Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών για ΣΔΕ 2018 - 2019

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2017-2018

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών ΣΔΕ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε απο το επισυναπτόμενο αρχείο.

Λήψη του Οριστικού Πίνακα Αναπληρωτών ΣΔΕ

 

 


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΔΕ 2017-2018


Αρ.Απ.5126/310/06-12-2017/

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: α) Έγκριση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού της υπ’ αριθμ. 660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των υποψηφίων στη σειρά προτίμησης των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους.
β) Ορθή επανάληψη του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την υπ’ αριθμ. 17569/9-12-2016 (Ορθή Επανάληψη 13/12/2016 Διόρθωση στοιχείων ΠΔΕ) Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝΑΔ. ΕΔΒΜ. της Πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546, στο Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
2. Την υπ΄ αριθμ. 4613/253/22.2.2017 Απόφαση Δ.Σ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα: 1) Έγκριση του Οδηγού Διαχείρισης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 2) Έγκριση των Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων: α) Υποέργο 1 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΛΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους» β) Υποέργο 2 – ΣΔΕ Α.Π.7 ΜΕΤ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους» γ) Υποέργο 3 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΠΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους» δ) Υποέργο 4 ΣΔΕ Α.Π 8 ΜΕΤ: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους» ε) Υποέργο 5- ΣΔΕ Α.Π.9 ΠΑΠ: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους». 3) Έγκριση των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων 1 έως 5, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020», με κωδικό ΟΠΣ 5002546 και υποβολή τους στην ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
3. Την υπ΄αριθμ. 63475/Γ1/12-4-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 181/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-4-2017).
4. Την υπ΄αριθμ. 4704/266/26-4-2017 Απόφαση Δ.Σ./ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα «Διαπίστωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης».
5. Την υπ΄ αριθμ. 13088/13-07-2017 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ. ΕΔΒΜ. για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΕΔΒΜ 05).
6. Την υπ΄ αριθμ. 4860/284/14-07-2017 απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση υποβολής της 1ης τροποποίησης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
7. Την αρ. πρωτ. Κ1/125035 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2678/Β΄/31-07-2017) σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 1983/Α΄/2013).
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 33013/04-08-2017 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ. ΕΔΒΜ σχετικά με «Παρατηρήσεις για το σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ωρομισθίων εκπαιδευτών ΣΔΕ 2017-2019».
9. Την υπ΄ αριθμ. 4901/289/04-08-2017 απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), σχολικής χρονιάς 2017-2018, με κωδικό ΟΠΣ 5002546.
10. Την υπ΄αριθμ. 660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), σχολικής χρονιάς 2017-2018, με κωδικό ΟΠΣ 5002546.
11. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13699/09-08-2017 Απόφαση της Τροποποίησης (1η τροποποίηση) της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
12. Την υπ΄αριθμ. 4923/293/31.08.2017 Απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την Έγκριση υποβολής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»:
α) Της 1ης τροποποίησης των Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων: Υποέργο 1 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΛΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2016-2017», Υποέργο 2 – ΣΔΕ Α.Π.7 ΜΕΤ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2016-2017», Υποέργο 3 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΠΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2016-2017», Υποέργο 4 ΣΔΕ Α.Π 8 ΜΕΤ: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2016-2017» και Υποέργο 5- ΣΔΕ Α.Π.9 ΠΑΠ: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2016-2017».
β) Των Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων: Υποέργο 8 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΛΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2017-2019», Υποέργο 9 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΜΕΤ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2017-2019», Υποέργο 10 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΠΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2017-2019», Υποέργο 11 - Α.Π 8 ΜΕΤ: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2017-2019» και Υποέργο 12- ΣΔΕ Α.Π.9 ΠΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους 2017-2019»,
γ) Της 1ης τροποποίησης των Τεχνικών Δελτίων των Υποέργων 1 έως 5,
δ) Των Τεχνικών Δελτίων των Υποέργων 8 έως 12 και
ε) Του επικαιροποιημένου Οδηγού Διαχείρισης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), με κωδικό ΟΠΣ 5002546.
13. Την υπ΄ αριθμ. 4924/293/31.08.2017 Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με τον ορισμό Επιτροπών για την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων: α) της ηλεκτρονικής αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων, για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/6/33089/07-08-2017, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
14. Τα πρακτικά συνεδριάσης των επιτροπών της υπ΄ αριθμ. 4924/293/31.08.2017 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
15. Την υπ΄ αριθμ. 5022/301/29-09-2017 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση των Προσωρινών Πινάκων κατάταξης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και τον ορισμό επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων.
16. Τα πρακτικά των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, της υπ΄ αριθμ. 5022/301/29.09.2017 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
17.Τη με αριθμ. πρωτ. 45367/23-10-2017 ηλεκτρονική αλληλογραφία του τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ σχετικά με τη χαρτογράφηση των ΣΔΕ που αφορά τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό.
18. Τη με αριθμ. πρωτ. 45635/25-10-2017 ηλεκτρονική αλληλογραφία του τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. όπου επιβεβαιώνονται οι διαθέσιμες ώρες ανά ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων, της σχολικής χρονιάς 2017-2018.
19. Την υπ΄ αριθμ. 5111/308/25-10-2017 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση των πρακτικών των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, την έγκριση και δημοσιοποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών ανά ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους, της σχολικής χρονιάς 2017-2018.
20. Την Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης)
21. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει

1. Την έγκριση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού της υπ’ αριθμ. 660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των υποψηφίων στη σειρά προτίμησης των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους.

2. Ορθή επανάληψη του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για τον χειρισμό θεμάτων που τυχόν θα ανακύψουν κατά την υλοποίηση της παρούσης Απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Λήψη του αρχείου με τους ονομαστικούς πίνακες κατάταξης από το δικτυακό τόπου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Pin It

Εκτύπωση