της σύμβασής τους μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών (9) από την ημερομηνία υπογραφής της ατομικής σύμβασης.

3. Για τις αποδοχές των προσλαμβανομένων ιεροδιδασκάλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της με Α.Π 2/24046/0022/4-4-2013 (ΦΕΚ 952/B’/19-4-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης», αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει κάθε ιεροδιδάσκαλος.

4. Οι ιεροδιδάσκαλοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

5. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα καθήκοντα των ιεροδιδασκάλων και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και κάθε προσλαμβανόμενου ιεροδιδάσκαλου σύμφωνα με την Α.Π 69233/Α3/21-5-2013 (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-6-2013) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.141356/Α3/02-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ
Πληροφορίες : Ν. Σπανός, Δ.Μέρμηγκα
Τηλέφωνο : 210-3442829-2935
Fax : 210-3442829
E-mail : gdthret(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ιεροδιδασκάλων στη Μουφτεία Διδυμοτείχου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του N.1920/1991 (ΦΕΚ 11/Α΄/4-2-91) «Κύρωση της από 24-12-1990 Π.Ν.Π. περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 182/Α΄),
β) των άρθρων 36 έως 39 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30-1-2013),
γ) του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), και
ε) του άρθρου 14 παρ. 2, του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/A΄/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
2. Την με Α.Π ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ10/89/8515/10-10-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4-12-2012) Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 με την οποία εγκρίνεται η κίνηση των σχετικών διαδικασιών για την πρόσληψη ενενήντα (90) ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών στις Μουφτείες της Θράκης.
3. Την με Α.Π 2/24046/0022/4-4-2013 (ΦΕΚ 952/B’/19-4-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης».
4. Την με Α.Π 44157/Α3/ 1-4 -2013 (ΦΕΚ 137/ΤΥΟΔΔ/2-4-2013) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία του Διδυμοτείχου».
5. Την με Α.Π 65484/Α3/15-5-2013 (ΦΕΚ 1183/Β΄/15-5-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενενήντα (90) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου».
6. Την Α.Π 141352/Α3/2-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων ιεροδιδασκάλων όπως αυτοί καταρτίστηκαν από την Επιτροπή Επιλογής ιεροδιδασκάλων της Μουφτείας Διδυμοτείχου.
7. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Αποφασίζουμε

1. Προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Μουφτεία Διδυμοτείχου, οι παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά ιεροδιδάσκαλοι.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΕΡΑ

1 ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΝΑΖΗΦ ΑΧΜΕΤ - ΝΑΖΗΦ

2 ΔΕΡΒΙΣ ΤΖΕΜΙΛ - ΧΑΣΙΠ

3 ΚΑΧΡΙΜΑΝ ΑΧΜΕΤ - ΜΕΜΕΤ

4 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΑΧΜΕΤ - ΑΛΗ-ΟΣΜΑΝ

5 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΑΛΗ - ΧΟΥΣΕΪΝ

6 ΜΟΛΛΑ ΙΡΦΑΝ - ΑΛΗΣ

7 ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ ΦΙΚΡΗ - ΓΙΑΚΟΥΠ

8 ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΟΥΤΖΙΑΧΗΤ - ΧΑΣΑΝ

9 ΝΤΑΓΛΗ ΣΙΟΥΚΟΥΡΟΥ ΣΑΪΤ - ΑΛΗΣ

10 ΟΣΜΑΝ ΤΣΑΟΥΣ ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΙΚΡΗ - ΜΕΜΕΤ

11 ΣΑΡ-ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ - ΑΜΕΤ

12 ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ - ΕΜΙΝ

13 ΧΑΒΟΥΖ ΑΛΗ - ΜΟΥΣΤΑΦΑ

2. Oι προσλαμβανόμενοι απολύονται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση με τη λήξη της σύμβασής τους μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών (9) από την ημερομηνία υπογραφής της ατομικής σύμβασης.

3. Για τις αποδοχές των προσλαμβανομένων ιεροδιδασκάλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της με Α.Π 2/24046/0022/4-4-2013 (ΦΕΚ 952/B’/19-4-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης», αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει κάθε ιεροδιδάσκαλος.

4. Οι ιεροδιδάσκαλοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

5. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα καθήκοντα των ιεροδιδασκάλων και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και κάθε προσλαμβανόμενου ιεροδιδάσκαλου σύμφωνα με την Α.Π 69233/Α3/21-5-2013 (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-6-2013) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση