Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών ΠΕ60 - ΠΕ70 Διετούς Φοίτησης --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2015-2016

(Μετάβαση στην Εγκύκλιο Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2015-2016)

Αρ.Πρωτ.210226/Ε1/24-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΑΔΑ:6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α)-(ΦΕΚ 1842/26-8-2015 τ.Β') Υπουργικής Απόφασης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α')» / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΑΔΑ:6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α)-(ΦΕΚ 1842/26-8-2015 τ.Β') Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α')».
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015 τ.Α') με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. πρωτ. 70/30-11-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα και το από 10-12-2015 Υ.Σ. του Γραφείου του κ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Το από 9-12-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Α' της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αντικαθιστούμε την περ. i της παρ.5α της Ενότητας 1 «Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης» του Κεφ. Α'-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ του ΜΕΡΟΥΣ Α'-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ της αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α)-(ΦΕΚ 1842/26-8-2015 τ.Β') Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α')» ως εξής:

«i. Οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης με τα ΑΕΙ 4/ετούς φοιτήσεως, σύμφωνα με το π.δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α').

Κατ' εξαίρεση, μόνο για το σχολικό έτος 2015-2016, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον οικείο κλάδο.

Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπ/κών και θα απενεργοποιούνται οι υποβληθείσες αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υποψηφίων με πτυχία 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο εξομοίωσης οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερθέντα.»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων απώλεσαν τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα οριστικά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 και μετατράπηκαν σε ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές.

Οι απόφοιτοι, δε, των εν λόγω σχολών μετά την 01-07-1991 προσλαμβάνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας [σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 17 του ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14/03.02.2006 τ.Α')] και δεν έχουν δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων, ακόμη και αν έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα» .

Β. Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως, με μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον οικείο κλάδο, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση αναπληρωτή για ένταξη και κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου κλάδου τρέχοντος σχολ. έτους 2015-2016, εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση τησ παρούσης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενταχθεί στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2015-16, όπως αυτοί κυρώθηκαν με την αριθμ. 151171/Ε1/28-09-2015 Υπουργική Απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΑΔΑ:6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α)-(ΦΕΚ 1842/26-8-2015 τ.Β') Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση