Αιτήσεις Πρόσληψης Εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2018 -2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.40305/19-06-2018/ΟΑΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2018-2019

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, σε εκπαιδευτικό προσωπικό (αναπληρωτές-ωρομίσθιους), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωρομίσθιοι), και την υπ’ αριθμ. Φ.ΟΑΕΔ/6346/Δ9/2165 (ΦΕΚ 1027/Β΄/27-03-2017) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αναπληρωτές), για το σχολικό έτος 2018-2019, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν ή να αποστείλουν από Τρίτη 19/06/2018 έως Δευτέρα 25/06/2018, από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (ανπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η παρούσα αφορά στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ανά κλάδο και ειδικότητα, μία και μόνο αίτηση.

Στην αίτησή τους έχουν δικαίωμα να δηλώσουν είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και μία μόνο ΕΠΑ.Σ Μαθητείας από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Χίου, Λέσβου, Ρόδου, είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έως και δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση του Οργανισμού συγκροτούνται με Απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ., Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης με έδρα συγκεκριμένες Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές-ωρομίσθιοι) υποβάλλουν ή αποστέλλουν σε μία και μόνο Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης της Περ/κής Δ/νσης και έχουν δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά προτίμησης τις ΕΠΑ. Σ που επιθυμούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

Για τους ενοποιημένους κλάδους, οι οποίοι έχουν προκύψει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, του ν. 4521/2018 (Α’ 38), στους οποίους δεν προβλέπεται διαχωρισμός ειδικοτήτων, ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να δηλώσει στη σχετική αίτησή του/της, ένα πτυχίο με το οποίο θα είναι υποψήφιος/α και το οποίο αντιστοιχεί σε ειδικότητα η οποία απορροφήθηκε από τον ενοποιημένο κλάδο (π.χ. πτυχίο Οικονομολόγου ή πτυχίο Λογιστικής τα οποία ανήκουν στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας).

Για τους ενοποιημένους κλάδους όπου σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο εντάσσονται ειδικότητες στις οποίες αντιστοιχούν διαφορετικά πτυχία, ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να δηλώσει στη σχετική αίτησή του/της, ένα πτυχίο το οποίο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ειδικότητα (π.χ. πτυχίο Φαρμακοποιού το οποίο αντιστοιχεί στην ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής, του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας).

Εάν ο/η υποψήφιος/α διαθέτει δύο πτυχία τα οποία εντάσσονται σε διαφορετικές ειδικότητες του ίδιου ενοποιημένου κλάδου, τότε έχει δικαίωμα να υποβάλει σχετική αίτηση για κάθε ειδικότητα στην οποία εντάσσεται το κάθε πτυχίο (π.χ. αίτηση με πτυχίο Φαρμακοποιού για την ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής και αίτηση με πτυχίο Νοσηλευτικής για την ειδικότητα ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής).

Επιπλέον:
 α) Όσοι υποψήφιοι έχουν διδακτική και επαγγελματική εμπειρία και με άλλο πτυχίο, το οποίο εντάσσεται στον ίδιο ενοποιημένο κλάδο στον οποίο υποβάλλουν αίτηση και στον οποίο δεν προβλέπονται ειδικότητες σύμφωνα με τον ν.4521/2018 (Α’ 38), έχουν δικαίωμα να προσκομίσουν την προϋπηρεσία αυτή, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι αυτή αποκτήθηκε μετά την κτήση του πτυχίου αυτού (π.χ. για τον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας, προσκομίζεται και προσμετράται προϋπηρεσία, διδακτική και επαγγελματική, η οποία έχει αποκτηθεί είτε ως Λογιστής, είτε ως Οικονομολόγος κ.λ.π.)
 β) Όσοι υποψήφιοι έχουν διδακτική και επαγγελματική εμπειρία και με άλλο πτυχίο το οποίο εντάσσεται στην ίδια ειδικότητα στην οποία υποβάλλουν αίτηση και η οποία εντάσσεται σε ενοποιημένο κλάδο του ανωτέρω νόμου, έχουν δικαίωμα να προσκομίσουν την προϋπηρεσία αυτή, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι αποκτήθηκε μετά την κτήση του πτυχίου αυτού (π.χ. για την ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής, προσκομίζεται και προσμετράται προϋπηρεσία, διδακτική και επαγγαλματική η οποία έχει αποκτηθεί είτε ως Ιατρός, είτε ως Οδοντίατρος, είτε ως Φαρμακοποιός).

Οι πίνακες θα ισχύουν για το σχ. έτος 2018-2019 και θα αφορούν κάθε μία από τις αναφερόμενες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2017-2018 και μοριοδοτήθηκαν, επειδή τα στοιχεία και τα μόριά τους έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλουν ή θα αποστείλουν μαζί με την αίτηση τα επιπλέον δικαιολογητικά διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.λ.π. που αποκτήθηκαν από 12/06/2017 έως και τις 18/06/2018 , καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.

Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην Εκπαίδευση θα το υπαβάλουν εκ νέου προκειμένου να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί. Επίσης, θα αξιολογηθούν και θα μοριοδοτηθούν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που προσκομίζονται και οι οποίοι έχουν αποκτηθεί σε ειδικότητες που εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν υπέβαλαν αίτηση το σχ. έτος 2017-2018, οφείλουν να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Επισημάνσεις:

α. Διευκρινίζουμε στους υποψήφιους ότι στην παρούσα προκηρύσσονται κλάδοι, ειδικότητες και πτυχία, σύμφωνα με τις ανάγκες, των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των ειδικοτήτων που λειτουργούν στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ και των αναθέσεων μαθημάτων, όπως αυτές έχουν ορισθεί.

β. Τα προηγούμενα σχολικά έτη, με βάση τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, υπολογίζονταν διδακτική εμπειρία έως 28 ώρες την εβδομάδα.
 Με την υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπολογίζεται διδακτική εμπειρία τόσες ώρες την εβδομάδα, όσες αντιστοιχούν στο πλήρες διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου στη Β΄/θμια εκπαίδευση, δηλαδή για τους κλάδους ΠΕ 23 ώρες/εβδομάδα, ΤΕ 24 ώρες/εβδομάδα και ΔΕ 30 ώρες/εβδομάδα.
 Κατά συνέπεια, θα πραγματοποιηθεί επαναϋπολογισμός των μορίων της διδακτικής εμπειρίας σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και ενδέχεται να υπάρξει αυξομείωση στο σύνολο των μορίων των υποψηφίων εκπαιδευτικών σε σχέση με τα προηγούμενα σχολικά έτη.

γ. Ο υποψήφιος στην αίτησή του, δηλώνει με σειρά προτίμησης τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. Η δήλωση αυτή δε δεσμεύει την Υπηρεσία, διότι κατά την πρόσληψη θα ληφθεί υπόψη όχι μόνο η δηλωθείσα σειρά προτίμησης αλλά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

1. Ενοποιημένοι κλάδοι: Υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία που εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο: π.χ. Στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι με πτυχία Οικονομολόγων, Λογιστών κ.λ.π. Στον ενοποιημένο κλάδο ΤΕ02.02-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία Μηχανολόγου, Θερμοϋδραυλικού, Συγκολλητή κ.λ.π.

2. Ενοποιημένες Ειδικότητες: Υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία τα οποία εντάσσονται σε ενοποιημένη ειδικότητα π.χ. για την ειδικότητα ΠΕ87.01-ΙΑΤΡΙΚΗΣ, υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι με πτυχία Ιατρών, Φαρμακοποιών και Οδοντιάτρων.

3. Πτυχία: Προκηρύσσεται πτυχίο το οποίο εντάσσεται σε συγκεκριμένη ειδικότητα π.χ. ΠΕ87.01 Φαρμακοποιοί και υποβάλλουν αίτηση μόνο οι Φαρμακοποιοί ή ΤΕ02.02 Θερμουδραϋλικών και υποβάλλουν αίτηση μόνο οι Θερμοϋδραυλικοί ή ΤΕ02.02 Συγκολλητών και υποβάλλουν αίτηση μόνο οι Συγκολλητές.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, σε μία και μόνο από τις παρακάτω δ/νσεις, υπόψη αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2018-2019, ως εξής:

1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων
(ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Αττικής, Καλαμακίου, Μοσχάτου, Παλλήνης, Πειραιά, Ρέντη, Σαλαμίνας, Χαλκίδας, Χίου, Ρόδου και Μυτιλήνης) :
- ΕΠΑ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ/νση: Πύργος Βασιλίσσης Τ.Κ.13122 Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 210-2315881, 210-2311083
- ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/νση: Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ.210-5989463, 210-5989452
- ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση: Πευκών 112 Τ.Κ.14122 Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 210-2816540, 210-2819659
- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Δ/νση: Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456 Άλιμος, τηλ. 210-9915025
- ΕΠΑ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Μαυρομιχάλη 17-19 Τ.Κ.18545 Πειραιάς, τηλ. 210-4175919, 210-4114648

2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου
(ΕΠΑ.Σ Αγρινίου, Αργολίδας, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου, Σπάρτης και Τρίπολης):
- ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/νση: Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, τηλ. 26410-21630, 26410-55314
- ΕΠΑ.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ/νση: Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 – 28675, 27520-28654
- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/νση: Ασπρόχωμα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 – 69320, 27210-69534
- ΕΠΑ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο, Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610-966904, 2610-966908
- ΕΠΑ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ Δ/νση: 4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 33012

3. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης
(ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου και Χανίων):
- ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: Ταυρωνίτης Κισσάμου, Τ.Κ. 73006, τηλ. 28240 – 22186, 28240-22314
- ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/νση: Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810 – 319195, 2810-263089.

4. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας
(ΕΠΑ.Σ Βόλου, Καρδίτσας, Λαμίας και Λάρισας):
- ΕΠΑ.Σ. ΒΟΛΟΥ Δ/νση: Πεδίο Άρεως Αθηνών 64, Τ.Κ. 38500, τηλ. 24210 – 63688, 24210-63686
- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/νση:Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561
- ΕΠΑ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση:Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 – 24151, 22310-31490)
- ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ/νση: Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 564667-564650

5. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου
(ΕΠΑ.Σ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας):
- ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/νση: 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48062

6. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(ΕΠΑ.Σ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Σερρών):
- ΕΠΑ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Δ/νση: Περιοχή Μυλοποτάμου 7ο χιλ. Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81131, 25210-81302
- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/νση: Περιγιάλι 2 Καβάλας – Τ.Κ. 65201-Τ.Θ. 1326 τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166
- ΕΠΑ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/νση: Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100-Τ.Θ.126, τηλ. 25310 – 24918, 25310-36178
- ΕΠΑ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 90720, 23210-90722

7. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας
(1ης και 2ης ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακκιάς, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας και Ωραιοκάστρου) :
- 1η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/νση: Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721858, 2310-721854
- ΕΠΑ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/νση: Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 28167, 23310-67225
- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/νση: Τ. Τερζοπούλου τέρμα, Τ.Κ. 60100, τηλ. 23510 – 35165, 23510-34298
- ΕΠΑ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: 11ο χιλ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20041, 24610-20281
- ΕΠΑ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ Δ/νση: Λακκιά Βασιλικών, Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22508
- ΕΠΑ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/νση: 3ο χιλ. Φλώρινας- Νίκης, Τ.Κ. 53100, τηλ. 23850 – 24841, 23850-22357
- ΕΠΑ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-694612

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ καθώς και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ- ΠΤΥΧΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης Τ.Κ.13122 Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 210-2315881, 210-2311083)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανικοί Αυτοκινήτων

2) ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ.210-5989463, 210-5989452)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής)

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

3) ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13-15 Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2287460)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

4) ΕΠΑ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5542375, 210-5560443)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ02.02 Μεταλλικών κατασκευών

5) ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πευκών 112 Τ.Κ.14122 Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 210-2816540, 210-2819659)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Αρχιτέκτονες, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ89.01 (Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Φωτογραφίας), ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοϊας

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 Ωρολογοποιίας, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοϊας, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.05 (Γραφικών Τεχνών, Φωτογράφοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 Ωρολογοποιίας, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Μεταλλικών κατασκευών

6) ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456 Άλιμος, τηλ. 210-9915025)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωϊκής παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Μαγειρικής), ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγο

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής)

7) ΕΠΑ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4829882, 210-4817687)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ02.02 (Ηλεκτροσυγκολλητές, Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Βαφέων)

8) ΕΠΑ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Οδός Δωδώνης Θέση Παπαχωράφι Τ.Κ.15351 Παλλήνη Αττικής, τηλ. 210-6667917)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων, Παιδοκόμων

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

9) ΕΠΑ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19 Τ.Κ.18545 Πειραιάς, τηλ. 210-4175919, 210-4114648)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ80 (Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επαγγελμάτων), ΠΕ81 Αρχιτέκτονες, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 (Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος), ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου, ΤΕ02.06 (Κοπτικής-Ραπτικής, Κλωστοϋφαντουργίας)

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

10) ΕΠΑ.Σ. ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3474665, 210-3478333)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ02.02 (Μεταλλικών Κατασκευών, Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Ηλεκτροσυγκολλητές, Βαφέων

11) ΕΠΑ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας Τ.Κ.18900 Σαλαμίνα, τηλ. 210-4677784, 210-4649826)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ02.02 (Ναυπηγικής Βιομηχανίας με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματικής εμπειρίας, Μηχανοτεχνίτες, Χαλκουργοί, Εφαρμοστές)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας, Τ.Κ. 34002, τηλ. 22210-54105, 22210-54106)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.07 Γεωπονίας

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 (Αμαξωμάτων, Βαφέων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά-Λευκωνιά, Τ.Κ. 82100, τηλ. 22710 – 29531, 22710-20065)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής-Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής-Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτική

