ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΩΡΙΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Προκήρυξη Επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας - Ψυχολόγων σε ΣΔΕ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 2016-2017

Αθήνα, 14-02-2017
Αρ.Πρωτ.660/4/6139

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

Ι. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έχουν ιδρυθεί με το ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1861/Β/8-7-2014) για την «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθμ.Κ1/192979/14-11-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3815/Β/28-11-2016) τροποποίηση αυτής.

ΙΙ. Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική τους εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν. 2525/1997). Έμφαση δίνεται στη συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων με στόχο την πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και αποτελεί το φορέα υλοποίησης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», με Κωδ. ΟΠΣ 5002546, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.17569/13-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης ΣΔΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξη, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α 193/17-09-2013), του άρθρου 83 του Ν. 4445 (ΦΕΚ Α΄236/19-12-2016) και τις υπ΄αριθμ. Κ1/122460/25-07-2016 και K1/122436/25-07-2016 Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων , το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την υπ’ αριθ.4595/252/14.02.2017 Απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει τις θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα ανά Περιφέρεια περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

(...) (Μετάβαση στον κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των ΣΔΕ)

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας.

Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:

• Η ομαδική Συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη.

• Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, συλλογή, οργάνωση, και παροχή πληροφοριακού υλικού ικανού να καλύψει τις ανάγκες - αιτήματα των εκπαιδευομένων στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

• Επικοινωνία με άλλους φορείς - υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευόμενους στις κατάλληλες υπηρεσίες.

• Πραγματοποίηση επαφών με επιχειρήσεις ή εκπροσώπους συλλογικών οργάνων (π.χ. σωματεία) με στόχο τη διαμεσολάβηση - διευκόλυνση της τοποθέτησης εκπαιδευομένων σε θέσεις εργασίας (σε περίπτωση που είναι εφικτό και κατά την κρίση του Συμβούλου).

• Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και με θέματα που αφορούν γενικότερα στη διευκόλυνση εισόδου των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας όπως πρόσκληση επαγγελματιών, ημέρες καριέρας κ.λ.π.

• Τήρηση βιβλίου δραστηριοτήτων για την ημερήσια και ωριαία καταγραφή ανά ημέρα και ώρα οι δραστηριότητες (ατομικά ραντεβού κ.λ.π.) καθώς και οι ενέργειες διασύνδεσης.

• Δημιουργία αρχείου εκπαιδευομένων και οργάνωση συστήματος παρακολούθησης της εξέλιξης τους.

• Συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.

• Υποβολή αναλυτικής τριμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη λήξη κάθε τριμήνου).

• Υποβολή συνολικού απολογισμού - αποτίμησης του έργου της σχολικής χρονιάς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη λήξη του έργου που συνοδεύεται από δείγμα πρωτότυπου υλικού σχετικού με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας (ασκήσεις, ερωτηματολόγια κ.λ.π.).

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου.

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων: Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιμία του τίτλου).

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:

• Η ομαδική Συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη. Η στήριξη θα βασίζεται σε κανόνες δεοντολογίας της Συμβουλευτικής και θα απέχει από Ψυχοθεραπευτικές μεθόδους.

• Συνεργασία, ενημέρωση και στήριξη των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.

• Υποστηρικτική παρέμβαση σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

• Αναζήτηση, συλλογή, οργάνωση και παροχή πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού ικανού να καλύψει ανάγκες -αιτήματα των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη.

• Επικοινωνία με άλλους φορείς - υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη και παραπομπή εκπαιδευομένων στις κατάλληλες υπηρεσίες.

• Τήρηση «ημερολογίου» όπου θα καταγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ψυχολόγων στο σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες του απορρήτου.

• Υποβολή αναλυτικής τριμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη λήξη κάθε τριμήνου) χωριστά για την έδρα και το τμήμα εκτός έδρας.

• Υποβολή συνολικού απολογισμού - αποτίμησης του έργου της σχολικής χρονιάς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη λήξη του έργου, χωριστά για την έδρα και το τμήμα εκτός έδρας.

• Συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.

• Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των ΣΔΕ και αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συμπλήρωσης των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα εντύπων και προσοχής των χώρων διδασκαλίας και τα εποπτικών μέσων.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:

α) Κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) και
Β) Πτυχιούχοι τμημάτων Φ.Π.Ψ. με κατεύθυνση Ψυχολογία.

Σημειώνεται ότι οι Σύμβουλοι Ψυχολόγοι και οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας που θα απασχοληθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της παρούσας Προκήρυξης δεν αποτελούν μέλη ομάδας έργου ή/και περιφερειακά στελέχη του έργου.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για ΣΔΕ στα οποία λειτουργούν έως και 2 τμήματα μάθησης, οι μικτές ημερήσιες αποδοχές ορίζονται στα 40,00 €.

Για ΣΔΕ στα οποία λειτουργούν 3 τμήματα μάθησης, οι μικτές ημερήσιες αποδοχές ορίζονται στα 45,00 €.

Για ΣΔΕ στα οποία λειτουργούν 4 τμήματα μάθησης, οι μικτές ημερήσιες αποδοχές ορίζονται στα 50,00 €.

Για ΣΔΕ στα οποία λειτουργούν 5 τμήματα μάθησης, οι μικτές ημερήσιες αποδοχές ορίζονται στα 55,00 €.

Για ΣΔΕ στα οποία λειτουργούν 6 τμήματα μάθησης, οι μικτές ημερήσιες αποδοχές ορίζονται στα 60,00 €.

Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι :

1. Με σύμβαση μίσθωσης έργου με ΙΚΑ, η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 36 του Νόμου 4415/2016.

2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται: T.Π.Υ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, όπως ισχύουν) και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €(άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν). Με την έκδοση ΤΠΥ θα πρέπει να υπάρχουν οι αποδεκτοί κωδικοί δραστηριότητας πριν την έκδοση του τιμολογίου (πχ. Υπηρεσίες καθηγητή, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κτλ) 3. Δημόσιοι υπάλληλοι (δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και ευρύτερος δημόσιος τομέας) ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (με 25 ημέρες εργασίας μηνιαίως σε άλλο εργοδότη ), εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, αμείβονται με Τ.Λ.Υ (Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών, πρώην ΑΕΔ) .Το Τ.Λ.Υ υπόκειται στην κράτηση ΑΚΑΓΕ 5% Εγκύκλιος 6/14/01/2014 του ΙΚΑ.

Οι εκάστοτε συμβαλλόμενοι που έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχουν πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ., υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από την εργασία τους.

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ K1/122436/25-07-2016 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω37Θ4653ΠΣ-ΜΦΩ) , είναι τα ακόλουθα:

(...) (Μετάβαση στο άρθρο μετα κριτήρια και διαδικασία επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ Κ1/122460 /25-07-2016 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΝΜΛ4653ΠΣ-Π3Ν) , είναι τα ακόλουθα:

(...) (Μετάβαση στο άρθρο μετα κριτήρια και διαδικασία επιλογής Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα δηλώσουν :

- μία μόνο Περιφέρεια

- μία θέση εργασίας (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ή Σύμβουλος Ψυχολόγος).

- σειρά προτίμησης, από 1 έως 7 ΣΔΕ ή εκτός έδρας τμήματα της ίδιας Περιφέρειας

Οι υποψήφιοι στα ΣΔΕ δεν δικαιούνται να κατέχουν δύο διαφορετικές θέσεις στο ίδιο έργο ή/και μέλη της ομάδας έργου ή περιφερειακά στελέχη σε άλλο έργο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. . Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται.

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργασθούν όσες φορές απαιτείται την ηλεκτρονική τους αίτηση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιλέγοντας ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Κατόπιν θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΒΟΛΗ για να οριστικοποιήσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, να λάβουν αρ.πρωτ. και στη συνέχεια να επιλέξουν ΕΚΤΥΠΩΣΗ για να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση. Εφόσον κάποιος υποψήφιος έχει κάνει οποιοδήποτε λάθος στην υποβληθείσα αίτησή του έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων επιλέγοντας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και πρέπει να υποβάλει και να εκτυπώσει εκ νέου την ηλεκτρονική αίτησή του, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 14/02/2017 (ώρα 17:00) έως και 01/03/2017 (ώρα 17:00).

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς από 14/02/2017 έως και 1/03/2017. (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) στη διεύθυνση:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ (στο οποίο έχει κάνει αίτηση ο υποψήφιος)
………………………………………………………………………..
Για τη θέση:
………………………………………………………………………..

