ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΩΡΙΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2016 - 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.179300/Θ2/26-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Παρασκευή Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ09, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μειωμένου ωραρίου, σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - Πρόσληψη εκπαιδευτικών ΠΕ04.04, ΠΕ06, και ΠΕ09, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α) και με το άρθρο 43 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
β2) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
δ) του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 παρ. 4 του ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164/Α),
2. Το από 17-5-1958 ΒΔ (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί Οργανισμού διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής»,
3. Την αριθ. 112158/E2/8-7-2016 (Φ.Ε.Κ. 2133/Β/11.07.2016) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...»
4. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./141/21721/05-09-2016 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (Φ.Ε.Κ. 280/Α) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών - ωρομισθίων),
5. Την αριθ. 143465/Ε2/06-9-2016 Υ.Α. με θέμα: «Kατανομή πιστώσεων 2.800 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2016-2017 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»,
6. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού (ΕΕπ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 62 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136 Α’)», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ: ΩΞ4Ζ4653Ο7-321) στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 7. Την αριθ. 144859/Ε2/08-9-2016 απόφαση Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2016-2017», 8. Την αριθ. 157882/Ε2/26-09-2016 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01, ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2016-2017»,
9. Την αριθ. 167361/Θ2/10-10-2016 Υ.Α. (ΑΔΑ:6Α9Ε4653ΠΣ-5ΣΣ) με θέμα: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01, και ΠΕ20, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017»,
10. Την αριθ. 167337/Θ2/10-10-2016 (ΑΔΑ:7ΣΘΗ4653ΠΣ-Π86) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Τροποποίηση-συμπλήρωση αριθ. 154679/Θ2/22-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΧΓ4653ΠΣ-42Φ) απόφασης Υπουργού περί διάθεσης θέσεων-πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης το διδακτικό έτος 2016-2017»,
11. Το αριθ. 1148/488/18-10-2016 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
12. Την Πράξη 2Δ/30-9-2016 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
13. Το αριθ. 258/14-10-2016 έγγραφο του Διευθυντή του ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής περί μη εμφάνισης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ανάληψη υπηρεσίας,
14. Τις με αριθ. πρωτ. εισερχ. υπεύθυνες δηλώσεις περί μη αποδοχής πρόσληψης σε θέση αναπληρωτή: α) 174393/Θ2/19-10-2016 του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΟΝΗ του ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ, κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων για το ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής,
β) 174545/Θ2/19-10-2016 της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ, κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, για το ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής,
γ) 175506/Θ2/20-10-2016 της ΔΗΜΗΤΡΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, για το ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, υπαγόμενων, κατά συνέπεια, στις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164/Α),
15. Τα αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
16. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
17. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
18. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

Α. Ανακαλούμε την αριθ. 167361/Θ2/10-10-2016 (ΑΔΑ:6Α9Ε4653ΠΣ-5ΣΣ) απόφασή μας, ως προς το μέρος που αφορά στην πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου, οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία εντός του προβλεπόμενου χρόνου:

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΛΑΡΑΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Β. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων που απέστειλαν στην Υπηρεσία, υπαγόμενων, κατά συνέπεια, στις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164/Α),

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΜΟΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Γ. Προσλαμβάνουμε, για το διδακτικό έτος 2016-2017, προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ09, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΣΟΥΛΦΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 27 /10/2016 έως και 4 /11/2016.

Δ. Προσλαμβάνουμε, για το διδακτικό έτος 2016-2017, ως προσωρινό αναπληρωτή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.04, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, με ανάληψη του σχετικού μισθολογικού κόστους εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα της Ρ.Ε.Σ., ως εξής:

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΙΑΓΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ο προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, από / /2016 έως και / /2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.167361/Θ2/10-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Παρασκευή Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01, και ΠΕ20, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α),
β2) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Την αριθ. 112158/E2/8-7-2016 (Φ.Ε.Κ. 2133/Β/11.07.2016) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...»
3. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./141/21721/05-09-2016 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (Φ.Ε.Κ. 280/Α) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών - ωρομισθίων),
4. Την αριθ. 143465/Ε2/06-9-2016 Υ.Α. με θέμα: «Kατανομή πιστώσεων 2.800 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2016-2017 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»,
5. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού (ΕΕπ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 62 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136 Α’)», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ: ΩΞ4Ζ4653ο7-321) στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
6. Την αριθ. 144859/Ε2/08-9-2016 απόφαση Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2016-2017»,
7. Την αριθ. 157882/Ε2/26-09-2016 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01, ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2016-2017»,
8. Την αριθ. 162650/Ε2/3-10-2016 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ11, ΠΕ16 και ΤΕ16 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2016-2017»
9. Την Πράξη 2Δ/30-9-2016 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
10. Τη με αριθ. 167337/Θ2/10-10-2016 (ΑΔΑ:7ΣΘΗ4653ΠΣ-Π86) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Τροποποίηση-συμπλήρωση αριθ. 154679/Θ2/22-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΧΓ4653ΠΣ-42Φ) απόφασης Υπουργού περί διάθεσης θέσεων-πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης το διδακτικό έτος 2016-2017»,
11. Το αριθ. Φ.5/4/2238/30-09-2016 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
13. Τα αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
14. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
15. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
16. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Εκκλησιαστικών Σχολείων,