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410 – 31077, 78788)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγο

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα Λέσβου, Τ.Κ. 81100, τηλ. 22510 – 32617, 22510-32618)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής,
ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) 1η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721858, 2310-721854)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας, ΔΕ02.02 (Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Ηλεκτροσυγκολλητές, Βαφέων, Μεταλλικών Κατασκευών

2) 2η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 –729250, 2310-729034)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ89.01 (Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Φωτογραφίας), ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.05 (Γραφικών Τεχνών, Φωτογράφοι), ΤΕ02.06 (Κοπτικής-Ραπτικής, Κλωστοϋφαντουργίας

3) ΕΠΑ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-694612)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Αρχιτέκτονες, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ89.01 (Γραφιστικής, Διακοσμητικής), ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοϊας, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Κεραμικής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ02.05 (Κεραμικής, Διακοσμητικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοίας, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου, ΤΕ02.07 Γεωπονίας

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας, Κεραμικής), ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.15 Αργυροχρυσοχοίας, ΔΕ02.02 Ηλεκτροσυγκολλητές

4) ΕΠΑ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών, Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22508)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ02.02 Ηλεκτροσυγκολλητές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 28167, 23310-67225)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.07 Γεωπονίας

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Ηλεκτροσυγκολλητές

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20041, 24610-20281)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 (Μεταλλικών Κατασκευών, Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Βαφέων)

2) ΕΠΑ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, τηλ. 24630 – 80444, 24630-80870)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Μεταλλικών Κατασκευών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τ. Τερζοπούλου τέρμα, Τ.Κ. 60100, τηλ. 23510 – 35165, 23510-34298)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, Π87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Ηλεκτροσυγκολλητές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας- Νίκης, Τ.Κ. 53100, τηλ. 23850 – 24841, 23850-22357)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 (Τουριστικών Επιχειρήσεων-Τουριστικών Επαγγελμάτων), ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, Π87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.07 Γεωπονίας

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Καραολή 10, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670 – 84394, 24670-81208 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Αρχιτέκτονες, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, Π87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ89.01 (Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Φωτογραφίας), ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.05 (Γραφικών Τεχνών, Φωτογράφοι), ΤΕ02.06 (Κοπτικής-Ραπτικής, Γουνοποιοί)

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.14 (Κοπτικής-Ραπτικής, Γουνοποιοί), ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 – 20896, 23410-20596)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠE85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.07 Ζωικής Παραγωγής

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι 2 Καβάλας – Τ.Κ. 65201-Τ.Θ. 1326 τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 90720, 23210-90722)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ( Περιοχή Μυλοποτάμου 7ο χιλ. Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81131, 25210-81302)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.05 Γεωλόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Αρχιτέκτονες, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Μαρμάρου

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 Μαρμαροτεχνίτες, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100-Τ.Θ.126, τηλ. 25310 – 24918, 25310-36178 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 2ο χιλ. Αλεξ/πολης – Παλαγίας, Τ.Κ. 68100, τηλ. 25510 – 23709, 25510-38155 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής)

2) ΕΠΑ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200- Τ.Θ. 58, τηλ. 25520 – 24840, 25520-23307)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25410 – 62825, 25410-62833 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 56667-564650 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Αρχιτέκτονες, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου, ΤΕ02.07 Γεωπονίας

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Ηλεκτροσυγκολλητές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 – 24151, 22310-31490)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Μεταλλικών Κατασκευών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως Αθηνών 64, Τ.Κ. 38500, τηλ. 24210 – 63688, 24210-63686)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής),ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Ηλεκτροσυγκολλητές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανικοί Αυτοκινήτων

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48062)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.07 Γεωπονίας

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 (Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Ηλεκτροσυγκολλητές)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 3ο χιλ. Εθν. Οδού Λευκίμης, Τ.Κ. 49100- Τ.Θ. 368, τηλ. 26610 – 39250, 26610-49002 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας,ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΑΡΤΑΣ ( Διόδια Άρτας – Πέτα, Τ.Κ. 47100, τηλ. 26810 – 70006, 26810-70219)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο, Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610-966904, 2610-966908)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 – 28675, 27520-28654 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Μεταλλικών Κατασκευών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 – 69320, 27210-69534)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές, Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 33012)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές, Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (25ης Μαρτίου και Πελοπίδα, Τ.Κ. 22100, τηλ. 2710 – 233061)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, τηλ. 26410-21630, 26410-55314)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Ηλεκτροσυγκολλητές

2) ΕΠΑ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου, Τ.Κ. 30200, τηλ. 26310 – 51383)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία, τηλ. 27310 – 27997)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810 – 319195, 2810-263089)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ( Ταυρωνίτης Κισσάμου, Τ.Κ. 73006, τηλ. 28240 – 22186, 28240-22314)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής), ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής), ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01 (Μαγειρικής, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής)

Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών

1. Αίτηση

Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από τη Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται υπόψη της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στις Δ/νσεις των σχολείων που έχουν οριστεί από την Προκήρυξη, για κάθε Περ/κή Δ/νση, με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά.