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη αίτηση διαφοροποιείται από την τελευταία υποβληθείσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του.

Ο φάκελος θα εμπεριέχει τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του ανωτέρω αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης, τα ακόλουθα:

1. Τίτλοι σπουδών

Σχετικά με τον τίτλο σπουδών, απαιτείται φωτοτυπία του τίτλου στον οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται σχετικό έγγραφο από τους αρμόδιους φορείς, από το οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου, αυτός θα θεωρείται ότι είναι το 5.

2. Επιμόρφωση

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

3. Αποδεικτικών– βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας σε ΣΔΕ και σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:

- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

- βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα.

- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ).

Σε αντίθετη περίπτωση, η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Ξένη Γλώσσα:

Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. Παράρτημα Α). Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986.

5. Γνώση Η/Υ

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στο Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ (βλ. Παράρτημα Β)

6. Κοινωνικά Κριτήρια

α. Αποδεικτικό ανεργίας:

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

β. Ειδικές Κατηγορίες:

Δικαιολογητικά σε ισχύ που πιστοποιούν την ιδιότητα ανά κατηγορία όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Δ

ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ:
Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ. 1 παρ. 21 ν.2247/1994/ΦΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες πολύτεκνοι είναι επίσης:

Ι. Σύμφωνα με το Ν.860/5-1-1979:

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον από οποιοδήποτε λόγο κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ίδιους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ.2 και 116 παρ.1 του Συντάγματος).

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας ήταν το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν.1329/1983).

ΙΙ. Σύμφωνα με το Ν.3454/7-4-2006

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος από οποιαδήποτε αιτία ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης.

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

ΜΕΛΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Προϋποθέσεις:

α)Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

β)Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.

Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν3454/2006 ως τρίτεκνοι ορίζονται γονείς ή ο γονέας που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

ΑΜΕΑ:

Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό σε ισχύ Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο να προκύπτει η  πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας

Σημείωση:
1) Σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση περί της γνησιότητάς τους.
2) Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά Περιφέρεια και θέση, όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε α) σύμφωνα με την αίτησή του, και β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση). Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του I.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταμένου, κ.λπ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος, για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/4/6139/14-02-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει Ιεραρχική Προσφυγή κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Πρακτικό των Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Ιεραρχικής Προσφυγής με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ). Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των Ιεραρχικών Προσφυγών είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ιεραρχικές Προσφυγές που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων ή Ιεραρχικών Προσφυγών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση ή την Ιεραρχική Προσφυγή του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις ή οι Ιεραρχικές Προσφυγές θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του ή δεν λειτουργήσει το ΣΔΕ για το οποίο έχουν υποβληθεί αιτήσεις.

Πληροφορίες, σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα τηλ. 2131314511, 2131314509, 2131314684

Πληροφορίες, σχετικά με την τεχνική υποστήριξη, στα τηλ.2131314519

Η υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου με τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους των ΣΔΕ, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΣΔΕ και των εκτός έδρας Τμημάτων τους.

Σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να ισχύουν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και για την σχολική χρονιά 2017-2018, και συγκεκριμένα:

- η Πρόσκληση επαναλαμβάνεται κατ΄έτος με στόχο την ενδεχόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος και από λοιπούς ενδιαφερόμενους - δεν απαιτείται επανυποβολή δικαιολογητικών των υποψήφιων που ήδη εμπεριέχονται στον Οριστικό Πίνακα της σχολικής χρονιάς 2016-2017, για την περίπτωση που οι εν λόγω υποψήφιοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και για την επόμενη σχολική χρονιά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακαδημαϊκά/τυπικά τους προσόντα.

- οι Πίνακες θα επικαιροποιούνται κατ΄έτος με εμπλουτισμό των πρόσθετων νέων συμμετεχόντων οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από την νέα Πρόσκληση.

Υπογραμμίζεται ότι η απεικόνιση των στοιχείων των εν λόγω πινάκων θα είναι σωρευτική.

O Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Θεόδωρος Μπλίκας

(Μετάβαση στον κατάλογο των ΣΔΕ με τα τμήματα εκτός έδρας)

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου σχετικό με την επιλογή εκπαιδευτών για τα ΣΔΕ