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2016-2017, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ09, ΠΕ06, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01 και ΠΕ20 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΥΜΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΟΪΛΕΜΕΖΗ

ΦΑΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ .ΒΕΛΛΑΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΣΟΛΚΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΛΑΡΑΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΟΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ;

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.  ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΗΣΗ

ΕΛΕΝΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 10 /10/2016 έως και 14 /10/2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


 

Αρ.Πρωτ.154693/Θ2/22-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Παρασκευή Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α),
β2) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Την αριθ. 112158/E2/8-7-2016 (Φ.Ε.Κ. 2133/Β/11.07.2016) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...»
3. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./141/21721/05-09-2016 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (Φ.Ε.Κ. 280/Α) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών - ωρομισθίων),
4. Την αριθ. 143465/Ε2/06-9-2016 Υ.Α. με θέμα: «Kατανομή πιστώσεων 2.800 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2016-2017 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»,
5. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 6. Την αριθ. 144859/Ε2/08-9-2016 απόφαση Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2016-2017»,
7. Την Πράξη 1Δ/09-9-2016 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
8. Τη με αριθ. 154679 /Θ2/ 22 -09-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΧΓ4653ΠΣ-42Φ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά ειδικότητα για την πρόσληψη αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2016-2017»,
9. Το αριθ. Φ.5/4/2074/12-09-2016 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
11. Τα αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
12. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
13. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Εκκλησιαστικών Σχολείων,

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2016-2017, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά ΕκκλησιαστικάΛύκεια-Γυμνάσια

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΖΗΜΑΚΑΣ

ΡΑΛΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΣΑΒΒΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΛΑΠΠΑ

ΛΙΔΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΑΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΑ

ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΑΓΓΙΝΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΣΠΗΛΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΛΕΜΟΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 22/9/2016 έως και 29/9/2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


Αρ.πρωτ.196966/Θ2/03-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ06 και ΠΕ09 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2015-2016»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α/2014),
β2) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Την αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/Β/26.08.2015 & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...», απόφαση Υπουργού Παιδείας,
3. Τις αριθ.
α) ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/27835/10-9-2015, και,
β) ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./112/29337/16-9-2015
εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 280/Α), σε συνδυασμό με την αριθ. 183086/Ε1/13-11-2015 απόφαση Υπουργού Παιδείας «Τέταρτη ανακατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2015-2016 του τακτικού προϋπολογισμού»,
4. Τις αριθ.
α) 151862/Ε2/29-9-2015 «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016»
β) 153729/Ε2/30-9-2015 «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32 και ΤΕ16 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016» και,
γ) 162890/Ε2/14-10-2015 «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016» αποφάσεις Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
5. Την Πράξη 5Δ/20-11-2015 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
Τις με αριθ. 158923/Θ2/08-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΛΑΛ465ΦΘ3-Υ6Ν) και 196963/Θ2/3-12-2015 (ΑΔΑ: 6Φ4Β4653ΠΣ-0ΣΟ) αποφάσεις Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων …»,
6. Το αριθ. Φ.5/4/2204/01-10-2015 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
8. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
9. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»,
10. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Εκκλησιαστικών Σχολείων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2015-2016, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ06 και ΠΕ09 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια
ΠΕ02 Φιλολόγων
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΧΙ ΓΕΕΛ-Γ Ξάνθης
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΣΟΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΧΙ ΓΕΕΛ-Γ Αθωνιάδας
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΙ ΓΕΕΛ-Γ Πατμιάδος Εκκλησιαστικής
Σχολής
ΠΕ09 Οικονομολόγων
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΙ ΓΕΕΛ-Γ Πατμιάδος Εκκλησιαστικής
Σχολής

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 04/12/2015 έως και 11/12/2015.

Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. /

Η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. του Ε.Φ. 19-220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