Ο υποψήφιος για το σχ. έτος 2018-2019 έχει δικαίωμα να υποβάλει, ανά κλάδο και ειδικότητα, μία και μόνο αίτηση.
Στην αίτηση οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και μία μόνο ΕΠΑ.Σ Μαθητείας από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Χίου, Λέσβου, Ρόδου, είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έως και δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο υποψήφιος στην αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικά με σειρά προτίμησης (η οποία δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία) τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί (εάν έχει σειρά πρόσληψης), είτε αυτές ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και μίας Περ/κής Ενότητας της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ., είτε σε δύο (2) Περ/κές Ενότητες της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει αίτηση σε περισσότερους του ενός κλάδου, ειδικότητας ή πτυχίου, κάθε αίτηση συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο, την ειδικότητα ή το πτυχίο

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και
Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προσκομίσει επιπλέον πτυχίο για την αξιολόγηση και μοριοδότηση διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η οποία αποκτήθηκε με τον τίτλο αυτό, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά με το βασικό τίτλο σπουδών.

Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αναφέρονται στους βασικούς τίτλους σπουδών των ενοποιημένων κλάδων ή Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί οφείλει ο υποψήφιος να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Στις περιπτώσεις που υπάρξει αρνητική απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου με τους βασικούς τίτλους σπουδών των ενοποιημένων κλάδων υποψήφιου ωρομισθίου ή αναπληρωτή ή δεν αφορά μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, αφαιρούνται τα μόρια που έχουν προσμετρηθεί για την αξιολόγησή του και αναμορφώνεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης του κλάδου και της ειδικότητάς του και για το τρέχον σχολικό έτος.

4. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προκειμένου να δηλωθεί και να αξιολογηθεί ο υποψήφιος/α εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει:

α. Τίτλο ή Βεβαίωση Παιδαγωγικών σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου, από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕ.Σ, Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή

β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παιδαγωγική κατάρτιση όπως, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων, για όσους ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο είναι υποψήφιοι δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια ή

γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής ή

δ. Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται και από αντίστοιχες βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

ε. Μεταπτυχιακός τίτλος ο οποίος αξιολογήθηκε και μοριοδοτήθηκε ως Παιδαγωγικός τίτλος, δε μοριοδοτείται και ως Μεταπτυχιακός.

στ. Διδακτορικός τίτλος ο οποίος αξιολογήθηκε και μοριοδοτήθηκε ως Διδακτορικό, δε μοριοδοτείται και ως Παιδαγωγικός τίτλος.
Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, δηλώνονται και αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελληνική γλώσσα. Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

5. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται προκειμένου να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί στους πίνακες των ΕΠΑ.Σ είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από τις 18/06/2003 έως 18/06/2018

Η Διδακτική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση των αντίστοιχων πτυχίων, ως εξής:

α) Σε πτυχία τα οποία εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο και στον οποίο δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικότητες, εάν έχει προκηρυχθεί ο ενοποιημένος κλάδος.

β) Σε πτυχία που εντάσσονται σε ενοποιημένη ειδικότητα, εάν έχει προκηρυχθεί η ενοποιημένη ειδικότητα.

γ) Σε πτυχία ενοποιημένης ειδικότητας ή κλάδου, εάν έχει προκηρυχθεί πτυχίο.

Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία, είναι απαραίτητο να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια Εκπαιδευτική Αρχή.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο/α πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται σαφώς:

 • Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης).
 • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές, το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
 • Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
  Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δε δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δε λαμβάνονται υπόψη.

6. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δε δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία παρά μόνον ως διδακτική.

Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση των αντίστοιχων πτυχίων, ως εξής:

α) Σε πτυχία τα οποία εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο και στον οποίο δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικότητες, εάν έχει προκηρυχθεί ο ενοποιημένος κλάδος.

β) Σε πτυχία που εντάσσονται σε ενοποιημένη ειδικότητα, εάν έχει προκηρυχθεί η ενοποιημένη ειδικότητα.

γ) Σε πτυχία ενοποιημένης ειδικότητας ή κλάδου, εάν έχει προκηρυχθεί πτυχίο.

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως επτά (7) έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η οποία έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δέκα πέντε (15) έτη, από τις 18/06/2003 έως τις 18/06/2018

Αναλυτικά:

α. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν υπόψη, πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δε λαμβάνεται υπόψη.

β. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

β1. Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επιπλέον:

Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια, ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1−1−2002 πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από τη Δ/νση Αρχικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ. η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.

ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλε/αν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

β2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν:

1. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως επαγγελματική εμπειρία.

3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν υποκαθίστανται από άλλα δημόσια έγγραφα, όπως φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ., καθώς από αυτά δεν προκύπτει συνδυαστικά ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα και ο κλάδος.

γ. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

γ1) Μισθωτοί
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
Ι. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και
ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

γ2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία των Ελεύθερων Επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμα εκτός Ελλάδος, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β2, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση Ελληνικού ασφαλιστικού φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος.

Επιπλέον Δικαιολογητικά αν απαιτείται

Κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ανεργίας η οποία δύναται να ανακτηθεί και να εκτυπωθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Α.Ε.Δ. (ΟΠΣ), με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που δίδονται κατά την εγγραφή του ανέργου.

Αντίγραφο του εντύπου Ε1 ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας, στο οποίο αναγράφονται τα προστατευόμενα τέκνα.

Υποψήφιος που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007, υποβάλλει βεβαιώσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι διαθέτει τη διδακτική εμπειρία που προβλέπεται στις Σχολικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το Ν.2190/94.

Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35797/4-4-12 Υπουργική Απόφαση όπως: ΠΕ88.04 Διατροφής, ΤΕ01 και ΔΕ01 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, ΤΕ01 και ΔΕ01 Μαγείρων ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος/α εκπαιδευτικός να το διαθέτει και να υποβάλει αντίγραφο στη Σχολική Μονάδα, πριν την πρόσληψή του/της.

Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να υποβάλλουν ή αποστείλουν:

α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Βεβαίωση ανεργίας, σε περίπτωση που δηλώνει άνεργος.

γ. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου και

δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι:

I. είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

II. είναι ή δεν είναι συνταξιούχος

III. δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα

IV. δεν έχει απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από Υπηρεσία του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94.

V. Σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999.

VI. ‘Ελαβε γνώση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

VII. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ή έχει υποβάλει στην Υπηρεσία, συναινεί στο να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησή του ως Αναπληρωτής ή Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να συνταχθούν και να αναρτηθούν οι σχετικοί Αξιολογικοί πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά και να ειδοποιηθεί σχετικά σε ενδεχόμενη πρόσληψή του.

Υποψήφιοι που δεν θα αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείονται από την αξιολόγηση.

Επισημαίνονται στους υποψηφίους τα εξής:

 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των οποίων ο βασικός τίτλος Σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια, μοριοδοτούνται μόνο για τον βασικό τους τίτλο σπουδών και όχι και για παιδαγωγική επάρκεια, εκτός των αποφοίτων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ πενταετούς φοίτησης και του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και των Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
 • Η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση δε δηλώνεται και δεν υπολογίζεται ως εργασιακή εμπειρία.
 • Κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον αποκτήθηκε ή προσκομίστηκε μετά την υποβολή της αίτησης του υποψήφιου εκπαιδευτικού.
 • Στις ειδικότητες ΤΕ-ΔΕ που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος του υποψηφίου.
 • Οι σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησής της.
 • H πρόσληψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο.
 • Η Διοίκηση του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε διακοπή της σύμβασης ή σε μεταβολή του αριθμού των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, οποτεδήποτε στη διάρκεια του σχολικού έτους, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, εάν υπάρξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες του Σχολείου.
 • Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δε δημιουργηθούν κάποια από τα προκηρυσσόμενα τμήματα ή οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καλυφθούν από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού, ο ΟΑΕΔ δε θα προβεί σε πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού, ενδέχεται να μη γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους κλάδους.
 • Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Για την ένταξη στον πίνακα του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3552/2007, οφείλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ή να αποστείλουν αντίστοιχες βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, οι οποίες πιστοποιούν τη διδασκαλία μαθημάτων στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., για την περίοδο πριν την ψήφιση του Ν. 2190/94.
  Διευκρινίζουμε ότι η ευεργετική διάταξη του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3552/2007, εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου και της ειδικότητας στην οποία ανήκε ο/η υποψήφιος/α.
 • Σύμφωνα με τις ισχύουσες αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., όπως αυτές καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 949/24/03-04-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ή από σχετική εκδοθείσα ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, επισημαίνεται στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς ότι:
  α. Σε περίπτωση που για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων αναφέρονται σε πρώτη ανάθεση εκπαιδευτικοί περισσοτέρων του ενός κλάδου και τα μαθήματα διδάσκονται από δύο ή τρεις εκπαιδευτικούς (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών), ο ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός είναι του κλάδου ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη διεξαγωγής του μαθήματος έχει ο εκπαιδευτικός με ανώτερο τίτλο σπουδών.
  β. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ και ΤΕ, έχουν σε πρώτη ανάθεση διδασκαλίας το ίδιο μάθημα, τότε σειρά προτεραιότητας έχει ο εκπαιδευτικός από τον κλάδο με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
  γ. Σε περίπτωση που με την εκδοθείσα προκήρυξη προσέλθει περιορισμένος αριθμός υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων που διδάσκουν μαθήματα σε πρώτη ανάθεση, δύναται να προσληφθεί υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να διδάξει τα συγκεκριμένα μαθήματα σε δεύτερη ανάθεση, αρκεί να έχει προκηρυχθεί η ειδικότητά του, να έχει μοριοδοτηθεί και να έχει ενταχθεί στους πίνακες αξιολόγησης. Οι ανωτέρω υποψήφιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται εφόσον εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων εκπαιδευτικών που δικαιούνται να διδάξουν το μάθημα σε πρώτη ανάθεση.

* Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση καθώς και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόριά τους. Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται, δε δύναται να ξεπερνά τις έξι (6) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, Δημόσιας και Ιδιωτικής.

* Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα με μερική απασχόληση, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόριά τους. Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται, δύναται να συνίσταται σε τόσες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνά τις δέκα (10) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, Δημόσιας και Ιδιωτικής.

* Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας σε εκπαιδευτικές δομές της τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, δύνανται να αναλάβουν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. τόσες ώρες διδασκαλίας, όσες απαιτούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β΄/θμιας εκπαίδευσης.

* Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., δύνανται να αναλάβουν σε εκπαιδευτικές δομές της τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, τόσες ώρες διδασκαλίας, όσες απαιτούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β΄/θμιας εκπαίδευσης.

* Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικό ωράριο (πέραν του πλήρους διδακτικού ωραρίου), έως και έξι (6) ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας (Δημόσιας και Ιδιωτικής), με την προϋπόθεση να μην ξεπερνούν για την τυπική εκπαίδευση τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται για το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β΄/θμιας εκπαίδευσης και για τη μη τυπική εκπαίδευση τις είκοσι (20) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του/της Δ/ντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση έως και δύο (2) διδακτικών ωρών επιπλέον από τις διδακτικές ώρες που περιγράφονται στις παραγράφους α, β του κεφαλαίου 10 της υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε περίπτωση που ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός προσληφθεί στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επέλθει αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης (πρόσληψή του στον Ιδιωτικό ή το Δημόσιο τομέα), οφείλει άμεσα να δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση την αλλαγή αυτή στην Δ/νση της Σχολικής Μονάδας. Ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλει και με την έναρξη του Β΄ εξαμήνου Σπουδών. Εάν υπάρξει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου-αναπληρωτή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας , σχετικά με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Σε περίπτωση που η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστώσει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου ή αναπληρωτή, η οποία δεν έχει δηλωθεί στη Δ/νση της Σχολικής Μονάδας, τότε διακόπτεται αυτοδίκαια η εργασιακή του σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής, ως ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., για το επόμενο σχολικό έτος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακολουθεί τις νόμιμες προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής

α. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποψήφιος/ α, ο/η οποίος/α:

- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.

- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

- Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).

- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

-Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

β. Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α:

α.α. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικιοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ή διότι προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Εξαιρούνται όσοι αποχωρούν λόγω κύησης και ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α' βαθμού και σε περίπτωση Παιδαγωγικών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σε περίπτωση που η αποχώρησή του οφείλεται στην πρόσληψή του ως αναπληρωτή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πλήρη απασχόληση και η ανάθεση ωρών διδασκαλίας που του είχε γίνει στις Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., είναι κάτω των δέκα (10) ωρών ανά εβδομάδα, ο ωρομίσθιος μεταπίπτει και εντάσσεται στον πίνακα των Δημοσίων Υπαλλήλων, από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καταλαμβάνοντας στον πίνακα αυτό, τη θέση η οποία αντιστοιχεί στα μόρια τα οποία κατέχει.

β.β. Έχει αξιολογηθεί από τον/τη Διευθυντή/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση και αφορούν εκπαιδευτική ή παιδαγωγική ανεπάρκεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο/Η Δ/ντής/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση, λαμβάνει υπόψη τεκμηριωμένη έκθεση του/της Δ/ντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία ο ωρομίσθιος υπηρετούσε.

γ.γ. Έχει αναλάβει διδακτικό ωράριο στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο:

1. Προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει σε άλλες δομές της τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

2. Προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει στις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει περισσότερο από έξι (6) διδακτικές ώρες το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από τον αποκλεισμό του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος, τροποποιούνται οι διδακτικές ώρες που έχει αναλάβει στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Υπουργική Απόφαση.

γ. Δεν προσλαμβάνεται για το τρέχον σχολικό έτος, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν προσέλθει να αναλάβει διδακτικό έργο εντός δύο (2)εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αποδεδειγμένα καλείται από τη Δ/νσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή από τη Δ/νση της ΕΠΑ.Σ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανά κλάδο και ειδικότητα, δημιουργούνται δύο πίνακες. Ένας πίνακας ιδιωτών και ένας πίνακας δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων, πολιτικών, διοικητικών υπαλλήλων του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσων υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και μονίμου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και αναπληρωτών καθηγητών με πλήρες ωράριο διδασκαλίας.

α. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης (Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο)

α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων ανά κατηγορία, με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης και των μορίων λόγω ανεργίας.

β.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών.

γ.γ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

δ.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

β. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ & ΤΕ
(Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ Β' κύκλου και ισοτίμων)

α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του Παιδαγωγικού Τίτλου, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων λόγω ανεργίας.

β.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών.

γ.γ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

δ.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι υπάγονται στη διάταξη του Ν.3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

γ. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
(Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ)

α.α. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/85.
Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ Εμπειροτεχνιτών, οι οποίοι δε διαθέτουν Απολυτήριο ή Πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

β.β. Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας τα οποία ζητούνται από τη σχετική προκήρυξη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

γ.γ. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α' κύκλου ή ισοτίμου, ή πτυχίου Ι.Ε.Κ., των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων λόγω ανεργίας.

δ.δ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία.

ε.ε. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
στ.στ. Σε περίπτωση που σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα, έχουν Α΄ ανάθεση μαθημάτων οι κλάδοι ΤΕ και ΔΕ, προσλαμβάνονται από τον πίνακα του κλάδου ΔΕ ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τη σειρά κατάταξής τους, εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας.

ζ.ζ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑ.Σ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Για την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται ο Ο.Α.Ε.Δ., όπως ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. κ.τ.λ., προσλαμβάνεται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικό προσωπικό που προτείνεται από τους φορείς των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης. Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάξουν τα μαθήματα της ειδικότητας σε Α΄και Β΄ ανάθεση εφόσον έχουν τα απαιτούμενα από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας τυπικά προσόντα και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται στην εκδοθείσα Προκήρυξη.

Αποτελέσματα και Ενστάσεις

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών (αναπληρωτών-ωρομισθίων), του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και τον πίνακα αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και τους αποστέλλει στις Εκπαιδευτικές Μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί.

Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.

Η ένσταση αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών από τον/την υποψήφιο/α, υπόψη της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις παρακάτω Διευθύνσεις:

1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων (ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Αττικής, Καλαμακίου, Μοσχάτου, Παλλήνης, Πειραιά, Ρέντη, Σαλαμίνας, Χαλκίδας, Χίου, Ρόδου και Μυτιλήνης) : Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989736, 9989860, 9989701, 9989704.

2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ Αγρινίου, Αργολίδας, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου, Σπάρτης και Τρίπολης): Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610-966908.

3. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης (ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου και Χανίων): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, Δ/νση : Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο , Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.

4. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας (ΕΠΑ.Σ Βόλου, Καρδίτσας, Λαμίας και Λάρισας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Λάρισας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410-564667, 564650.

5. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου (ΕΠΑ.Σ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.

6. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΠΑ.Σ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Σερρών): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201- Τ.Θ 1326, τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166.

7. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας (1ης και 2ης ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακκιάς, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας και Ωραιοκάστρου) : Στην 2η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Θεσσαλονίκης, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310-729250, 2310-729034.

Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των Πινάκων Αξιολόγησης για την επιλογή του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), πρέπει:

 • Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
 • Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας που αιτήθηκε να αξιολογηθεί και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται.
 • Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Αξιολόγησης, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, η οποία τους αποστέλλει στους Διευθυντές των αντίστοιχων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειάς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα τους αναρτούν στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


Ημερομηνία εκτύπωσης: 17-06-2019
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/anaplirotes-oromisthioi/2880-prokhryxh-ekpaidevtikoi-epas-oaed